Chaw Nqa Zaub Mov Hauv Zej Zog

Muaj Tshais & Su Pub Dawb Rau Cov Me Nyuam Noj 

Thoob plaws lub caij ntuj sov, MMSD, koom tes nrog Second Harvest, yuav muaj yuav muab zaub mov dawb thiab noj zoo rau lub cev rau cov me nyuam yaus txhua hnub ntawm cov chaw nqa hauv Madison. Yuav muaj ib pluas tshais thiab pluas su uas ntim tau nyob hauv hnab ntawv rau txhua qhov chaw tuaj nqa uas yog ib hnub ib zaug. Mus saib peb daim phiaj qhia qhov chaw, uas teev cov sij hawm khiav hauj lwm rau txhua qhov chaw.

Vim tsev kawm ntawv kaw lawm cov zaub mov noj ntawm cov chaw no yuav raug faib rau cov me nyuam los ntawm ib lub tsheb muab zaub mov nyob rau sab nraum zoov ntawm lub tsev kawm ntawv. Peb xav txhawb kom sawv daws xyaum nyob deb thaum tuaj nqa zauv mov thiab ntxhuav tes huv si nrog xuj npum thiab dej ua ntej noj cov zaub mov nqa mus tsev.

Cov Chaw Tsav Tsheb Mus Nqa Khoom Noj 

Kuj muaj ntau qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj rau MMSD cov yim neeg thiab tag nrho lub zej zog. Cov chaw thiab cov sij hawm yog:

  • YMCA Sab Hnub Tuaj - Thursdays, 3-5 p.m. – muab rau cov tsev kawm ntawv sab hnub tuaj
  • La Follette - Tuesdays @ tav su. Pib rau 6/16
  • Leopold (kuj koom tes nrog YMCA) - Tuesdays @ 11 a.m.  Pib rau 6/16
  • Heugel - Wednesdays @ 4 p.m. Pib rau 7/8
  • Wexford Ridge/Tree Lane pab txhawb Muir/Jefferson/Memorial cov yim neeg - Fridays (cov sij hawm tseem tsis tau paub meej) 
  • Lub Tsev Kawm Phaj Pib Lake View - Mondays, 11:30a.m. Pib rau 7/6

Thov cim tseg tias cov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj yuav tsis qhib rau lub lim tiam ntawm lub Rau Hli 30, 2020 kom thiaj cia tau Second Harvest cov neeg ua hauj lwm mus npaj lawv cov khoom txhua xyoo.

Tej yam ntsiab lus hais txog cov chaw no:

  • Qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj: muaj cov thawv ntawv ntim zaub, muaj lub freezer, muaj khoom dairy, thiab muaj cov txee rau tej khoom noj qhuav qhuav.
  • Nyob twj ywm hauv nej lub tsheb, mam muab cov khoom los ntim rau hauv nej lub pob tw tsheb 
  • Cia cov sawv cev rau lwm tus tuaj tau nqa tau
  • Tsis tas muaj ID li

Yog muaj kev pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj mam qhia los rau nej hauv peb qhov kev sau ntawv xa xov tshiab. Yuav kom tau txais tsab xov sau los (text message) thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.

Qhov Kev Muab Khoom Noj Thaum Caij Ntuj Sov

Ntxiv rau cov chaw no, peb MMSD Qhov Kev Muab Khoom Noj Thaum Caij Ntuj Sov ib txwm muaj kuj tseem muab khoom noj. Muaj cov ntsiab lus hais txog qhov no thiab ib daim ntawv teeb cov chaw nyob ntawm no.

 

Leeg twg thiaj yuav tau txais tshais thiab su noj txhua hnub?

Tag nrog cov me nyuam muaj 18 xyoo rov hauv nyob au ib tsev neeg uas yog muaj ib tug me nyuam kawm rau hauv ib lub tsev kawm ntawv.

Ib tug neeg tsev tuaj nqa khoom noj rau lwm tus neeg tsev puas tau?

Tau, Feem Tuav Zauv Mov Cov Neeg Ua Hauj Lwm mam nug seb tus neeg tsev twg tuaj nqa khoom noj thiab seb muaj pes tsawg leej me nyuam nyob hauv tsev neeg thiab seb lawv mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg. Txawm tias lawv qhia tias ib tug me nyuam hnub nyoog me hwv tseem tsis tau mus kawm ntawv, los nws tseem puav leej tau txais khoom noj noj tib si.

Peb yuav koom tes nrog cov koom haum zej zog uas xav muab kev pab tau li cas?

Peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau lub sij hawm no yog npaj khoom noj thiab xa mus rau 12 qhov qhov chaw muab rau cov neeg uas peb tau npaj tseg. Peb yuav luj xyuas tej qhov chaw yuav muab ntxiv tau rau hauv lub zej zog raws li qhov tsim nyog tom qab peb qhov xub pib no txij hnub Monday lub Peb Hlis 16, 2020. Ua tsaug rau txhua tus uas tau muab kev pab txhawb rau lub sij hawm no. Txaus siab heev tshaj plaws.

MMSD yuav txuas lus nrog lwm qhov chaw tsis yog hauv MMSD uas yuav muaj khoom noj pab tau li cas?

Mam muab ib daim ntawv teev cov chaw muaj khoom noj thiab lawv tej yam muaj tshiab rau sawv daws xws li MMSD cov chaw muab kev pab. Yuav muaj cov ntsiab lus hais txog Community Center cov chaw pab tib si.

Cov chaw muaj khoom noj puas yuav qhib rau hauv cov tsev kawm ntawv?

Tsis qhib. Cov chaw muaj khoom noj nyob tom tsev kawm ntawv yuav raug kaw tib si. 

Nov yog ib daim ntawv teev Cov Chaw Muaj Khoom Noj nyob hauv peb cheeb tsam. Tej qhov kuj yuav raug kaw los yog txwv lawm vim yog tus kab mov COVID-19: https://www.cacscw.org/get-help/food-bank/dane-county/