Nyob Zoo Txog MMSD Cov Yim Neeg,

 Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes, txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev txhawb rau lub xyoo dhau los no thaum peb tau muaj mob COVID-19 thoob ntiaj teb. Peb pom tias nws cov nyuam heev los mus rau tus qauv qhia ntawv txhua yam nyob hauv computer/online, raws li peb tau los khiav hauj lwm xyuas meej kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg rau peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov yim neeg. 

Hnub no, kuv zoo siab qhia rau nej txog peb qhov kev txiav txim siab los pib qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, pib rau cov me nyuam kawm qib xyaum kawm (Kindergarten), thaum lub Peb Hlis, 2021 mus. Mam muab lwm qib kawm hloov cia tus kheej rov qab tuaj mus kawm ntxiv nyob rau ib lub lim tiam zuj zus, thaum qhov kev kawm hauv computer/online yuav muab cia ua ib qhov xaiv kawm rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus uas xav kawm nyob tom tsev ntxiv mus. 

Lub lub caij nyoog kawm ziag no rau cov qib kawm rov qab tuaj mus kawm xws li: 

  • Qib Xyaum Kawm (K) (Lub Peb Hlis 9) 

  • qib 1-2 (Lub Peb Hlis 16) 

  • Qib 4K (Lub Peb Hlis 23) 

Thaum peb los tsom kwm cov kev ntsuas COVID-19 ntxiv mus thiab tau txais cov kev cob qhia los ntawm cov neeg paub txog kev noj qab haus huv hauv zos, peb mam txiav txim xyuas tom qab ntawd thaum lwm qib kawm yuav muaj cuab kav hloov tau yam ruaj ntseg hlo rau tus qauv kawm cia tus kheej tuaj mus kawm. 

Nyob rau lub Ib Hlis 8, 2021, peb tau tshaj tawm qhov yuav siv tau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm yog tias tus mob COVID-19 khees lawm. Peb cov kev ntsuas COVID-19 niaj hnub no, raws li cov ntsiab lus tuaj ntawm Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv thiab Cov Chaw Tswj & Tiv Thaiv Kab Mob (CDC), lub sij hawm no pom zoo rau qhov ruaj ntseg rov qab tuaj mus kawm rau tom cov tsev kawm ntawv. Ntau lub hlis, MMSD cov neeg ua hauj lwm tau npaj peb cov tsev kawm ntawv rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm. Peb tau npaj cov hau kev nruj kom txo tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19, thiab tsim cov laj txheej pov plob zoo rau cov neeg muaj mob. Peb kuj muaj cov ntsiab lus muaj nuj nqis los ntawm peb qhov MSCR Cares (chaw zov me nyuam) cia tus kheej tuaj koom thiab cov kev kawm tshwj xeeb, uas tau pab tshab txhais peb cov qauv tswj kev noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg.

Lub lim tiam tom ntej no, nej yuav tau txais ib daim ntawv thom nug tseem ceeb nug nej kom qhia nej cov kev npaj siab seb nej cov me nyuam tus kheej yuav rov qab tuaj mus kawm los yog yuav kawm twj ywm rau hauv tus qauv kawm txhua yam hauv computer/online. Nws tseem ceeb rau nej muab daim ntawv thom nug no xa rov mus, cov ntsiab nej muab ntawd yuav pab peb npaj rau peb qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm. 

 

Peb nkag siab tias cov yim neeg yuav muaj lus nug ntau, thiab xav kom nej mus saib MMSD qhov kev rov qhib tsev kawm ntawv muaj nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov website mus saib ntxiv hais txog qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm rau hauv peb cov tsev kawm ntawv. Nej yuav tau txais cov ntsiab lus ntau yam ntxiv rau lub lim tiam tom ntej no hais txog ntau nqe lus rau nej cov me nyuam kawm ntawv.

Tsis tas li ntawd, peb yuav npaj ib lub rooj sib tham hauv Facebook Live tag kis, Lub Ob Hlis 11, thaum 6:00 txog 7:00 p.m. Lub rooj sib tham no yuav muab ib lub caij rau los teb nej cov lus nug. Yog yuav tuaj koom rau hauv qhov kev sib tham, thov mus taug qhov qhov link no rau hnub thiab lub sij hawm ntawm qhov kev sib tham.

Ib zaug ntxiv, peb zoo siab rau txoj kev txhawb, txoj kev hlub tshua, thiab txoj kev nkag siab peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov yim neeg, thiab lub zej zog uas tau muab rau peb nyob rau lub sij hawm muaj kab mob no. Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes thaum peb muaj cov sij hawm cov nyom no. Peb mam li muab cov ntsiab lus ntxiv los rau nej nyob rau cov hnub yuav los no.

Lus Meej Tseeb,

Carlton D. Jenkins Ph.D.

Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv