Kev Noj Qab Nyob Zoo + Kev Kho Mob

Cov neeg kho mob hauv MMSD xav xyuas meej kom nej tau cov ntsiab lus tseem ceeb nej xav tau kom paub meej txog nej qhov kev noj qab haus huv thiab kev ruaj tseg.

Yog tias nej muaj lus nug txog tus mob COVID-19, nej yuav hu tau mus rau UW Tus Xov Tooj Hais Txog Tus Mob COVID-19 (UW Health COVID-19 Informational Hotline) ntawm (608)-720-5300 los yog nej mus rau hauv Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv Qhov website los yog Harvard Qhov Chaw Qhia Txog Coronavirus Qhov website.

Yog tias nej los yog ib tug neeg tsev pib kub cev thiab hnoos los yog ua pa nyuab ces hu rau nej tus kws kho mob nrhiav tswv yim pab thiab cais nej tus kheej. Nej tus kws kho mob mam qhia nej ua qhov zoo tshaj plaws los muab kev luj xyuas thiab kev kho. Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv kuj muaj cov ntsiab lus hais txog “Tej Yam Yuav Tau Ua Yog Tias Nej Mob Los Yog Tej Zaum Tau Nyob Ze Tus Neeg Muaj Mob Lawm”.

Yog tias nej muaj lus nug hais txog nej tus me nyuam kawm ntawv qhov kev tuav pov fwm kho mob (Medicaid benefits) los yog kev mus txuas tshiab, hu rau Guillemina Montes, MMSD Tus Neeg Saib Xyuas Tsev Neeg Kev Noj Qab Haus Huv tom MMSD ntawm 608- 576-1197. (Nws kuv hais lus Mev thiab).

Raws li Harvard Qhov Chaw Qhia Txog Coronavirus Qhov website, nej yuav tsum npaj kom muaj cov khoom siv rau kev noj qab haus huv nyob tom tsev. Qhov no xws li tsawg kawg muaj cov tshuaj (tshuaj xaj) uas xav tau ntawv kom txaus siv rau 30 hnub, cov tshuaj muaj muag tom khw thiab lwm yam khoom siv.

  • Tshuaj kub cev thiab tshuaj mob ib ce
  • Tshuaj hnoos thiab tshuaj khaub thuas
  • Tshuaj raws plab
  • Tus pas ntsuas kub
  • Tshuaj haus nrog electrolytes
  • Xab npus ntxuav tes

Thov hu rau Sally Zirbel-Donisch, Tus Lwm Thawj Tswj Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv, ntawm (608) 663-8427 yog muaj lus nug.