Big Idea - Bring us your bold, brilliant and BIG IDEAS to accelerate transformational change in MMSD.

“Peb yuav tsis tau ib lub fwv tsam zoo li no nyob rau peb lub neej ntxiv lawm.”

- Gloria Ladson-Billings

Nej muaj cov tswv yim zoo li cas uas...

 • txhawb me nyuam kawm ntawv txoj kev coj
 • txhawb kev koom tes nrog thiab ntawm cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab zej zog cov koom haum
 • muab tau cov kev kawm uas coj tau cov me nyuam kawm ntawv ntawm 4 chav kawm ib txwm muaj mus rau sab nrauv
 • tsim cov kev kawm uas coj tau peb lub zej zog tuaj rau hauv peb cov tsev kawm ntawv thiab cov chav kawm

Student Working

Nej yuav ua li cas yog tias nej muaj 1 xyoos thiab $9.5 vam (million) los pauv txoj khiav hauj lwm rau MMSD?

Peb tau muaj ib lub tsam ib ntawm lub neej los sib koom ua ke, rov lim dua thiab rov tsim dua peb Madison cov tsev kawm ntawv thaum peb los soj ntsuam ntau yam kab mob. Pob Nyiaj Pub Esser II $18.9 vam (Esser II Grant) uas tau muab rau MMSD, $9.5 vam ntawm pob nyiaj pub raug muab ceev tseg rau qhov kev npaj LUB TSWV YIM LOJ kom siab tawv, muaj tswv yim, thiab muaj txoj hau kev thaum peb hloov peb tes hauj lwm.

Peb xav kom NEJ, peb Cov Neeg Ua Hauj Lwm, Cov Me Nyuam Kawm Ntawv, Cov Yim Neeg, thiab Madison Lub Zej Zog muab nej lub TSWV YIM LOJ rau peb, kom peb rov los ua ib lub zej zog zoo ntxiv, huaj vam.

Peb paub tias peb cov tsev kawm ntawv xav tau nyiaj rau tej tes hauj lwm loj thiab tej tes hauj lwm me: Kev Txhawb Cov Kev Kawm Ntxiv, Kev Txhim Kho Txoj Kev Nyeem Ntawv, Kev Siv Cov Technologies, Txoj Kev Kawm Txog Kev Sib Raug Zoo, Lub Siab Ntswv Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb, Kev Npaj Rau Tom Qab Kawm Tiav Hauv Tsev Kawm Phaj Siab, thiab Kev Kawm Nrag Txuj. Peb kuj paub tias kev rub peb cov zej zog los ua ke kom muaj lub zog loj thiab muaj kev ntse peb yuav muaj cuab kav nrhiav tau cov kev daws teeb meem uas yuav zoo rau peb cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv MMSD.

Nov yog nej fwm tsam los nthuav tawm nej lub TSWV YIM LOJ, siab tawv, tshiab tshiab kom sawv daws hnov!

Cov neeg tsim nyog tau txais:

 • MMSD txhua lub tsev kawm ntawv los yog txhua feem tuav hauj lwm, txhua tus neeg ua hauj lwm, thiab txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum ua ntaub ntawv mus thov
 • Lub zej zog cov koom haum 501(c)(3) thiab cov neeg zej zog: Peb xav tau nej cov tswv yim, tib yam nkaus! Yog tias nej cov tswv yim txuam rau hauv ib lub ntawm MMSD cov koom haum lawm nej tes hauj lwm yuav tau muab koom tes khiav nrog MMSD lub(cov) tsev kawm ntawv thiab/los yog MMSD cheeb tsam tsev kawm feem tuav hauj lwm

LUB TSWV YIM LOJ Sijhawm

Timeline

Kev Xa Cov Ntaub Ntawv Yuav Tau Ua Mus

Siv daim ntawv xa online mus, qhov video los yog xa email mus los tau thov piav nej lub tswv yim thiab qhov zoo nws yuav muaj rau peb MMSD lub zej zog:

 • Cov tswv yim yuav tau muaj tsi ntsees rau cov me nyuam kawm ntawv uas yog: cov me nyuam kawm ntawv tawv nqaij txawv, cov me nyuam xyaum kawm Lus Askiv (ELL), cov me nyuam kawm ntawv tshwj xeeb, cov me nyuam ntawv hnub nyoog yau, cov me nyuam kawm ntawv uas tsis muaj vaj tsev nyob thiab/los yog cov nyob rau tom qhov chaw saws mus tu (foster care), txoj hau kev rau cov hluas thiab cov hluas uas tus kheej tsis muaj peev xwm tuaj mus kawm tau [piv txwv li. kev raug tswj tseg (incarceration) los yog kev nyob hauv tsev kho mob (hospitalization)]
 • Qhov xav tau kev pab ntawm nej lub tswv yim npaj los nthuav qhia yog dab tsi?
 • Nej paub tias qhov ntawd yog qhov xav tau kev pab li cas?
 • Nej yuav ua li cas los nthuav qhia qhov xav tau kev pab ntawd? Vim li cas qhov ntawd thiaj yuav ua tau?
 • Nej yuav ntsuas qhov pauv tau li cas?
 • Nws yuav raug nyiaj li cas? (muab ib qhov kws yees ntawm pob nyiaj siv rau hauv: kev ntiav neeg khiav hauj lwm (cov neeg ua hauj lwm x cov xuab moos x qhov nyiaj them), cov khoom siv/cov kev pab, cov ntaub ntawv cog lus khiav hauj lwm, cov nyiaj siv los mus nruab tej chaw siv los yog lwm yam vaj tsev siv)

Kev Xa Cov Ntaub Ntawv Mus Yog Lub Plaub Hlis 28

Xav tau cov ntaub ntawv ntxiv los qhia rau koj txoj kev pom zoo kom zoo dua? Ntau cov ntaub ntawv ntawm no.

big-idea-share.png