Tsev Neeg Ntawm Cov Me Nyuam Kawm Qib 10:


Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD), thov caw nej tuaj kawm ntxiv txog Cov Hluas Qhov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm (Youth Apprenticeship Program), yog ib qho muaj rau cov me nyuam kawm ntawv xyoo lawv kawm qib 11 thiab qib 12. Cov Hluas Qhov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm no muaj kev qhia hauv chav kawm nrog rau kev xyaum ua hauj lwm. Thaum mus koom rau hauv qhov kev xyaum ua hauj lwm no, cov me nyuam kawm ntawv yuav tau kawm cov chav ntawv hauv tsev kawm phaj siab kom duav tau qhov kev kawm tiav thiab/los yog tsev kawm qib siab cov chav ntawv yuav tau kawm thiab cov dej num ntawm txoj hauj lwm sib thooj rau Cov Hluas Qhov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm. Cov me nyuam kawm ntawv yuav raug tsom kwm nyob rau lawv txoj hauj lwm los ntawm ib tug neeg tuav hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tus neeg sawv cev. Txhuav qhov ntawm Cov Hluas Qhov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm no yuav tau siv ib los yog ob xyoos rau cov chav kawm los yog cov hauj lwm sab nrauv ntawm tsev kawm ntawv cov sij hawm:

  • Kev Ua Vaj Tsev
  • Kev Tuav Nyiaj Txiag
  • Kev Kawm Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo
  • Kev Txais Tos Qhua & Kev Ncig Teb Chaws
  • Kev Kawm Kho Tshuab (IT)
  • Kev Tsim Tawm
  • Kev Kawm Txuj Ci, Kev Kawm Txog Tshuab, Kev Kawm Txua Tshuab & Kev Kawm Zauv
  • Kev Thauj Mus Los, Kev Xa Tawm, & Kev Pab Tswv Yim (Logistics)

Daim ntawv nthuav qhia (flyer) muab nrog ua ke no tshaj tawm txog cov rooj cob qhia uas yuav muaj rau lub Kaum Ob Hlis los muab ib qhov kev nthuav qhia txog tej hom hauj lwm teev los sau no; tham txog kev ua ntaub ntawv thiab kev xaiv mus nkag, cov kev tswj qhov kev xyaum ua hauj lwm, cov hau kev tau qhab nee mus rau tsev kawm qib siab; thiab teb cov lus nug hais txog qhov kev xyaum ua hauj lwm. Yog xav paub ntxiv, thov mus koom ib lub rooj cob qhia nrog nej tus me nyuam kawm ntawv. Yog yuav mus koom ib lub rooj cob qhia, thov qhia mus uas yog ua kom tiav daim foos nyob online ntawm .


Yog tias tus me nyuam txaus siab rau ib hom hauj lwm teev los saum no uas yog mus kawm cov chav ntawv pib ua ntej nyob hauv tsev kawm phaj siab, ua tej hom lag luam sib thooj, los yog muaj kev txaus siab heev rau tej yam, Cov Hluas Qhov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm tej zaum yuav yog qhov txaus siab. Cov Hluas Qhov Kev Xyaum Ua Hauj Lwm ntau chav kawm muaj rau yav tsaus ntuj nyob tom tsev kawm qib siab, thiab cov me nyuam yuav ua hauj lwm lig nyob rau hnub muaj kev kawm, los yog tom qab kev kawm xaus, hnub so (weekends) thiab caij ntuj sov. Cov me nyuam kawm ntawv lawv tus kheej yuav tsum muaj kev thauj mus los rau tom chav kawm thiab tom chaw ua hauj lwm. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau pov plob tswj lawv tus kheej txoj hauj lwm kom duav tau qhov kev xyaum ua hauj lwm tej yam yuav tau ua. Thov mus saib tau ntawm https://cte.madison.k12.wi.us/youth-apprenticeship yog xav paub ntxiv. Peb tos ntsoov yuav tau ntsib nej thiab nej tus me nyuam nyob rau ib lub rooj cob qhia thaum lub Kaum Ob Hlis!


Lus Meej Tseeb,

Sherrie L. Stuessy
Tus Thawj Tswj Kev Xyaum Ua Hauj Lwm, MMSD