Chaw Nqa Zaub Mov Hauv Zej Zog

Cov Lus Nquag Nug Thiab Lus Teb (FAQ)

Tus nqi ntawm cov pluas mov yog pes tsawg?

Cov zaub mov yuav muab pub dawb rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tsis hais qhov tau txais zaub mov noj dawb, qhov tau txo tus nqi los yog qhov tau them li.

Leej twg txais tau cov zaub mov noj? 
Txhua tus me nyuam kawm ntawv tuaj mus nqa zaub mov noj dawb tau.

Kuv tau zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi li cas thaum peb rov tuaj mus kawm rau hauv tsev kawm ntawv los yog rau cov kev zam tus nqi ntxiv nyob hauv MMSD?
Txhua lub xyoo kawm cov yim neeg yuav tau ua daim ntawv thov rau cov zaub mov noj dawb los yog tus nqi txo. Mus rau peb qhov website mus sau ib daim ntawv. Yog koj muaj lus nug, thov hu (608) 204-4003.

Kuv nqa zaub mov noj rau cov neeg laus hauv kuv tsev neeg puas tau los yog cov no yog rau me nyuam xwb? 
Tsis tau. Cov zaub mov noj no tsuas yog rau cov me nyuam sau npe kawm ntawv tam sim no hauv MMSD xwb.  

Puas yog kuv tus me nyuam yuav tsum nyob ntawd thaum kuv tuaj nqa nws cov zaub mov noj?
Tsis yog.  Yog tus me nyuam tuaj tsis tau thaum tuaj nqa nws cov zaub mov noj, leej niam, leej txiv, tus neeg saib xyuas, los yog cov nus muag nqa tau cov zaub mov noj rau tus me nyuam kawm ntawv. Thov npaj tus me nyuam lub npe, tus me nyuam tus ID naj npawb, thiab nws lub tsev kawm ntawv thaum tuaj nqa. 

Nej puas muaj kev tuaj nqa sib nrug deb ntawm lwm tus?
Muaj! Txawm tias txhua qhov chaw yuav khiav sib txawv raws li lawv qho chaw muaj, cov yim neeg tuaj nqa tau pob zaub mov noj ntawm lub rooj los yog tsav tsheb tuaj nqa. Thaum tsav tsheb, thov los ze rau lub tsheb truck. Yog koj qhib koj lub pob tw tsheb, ib tug neeg ua hauj lwm mam muab pob zaub mov noj tso rau hauv lub pob tw tsheb. Cov neeg ua hauj lwm tau raug cob qhia kom txhob muab pob zaub mov noj tso ncaj qha rau hauv lub tsheb. Ua tsaug rau koj txoj kev pab nyob nrug deb 6 ft txhua lub sij hawm. 

Puas muaj lwm cov kev xaiv rau cov me nyuam uas muaj kev phiv zaub mov los yog kev xav tau zaub mov tshwj xeeb?
Muaj, thov saib qhov website los yog email food@madison.k12.wi.us rau lus qhia ntxiv txog thiab cov kev thov. Txawm cov zaub mov noj ntawm MMSD Zaub Mov Thiab Khoom Noj Haus tsis muaj txiv laum huab xeeb los peb tsis yog ib qho chaw tsis muaj txiv laum huab xeeb. 

Kuv puas muaj kev xaiv cov zaub mov?
Muaj. Rau kev kab ntsab pob zaub mov noj muaj 5 hnub pluas tshais thiab pluas su. Tab sis yog koj xav tau 1 rau 4 hnub xwb, koj xaiv tau cov zaub mov noj. Thov npaj kom tau koj qhov kev xav tau thaum tuaj nqa. Tej zaum cov khoom hauv lub thawv yuav txawv nyob ntawm cov khoom muaj. Tej thaum cov khoom, zaub mov xa tuaj, los yog lwm yam teeb meem ua rau muaj kev hloov tam sim ntawd. Ua tsaug rau koj txoj kev nkag siab.  

Puas muaj nqa zaub mov noj rau hnub vas xaum vas thiv thiab? 
Tsis muaj nqa zaub mov noj rau hnub vas xaum vas thiv

Kuv tus me nyuam kawm ntawv kawm ib lub Tsev Kawm Ntawv Zej Zog Txais Kev Pab Cuam (Community Eligibility Provision School).  Nws puas tau cov zaub mov noj dawb rau lub sij hawm kawm ntawv hauv computer/online rau lub caij nplooj zeeg no?
Tau, tag nrho cov me nyuam kawm ntawv uas sau npe kawm rau ib lub tsev kawm ntawv CEP rau xyoo kawm tam sim no tau ib pob zaub mov uas muaj 10 qhov zaub mov noj rau lub caij nplooj zeeg no.  Thov siv daim ntawv yuav on-line ntawm qhov website Zaub Mov Thiab Khoom Noj Haus hauv MMSD los nkag mus rau daim ntawv. 

Cov tsev kawm ntawv twg yog CEP rau xyoo no uas cia tag nrho cov me nyuam sau npe kawm ntawv noj pluas tshais thiab su dawb? 

Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Allis 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Falk 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Glendale 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Hawthorne 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Lake View 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Leopold 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Lindbergh 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Mendota 
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Orchard Ridge
Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib Sandburg 

Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Sherman
Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Wright
Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Badger Rock
Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Black Hawk

Capital High

Kuv mus nrhiav tau cov lus qhia txog khoom noj haus ntawm cov zaub mov noj qhov twg? 
Tag nrho cov lus qhia txog muaj nyob rau peb qhov website.

Puas muaj lwm cov kev pab rau zaub mov noj? 
Nroog Madison muaj ib qho website rau kev pab zaub mov noj thiab lwm cov chaw thoob plaws lub nroog. Nws kuj muaj ob peb lub tsheb nqa zaub mov thoob plaws lub nroog thiab. Kawm ntxiv txog cov no ntawm no