Keb Pab Hauv Zej Zog

Madison tau txais txiaj ntsim los ntawm ntau hom kev pab zoo hauv lub zej zog. Yog nej xav tau kev pab nrog kev saib xyuas me nyuam, kev thauj mus los los yog tej yam xav tau yooj yooj yim lub sij hawm tsis kawm ntawv, peb tau sau ib daim ntawv txog ib ov kev pab muaj los pab nej thiab nej tsev neeg kom dhau lub sij hawm nyuaj no.

Cov Kev Txhawb Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Nkag Ntawm No Mus

Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools Resource Page

Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools - qhov kev koom tes sib pab tseem ceeb rau MMSD - muaj kev sib pab mus los rau cov tsev kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm, thiab cov yim neeg nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv. Lub koom haum tau tsim muaj ob qhov nyiaj pab thaum muaj tej yam ceev los mus qhia cov kev pab nyob rau txoj kev thaj tsob rau lub zej zog cov kev faj seeb txhua yam thaum muaj COVID19 - ib qhov rau MMSD thiab ib qhov rau MSCR. Txhua qhov nyiaj pab yuav pab nthuav qhia tej yam xav tau kev pab ntawm tej yam tseem ceeb no rau yav tom ntej. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv qhov page no thiab thov tuav xam muab ib qhov khoom plig pab ib qhov los yog ob qhov nyiaj no.

Kev pab thiab lus qhia txog: