Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias tsab xov no yuav tuaj ntsib nej nyob nyab xeeb, thiab nej thiab nej tsev neeg yuav txaus siab rau qhov tshaj tawm tias yuav tshaj ntuj rau ob-peb hnub tom ntej no. Kuv xav xaus lub lim tiam no uas yog qhia me ntsis txog peb tes hauj lawm hais txog lub koob tsheej kawm tiav rau cov me nyuam kawm tiav 2020.  

Ua ntej no kuv xav hais rau nej tias kuv zoo siab npaum li cas rau cov yim thiab cov me nyuam kawm ntawv uas tau muab tswv yim, kev txhawb, thiab kev nkag siab mus rau peb thaum peb los npaj thiab muab txhua yam tso ua kev hais txog tej yam peb yuav ua los txhawb siab rau peb cov me nyuam kawm qib 12.   

Lub lim tiam tom ntej no nej yuav hnov txhua yam hais txog peb tus laj txheej npaj rau lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online (virtual graduation) uas nyob rau ncua sij hawm sai sai tom ntej no, tab sis qhov kuv txaus siab qhia rau nej hnub no yog peb tab tom npaj los qhuas cov me nyuam kawm tiav 2020 rau ncua sij hawm ntev. Ntxiv rau peb lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online, peb kuj npaj xws li ib lub koob tsheej cia neeg tuaj koom rau yav lig zog ntawm lub xyoo no, rau ib hnub ua mam muab qhia rau sawv daws, thiab thaum qhov kev phom sij ntawm tus kab mob COVID-19 tsawg me ntsis tso thiab kom nyob rau duas nyab xeeb me ntsis rau cov koom txoos loj zog ntawd. 

Kev npaj rau peb lub koob tsheej cia neeg tuaj koom tseem tab tom pib, thiab yuav muaj me nyuam kawm ntawv kev koom tes los mus ua lub koob tsheej uas yuav cia peb cov me nyuam kawm qib 12 tuaj ua ke nrog lawv cov tsev neeg, tuaj hawm lawv txoj kev kawm tiav thiab muab lub fwv tsam rau tus kheej tuaj sib ntsib ua ntej sib ncaim mus thaum lawv mus ntxiv rau theem tom ntej ntawm lawv lub neej. Peb mam muab cov ntsiab lus thiab txhua yam ntxiv los rau nej hais txog lub koob tsheej cia neeg tuaj koom nyob rau cov lim tiam yuav los tom ntej no.

Ras li txhua yam kawg yuav muab khaws tseg, peb tab tom yuav los muab kev tshaj tawm hais txog peb tus laj txheej txhua yam rau lub koob tsheej kawm tiav rau lub lim tiam tom ntej no hnub Wednesday. Nyob rau kev koom tes nrog cov lag luam hauv zos, tej feem ntawm qhov ua nyob rau hauv computer/online ntawm peb tus laj txheej yog ua ntau yam thiab yuav muab ib lub fwv tsam rau tag nrho lub zej zog tuaj txhawb siab, qhuas, thiab hawm peb cov me nyuam kawm qib 12 txoj kev kawm tiav nyob rau cov hau kev ua tau dhau ntawm qhov internet, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws nthuav qhia qhov peb lub zej zog txaus siab npaum li cas rau lawv.

Kuv paub tias qhov no yog ib qhov cov nyom heev rau peb cov me nyuam kawm qib 12 thiab lawv tsev neeg, thiab peb ua tsaug rau nej txoj kev ua zoo thiab txoj kev ua siab ntev thaum peb pom tias nws tseem ceeb los ua zoo xav nyob rau peb txoj kev npaj thiab cov kev khiav hauj lwm, thaum npaj los nrhiav txoj kev tswj ntawm qhov yuav ua Cov Me Nyuam Kawm Tiav 2020 Lub Koob Tsheej Kawm kom zoo tshaj li qhov ua tau, thiab kom nyab xeeb tshaj plaws li qhov ua tau. 

Lus Meej Tseeb, 
Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv