Tech Support & Devices

Yog tias nej xav tau kev pab txhawb mus rau hauv cov kev qhia ntawv, xav muab tus password teeb dua (password reset) xav tau kev pab rau nej tus me nyuam lub cuab yeej tau muab rau siv, los yog xav tau ib lub Chromebrook los yog qhov Hotspot, thov hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv Chav Saib Ntawv Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Cov Cuab Yeej (LMTS). Thov mus xaiv nej lub tsev kawm ntawv ntawm qhov dropdown menu hauv qab no. Tso nej lub npe thiab nej tus me nyuam tus ID # rau. Yog tias nej twb xa ib tsab kev thov mus lawm, xav kom nej paub tias peb mam li teb nej thiab txhob xa dua ib tsab kev thov mus ntxiv lawm.

Xaiv ib lub tsev kawm ntawv ntawm qhov dropdown

Yog tias nej tsis muaj peev xwm xa tau email mus, hu rau 608-204-5678 thiab hais lus tseg thiab hais nej lub npe, tus me nyuam kawm ntawv tus ID (yog tias muaj), lub tsev kawm ntawv, thiab qhov nej hu tuaj ntawd.

Pauv Cuab Yeej

Pib lub Plaub Hlis 5, yuav tsis muaj cov khoom siv pauv HUB ntxiv lawm. Yog koj xav tau kev pab ntaus ntawv, thov hu rau koj lub tsev kawm ntawv LMTS.

MMSD Wifi Cov Ntsiab Lus

Peb txaus siab los ua txhua yam peb ua tau kom xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus mus siv tau internet rau txoj kev kawm hauv computer/online. Mus nrhiav cov kev siv internet ntawm no..

Thov Kev Pab Txhawb Siv Tshuab

Nyob rau tsab email, muab nej lub npe, nej tus me nyuam lub npe, thiab tus me nyuam kawm ntawv tus ID nab npawb. Muab txhua yam rau peb hais txog nej qhov teeb meem. Piv txwv li: Lub cuab yeej qhib tsis tau hlo li lawm, los yog nej tus me nyuam puas nco tau nws tus password lawm?

Yog tias nej nrhiav kev txhawb qhov kev mus rau hauv cov kev pab qhia ntawv, xav tau qhov kev teeb dua tus password, xav tau kev pab rau nej tus me nyuam kawm ntawv lub cuab yeej muab rau siv, los yog xav kom muab ib lub Chromebook los yog Hotspot rau, thov hais mus rau nej tus LMTS, uas yog siv qhov link hauv qab no. Daim phiaj no teev peb tus txheej txheem, kom nej paub cov kauj ruam tom ntej no peb yuav muab los daws nej qhov teeb meem.

phone icon Hu rau Tsev Neeg Tus Xov Tooj Muab Kev Pab los yog Email Rau LMTS email icon

small arrow pointing down

speech bubble icon LMTS Rov Hu Tuaj los yog Email Tuaj Daws Qhov Teeb Meem

Yog tias TSIS txuam rau, daim pib yuav raug muab tsim

Kev Sib Hloov Lub Cuab Yeej

laptop icon

 

pick up. delivery.

Kev Thov Qhov Hot Spot / Kev Daws Teeb Meem

wifi icon

pick up. delivery.

Software Qhov Kev Daws Teeb Meem

question mark icon

thumbs up solved. thumbs down not resolved.

small arrow pointing down

question mark icon

Tus Tsim Cov Chaw Nyob