Cov Ntaub Ntawv Txhawb Kev Kawm

Nej mus tau rau ntawm kev pab dawb online rau qib K txog 12 thiab. 

Nco ntsoov tias Charter kuj muab Spectrum Broadband thiab Wifi pub dawb rau 60 hnub rau cov yim neeg muaj me nyuam kawm ntawv qib K txog 12 thiab cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab uas tsis tau muaj Spectrum broadband txog li 100 Mbps. Hu 1-844-488-8395 mus tso npe. Tus nqi tauj yuav raug zam rau cov yim me nyuam kawm ntawv tshiab. Thov paub tias kev tso npe tso npe yuav pib hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 16, 2020.