Kev Cob Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Thiab Kev Ruaj Ntseg

Kev tuaj koom kawm tim ntsej tim muag thaum tus kab mob COVID-19 tseem kis tau uas tsis muaj tshuaj tiv thaiv yog ib qho yuav tau ua twb zoo xav thiab ua twb zoo npaj kom ntxaws ntxaws. Kev hloov mus rau ib qho kev kawm tim ntsej tim muag twg yuav tsum muaj kev xam pom ntau txheej rau cov tswv yim txo kev txaus ntshai xws li kev nyob sib nrug deb thaum ua tau, looj ntaub npog ntsej muag, nquag ntxuav tes, khoom siv tsim nyog tiv thaiv tus kheej, kev ntsuas tsos mob, kev taug qab, kev ua thaum hnoos thiab txham, thiab lwm cov kev xyaum ua uas muaj kev ruaj ntseg. Txhua lub tswv yim sib pab txo cov kev txaus ntshai tag nrho tib si ntawm kev sib kis. Txoj kev npaj no yog raws kev cob qhia los ntawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Thiab Dane thiab Wisconsin.

Kev Taug Qab

MMSD cov kws saib xyuas neeg mob hauv tsev kawm ntawv yuav koom tes nrog Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Thiab Dane County los muab kev taug qab nyob rau hauv tsev kawm ntawv rau MMSD cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv raws li Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Thiab Dane County Tus Laj Txheej Ua Rau Cov Ntsuas Paub Meej Tias Muaj COVID-19 Los Xav Tias Muaj COVID-19 nyob rau ib lub tsev kawm ntawv hauv Dane County. Kev taug qab rau COVID-19 feem ntau muaj xws li nram no:

 1. Tham nrog cov neeg muaj COVID-19 los txheeb txhua tus uas lawv tau nyob ib ze rau lub sij hawm tej zaum lawv tseem kis tau yooj yim.
 2. Ceeb toom mus rau cov neeg sib cuag hauv tsev kawm ntawv txog lawv kev raug poo.
 3. Xa cov neeg raug taug qab mus ntsuas mob.
 4. Tsom kwm cov raug taug qab rau cov tsos mob ntawm COVID-19.
 5. Qhia cov neeg raug taug qab txog cov kev pab uas tej zaum lawv xav tau rau lub sij hawm lawv cais lawv tus kheej.
 6. Xa ntawv txog COVID-19 rau cov chav kawm thiab tsev kawm ntawv.
 7. Cov kauj ruam uas yuav tau ua thaum ib tug neeg ua hauj lwm yog ib tug neeg nyob ze ntawm ib tug neeg muaj COVID-19 thiab thaum ntsuas paub meej tias muaj COVID-19 los yog xav tias muaj COVID-19.
 8. Cov kauj ruam uas yuav tau ua thaum ib tug me nyuam kawm ntawv yog ib tug neeg nyob ze ntawm ib tug neeg muaj COVID-19 thiab thaum ntsuas paub meej tias muaj COVID-19 los yog xav tias muaj COVID-19.

physical distancingNyob Deb Nyob Sib Nrug Deb

Lub hom phiaj ntawm kev nyob sib nrug deb yog los ua kom muaj chaw ntxiv nyob nruab nrab ntawm cov neeg hauv tsev kawm ntawv los txo kev poo raug uas tsis tau npaj xav tau. Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Thiab Dane xav kom cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv nyob sib nrug deb li 6 fij thaum ua tau thiab thaum ua tsis tau ces yuav tau xyuas meej kom cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv looj ntaub npog ntsej muag. Ib txhia me nyuam uas muaj kev nyuab kawm tsis tau yuav muaj teeb meem tswj kev nyob sib nrug deb. Thaum muaj li no, yuav tsum muaj lwm cov kev dab zog los pab txo nyob rau ntawd.

  • Increase space between chairs, desks, and all seating spaces to at least 6 feet. Remind staff, children, and their families to maintain a safe distance (6 feet) from each other during drop-off and pick-up.
  • Ua kom muaj chaw ntau ntxiv nyob nruab nrab ntawm cov rooj, tog, thiab txhua qhov chaw zaum uas tsawg kawg nkaus yog 6 fij. Nco ntsoov hais cov neeg ua hauj lwm, cov me nyuam kawm ntawv, thiab cov yim neeg kom nyob sib nrug deb (6 fij) ntawm lwm tus thaum xa tuaj thiab tuaj tos.
  • Ceev cov pawg me nyuam nyob ua ke thoob plaws hnub kawm thiab tsis txhob muab cov pawg me nyuam sib xyaws (piv txwv, thaum qhib thiab kaw, thaum noj su, thaum ua si nraum zoov).
  • Tswj tib pawg me nyuam ib hnub rau ib hnub
  • Txo sij hawm sawv ua thib.
  • Tsim cov cim nyob sib nrug deb rau cov me nyuam los qhia lawv kom nco ntsoov nyob sib nrug deb.
  • Ntxuav tes tam sim ntawd tom qab ua si nraum zoov.
  • Tsis txhob sib koom chaw.
  • Tso tseg tag nrho cov kev mus ncig kawm, kev sib xyaws ua pawg, thiab cov kev kawm tom qab lawb ntawv.
  • Ua raws cov kev cob qhia txog kev taug mus ib seem nyob rau cov kis taug kev thiab cov chaw nkag/tawm.
  • Txhawb nqa cov me nyuam kawm ntawv noj hauv cov chav kawm (siv cov chav homeroom rau phaj nrab thiab phaj siab). Xa cov zaub mov rau cov chav kawm thaum cov me nyuam kawm ntawv mus tsis tau tom chav noj su.
  • Thaum ua dej num nrog cov me nyuam kawm ntawv, tswj kev nyob sib nrug deb li 6 fij thaum ua tau thiab txo lub sij hawm koj nyob ze nrog ib tug me nyuam kawm ntawv.
  • Thaum koj ua dej num ze ze ib tug me nyuam kawm ntawv, sim ua dej num nyob ntawm ib sab los yog nram qab ntawm tus me nyuam uas tsis yog tig ntseg muag rau ntseg muag.
  • Siv cov chav uas pab rau kev nyob sib nrug deb 6 fij los yog ntau tshaj los muab kev qhia ntawv thiab kev pab.
  • Kho cov chaw zaum kom tag nrho cov me nyuam kawm ntawv tig zoo ib yam es tsis yog tig ntsej muag rau ntsej muag.
  • Muab cov kev pab ntsig txog txoj kev kawm nyob rau tib lub chav kawm uas tus me nyuam kawm ntawv txais lwm cov kev kawm.
  • Siv cov iav plexiglass los tiv thaiv yog tias ua tau thaum ua dej num nyob ze nrog cov me nyuam kawm ntawv uas muaj teeb meem sib txuas lus.
  • Faib cov chav cia li ntawd cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv thiaj nkag mus tau yooj yim thiab tawm tau ntawm lub tsev kawm ntawv kom ruaj ntseg.
  • Faib cov chav cia li ntawd tib co me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm thiaj yog cov nyob rau tib lub chav txhua hnub uas tsis xyaw nrog lwm cov neeg ua hauj lwm thiab me nyuam kawm ntawv.
  • Txo cov naj npawb ntawm cov me nyuam kawm ntawv hauv ib lub chav kawm los tswj kev nyob sib nrug deb 6 fij hauv lub chav.
  • Txo tus naj npawb ntawm cov neeg nyob hauv lub tsev thiab tej co chav hauv lub tsev kawm ntawv rau cov neeg uas yuav tsum tau nyob rau hauv tsev kawm ntawv.

hand washingNtxuav Tes Kev Ntxuav Tes Thiab Tshuaj Ntxuav Tes Uas Muaj Kuab Cawv

Kev ntxuav tes yog ib txog hau kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus ntawm kev mob. Kev ntxuav tes yuav pab koj noj qab nyob zoo thiab tiv thaiv kev sib kis mob ntawm kev ua pa thiab kev raws plab los ntawm ib tug neeg rau tus tom ntej.

  • Chwv koj lub qhov muag, qhov ntswg, los yog qhov ncauj nrog txhais tes tsis tau ntxuav
  • Npaj los yog noj zaub mov thiab haus dej nrog txhais tes tsis tau ntxuav
  • Chwv ib qho npoo los yog khoom tsis huv
  • Tshuab ntswg, hnoos, los yog txham rau koj sab tes ces mus chwv lwm tus neeg txhais tes los yog cov khoom nquag mauj
  • Nkag mus los yog tawm ntawm cov chav kawm

  Ntxuav koj ob txhais tes:

  • Ua ntej nkag mus thiab tawm ntawm tsev kawm ntawv.
  • Tom qab koj tshuab ntswg, hnoos, los yog txham.
  • Tom qab siv chav dej.
  • Ua ntej noj mov los yog npaj zaub mov.
  • Ua ntej thiab tom qab koj chwv koj lub ntsej muag.
  • Tom qab kov tsiaj los yog tsiaj nyeg hauv tsev.
  • Tom qab ua si nraum zoov.
  • Ua ntej los yog tom qab tu lwm tus neeg uas xav tau kev pab.
  • Tom qab chwv cov chaw thiab khoom nquag chwv thiab siv (xws li, pob qhov rooj, pas tuav, cov computer siv ua ke).
  • Ua ntej siv cov khoom tiv thaiv (PPE) thiab tom qab hle cov PPE (xws li ua ntej looj hnab looj tes los tu thiab tom qab hle hnab looj tes tu).
  1. Ntub koj ob txhais tes nrog dej huv (sov los yog txias), cia dej los twj yim thiab siv xab npum.
  2. Txhuam koj ob txhais ua ke nrog xab npum. Txhuam ob sab qaum tes ntawm koj ob txhais tes, cov kis nruab nrab ntawm koj cov ntiv tes, thiab hauv qab ntawm koj cov rau tes.
  3. Txhuam koj ob txhais tes li 20 seconds. Puas xav tau lub caws sij hawm? Hu zaj nkauj “Zoo Siab Koj Hnub Yug” thaum pib rau thaum xaus ob zaug.
  4. Yaug koj ob txhais tes kom zoo nrog dej huv.
  5. So koj ob txhais tes nrog ib daim ntaub huv los yog cia cua tshuab kom qhuav. Siv ib daim ntaub kaw lub pob dej.

  Siv Tshuaj Ntxuav Tes Uas Muaj Kuab Cawv Thaum Koj Siv Tsis Tau Xaj Npum Thiab Dej Ntxuav Tes

  • Siv ib lub tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv tsawg kawg nkaus yog 60% yog tsis muaj dej ntxuav tes thiab xab npum. Kev ntxuav tes nrog xab npum thiab dej yog txoj hau kev zoo tshaj plaws los tua kab mob rau cov xwm txheej feem ntau.
  • Tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv txo tau ob peb hom kab mob ntawm txhais tes ceev rau ntau cov xwm txheej. Tab sis, cov tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv tua tsis tau txhua hom kab mob.
  • Tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv yuav tsis zoo npaum cas thaum pom ob txhais tes los av los yog lo roj.
  • Tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv yuav tshem tsis tau cov tshuaj phom sij ntawm txhais tes xws li tshuaj tua kab thiab tshuaj muaj hlau.
  • Nyem ib qho kua rau ntawm ib sab xib teg (nyeem daim ntawv qhia siv ntau npaum cas).
  • Muab ob txhais tes sib txhuam ua ke.
  • Muab qhov kua txhuam thoob plaws cov npoo ntawm koj ob txhais tes thiab cov ntiv tes txog thaum koj ob txhais tes qhuav. Qhov no yuav siv li 20 seconds.
  • Yog ib tug me nyuam kawm ntawv tsis txawj ntxuav nws ob txhais tes nrog tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv ces xub ntxuav tus me nyuam ob txhais tes nrog tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv ua ntej ces mam yog koj ob txhais.

face maskNpog Qhov Ncauj Qhov Ntswg Ntau Npog Ntsej Muag

Cov ntaub npog ntsej muag tiv thaiv lwm tus yog tus neeg looj ntawd muaj COVID-19 thiab tsis paub. Tam sim no muaj ob tsab cai hais txog ntaub npog ntsej muag: ib yog los ntawm Tswv Xeev Tony Ever’s lub chav ua hauj lwm uas tab tom ua thiab ua thoob plaws hauv Wisconsin thiab ib qho yog los ntawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Thiab Dane County. Ob tsab cai tam sim no xav kom cov me nyuam kawm ntawv muaj tsib xyoos rov saud thiab tag nrho cov neeg ua hauj lwm looj ntaub npog ntsej muag thaum nyob sab hauv thiab hauv cov npav thiab yog nyob li 6 fij ua dej num nrog ib tug neeg sab nraud. Muaj ib txhia neeg raug zam yog lawv muaj ib qho kev nyuab hais txog lub nrog cev, lub hlwb txoj kev xav, los yog kev loj hlob uas txwv lawv looj ib daim ntaub npog ntsej muag. Koj yuav tsum muaj ib daim ntawv kuaj mob yog koj looj tsis tau ib daim ntaub npog ntsej muag. Mus rau cov lus nquag nug thiab lus teb ntawm Pej Xeem Cov Cai rau lus qhia ntxiv hais txog kev looj ntaub npog ntsej muag. Mus saib daim ntawv “Vim Li Cas Thiaj Tseem Ceeb Looj Ib Daim Ntaub Npog Ntsej Muag?” rau cov lus ntxaws txog ntaub npog ntsej muag.

  • Ua/yuav thiab looj ntaub npog ntsej muag raws li CDC cov kev cob qhia thiab kev cob qhia los ntawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Dane County
  • Ua zoo saib tsis txhob chwv koj lub qhov muag, qhov ntswg, los yog qhov ncauj thaum looj ntaub npog ntsej muag los tiv thaiv tej yam muaj peev xwm ua kom tsis huv.
  • Ntxuav koj ob txhais tes huv si ua ntej looj daim ntaub npog ntsej muag.
  • Ua zoo tshem daim ntaub npog ntsej muag thiab ntxuav koj ob txhais tes huv si tom qab tshem.
  • Ntxhua daim ntaub npog ntsej muag txhua zaus siv tag.
  • Tom qab hle daim ntaub npog ntsej muag, muab tso rau ib lub hnav ntawv. Tsis txhob muab tso rau lub hnab yas.
  • Kev looj ntaub npog npog ntsej muag tsis hloov qhov yuav tsum nquag ntxuav tes heev, tsis txhob chwv lub ntsej muag thiab xyaum nyob sib nrug deb yog peb cov twj zoo tshaj plaws los pab tiv thaiv kev kis kab mob.
  • Cov ntaub npog ntsej muag muab tsis tau kev tiv thaiv zoo rau lwm tus yog ib tug neeg ua hauj lwm muaj tsos mob COVID-19. Cov neeg ua hauj lwm uas muaj mob yuav tsum nyob tsev.
 • Cov Neeg Ua Hauj Lwm: Txhua tus neeg ua hauj lwm yuav tsum looj ib daim ntaub npog ntsej muag. Tej zaum ib txhia neeg ua hauj lwm yuav txais tau ADA cov kev pab. Yog ib tug neeg ua hauj lwm looj tsis tau ib daim ntaub npog ntsej muag, cov tuam thawj xib fwb yuav tsum hais lawv mus cuag Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm.

  Cov Me Nyuam Kawm Ntawv:​ Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum looj ntaub npog ntsej muag tshwj tsis yog tias:

  • Tus me nyuam kawm ntawv muaj ib qho kev nyuab kawm tsis tau uas txwv nws looj ntaub npog ntsej muag. Pawg neeg IEP thiab 504 yuav tsum sib ntsib los tham txog cov kev pab dab tsi uas tus me nyuam yuav tsum tau thiab txheeb seb tus me nyuam puas yuav muaj kev kawm tim ntsej tim muag. Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ceev faj ntau dua (xws li siv ib daim thaiv ntsej muag nrog ib daim ntaub npog ntsej muag) yog ib tug me nyuam kawm ntawv looj tsis tau ib daim ntaub npog ntsej muag (sab laj nrog Kev Zuaj Ib Ce).
  • Tus me nyuam kawm ntawv tshem tsis tau daim ntaub npog ntsej muag nws tus kheej.
 • Kev lees paub tias ib co dej num ntawm phab kev kawm tshwj xeeb yuav tsum muaj kev pom ntsej muag lub sij hawm qhia ntawv, Feem Khiav Hauj Lwm Pab Me Nyuam Kawm Ntawv mam muab cov ntaub npog ntsej muag pom tshab thiab cov thaiv ntsej muag nrog ntaub npog ntsej muag rau cov neeg ua hauj lwm los yog cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau lawv. Tiv tauj tus Lwm Thawj Coj Ntawm Phab Kev Kawm Tshwj Xeeb los nug txog cov ntaub npog ntsej muag no.

 • Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE) hais txog kev cov khaub ncaws tshwj xeeb los yog cov khoom hnav los ntawm ib tug neeg ua hauj lwm los tiv thaiv tej yam kis tau yooj yim. PPE tiv thaiv kev sib cuag rau tej yam kis tau yooj yim los yog tej kua ntawm lub cev uas tej zaum muaj kev kis tau yooj yim los ntawm kev tsim ib qho kev tiv thaiv ntawm yam kis tau thiab tus neeg. MMSD muab PPE ntxiv rau tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm uas xav tau kev tiv thaiv ntxiv vim txoj hauj lwm xws li cov kws saib xyuas neeg mob, cov neeg pab tus kws saib xyuas neeg mob thiab lwm cov neeg uas muab kev saib xyuas kev noj qab nyob zoo rau cov me nyuam kawm ntawv. Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej muaj xws li hnab looj tes, tsho looj, ntaub npog ntsej muag siv rau tom tsev kho mob, cov ua pa, tiv thaiv qhov muag, ntaub thaiv ntsej muag, thiab tsom iav.

someone sneezingNpog Kev Ua Thaum Hnoos Thiab Txham

Kev Ua Thaum Hnoos pab tiv thaiv kev sib kis kab mob. Qhov no muaj xws li npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg:

 • Thaum koj hnoos los yog txham, npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg nrog koj sab tes tsho los yog lub lauj tshib.
 • Los yog, npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg nrog ib daim ntaub so ntswg. Cuam daim ntaub so ntswg hauv thoob khib nyiab.
 • Tom qab hnoos los yog txham, ntxuav ob txhais nrog xab npum thiab dej uas tshwj xeeb tshaj plaws yog thaum koj saib xyuas ib tug neeg mob.
 • Siv tshuaj ntxuav tes uas muaj kuab cawv thaum tsis muaj xab npum thiab dej ntxuav tes.

a house iconNyob Tsev Thaum Muaj Mob

Ua ntej tuaj mus tom tsev kawm ntawv, cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ntsuas kuaj cov tsos mob txhua hnub thiab nyob tsev yog lawv

 • mob thiab tsis xis neej
 • muaj cov tsos mob ntawm COVID-19 los yog tau raug ntsuas rau COVID-19
 • raug txheeb tam li ib tug neeg nyob sib ze ntawm ib tug uas muaj COVID-19
 • yog lawv raug nug los ntawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv, neeg saib xyuas kev mob nkeeg los yog tsev kawm ntawv kom cais tus kheej tom tsev uas muaj cov tsos mob sau tseg hauv DPI qhov kev cob qhia txog Kev Rov Tuaj Kawm Ntawv Tom Qab COVID-19