Thoob plaws qhov xwm txheej no MMSD tau koom tes nrog cov tsoom fwv nyob hauv nroog thiab county. Kev saib xyuas me nyuam rau cov neeg kho mob thiab cov neeg pab rau thaum muaj teeb meem ceev tau raug txheeb xyuas yog feem thib ib ntawm lub zej zog. Thov nyeem tsab ntawv nram qab no los ntawm UW Health. Ua tsaug thiab thov kom nyob nyab xeeb. 


Peb paub tias cov lus tshaj tawm tsis ntev los no txog kev kaw cov tsev kawm ntawv hauv Wisconsin mus tsis paub kawg yog ib qho nyuab rau ntau yim neeg. UW Health tau pib ib qho kev pab hu ua Matching with Care los txhawb nqa cov neeg ua hauj lwm rau lub sij hawm no. Qhov kev pab no yog los txis cov neeg saib xyuas me nyuam hauv zeg zog uas yog cov me nyuam kawm ntawv nyob rau phaj siab los yog qib siab mus rau cov xib fwb los yog cov chaw saib xyuas me nyuam, rau UW Health cov neeg ua hauj lwm uas xav tau kev pab saib xyuas thaum muaj teeb meem ceev. 

Peb xav thov nej xav txog nej tus kheej, ib tug neeg ntawm tsev neeg (xws li me nyuam kawm ntawv nyob rau phaj siab los yog qib siab) los yog ib tug phooj ywg (xws li ib tug neeg saib xyuas me nyuam hauv zos los yog ib tug xib fwb uas tej zaum tsis muaj hauj lwm ua rau lub sij hawm no) los teb ib daim ntawv thom nug luv luv, qhia nej lub sij hawm muab kev saib xyuas tau rau cov neeg xav tau. Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm yuav saib cov ntsiab lus los ntawm daim ntawv thom nug no thiab txis raws li qhov kev xav tau los ntawm UW Health tus neeg ua hauj lwm uas toob kas kev saib xyuas me nyuam. Cov neeg saib xyuas thiab cov neeg ua hauj lwm mam sib tiv tauj ncaj qha raws li kev txis uas muaj haum. 

Peb yuav sim txhua yam los txis rau tag nrho UW Health cov neeg ua hauj lwm uas xav tau nrog ib tug neeg saib xyuas uas khoom thiab yuav xub muab rau cov neeg ua hauj lwm saib xyuas neeg mob loj uas xav tau kev saib xyuas. Thov nco ntsoov tias thaum npaj kev saib xyuas nrog tus neeg raug txis, UW Health cov neeg ua hauj lwm yog tus pov plob txog kev them nyiaj uas tau pom zoo ua ke ncaj qha rau tus neeg saib xyuas. Teb daim ntawv thom nug.

Yog nej muaj lus nug txog qhov kev pab no, thov hu rau UW Health Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm rau ntawm (608) 263-6500.