Chaw Nqa Zaub Mov Hauv Zej Zog

Pluas Tshai Thiab Su Rau Cov Me Nyuam Yaus

Peb yuav cia tuaj nqa zaub mov noj ntawm ntug kev (curbside meal service) nyob rau tom 40 lub tsev kawm ntawv pib rau thaum lub Cuaj Hli 8, 2020 mus rau tag rho cov me nyaum sau npe kawm ntawv hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv. Txhua qhov chaw yuav cia tuaj nqa ib hnub ib lub lim tiam kom tsev neeg muaj kev kab ntsab. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais ib pob zaub mov nrog txhua yam rau 7 pluas tshais thiab su kom duav tau li qhov yuav tau muaj raws li Tsev Kawm Ntawv Qhov Kev Muab Su thiab Tshais Noj Thooj Teb Chaws (National School Lunch & Breakfast Programs).

 • Cov zaub mov yuav muab pub dawb rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tsis hais qhov tau txais zaub mov noj dawb, qhov tau txo tus nqi los yog qhov tau them li.
 • Txhua pob 5 hnub yog luaj li ntawm 12"X 9"X 9" thiab yuav hnyav li 10 pounds.
 • Yuav muaj mis nqa los tau tsis nqa los tau.
 • Thov nco ntsoov mus ua ntawv thov cov zaub mov noj dawb & txo tus nqi zaub mov noj thaum sau npe kawm xyoo no. Cov yim neeg yuav tau ua txhua xyoo.

Yuav Tau Paub Dab Tsi Ua Ntej Tuaj Nqa Zaub Mov Noj:

 1. Cov yim neeg tsis tas yuav xaj cov thawv zaub mov ua ntej lawm. Tab sis yog tias nej yog ib pab neeg tshiab thiab xav mus nqa ntau thawv zaub mov (10+), thov hais mus rau Dustin Lundt ntawm (608) 204-4008.  Dustin mam npaj cov thawv zaub mov rau ib qhov chaw thiab hnub ntawd rau nej. 
 2. Nej nqa tau cov zaub mov noj tom lub tsev kawm ntawv uas kab ntsab rau nej.

Weekly Schedule - Starting April 19

All Daytime Curbside Market Box Sites will be moving to a Monday only Delivery Schedule with new Market Box Options. 

All times listed here are on Mondays

 • Mendota Elementary - 9:00-9:45am
 • Eagle Heights Community Center, 611 Eagle Heights Dr - 9:00-10:00am
 • Chávez Elementary - 9:00-10:00am
 • Reindahl Park, 1818 Portage Rd - 10:00-10:45am
 • Falk Elementary - 10:00-11:00am
 • Midvale Elementary - 10:20-11:00am
 • Memorial High - 10:20-11:15am
 • East High - 11:05am-12:15pm
 • Allied Boys & Girls Club, 4619 Jenewein Rd - 11:15am-12:15pm
 • Lincoln Elementary - 11:20am-12:00pm
 • Toki / Orchard Ridge - 11:30am-1:30pm
 • La Follette High - 12:15-1:30pm
 • Leopold Elementary - 12:30-1:30pm
 • Kennedy Elementary - 12:35-1:30pm

Monday Curbside Routes will now have the following options available:

 • 7 Day Meal Boxes available for all children 18 years or younger, learning virtually and/or not enrolled in MMSD
 • 5 Day Meal Boxes available for all children 18 years or younger, attending in-person learning 2 days per week.
 • 3 Day Meal Boxes for all children 18 years or younger attending in person learning 4 days per week.

Evening Market Box Sites

Evening sites will still be open, serving 7 Day Meal Boxes only. The schedule for those is as follows: 

 • Tuesday, 4:00-6:00pm: Food Production Center, 4711 Pflaum Rd    
 • Wednesday, 4:00-6:00pm: Memorial High School, Door #6 
 • Thursday, 3:30-5:30pm: East High School, Door #4 – Fieldhouse Entrance  

Lwm cov zaub mov noj los ntawm peb cov neeg koom tes hauv zej zog

Nws kuj muaj ob peb qho chaw nqa zaub mov uas yog tsheb mus ib qho rau ib qho hauv peb lub zej zog uas nej mus nqa tau rau lub sij hawm no.Kawm ntxiv txog cov no ntawm no.