Cov Ntaub Ntawv Txhawb Kev Kawm

PBS Wisconsin Qhov Kev Kawm Nyob-Tom-Tsev Tso Tawm Hauv Wisconsin Tshooj

PBS At Home Learning

PBS Wisconsin, koom tes nrog Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) thiab Milwaukee PBS, ziag no muaj qhov kev kawm nyob-tom-tsev rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, tso tawm ib qhov TV tshiab txhua lub lim tiam ntawm qhov kev kawm muaj cov kev pab digital uas txuas tau rau Wisconsin lub xeev cov qauv kawm.

Lub caij nyoog tso tawm tshwj xeeb kuj yuav muaj tso nyob online rau hauv pbswisconsin.org/at-home-learning. Qhov website ntawd kuj yuav muaj tej yam ntaub ntawv digital pub dawb rau qhov kev kawm nyob-tom-tsev thiab txhawb rau cov xib fwb los soj ntsuam qhov kev kawm tshiab no.

Madison cov tsev saib ntawv muab cov pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library cards) rau siv nyob online

Virtual Library CardDuring the temporary closing of Madison Public Libraries due to COVID-19, the library system is offering virtual library cards for use online.

Yog tias nej tsis tau muaj ib daim pib qiv ntawv saib, ua daim ntawv no kom tiav ces mam email ib daim pib qiv ntawv saib digital tshiab (digital library card) tuaj rau nej. Nyob rau hauv Madison Public Library website, nej daim pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library card) cia nej mus tau rau hauv Wisconsin's Digital Library (uas yog ib qhov chaw muaj ntau dua 71,000 phau ntawv digital, phau ntawv kaw lus (audiobooks), videos thiab ntau yam) mus txog rau lub Rau Hli 30, 2020. Mus nyeem ntxiv.

Nej mus tau rau ntawm kev pab dawb online rau qib K txog 12 thiab. 

Nco ntsoov tias Charter kuj muab Spectrum Broadband thiab Wifi pub dawb rau 60 hnub rau cov yim neeg muaj me nyuam kawm ntawv qib K txog 12 thiab cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab uas tsis tau muaj Spectrum broadband txog li 100 Mbps. Hu 1-844-488-8395 mus tso npe. Tus nqi tauj yuav raug zam rau cov yim me nyuam kawm ntawv tshiab. Thov paub tias kev tso npe tso npe yuav pib hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 16, 2020.