Chaw Nqa Zaub Mov Hauv Zej Zog

Pluas Tshai Thiab Su Rau Cov Me Nyuam Yaus

Peb yuav cia tuaj nqa zaub mov noj ntawm ntug kev (curbside meal service) nyob rau tom 40 lub tsev kawm ntawv pib rau thaum lub Cuaj Hli 8, 2020 mus rau tag rho cov me nyaum sau npe kawm ntawv hauv Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv. Txhua qhov chaw yuav cia tuaj nqa ib hnub ib lub lim tiam kom tsev neeg muaj kev kab ntsab. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais ib pob zaub mov nrog txhua yam rau 5 pluas tshais thiab su kom duav tau li qhov yuav tau muaj raws li Tsev Kawm Ntawv Qhov Kev Muab Su thiab Tshais Noj Thooj Teb Chaws (National School Lunch & Breakfast Programs).

  • Cov zaub mov yuav muab pub dawb rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tsis hais qhov tau txais zaub mov noj dawb, qhov tau txo tus nqi los yog qhov tau them li.
  • Txhua pob 5 hnub yog luaj li ntawm 12"X 9"X 9" thiab yuav hnyav li 10 pounds.
  • Yuav muaj mis nqa los tau tsis nqa los tau.
  • Thov nco ntsoov mus ua ntawv thov cov zaub mov noj dawb & txo tus nqi zaub mov noj thaum sau npe kawm xyoo no. Cov yim neeg yuav tau ua txhua xyoo.

Yuav Tau Paub Dab Tsi Ua Ntej Tuaj Nqa Zaub Mov Noj:

  1. Thov siv peb daim ntawv yuav zaub mov noj ua ntej peb thiaj npaj tau rau nej. Nws yog ib qho xav kom nej ua xws li rau tej xwm txheej tshwj xeeb, tab sis tsis yog ib qho nej yuav tsum tau ua.
  2. Nej nqa tau cov zaub mov noj tom lub tsev kawm ntawv uas kab ntsab rau nej.

Lub Caij Nyoog Txhua Lub Lim Tiam

Lub Caij Nyoog Txhua Lub Lim Tiam

Times

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10:00-11:45am

East
Falk
Hamilton/Van Hise
Lincoln

Elvehjem
Emerson
Olson
Thoreau

Black Hawk/Gompers
Crestwood
La Follette
Leopold

Lindbergh
O'Keeffe/Marquette
Stephens
West

Chávez
Franklin
Sandburg
Whitehorse/Schenk

12:00-1:45pm


Badger Rock
Sherman
Shorewood
Toki/Orchard Ridge

Kennedy
Lapham
Memorial
Midvale

Cherokee Heights
Henderson (Glendale)
Lake View
Spring Harbor

Lowell
Mendota
Muir
Randall

Allis
Hawthorne
Huegel
Wright

4:00-6:00pm N/A

MMSD Food Production Center
4711 Pflaum Rd.

Memorial High School N/A N/A

Lwm cov zaub mov noj los ntawm peb cov neeg koom tes hauv zej zog

Nws kuj muaj ob peb qho chaw nqa zaub mov uas yog tsheb mus ib qho rau ib qho hauv peb lub zej zog uas nej mus nqa tau rau lub sij hawm no.Kawm ntxiv txog cov no ntawm no.