Daim phiaj caij nyoog kawm raug muab npaj txhua xyoo li cas?

Ib pab neeg muaj cheeb tsam tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm thiab Madison Teachers Inc. (MTI) cov neeg sawv cev tuaj sib tham ntau lub hlis ua ke los txheeb xyuas lub xyoo tom ntej daim phiaj caij nyoog kawm.

Pab neeg ntawd tuav xam xyuas dab tsi thaum npaj daim phiaj caij nyoog kawm?

Tej yam lawv tuav xam xyuas: Xeev txoj cai, Feem Tuav Kev Cob Qhia Pej Xeem (DPI) cov kev cai tswj, Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tsab Cai, cov kev cai ntawm phau ntawv tswj cov neeg ua hauj lwm, cov hnub so teev hawm, cov neeg ua hauj lwm thiab cov yim neeg tej lus txhawb. Cov no cuam tshuam tej yam xws li tsev kawm ntawv hnub pib, cov hnub ua hauj lwm pom zoo tseg, cov rooj sab laj, thiab cov hnub muaj Kev Txhim Kho Ua Hauj Lwm (PD).

Tsis tas li ntawd, peb tuav xam xyuas tej yam xav tau hais txog txoj kev kawm rau peb lub tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm, lub sij hawm rau cov neeg ua hauj lwm los txheeb xyuas cov ntaub ntawv thiab lub sij hawm tau plov meej los siv txhua lub tsev kawm ntawv Tus Laj Txheej Txhim Kho Tsev Kawm Ntawv (SIP). Peb kuj tuav tswv yim nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov pawg neeg tawm tswv yim pab tsev neeg hais txog qhov lawv nyiam rau ncua sij hawm so, thaum pib thiab thaum xaus ntawm lub xyoo kawm, kev teem cov rooj sab laj thiab ntau yam ntxiv.

Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Muaj Kev Txhim Kho Ua Hauj Lwm (PD) 6 hnub rau lub xyoo kawm. Nyob rau cov hnub ntawd, cov neeg ua hauj lwm txhua tus tuaj mus koom kev kawm ua hauj lwm ua ke thiab cov kawm ntawv tsis tuaj mus kawm ntawv. Vim li cas cov hnub no thiaj li tseem ceeb?

Txoj kev kawm ua hauj lwm pab txhawb qhov kev ua hauj lwm huaj vam thiab muab tau kev txhim kho thoob plaws hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv ntxiv mus. Cov xib fwb muaj txiaj ntsim siab yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev qhia ntawv zoo hauv peb cov tsev kawm ntawv. Kev tshawb fawb txuas xib fwb txoj kev koom tes nrog rau cov duas kawm qib siab ntawm me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm. Peb cov xib fwb npaj siab rau cov hom phiaj qhia ntawv muaj rau sawv daws siv, ntsuam xyuas me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm thiab nthuav qhia lawv qhov txawj ntse tshwj xeeb. Kev muab cov hnub no rau cov xib fwb los ua tes hauj lwm no txhawb tau qhov kev khiav hauj lwm mus los ntawm txoj kev npaj, txoj kev qhia ntaub ntawv, nthuav tawm thiab sib yoog tsim nyog muaj rau txoj kev ua hauj lwm loj hlob thiab me nyuaj txoj kev kawm.

Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv tsab cai hais txog cov hnub so teev hawm yog zoo li cas thiab qhov ntawd cuam tshuam rau Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv thiab tsev kawm ntawv daim phiaj caij nyoog tau li cas?

Raws li Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tsab Cai 4039, cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau tsis txhob teem cov kev ntsuam xyuas, koob tsheej rag txuj/cov kev sib tw thiab lwm yam koob tsheej tshwj xeeb, xws li kev sib koom txoos, kev mus ncig xyuas, thiab hmo rov qab tuaj rau tom tsev kawm ntawv, cov hnub muab cim daj (highlighted in yellow) tseg lawm thiab muab txheeb tseg raws li yog “Cov Hnub Muab Teev Cim Tseg Uas Yuav Cuam Tshuam Tau Txoj Kev Tuaj Kawm (Observances That May Impact Attendance).” Ntawm no yog ib cov ntawm 2018-2023 Cov Hnub Teev Hawm Muab Teev Cim Tseg Tseem Ceeb. Thov nco tseg tias lub sij hawm MMSD cov cai coj peb txoj kev npaj ntawm peb cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv cov koob tsheej, lwm qhov cheeb tsam tsev kawm ntawv kuj yuav ua raws tej txoj cai txawv thaum los teem lawv cov koob tsheej rag txuj.

Daim phiaj caij nyoog puas yuav raug muab kho dua yog tias lub tsev kawm ntawv raug muab kev kawm tso tseg (cancelled) vim yog muaj huab cuab phem?

Peb muaj ib hnub los daus (one snow day) npaj tseg rau hauv daim phiaj caij nyoog. Yog tias peb muaj ntau dua ib hnub los daus, peb kuj yuav muaj kev kawm rau Hnub Cia Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Xwb uas tau muab teem tseg ntawd.

Kev pauv cov sij hawm pib hauv tsev kawm ntawv phaj nrab yuav hloov daim phiaj caij nyoog rau cov tsev kawm ntawv phaj nrab li cas?

Raws li MMSD pib hloov tsev kawm ntawv cov sij hawm pib thiab hloov cov tsheb npav Metro mus rau tsev kawm ntawv cov tsheb npav daj cov tsev kawm ntawv phaj nrab yuav tawm ntxov txhua hnub Monday tav su rau lub xyoo kawm 2019-2020 yuav los no. Cov tsev kawm ntawv phaj nrab uas tab tom hloov sij hawm pib lig thiab siv tsheb npav Badger rau xyoo kawm 2020-21 thiab 2021-2022, yuav muaj tsheb npav Metro khiav rau tag rho cov sij hawm tawm ntxov rau hnub Monday los pab peb rau kev hloov ntawm kev thauj mus los thiab daim phiaj caij nyoog. Rov xyuas koj lub tsev kawm ntawv lub sij hawm hloov pib kawm rau ntawm no.