Qhov vaj huam sib luag coj peb qhov kev txiav txim siab thaum muaj tus kab mob COVID-19 thiab txhua lub sij hawm

Peb cheeb tsam tsev kawm ntawv txaus siab txoj kev muaj vaj huam sib luag, tshwj xeeb yog txhua haiv neeg muaj vaj huam sib luag (racial equity), tau coj ntau qhov kev txiav txim siab uas peb tau muab nyob rau thaum muaj tus kab mob COVID-19. Peb tau tso kev muaj vaj huam sib luag rau hauv peb cov kev txiav txim siab uas yog tswj peb tus kheej rau cov lus nug uas peb qhov Kev Muaj Vaj Huam nug. Dai ntawv ib nplooj no tau tsim muaj los ntawm MMSD Equity Tool. Cov lus nug ntawd coj peb los tuav xam xyuas cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg uas raug cuam tshuam tshaj plaws, tej yam tshwm sim uas tsis tau npaj siab ntawm peb cov kev txiav txim siab thiab txhua tus laj txheej npaj mas peb yuav tsum npaj los daws cov teeb meem ntawd kom muaj txawg.

Peb paub tias nyob rau lub sij hawm cov nyom no thaum cov ntsiab lus no pauv txhua lub lim tiam thiab tej lub sij hawm pauv txhua hnub los yog txhua xuab moos peb yuav tau fwm qhov tseem ceeb ntawm txoj kev thaj tsob sai sai ntxiv mus thaum lub sij hawm nres to ntev txaus los muab txoj kev muaj vaj huam sib luag tso rau hauv peb qhov kev muab kev txiav txim siab, thiab txhua yam lus hais peb tau hnov tso nrog ua ke. Tsis muaj txoj hau kev kawg rau tej lus hais rau peb tes hauj lwm muaj vaj huam sib luag, tab sis peb xav qhia rau nej tias nws muaj nyob rawv rau qhov nruab nrab hauv txhua yam uas peb ua, thaum muaj COVID-19 no tib si.
 
Tej yam piv txwv ntawm cov kev txiav txim siab peb tau muab uas muaj vaj huam sib luag nyob rau tom hau ntej xws li qhov peb tau xaiv cov chaw muab khoom noj hauv tej khoom tsev, qhov peb los txiav txim siab txog peb cov kev muab qhab nee, qhov peb koom tes los muab cov cuab yeej thiab kev siv internet rau cov me nyuam kawm ntawv, qhov peb muab cov ntaub ntawv kawm ua ntau hom lus rau cov yim neeg, thiab qhov peb npaj peb pob nyiaj siv.

Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm pom zoo rau 3 tes hauj lwm los txhawb Black Excellence

Peb txaus siab los koom siab nrog lub zej zog rau cov hauj lwm (projects) uas txhawb Black Excellence. Cov hauj lwm tshiab tshiab no tau txhawb kev ua tsaug rau Black Excellence Lub Tswv Yim (Think Tank) thiab tau pom zoo los ntawm Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm lub lim tiam no xws li: 

  • Umoja Magazine cov rooj cob qhia sau ntawv nyob online rau cov hluas
  • Urban Triage npaj cov rooj cob qhia los muab cov ntsiab lus keeb coj rau cov laus hais txog tej yam cov cov yim neeg, tej kev ua niam ua txiv, kev sib txhawb siab thiab kev sib pab thaum muaj tus kab mob COVID-19
  • Kujichagulia Madison Center Rau Tus Kheej Muab Kev Txiav Txim npaj ib cov hauj lwm thaum lub Rau Hli 15 - 20 los muab kev txhawb siab ntawm lub RauHliTimKaum (Juneteenth) ua ke nrog cov yim neeg, cov hluas, thiab cov neeg zej zog

Nej yuav hnov cov lus hais txog cov hauj lwm no ntxiv tuaj ntawm Nichelle Nichols, Thawj Tswj Feem Muaj Vaj Huam Sib Luag, Kev Koom Tes thiab Kev Koom Siab, yuav hais lus rau hnub Wednesday lub rooj tham tshaj tawm xov xwm (press conference).

Qhia txog kev siv WiFi thiab internet

Nyob rau hnub Wednesday lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm, peb tau tham ib qhov tshiab hais txog kev xa cov cuab yeej thiab kev siv internet. Li ntawm 20,000 lub cuab yeej ziag no nyob rau tawm cov me nyuam kawm ntawv tes thiab peb muaj ib qhov kev los pov plob rau cov cuab yeej yog tias xav tau kev kho.
 
Peb txheeb tau 1,900 tsev neeg uas tseem xav tau kev siv internet, thiab peb muaj kev sib tham mus los tsis tu ncua nrog Nroog Madison hais txog lub hom phiaj muab kev pauv kom muaj kev siv tau internet mus ntev rau Madison cov me nyuam kawm ntawv txhua tus.
 
Nyob rau ncua sij hawm luv, peb koom tes nrog Madison Feem Tsev Saib Ntawv (Madison Public Library) los siv lawv lub Dream Bus rau yav tom ntej no los ua ib qhov WiFi pub dawb, peb tau xaj li ntawm 1,800 tawm qhov wireless hotspots xa mus rau cov yim neeg, thiab peb tab tom nruab ib cov kev siv wireless ncua kev deb (li 500 hneev taw) nyob rau peb tsib lub tsev kawm ntawv, raug xaiv rau cov koog tsev nyob uas muaj cov me nyuam kawm ntawv nyob coob dua ntais uas tsis muaj kev siv internet: Leopold, Mendota, Toki/Orchard Ridge, Lincoln thiab Falk.
 
Cov kev siv wireless no yuav tso cai rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv mus siv tau MMSD wireless internet sab nraum zoov ntawm lub tsev kawm ntawv uas yog siv lawv lub cuab yeej MMSD muab rau lawv txij thaum 8 a.m. txog 5 p.m. Pib txij lub lim tiam tom ntej no mus peb yuav muab txhua yam ntxiv qhia rau nej, xws li cov kev tswj nyob sib nrug uas yuav tau ua raws nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv no.
 
Nej yuav muaj cuab kav kawm tau ntau yam ntxiv los ntawm Chad Wiese, Tus Thawj Coj Feem Kev Khiav Hauj Lwm Saib Xyuas Vaj Tsev, nyob rau nws cov lus hais thaum lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm.

Kev npaj rau lub koom txoos kawm tiav cia neeg tuaj koom nyob rau ib hnub tom qab

Hnub no nyob thaum ntxov ntawd peb tau xa ib tsab xov hais txog kev npaj lub koob tsheej kawm tiav rau peb cov me nyuam kawm qib 12, lawv tsev neeg, thiab tsev kawm phaj siab cov neeg ua hauj lwm tias txhua yam mam li muab qhia ntxiv rau lub lim tiam tom ntej no hais txog lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online (virtual graduation) thiab ziag no peb tab tom npaj cia muaj ib lub koom txoos cia neeg tuaj koom tuaj muab kev txhawb siab rau cov me nyuam kawm tiav 2020 nyob rau ib hnub tom qab thaum nws nyab xeeb rau los mus ua.

Koom peb nyob hauv Facebook Pom Ntsej Muag (Live) rau hnub Wednesday, lub Tsib Hli 6

Peb koom tes nrog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv los tham txog nej cov kev txhawj txog tus kab mob coronavirus, ib txhia ntawm peb Txoj Kev Sib Txhawb Siab Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 nyob hauv Facebook Pom Ntsej Muab (Live). Koom peb rau lub rooj sib tham pom ntsej muag rau hnub Wednesday, lub Tsib Hlis 6 thaum 2:00 p.m. uas yuav muaj MMSD Tus Neeg Kho Mob (Lead Nurse), Kari Stampfli thiab Feem Kev Noj Qab Haus Huv Tus Neeg Kho Mob (Public Health Nurse) thiab Tus Thawj Coj Feem Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv, Sarah Hughes hauv Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv. Soj qab saib thaum peb cov thawj coj tuav feem kev noj qab haus huv los muab lub ntsiab xam pom hais txog kev noj qab nyob zoo thiab kev tswj fwm lub neej txhua hnub, nrog rau tej yam tshiab hais txog kev ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19 hauv Wisconsin thiab txhua yam hais txog tej qhov Madison lub koom haum tuav kev noj qab haus huv tab tom ua los ceev kom nej nyab xeeb.
 
Muab nej cov lus nug rau hauv tshooj hais lus ntxiv thaum qhov kev nthuav qhia thiab peb cov neeg mam li teb rau nej.