Wifi thiab Cov Chromebook

Peb txaus siab los ua txhua yam peb ua tau kom xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus mus siv tau internet rau txoj kev kawm hauv computer/online. Peb yuav los koom tes ua ke nrog cov nom tsev hauv zos thiab cov koom haum thiab cov lag luam hauv cheeb tsam kom ntev li qhov ntev tau los xyuas meej kom txhua tus me nyuam kawm ntawv muaj MMSD qhov internet siv (Wireless Access Points).

MMSD Qhov Chaw Siv Internet (Mobile Hotspots)

Rau cov yim neeg ua tseem xav tau kev siv internet, MMSD muaj cov hotspots rau me nyuam kawm ntawv siv thaum lub sij hawm kawm hauv computer/online no. thov hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv Chav Saib Ntawv Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Cov Cuab Yeej/Tus Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Chav Saib Ntawv (LMTS/Librarian), es nws mam xyuas meej kom nej tsev neeg tau txais ib qhov hotspot rau qhov kev siv kawm txuj.

MMSD Cov Chaw Mus Siv Internet

MMSD Qhov Internet Siv (WAPs) tau muab nruab rau tom Leopold, Mendota, Toki/Orchard Ridge, Lake View, Lincoln thiab Falk. Cov WAPs yuav cia cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv mus siv tau MMSD qhov wireless internet uas yog nyob sab nrauv ntawm lub tsev kawm ntawv siv lawv lub cuab yeej MMSD muab. Cov WAPs yuav tsis cia mus siv qhov internet uas yog siv lub cuab yeej uas tsis yog MMSD muab. Qhov wireless internet yuav muaj thaum 8 am-5 pm xya hnub ib lub lim tiam nyob rau ntawm cov WAPs no, thiab nyob deb li 500 hneev taw ntawm cov tsev kawm ntawv los siv tau.

Vim li cas thiaj muaj cov chaw no?

Peb muab nruab rau tom cov tsev kawm thiab cov koog tsev uas muaj me nyuam kawm ntawv uas tsis muaj kev siv internet coob tshaj plaws. Cov me nyuam kawm ntawv yuav nyob rau ib cheeb tsam taug kev tuaj rau ntawm cov chaw no tau.

Cov Kev Tswj Txoj Kev Nyob Sib Nrug Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg:

Yog tias ua tau, peb xav kom mus nyob hauv lub tsheb siv internet.

Yog tias cov me nyuam kawm ntawv taug kev tuaj rau tom qhov chaw tuaj siv internet, peb xav kom ua raws li ntawm no:

  • Nyob sib nrug thiab zaum kom tsawg kawg li 6 hneev taw deb ntawm lwm tus
  • Mus rau tom qhov chaw mus siv internet rau lub sij hawm tseem ceeb mus ua nej cov ntaub ntawv muab rau ua tom tsev xwb
  • Cov me nyuqam kawm ntawv yuav tsum nyob nrog ib tug neeg laus

Cov Kev Tswj Txoj Kev Siv:

Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum siv cov tsev kawm ntawv raws li yog ib qhov chaw pab rau cov hom phiaj kawm txuj xwb. Qhov no txhais tau tias cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum npaj mus siv tsev kawm ntawv qhov WiFi raws li cov txheej xwm ntawm no:

  • Yuav kom duav tau cov xib fwb raws lub sij hawm tau muab teem tseg rau txoj kev qhia ntaub ntawv los yog cov rooj sib ntsib ib-tauj-ib.
  • Mus rub cov ntaub ntawv uas cov xib fwb tau muab rau tus me nyuam kawm ntawv. Thov kom nej paub tias nej yuav muaj peev xwm rub tau thiab siv tau txhua qhov Google rau Txoj Kev Kawm Offline thiab nws yuav sib txuam ua ke thaum nej txuas rau WiFi.
  • Xa thiab rub cov ntaub ntawv muab rau ua.

Comcast

Comcast tshaj tawm tias yuav muab kev siv lawv qhov Internet Essentials Program ($10 / ib lub hli broadband); cov yim neeg tshiab tau 60 hnub siv dawb.

Lwm yam

Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) kuj tau qhia cov ntsiab lus hais txog lawv qhov website

  • Verizon yuav zam cov nqis them lig thiab ceev cov neeg siv thiab cov lag luam me kom txuas tau internet yog tias muaj tej yam tsis zoo cuam tshuam los ntawm tej teeb meem muaj thoob ntiaj teb.

  • Sprint tshaj tawm tias txij lub Peb Hlis 19, 2020 los Sprint cov neeg muaj cov laj txheej siv (data plans) yuav muaj cov xov tooj (smartphone data) tsis txwv li kom txog lub Tsib Hlis ib nrab, nrog rau ib qhov 20 GB ntawm qhov kev siv hotspot/tethering service.

  • US Cellular tshaj tawm tias lawv yuav 1.) tsis txiav cov kev siv 2.) zam cov nqi them lig, thiab 3.) qhib lawv cov hot-spots rau cov neeg uas xav tau.

  • T-Mobile / Sprint: TAG NRHO T-Mobile thiab Metro uas yog T-Mobile cov neeg ziag no uas muaj cov laj txheej siv yuav muaj cov xov tooj (smartphone data) tsis txwv siv 60 hnub, cov neeg siv Lifeline yuav tau txais cov data siv dawb ntxiv mus rau 5 GB rau 2 lub hlis tom ntej no thiab cov neeg siv ziag no yuav tau txais ib qhov mobile hot spot / tethering service rau 60 hnub tom ntej no.