Nyob Zoo MMSD Cov Yim Neeg, 

Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes, kev siab ntev thiab kev txhawb nqa thoob plaws lub xyoo dhau los raws li qhov peb tau ua rau kev sib kis kab mob thoob ntiaj teb ntawm COVID-19, thiab tau ua los xyuas meej kom muaj kev ruaj ntseg rau peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab cov yim neeg. Lub sij hawm no, peb tau tsom kwm cov kev ntsuas COVID-19 tsis tu ncua thiab tau txais kev cob qhia los ntawm cov kws paub txog feem kev noj qab haus huv. Tsis ntev los no lawv tau qhia rau peb tias cov tsam thawj zoo rau peb rhais ruam tom ntej ntawm peb tus laj txheej rov qhib.  

Li ntawd, peb yuav muab MMSD tus laj txheej zuj zus thiab sij hawm rau qhov tus kheej rov qab tuaj kawm rau txhua qib qhia rau nej. Kev kawm hauv computer/online tseem yog ib qho kev xaiv rau txhua yim neeg uas xav kom lawv cov me nyuam kawm ntawv kawm twj ywm hauv computer/online mus ntxiv. Tus laj txheej tam sim no rau cov qib rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm yog raws li hauv qab no:
 

Lub Peb Hlis 9

Lub Peb Hlis 16 

  • Qib 1-2 (plaub hnub ntawm tus kheej rov qab tuaj mus kawm)

Lub Peb Hlis 23 

  • 4K (ob hnub rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, ob hnub kawm hauv computer/online)

Lub Plaub Hlis 13

  • Qib 3 (plaub hnub ntawm tus kheej rov qab tuaj mus kawm)

  • 4K - 2 cov me nyuam kawm ntawv uas tau hloov lawv qhov Xaiv Kev Rov Qab Tuaj mus rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm

Lub Plaub Hlis 20

  • Qib 4-5 (plaub hnub ntawm tus kheej rov qab tuaj mus kawm)

  • Qib 6 (ob hnub rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, ob hnub kawm hauv computer/online) 

  • Qib 9 (ob hnub rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, ob hnub kawm hauv computer/online) 

  • Qib 12 ob hnub rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, ob hnub kawm hauv computer/online) 

Lub Plaub Hlis 27

  • Qib7-8 (ob hnub rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, ob hnub kawm hauv computer/online) 

  • Qib 10-11 (ob hnub rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, ob hnub kawm hauv computer/online) 

Hnub Monday lub Peb Hlis 15, cov yim neeg yuav tau txais ib qho kev thov los mus qhia lawv cov kev xav tau seb lawv cov me nyuam kawm ntawv puas yuav rov tuaj rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm los yog kawm twj ywm rau tag nrho tus qauv kawm hauv computer/online. Qhov App Xaiv Kev Rov Qab Tuaj yuav qhib rau txhua yim neeg pib lub Peb Hlis 15 txog rau thaum 12:01am lub Peb Hlis 20. 

Ntxiv mus, MMSD yuav pib rov qab muaj kev rag txuj thiab kev sib koom kawm txuj ci nyob rau tsev kawm phaj siab zuj zus. Nej mus tau rau ntawm qhov link no mus kawm ntxiv txog qhov sij hawm ua zuj zus.   

Thov paub tias nej yuav txais ntaub ntawv ntxaws ntxiv los ntawm nej lub tsev kawm ntawv lub lim tiam tom nej no thiab ntau yam nqe lus tshwj xeeb rau nej tus me nyuam kawm ntawv. Peb kuj xav txhawb nej mus saib Tsev Kawm Ntawv MMSD qhov website txog tus laj txheej rov qhib rau lus ntxaws ntxiv. Thaum kawg no, MMSD yuav muaj ib lub rooj sib tham Live hauv Facebook hnub no, lub Peb Hlis 11 thaum 6:00 txog 7:00 p.m., uas yuav muab lub sij hawm tiag los sib tham teb nej cov lus nug. Yuav kom koom tau rau qhov live, thov mus rau ntawm qhov link no.  

Ib zaug ntxiv, peb thov ua nej tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa thiab kev koom tes tsis tu ncua rau lub caij uas tsis paub meej no.   

Lus Meej Tseeb,
 

Carlton D. Jenkins, Ph.D.

Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv