Tech Support & Devices

Pauv Cuab Yeej

Peb tau tshem tawm ib txhia chaw tuaj nqa (los yog COV CHAW) ntawm plaub qhov los rau ob qhov lawm: Memorial thiab La Follette. Cov sij hawm khiav hauj lwm yog thaum 8am-3pm, Monday, Wednesday & Friday. Yog tias nej mus saib ib QHOV CHAW pauv ib lub cuab yeej los yog tuaj nqa ib lub cuaj yeej los yog siv ib qhov hotspot, thov xyuas meej kom nej muaj ib daim pib nab npawb (ticket number) ua ntej tuaj txog tom QHOV CHAW. Yog tias nej tsis muaj daim pib nab npawb, thov hais mus rau nej tus LMTS. Lawv tus email thiab xov tooj yuav mus nrhiav tau uas yog siv qhov dropdown menu hauv qab no.

Thaum nej tuaj txog ntawm QHOV CHAW, thov ua zoo saib cov paib qhia kev mus thiab xyuas meej kom nyob sib nrug.

Cov chaw tuaj nqa:

La Follette High School 702 Pflaum Rd. Madison, WI 53716

map la follette high school

Memorial High School 201 S. Gammon Rd. Madison, WI 53717

map memorial high school

Tus Txheej Txheem Rau Qhov Kev Pauv:

  • Nqa nej tus me nyuam lub cuab yeej siv tam sim no thiab txoj xaim. Nco ntsoov tshem tej ntawv nplaum lo rau ntawm lub cuab yeej siv thiab so kom huv (cov lus qhia tu nyob ntawm no).
  • Sau nej tus me nyuam tus naj npawb ID rau ib daim ntawv thiab muab tso rau ntawm lub qhov rai tsheb kom pom
  • Peb yuav muaj ib co neeg ua hauj lwm nyob ntawm qhov chaw nres tsheb los qhia kev thiab teb lus nug
  • Nyob twj ywm hauv nej lub tsheb thiab looj ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg
  • Cov neeg ua hauj lwm mam los nqa nej tus me nyuam lub cuab yeej siv tam sim no thiab txoj xaim thiab mam muab ib lub tshiab rau nej

 Thaum nej mus txog tsev:

  • Thov kuaj xyuas kom nej lub cuab yeej siv tshiab ua hauj lwm. Yog muaj tej yam teeb meem dab tsi nrog lub cuab yeej siv tshiab, hu rau tu xov tooj pab nrog technology rau me nyuam kawm ntawv tam sim ntawd ntawm 608-204-5678.
  • Yog tus xov tooj pab nrog technology rau me nyuam kawm ntawv daws tsis tau qhov teeb meem thiab pom zoo pauv ib lub tshiab, rov qab mus rau tom qhov chaw nqa mus thiab pauv ib lub tshiab.