Wifi thiab Cov Chromebook

Lus Teb Rau Cov Lus Nquag Nug

Q: Yuav ua li cas yog hais tias kuv mus pauv tsis tau lub sij hawm teem tseg rau kuv?
Peb mam li qhia cov hnub thiab sij hawm tshiab ua ntej pib kawm ntawv: 

  • September 8: 8am - 3pm
  • September 9: 12pm - 7pm
  • September 10: 12pm - 7pm
  • September 11: 8am - 3pm

Q: Lwm tus neeg pauv puas tau lub cuab yeej siv rau kuv?
Lwm tus neeg laus nqa tau lub cuab yeej siv tuaj pauv. Nco ntsoov kom tus neeg no nqa txoj xaim thiab sau tus me nyuam kawm ntawv tus naj npawb ID rau ntawm ib daim ntawv. 

Q: Yuav ua li cas yog kuv tus me nyuam tuaj tshiab rau MMSD thiab tsis muaj ib lub cuab yeej siv tam sim no?
Yog koj tuaj tshiab rau cheeb tsam tsev kawm ntawv, koj yuav raug ntxiv rau cov kev sib txuas lus uas mam qhia thaum twg thiab qhov twg rau koj mus nqa koj lub cuab yeej siv tshiab.

Q: Yuav ua li cas yog kuv tsis raug teem sij hawm mus pauv ib lub cuab yeej siv?
Cov me nyuam kawm ntawv uas tsis raug teem sij hawm mus pauv ib lub cuab yeej siv yuav tsum siv cheeb tsam tsev kawm ntawv lub cuab yeej siv twj ywm. 

Q: Yuav ua li cas yog kuv twb xa kuv lub cuab yeej siv rau kuv lub tsev kawm ntawv dhau los no?
Zoo heev. Thov tuaj rau hnub tuaj nqa los txais koj lub cuab yeej siv tshiab. 

Q: Yuav ua li cas yog kuv yeej tsis tau txais ib lub cuab yeej siv li?
Koj yuav tau tuaj rau peb cov chaw nqa/pauv los txais ib lub Chromebook.

Q: Yuav ua li cas yog kuv lub cuab yeej siv xyoo kawm tas los no tsis ua hauj lwm lawm?
Peb yeej tseem xav kom koj nqa tuaj thiab tuaj pauv ib lub tshiab. Ib co me nyuam kawm ntawv yuav tsis pauv lawv cov cuab yeej siv (peb mam qhia rau koj paub yog tias yog li no). Yog koj tus me nyuam kawm ntawv yuav tau siv twj ywm nws lub cuab yeej siv tam sim no uas tsis ua hauj lwm lawm, thov tiv tauj Tus Xov Tooj Pab Tsev Neeg Nrog Technology ntawm (608) 204-5678 los pauv lub coj mus kho. 

Q: Yuav ua li cas yog kuv taug ko taw los yog caij tsheb kauj vab tuaj?
Zoo heev. Thov ua raws li daim ntawv qhia kev rau cov tsheb. 

Q: Yuav ua li cas yog kuv tawm hauv MMSD thiab xav xa kuv lub cuab yeej siv tuaj?
Xa koj lub cuab yeej siv mus rau ib qho chaw ntawm plaub qho chaw pauv rau lub sij hawm 8am txog 3pm, hnub Monday txog Friday, lub Yim Hli hnub tim 17 txog rau lub Yim Hli hnub tim 31 (los yog tom qab ntawd, yog tias tsim nyog): 

Cheeb Tsam West: Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab Wright 1717 Fish Hatchery Rd. Madison, WI 53713
Cheeb Tsam East: Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab East 2222 E. Washington Ave. Madison, WI 53704
Cheeb Tsam La Follette: Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab La Follette 702 Pflaum Rd. Madison, WI 53716
Cheeb Tsam Memorial: Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab Memorial 201 S. Gammon Rd. Madison, WI 53717

Q: Cheeb tsam tsev kawm ntawv puas yuav muab kev nkag mus siv internet rau kuv tsev neeg? 
Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj hotspots tsawg tsawg rau cov yim neeg. Yog koj tsis muaj kev nkag mus siv internet tom tsev los yog lwm qhov chaw, koj thov tau ib qho hotspot uas muaj data tsawg tsawg los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv pib Wednesday, lub Yim Hli hnub tim 26, 2020. 

Cov yim neeg pib thov tau cov hotspot nrog ib ntawm ob txog hau kev no (thov siv ib txog hau kev thov xwb vim ntau txoj hau kev thov yuav ua rau tus txheej txheem no qeeb):

  1. Thov tiv tau koj lub tsev kawm ntawv tus Kws Hauv Chav Cia Ntawv Media Thiab Technology (LMTS) los thov ib qho hotspot.   
  2. Yog koj tiv tauj tsis tau nrog koj lub tsev kawm ntawv tus kws pab hauv chav cia ntawv media thiab technology ces thov hu rau tus xov tooj pab cov yim neeg ntawm (608) 204-5678 los thov ib qho hotspot. 

Ua ntej yuav xa tuaj, ib tug neeg mam li tiv tauj koj tsev neeg los teem ib lub sij hawm nruab qhov hotspot.