Hmoob Asmeska Hnub Nyeem Ntawv (Hmong American Day Read Aloud) muaj txhua xyoo thaum lub lim tiam ntawm lub Tsib Hlis 14. Xyoo no Hmoob Asmeskas Hnub Nyeem Ntawv yog Monday, lub Tsib Hlis 11 txog hnub Friday, lub Tsib Hlis 15. Lub koob tsheej no qhuas thiab txhawb Lus Hmoob, ntaub ntawv Hmoob, Hmoob keeb coj, thiab Hmoob keev xwm.

Nyob rau xyoo 2015, Sheng Lee, uas yog cheeb tsam tsev kawm ntawv ib tug Xib Fwb Paub Ob Haiv Lus (Hmong Bilingual Resource Specialist), tau sau ib tsab ntawv mus rau Tus Tswv Nroog Paul Soglin kom pab nrhiav kev cim/qhuas txog thiab hawm txog Hmoob Asmeska thiab lawv li keeb kwm, keeb coj, thiab kev txhawb rau teb chaws U.S. thiab, tshwj xeeb, nyob rau hauv nroog Madison. Txij thaum ntawd los, lub Tsib Hlis 14 tau muab npaj tseg cia ua Hmoob Asmeska Hnub nyob hauv lub nroog Madison, uas yog sib thooj rau lwm lub nroog thiab lwm lub xeev nyob thoob teb chaws no.

Peb thov caw thiab xav kom cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg zej zog ntawm cov tub kiv Hmoob, cov uas yog Hmoob, thiab muaj lus Hmoob ua ib feem hauv lawv lub neej, tuaj mus koom. Mus saib lub koom tsheej hauv Facebook / YouTube los mus kawm ntxiv txog lub xyoo no qhov kev nyeem ntawv nyob hauv computer/online (virtual read aloud) thiab qhov peb yuav tuaj mus koom tau li cas!