Chaw Nqa Zaub Mov Hauv Zej Zog

Kuj muaj ntau qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj rau MMSD cov yim neeg thiab tag nrho lub zej zog. Cov chaw thiab cov sij hawm yog:

 • Hawthorne Elementary – 2nd & 4th Mondays 11:30
 • Leopold Elementary – 2nd & 4th Tuesdays 11:00
 • Lake View Elementary – 1st & 3rd Wednesdays 12:00
 • Mendota Elementary – 2nd & 4th Wednesdays 1:30
 • Huegel Elementary – 2nd Wednesday of the month 4:00
 • Lussier Family East YMCA – 2nd & 4th Thursdays 3:30
 • East High School – 1st & 3rd Thursdays 3:30

Tej yam ntsiab lus hais txog cov chaw no:

 • Qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj: muaj cov thawv ntawv ntim zaub, muaj lub freezer, muaj khoom dairy, thiab muaj cov txee rau tej khoom noj qhuav qhuav.
 • Nyob twj ywm hauv nej lub tsheb, mam muab cov khoom los ntim rau hauv nej lub pob tw tsheb 
 • Cia cov sawv cev rau lwm tus tuaj tau nqa tau
 • Tsis tas muaj ID li

Yog muaj kev pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj mam qhia los rau nej hauv peb qhov kev sau ntawv xa xov tshiab. Yuav kom tau txais tsab xov sau los (text message) thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.