Cov Lus Nquag Nug Thaib Cov Lus Teb


Cov Zaub Mov Noj Zoo Rau Lub Cev

Leeg twg thiaj yuav tau txais tshais thiab su noj txhua hnub?

Tag nrog cov me nyuam muaj 18 xyoo rov hauv nyob au ib tsev neeg uas yog muaj ib tug me nyuam kawm rau hauv ib lub tsev kawm ntawv.

Ib tug neeg tsev tuaj nqa khoom noj rau lwm tus neeg tsev puas tau?

Tau, Feem Tuav Zauv Mov Cov Neeg Ua Hauj Lwm mam nug seb tus neeg tsev twg tuaj nqa khoom noj thiab seb muaj pes tsawg leej me nyuam nyob hauv tsev neeg thiab seb lawv mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg. Txawm tias lawv qhia tias ib tug me nyuam hnub nyoog me hwv tseem tsis tau mus kawm ntawv, los nws tseem puav leej tau txais khoom noj noj tib si.

Peb yuav koom tes nrog cov koom haum zej zog uas xav muab kev pab tau li cas?

Peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau lub sij hawm no yog npaj khoom noj thiab xa mus rau 12 qhov qhov chaw muab rau cov neeg uas peb tau npaj tseg. Peb yuav luj xyuas tej qhov chaw yuav muab ntxiv tau rau hauv lub zej zog raws li qhov tsim nyog tom qab peb qhov xub pib no txij hnub Monday lub Peb Hlis 16, 2020. Ua tsaug rau txhua tus uas tau muab kev pab txhawb rau lub sij hawm no. Txaus siab heev tshaj plaws.

MMSD yuav txuas lus nrog lwm qhov chaw tsis yog hauv MMSD uas yuav muaj khoom noj pab tau li cas?

Mam muab ib daim ntawv teev cov chaw muaj khoom noj thiab lawv tej yam muaj tshiab rau sawv daws xws li MMSD cov chaw muab kev pab. Yuav muaj cov ntsiab lus hais txog Community Center cov chaw pab tib si.

Cov chaw muaj khoom noj puas yuav qhib rau hauv cov tsev kawm ntawv?

Tsis qhib. Cov chaw muaj khoom noj nyob tom tsev kawm ntawv yuav raug kaw tib si. 

Nov yog ib daim ntawv teev Cov Chaw Muaj Khoom Noj nyob hauv peb cheeb tsam. Tej qhov kuj yuav raug kaw los yog txwv lawm vim yog tus kab mov COVID-19: https://www.cacscw.org/get-help/food-bank/dane-county/


Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab

Yuav tshwm sim li cas rau peb lub Quarter 3 cov qhab nee?

Lub quarter 3 qhov kev muab qhab nee yuav TSIS qhib txog rau 3/20/2020. Peb mam qhia tej yam tshiab rau nej ntxiv thaum peb txiav txim xyuas tau ncua sij hawm tshiab. Peb kuj tab tom npaj yuav hloov. Peb yuav xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv thiab cov xib fwb muaj ib txoj hau kev los xaus tau lub quarter 3 zoo. Muaj ntau yam rau sawv daws soj qab saib thaum peb mus kom dhau txhua yam cov nyom no thiab qhov kev npaj sib txuas lus mus los.

Yuav tshwm sim li cas rau Tsab Ntawv National Honor Society?

Peb tab tom npaj los muab hnub kawg ncua kom txog rau thaum peb rov tuaj tuaj ua hauj lwm/rov tuaj kawm. Muaj cov ntsiab lus ntxiv yuav muab xa los rau nej.  

Yuav tshwm sim li cas rau cov chav ntawv kawm AP thiab qhov kev ntsuam xyuas?

Peb tab tom tos tsoom fwv tswj tsev kawm qib siab (college board) hais tuaj, tab sis cov neeg feem coob thoob teb chaws no yuav nug tib lo lus nug. Nov yog qhov website muaj cov ntsiab lus rau lub sij hawm no. AP Tej Yam Tshiab Rau Cov Tsev Kawm Ntawv Raug Cuam Tshuam Los Ntawm Tus Kab Mob Coronavirus  

Hais txog cov kev txhawj tom qab tsev kawm phaj siab ne yuav zoo li cas?

Cov ntawv teev ntsiab ntawv kawm (transcripts) yuav raug kom muab tuaj los ntawm Parchment raws li tus txheej txhim no.

Hais txog ACT ne yuav zoo li cas?

Cov lus nug hais txog ACT txhua yam - www.act.org

Yuav tshwm sim li cas rau kuv qhov kev txais mus rau hauv tsev kawm qib siab?

NACAC Tej Yam Tshiab Hais Txog Qhov Kev Txais Mus Rau Hauv Tsev Kawm Qib Siab – Lub Koom Haum National Association ntawm Cov Kev Txais Mus Rau Hauv Tsev Kawm Qib Siab Cov Kws Pab Tawm Tswv Yim (National Association of College Admissions Counselors) tab tom muab cov kev pab nyob online rau sawv daws raws li yog qhov chaw pab rau sawv daws mus saib tej ntsiab lus hais txog cov kev pauv nyob hauv cov txheej xwm txais mus rau hauv tsev kawm qib siab, cov hnub tso (nyiaj) rau, thiab ntau yam ntsiab lus hais txog tus kab mob coronavirus. 

Cov lus nug hais txog tsev kawm qib siab txhua yam, thov hais mus rau Feem Tuav Kev Txais Mus Kawm tom lub tsev kawm ntawv.  

Yuav tshwm sim li cas rau kuv qhov nyiaj pab (scholarship)?

Cov lus nug hais txog nyiaj pab txhua yam, thov hais mus rau lub koom haum muab nyiaj pab yog xav paub tej yam tshiab hais txog ncua sij hawm thiab tus txheej txheem.  

Yog xav tau kev pab hais txog FAFSA ne?

Cov lus nug txhua yam hais txog FAFSA, thov mus saib hauv www.studentaid.gov. Cov me nyuam kawm qib 12 yuav raug kom mus ua lawv daim ntawv thov nyiaj FAFSA yog tias lawv tsis tau ua tiav. 

Hais txog qhov kev mus koom NCAA (NCAA eligibility) yuav zoo li cas?

Yog tias nej yog ib tug me nyuam kawm ntawv rag txuj (student-athlete) thiab muaj lus nug hais txog kev mus koom NCAA, thov mus tsom kwm hauv NCAA Eligibility Center website

Cov tsev kawm phaj siab twg thiaj muaj cov chaw mus nqa khoom noj?

Nias ntawm nov yog xav paub ntxiv hais txog qhov mus nqa khoom noj tom MMSD.


Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Kuv yog ib tug neeg ua hauj lwm thiab kuv muaj lus nug txog kev them nyiaj.

See this Google Doc that was shared previously, you will need to be logged in to your MMSD email to view the document.- Saib qhov Google Doc uas tau muab qhia tawm tas los no, koj yuav tau nkag mus rau koj tus MMSD email mus saib daim ntawv.