Nyob Zoo Lub Zej Zog MMSD, 

Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes tsis tu ncua thaum peb ua dej num ua ke los ntawm yam tsis paub nrog rau cov kev nyuaj ntawm kev kawm hauv computer/online thiab kev npaj rov qhib. Hais txog kev koom tes, kuv xav qhia ob peb yam lus tshiab tseem ceeb. Nyiaj nrog kuv thiab kuv mam hais luv li luv tau. Nej feem coob tab tom npaj xaus lub semester thiab npaj so rau caij ntuj no, uas pib hnub Monday lub Kaum Ob Hlis hnub tim 21 txog lub Ib Hlis hnub tim 1.

  • Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Thiab Dane County tau tso tawm kev taw qhia tshiab rau cov tsev kawm ntawv nyob rau hnub Monday hais txog cov kev txiav txim siab rov qhib. Peb pawg neeg tab tom sib tham seb cov kev cuam tshuam yog li cas rau peb qhov kev npaj ces peb mam li qhia cov lus tshiab rau nej thiab tso peb qhov website sai li sau tau ntawm mmsd.org/reopen. Qhov yuav tsis hloov yog peb qhov kev mob siab ua raws li kev txuj ci (science) thiab cov neeg paub kev noj qab haus huv hauv zos cov kev pom zoo. Peb yuav ua raws li tus txheej txheem tib yam ntawm kev txheeb cov kev ntsuas tseem ceeb thiab siv lawv los cob qhia peb. Nco qab ntsoov, peb npaj tshaj tawm kev txiav tsim siab txog kev rov qhib piv rau kev kawm hauv computer/online rau semester ob rau lub Ib Hlis hnub tim 8 xyoo 2021. 

  • Tej zaum nej twb pom PHMDC qhov kev tshaj tawm ntawm tsab cai txhib xwm ceev, Tsab Cai Txhib #11, uas pib hnub no thiab muaj kev hloov me ntsis ntawm tus naj npawb neeg uas pub sib sau ua ke sab hauv thiab sab nraud nrog rau lwm cov kev hloov. Qhov no yog ib qho kev siv pib pab tau zoo rau Tsab Cai Txhib #10 uas qhia seb yam twg raug hloov.  

  • Nej puas tau ua peb qhov kev thom nug seb nej nyiam kom nej tus me nyuam kawm hauv cpmuter/online mus ntxiv los yog kawm tim ntsej tim muag thaum muaj kev ruaj ntseg txaus los ua li? Peb tab tom thom nug cov me nyuam kawm ntawv nyob rau qib 3 txog 12 thiab. Nej nrhiav tau ob qhov kev thom nug tawm mmsd.org/reopen.

  • Nej puas yuav tuaj koom kuv rau hauv Facebook Live hmo no thaum 6 p.m.? Nyob rau thawj lub koob tsheej ntawm ntau lub txog kev rov qhib, kuv yuav koom nrog cheeb tsam tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb los teb nej cov lus nug seb peb npaj tau li cas rau kev rov qhib. Tuaj koom rau ntawm Facebook.com/MadisonSchoolsWI. Yuav muaj kev txhais lus ua Lus Mev Thiab Lus Hmoob. Mus koom qhov Zoom no rau kev txhais lus. Yog nej tuaj koom tsis tau rau lub koob tsheej hmo no, thov paub tias nws yuav raug kaw thiab yuav muaj nyob rau peb qhov Facebook page tom qab sib tham tag.  

  • Nqa Zaub Mov Noj Rau Kev So Caij Ntuj No: Peb xav kom tag nrho cov me nyuam kawm ntawv muaj zaub mov noj. Sij hawm nqa zaub mov noj raug teem tseg rau lub Kaum Ob Hlis hnub tim 22 thiab 29. Saib daim phiaj caij nyoog rau cov sij hawm thiab chaw nqa

  • Qhia nej paub tias kuv tau txiav txim siab kaw MSCR Cares thiab cov kev saib xyuas me nyuam nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv rau lub lim tiam tom qab so rau caij ntuj no (lub Ib Hlis 4-8). Peb vam tias kev kaw rau lub lim tiam no yuav yog ib qho kev ruaj ntseg txhawb ntxiv rau peb lub peev xwm cia qhib twj ywm pib rau lub lim tiam ntawm lub Ib Hlis 11.  

  • Thov nco qab ntsoov! Kev kawm tim ntsej tim muag rau phab kev kawm tshwj xeeb yuav rov pib hnub Monday lub Ib Hlis hnub tim 4. Qhov kev kaw ntawm kev saib xyuas me nyuam yuav tsis muaj kev cuam tshuam rau cov kev pab rau phab kev kawm tshwj xeeb.  
     

Thaum kawg no, kuv xav thov kom nej thiab cov neeg nej hlub tshua muaj kev nyab xeeb, kev kaj siab, thiab kev cia siab rau lub caij so no. Txawm nej cov kab li kev cai yuav yog li cas los, thov ua kev zoo siab rau txoj hau kev ruaj ntseg. Los peb pib xyoo 2021 nrog kev noj qab nyob zoo thiab pab ua kom xyoo tshiab no yog xyoo zoo tshaj plaws. Nws yog nyob ntawm peb thiab kuv paub tias MMSD yeej ua tau rau qhov kev sib tw no. 
 

Thov Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg Thiab Kev Kaj Siab Rau Caij So,  

Carlton D. Jenkins, Ph.D., Superintendent