Nyob Zoo MMSD Cov Yim Neeg,


Kuv xav thov ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev nkag siab rau lub sij hawm peb ua mus ntxiv rau qhov kev sib kis kab mob thoob ntiaj teb ntawm COVID-19. Ntxiv nod, nej txoj kev txhawb nqa thiab cov lus hais tau muab kev xam pom muaj nuj nqis rau lub sij hawm peb npaj mus ntxiv rau peb tus qauv qhia kawm rau quarter peb raws li cov zwj ceeb kev noj qab hauv huv thiab kev ruaj ntseg tam sim no.  

Hnub no, Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) tau tshaj tawm peb txoj kev npaj los pib quarter 3 ntawm lub xyoo kawm 2020-2021 kom kawm twj yam tag nrho hauv computer/online rau txhua qib kawm. Txawm tias peb yuav pib Quarter 3 Hauv Computer/Online, yog thaum twg cov zwj ceeb zoo zog rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm rov tuaj, peb yuav ua peb tug laj txheej kom muaj kev ruaj ntseg coj cov me nyuam kawm ntawv rov tuaj kawm tim ntsej tim muag rau lub tswv yim ib theem zuj zus. Nyob rau peb tus laj txheej, peb yuav pib nrog cov me nyuam kawm ntawv hnub nyoog yau tshaj plaws thiab mam cia cov qib kawm tuaj ob lub lim tiam zuj zus nrog rau kev cia siab ntawm kev coj tag nrho cov me nyuam kawm ntawv rov tuaj thaum cov zwj ceeb tso cai.  

Thoob plaws thawj ob lub quarter, cheeb tsam tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tau xyuas cov kev ntsuas kev noj qab haus huv thiab kev khiav hauj lwm rau tib lub sij hawm ua kom peb cov tsev kawm ntawv npaj txhij rau kev kawm tim ntsej tim muag nrog cov tswv yim txo nruj thiab tau npaj cov kev thaj tsob rau cov mob uas paub tseeb. Tom qab ntau lub lim tiam ntawm kev ua zoo txheeb xyuas thiab kev sab laj nrog cov neeg paub txog kev noj qab haus huv, thiab kev xam pom ntawm cov mob tau nqis hauv zos no, cov kev ntsuas tseem tsis tau txhawb kev rov tuaj rau peb cov tsev kawm ntawv kom muaj kev ruaj ntseg lub sij hawm no.  

Txhua qhov kev txiav tsim siab tau nyuaj heev vim peb paub tias kev kawm hauv computer/online tau cuam tshuam peb ib txhia me nyuam kawm ntawv li cas. Txawm tias peb xav tau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv kawm tim ntsej tim muag, muaj sib raug zoo tim ntsej tim muag nrog lawv cov xib fwb thiab cov phooj ywg kawm ntawv ua ke, thiab tau cov txiaj ntsim tawm kev kawm hauv ib lub chav kawm los nws kuj yog peb qhov tseem ceeb thib ib tshaj plaws los xyuas meej kom thaum peb rov tuaj tau rau hauv peb cov tsev kawm ntawv, nws yuav ua tiav rau txoj hau kev muaj kev ruaj ntseg li qhov muaj tau nrog rau cov kev ntuas uas txhawb kev rov tuaj kom ruaj ntseg. 

Qhov kev txiav txim siab los kawm twm ywm tus qauv kawm tag nrho hauv computer/online rau lub sij hawm pib ntawm quarter peb tau yog ib lub dab zog sib koom tes thiab ntsig txog: kev ntsuas thiab xyuas kev noj qab haus huv cov kev ntsuas hauv zos; kev sab laj nrog cov kws paub txuj ci (scientists), pawg tsom kwm xyuas, pawg neeg tawm tswv yim nyob rau sab hauv thiab sab nraud; lus hais los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm; kev sib koom tes nrog Madison Teachers Inc. nrog rau peb pawg Tuam Thawj Xib Fwb thiag Lwm Thawj Xib Fwb; thiab kev xam pom ntawm txoj kev ruaj ntseg ntawm cov neeg laus nyob rau cov yim neeg muaj ntau tiam nyob ua ke thiab kev txhawj xeeb txog tus COVID-19 txawv tshiab no.

Rau cov yim neeg uas muaj me nyuam mus koom rau MSCR Cares los yog phab kev kawm tshwj xeeb cov chav kawm nyob rau hauv peb ib co tsev kawm ntawv, peb mob siab heev los muab cov chaw kawm kom ruaj ntseg tshaj plaws li qhov ua tau. Yog li ntawd, peb yuav ua raws li cov cai tswj nruj thiab ntau txheej ntawm kev tiv thaiv mus ntxiv thiab cov kev ntsuas txo uas tau tsim los ua kom peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg.  

Thoob plaws qhov kev sib kis kab mob thoob ntiaj teb no, cov suab ntawm peb cov yim neeg tau yog ib qho kev xam pom tseem ceeb rau peb txoj kev txiav txim siab. Kuv xav thov ua tsaug rau nej cov lus hais txog kev kawm hauv computer/online uas nej tau muab rau peb uas tau pab peb txhim kho peb cov kev qhia thiab kev xyaum khiav hauj lwm. Kuv xav txhawb nqa tag nrho cov yim neeg mus saib MMSD qhov website, uas muaj lus qhia tshiab txhua hnub nrog cov ntsiab lus tshiab tshaj plaws txog peb cov kev hloov kawm hauv computer/online thiab lub cheeb tsam tsev kawm ntawv txoj kev npaj ntsig txog kev rov tuaj kawm tim ntsej tim muag.  

Peb nkag siab tias cov yim neeg yuav muaj lus nug ntau heev. Thaum nej mus saib cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov website, nej yuav pom ib lub twj tshiab hu ua “Los Peb Sib Tham” uas tau tsim los yog ib txog hau kev siv yooj yim sib txuas lus rau kev nug lus ncaj nraim rau MMSD ib tug neeg ua hauj lwm raws sij hawm. Lub twj siv tau nrog lub xov tooj ntawm tes thiab peb cia siab tias nej yuav pom tias nws yog ib qho kev pab muaj nuj nqis. 

Txuas ntxiv mus, peb yuav muaj ib qho Live hauv Facebook rau lub Ib Hlis hnub tim 14, thaum 6:00 txog 7:00 p.m. los muab ib qho kev sib tham tam sim ntawd teb nej cov lus nug. Yog nej xav mus koom rau qhov sib tham live, mus rau ntawm qhov link rau hnub thiab sij hawm ntawm qhov live ntawm: MMSD Quarter 3 Qhov Kev Sib Tham Live Hauv Facebook.   

MMSD yeej tseem mob siab heev rau peb lub zeem muag vaj huam sib luag rau peb txoj kev tsim kawm tag nrho hauv computer/online. Txij thaum pib kev kawm hauv computer/online, peb tau muab zaub mov rau cov yim neeg thiab tam sim no peb faib txog li 50,000 cov zaub mov noj ib lub lim tiam. Ntxiv nod, peb tau muab cuab yeej siv thiab cov WiFi hot spots rau pua pua tus me nyuam kawm ntawv rau tib lub sij hawm txhawb nqa tag nrho peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb rau kev kawm hauv computer/online.

Tom ntej no, peb yuav txhim kho peb qhov kev kawm tag nrho hauv computer/online los ntawm kev mloog peb cov me nyuam, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm cov suab mus ntxiv. Ntxiv mus, pawg neeg khiav hauj lwm hauv MMSD yuav rau siab ntso ua dej num mus ntxiv los npaj rau peb qhov kev rov tuaj tom tsev kawm ntawv kom muaj kev ruaj ntseg.  

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntej, kev siab zoo, kev nkag siab tsis tu ncua.   

Lus Meej Tseeb,

Carlton D. Jenkins Ph.D.
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv