Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg,
 
Kuv cia siab tias nej sawv daws yuav nyob nyab xeeb thiab nrhiav tau kev sib cuab, sib tham, txaus siab rau tej yam tawm mus rau sab nrauv thiab siv sij hawm nrog tsev neeg. Kuv paub tias peb cov me nyuam kawm ntawv xav kom txoj kev kawm hauv computer/online pib mus, thiab peb los txaus siab tib yam nkaus hais txog kev rov sib cuag mus los thiab sib koom ua ke nrog lawv nyob rau cov kev kawm tshiab, cov kev kawm tawm tswv yim tshiab thiab cov kev kawm muaj nuj qis.
 
Kuv xav kom nej paub tias peb nyob ntawm no rau nej thaum peb los rau txoj kev kawm tshiab no ua ke. Peb paub tias txoj kev kawm hauv computer/online yuav muaj kev cov nyom, thiab peb npaj txij yuav los fim nrog nej thiab nej cov me nyuam ua ke raws txoj kev ua siab ntev, txoj kev hmov tshua, thiab txoj kev xav dav zog ntxiv. Yog li ntawd ua tsaug rau nej txoj kev koom tes.
 
Thaum nws nyuab li lub sij hawm no, kuv pom tias muaj ntau yam kev txhawb siab thiab kev hmov tshua thiab kev hlub rau cov neeg nyob ib koog tsev sib ze thiab cov neeg tsis tau sib paub dua. Raws li peb los siv qhov kev nyob sib nrug, nyob rau qee qhov kuv xam pom tias peb tau los ua ke sib ze me ntsis li MMSD ib tsev neeg (#MMSDFamily).

Lub lim tiam no peb cov xib fwb yuav los mus siv txoj kev kawm loj dav heev nyob tom tsev, tag nrho sawv daws tswj lawv tus kheem tej yam yuav ua, thiab kuv tsis muaj qhov yuav txaus siab tshaj no lawm. Nyob rau tib lub sij hawm peb cov xib fwb thiab cov thawj coj tab tom npaj txoj kev qhia ntawv, muaj coob leej neeg ua hauj lwm tom qab qhov sawv daws pom los xyuas peb cov tsev kawm ntawv kom ruaj ntseg, xa zaub mov thiab npaj cov cuab yeej digital mus rau sawv daws. Qhov no yog ib qhov kev koom tes sawv daws ua, sawv daws kub siab, thiab kuv xav qhuas peb cov neeg ua hauj lwm rau qhov ntawd.
 
Yog li, lub lim tiam tom ntej no: kuv paub tias nej coob leej xav paub txog cov kev npaj siab, cov caij nyoog ua hauj lwm, cov cuab yeej, kev tuaj kawm, kev muab qhab nee, thiab lwm yam ntsiab lus xav paub rau lub liam tom ntej no. Hnub Friday no peb yuav pib siv peb qhov website hais txog Txoj Kev Kawm Nyob Computer/Online (Virtual Learning) rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov nyiam txiv. Peb mam xa ib tsab email los ntxiv rau lub sij hawm ntawd uas muaj tag nrho cov no txhua yam kom nej thiab nej tus me nyuam npaj txhij mus rau hnub Monday.
 
Ntawm nov yog tej yam tshiab rau lub lim tiam no.
 
Nyob Nyab Xeeb,
 
Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

Kev xa cov cuab yeej rau sawv daws

MMSD koom tes nrog lub tuam txhab xa khoom United Parcel Service (UPS) kom muab cov cuab yeej qhwv xa los rau txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Yog tias nej txhawj txog nej tus me nyuam kom kom muaj ib lub cuab yeej, xav kom nej paub tias lub lim tiam no cov tsev kawm ntawv yuav tuaj mus ntsiab txhua tus hauv txhua tsev neeg uas tsis tau plov meej tias lawv xav tau ib lub cuab yeej thiab tsis tau plov meej lawv qhov chaw nyob. Thov soj qab saib ib tsab xov tooj, ib tsab xov, los yog ib tsab email tuaj tom nej lub tsev kawm ntawv tuaj. 

Saib Ib Muag Lub Caij Nyoog Txhua Hnub

Qhov no yog ib qhov piv txwv ntawm tej yam nej tus me nyuam kawm ntawv hnub yuav zoo li cas, pib rau lub lim tiam tom ntej no. Ib zaug ntxiv, muaj ntau yam ntxiv yuav muab xa los rau nej hnub Friday thiab thaum nej tus me nyuam kawm ntawv pib mus kawm nrog nws tus xib fwb lawm.

Cov Kev Pab Ntxiv

PBS Wisconsin Qhov Kev Kawm Nyob-Tom-Tsev Tso Tawm Hauv Wisconsin Tshooj
PBS Wisconsin, koom tes nrog Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) thiab Milwaukee PBS, ziag no muaj qhov kev kawm nyob-tom-tsev rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, tso tawm ib qhov TV tshiab txhua lub lim tiam ntawm qhov kev kawm muaj cov kev pab digital uas txuas tau rau Wisconsin lub xeev cov qauv kawm.
 
Lub caij nyoog tso tawm tshwj xeeb kuj yuav muaj tso nyob online rau hauv pbswisconsin.org/at-home-learning. Qhov website ntawd kuj yuav muaj tej yam ntaub ntawv digital pub dawb rau qhov kev kawm nyob-tom-tsev thiab txhawb rau cov xib fwb los soj ntsuam qhov kev kawm tshiab no.
 
Madison cov tsev saib ntawv muab cov pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library cards) rau siv nyob online
Yog tias nej tsis tau muaj ib daim pib qiv ntawv saib, ua daim ntawv no kom tiav ces mam email ib daim pib qiv ntawv saib digital tshiab (digital library card) tuaj rau nej. Nyob rau hauv Madison Public Library website, nej daim pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library card) cia nej mus tau rau hauv Wisconsin's Digital Library (uas yog ib qhov chaw muaj ntau dua 71,000 phau ntawv digital, phau ntawv kaw lus (audiobooks), videos thiab ntau yam) mus txog rau lub Rau Hli 30, 2020. Mus nyeem ntxiv.

Cov Nyuam Kawm Ntawv: Sib qhia nej qhov kev kawm nyob-tom-tsev! 

Peb xav kom nej paub tias txoj kev kawm online nws zoo li cas. Qhia rau peb hais txog tej yam nej nruam thiab qhov nej sib yoog rau txoj kev nyob nrug deb zoo li cas. Xa ib qhov video los yog ib daim duab mus rau peb qhia txog qhov nej kawm thiab sib tham nyob tom tsev nrog nej tsev neeg thiab peb yuav muab nej zaj dab neeg qhia rau MMSD lub zej zog nyob online.
 
Thov mus tso nej daim duab los yog qhov video (jpeg, png, mov los yog mp3) rau hauv uas yog siv daim ntawv nyob online yooj yim no los yog xa nej daim duab/qhov video (media) mus rau peb ntawm mmsdnews@madison.k12.wi.us. Nej kuj yuav 'xa (message)' nej qhov video mus rau peb nyob hauv peb qhov MMSD Facebook page los tau. Nco ntsoov qhia nej lub npe, lub tsev kawm ntawv, thiab qib kawm.

Koom qhov kev sib​​​​​​​ tham hauv Facebook Live nyob rau lub Plaub Hli 8 hais txog kev tswj fwm txoj kev ntxhov siab, kev pab cov me nyuam   

Kev Txhawb Peb MMSD Lub Zej Zog Thaum Muaj COVID-19: Mus rau hauv Facebook Live nyob rau lub Plaub Hlis 8
Nyob rau hnub Wednesday, lub Plaub Hlis 8 thaum 2 pm, koom Dr. Armando Hernandez, Tus Lwm Thawj Tswj (Assistant Director) hauv Feem Sib Koom Kev Noj Qab Haus Huv rau Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kaw Ntawv, muaj tej yam zoo rau cov yim neeg hais txog kev tswj fwm txoj kev ntxhov siab raws txoj kev noj qab haus huv, pab nej cov me nyuam nyob tom tsev thiab xyuas raws qhov ua tau zoo thiab kev rov sib yoog tau nyob rau cov sij hawm tsis paub ua li cas no. Dr. Hernandez zoo siab txais tos nej cov lus nug - thov sau lus hais ntxiv rau qhov video kom thiaj teb tau nej cov lus nug. Mus saib qhov video live nyob hauv peb qhov Facebook page.

Lus Ceeb Toom Tseem Ceeb Ntxiv Thaum #NyobHauvTsevNyabXeebDua (#SaferAtHome)

"Nyob hauv tsev. Pov npav hauv daim ntawv mus."
Tsoom fwv xav kom txhua tus uas yuav pov npav tau rau qhov kev xaiv tsa thaum lub Plaub Hlis 7 uas yog siv cov ntawv pov npav mus tsis tau (absentee ballot). Nej yuav mus pib tau nyob rau ntawm https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee.

Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools Resource Page 
Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools - qhov kev koom tes sib pab tseem ceeb rau MMSD - muaj kev sib pab mus los rau cov tsev kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm, thiab cov yim neeg nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv. Lub koom haum tau tsim muaj ob qhov nyiaj pab thaum muaj tej yam ceev los mus qhia cov kev pab nyob rau txoj kev thaj tsob rau lub zej zog cov kev faj seeb txhua yam thaum muaj COVID19 - ib qhov rau MMSD thiab ib qhov rau MSCR. Txhua qhov nyiaj pab yuav pab nthuav qhia tej yam xav tau kev pab ntawm tej yam tseem ceeb no rau yav tom ntej. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv qhov page no thiab thov tuav xam muab ib qhov khoom plig pab ib qhov los yog ob qhov nyiaj no.

Nej puas tau ua nej daim ntawv Suav Pej Xeem 2020 (Census) tiav?
Nej yuav muaj cuab kav tua tau daim ntawv Suav Pej Xeem los ntawm qhov kab ntsab thiab ruaj ntseg nyob tom nej tsev. Cov tsev neeg feem coob hauv Madison cheeb tsam tau txais cov kev qhia ua daim ntawv Suav Pej Xeem hauv daim ntawv xa los rau nej thiab muaj coob leej twg ua tiav lawm. Mus ua daim ntawv nyob online, hu xov tooj mus, los yog hauv tsab ntawv los tau.
 
Cov ntaub ntawv Suav Pej Xeem yuav txheeb xyuas tau qhov tsoom nom tswv muab nyiaj pab rau tej vaj tsev nyob, tej chaw zov me nyuam, kev kho mob, kev kawm, kev thauj mus los, thiab ntau yam ntxiv. Peb xyuas meej kom suav tau txhua tus hauv Madison uas yog ua nej daim ntawv kom tiav thiab pab qhia rau cov phooj ywg thiab cov yim neeg kom ua lawv daim ntawv Suav Pej Xeem. Mus ua nej daim ntawv nyob online ntawm my2020census.gov #MadisonKevSuav