Chaw Nqa Zaub Mov Hauv Zej Zog

Zaub Mov Noj Dawb Rau Cov Me Nyuam Yaus

Cov tsev kawm ntawv kaw lawm tab sis MMSD yuav muab zaub mov dawb thiab noj zoo rau lub cev rau cov me nyuam yaus txhua hnub ntawm cov chaw nqa hauv Madison. Yuav muaj ib pluas tshais thiab pluas su uas ntim tau nyob hauv hnab ntawv rau txhua qhov chaw tuaj nqa uas yog ib hnub ib zaug. Cov chaw nqa thiab sij hawm nyob rau nram qab no.

Vim tsev kawm ntawv kaw lawm cov zaub mov noj ntawm cov chaw no yuav raug faib rau cov me nyuam los ntawm ib lub tsheb muab zaub mov nyob rau sab nraum zoov ntawm lub tsev kawm ntawv. Peb xav txhawb kom sawv daws xyaum nyob deb thaum tuaj nqa zauv mov thiab ntxhuav tes huv si nrog xuj npum thiab dej ua ntej noj cov zaub mov nqa mus tsev.

Peb yuav sau lus qhia ntxiv ib pliag no rau ntawm no txog lwm cov hwv tsam mus nqa zaub mov noj los ntawm cov neeg koom tes hauv zej zog thoob plaws Madison.

Nod yog ib daim ntawv qhia chaw rau peb cov chaw nqa zaub mov noj

Chaw

Chaw Nqa

Sij Hawj Tuaj Nqa Txhua Hnub Pickup

Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab East

Lub qhov rooj loj-Chaw txais tos ntawm txoj kev 4

1:00 to 1:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab La Follette

Lub qhov rooj loj-Chaw txais tos

12:00 to 12:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab Memorial

Lub qhov rooj loj-Chaw txais tos

11:00 to 11:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Leopold

Lub qhov rooj loj-Chaw txais tos

11:00 to 11:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Sherman/Shabazz

Lub qhov rooj loj-sab Sherman

12:00 to 12:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Cherokee

Lub qhov rooj loj-Chaw txais tos r

12:00 to 12:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib thiab Nrab Toki/Orchard Ridge

Lub qhov rooj nyob sab Orchard Ridge

1:00 to 1:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Hawthorne

Lub qhov rooj loj-Qhov chaw loj nres tsheb sab hauv qab

1:00 to 1:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Lakeview

Lub qhov rooj loj-Chav ua hauj lwm lub qhov rooj

11:00 to 11:45

Allied Drive - Boys and Girls Club

4619 Jenewein Rd

12:00 to 12:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Lincoln

Lub qhov rooj loj

1:00 to 1:45

Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab

Lub qhov rooj loj

11:00 to 11:45

Menu

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Pluas Tshais

Cereal 

Fruit Juice

String Cheese

Milk

Muffin 

Applesauce Cup

String Cheese

Milk

Bread Slice 

Fruit Juice

String Cheese

Milk

Cereal

Applesauce Cup

String Cheese

Milk

Bagel & Cream Cheese

Fruit Juice

String Cheese

Milk

Pluas Su

Grab & Go with String Cheese, Yogurt, & Mini Loaf

Pineapple

Milk

Turkey & Cheese Sandwich on Hamburger Bun

Crackers

Apple

Milk

Bento Box with Hardboiled Egg

Cheese Cubes, Baby Carrots & Crackers

Milk

Turkey Ham & Cheese Sandwich on Hamburger Bun

Fresh Vegetable

Dried Fruit

Milk

Taco Salad

Tortilla Chips

Milk

Leeg twg thiaj yuav tau txais tshais thiab su noj txhua hnub?

Tag nrog cov me nyuam muaj 18 xyoo rov hauv nyob au ib tsev neeg uas yog muaj ib tug me nyuam kawm rau hauv ib lub tsev kawm ntawv.

Ib tug neeg tsev tuaj nqa khoom noj rau lwm tus neeg tsev puas tau?

Tau, Feem Tuav Zauv Mov Cov Neeg Ua Hauj Lwm mam nug seb tus neeg tsev twg tuaj nqa khoom noj thiab seb muaj pes tsawg leej me nyuam nyob hauv tsev neeg thiab seb lawv mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg. Txawm tias lawv qhia tias ib tug me nyuam hnub nyoog me hwv tseem tsis tau mus kawm ntawv, los nws tseem puav leej tau txais khoom noj noj tib si.

Peb yuav koom tes nrog cov koom haum zej zog uas xav muab kev pab tau li cas?

Peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau lub sij hawm no yog npaj khoom noj thiab xa mus rau 12 qhov qhov chaw muab rau cov neeg uas peb tau npaj tseg. Peb yuav luj xyuas tej qhov chaw yuav muab ntxiv tau rau hauv lub zej zog raws li qhov tsim nyog tom qab peb qhov xub pib no txij hnub Monday lub Peb Hlis 16, 2020. Ua tsaug rau txhua tus uas tau muab kev pab txhawb rau lub sij hawm no. Txaus siab heev tshaj plaws.

MMSD yuav txuas lus nrog lwm qhov chaw tsis yog hauv MMSD uas yuav muaj khoom noj pab tau li cas?

Mam muab ib daim ntawv teev cov chaw muaj khoom noj thiab lawv tej yam muaj tshiab rau sawv daws xws li MMSD cov chaw muab kev pab. Yuav muaj cov ntsiab lus hais txog Community Center cov chaw pab tib si.

Cov chaw muaj khoom noj puas yuav qhib rau hauv cov tsev kawm ntawv?

Tsis qhib. Cov chaw muaj khoom noj nyob tom tsev kawm ntawv yuav raug kaw tib si. 

Nov yog ib daim ntawv teev Cov Chaw Muaj Khoom Noj nyob hauv peb cheeb tsam. Tej qhov kuj yuav raug kaw los yog txwv lawm vim yog tus kab mov COVID-19: https://www.cacscw.org/get-help/food-bank/dane-county/