Lub Dream Bus bookmobile ziag no tab tom pib khiav hauj lwm mus los raws li yog qhov WiFi hotspot mus rau ub rau no!

Nws muaj neeg coob heev rau cov chaw raws li ntawm no hnub Monday txog Thursday. Tib cov kev tswj qhov kev nyob sib nrug raug muab siv nyob tom peb cov tsev kawm ntawv puav leej muab siv rau ntawm no tib yam nkaus.
 
10am -12pm: Ze ntawm ces kaum ntawm txoj kev Monterey Dr. & Trailsway St. ze ntawm Warner Park
1pm - 3pm: Allied Drive Qhov Chaw Kawm (Learning Center) ntawm 2237 Allied Dr.
 
WiFi network: IBR600B-fe2
Password: 44306fe2
 
Lub Dream Bus yog ib qhov kev koom tes los ntawm Dane County Feem Tsev Saib Ntawv (Library Service), Madison Feem Tsev Saib Ntawv Rau Pej Xeem (Madison Public Library) thiab Madison Lub Koom Haum Feem Tsev Saib Ntawv Rau Pej Xeem (Madison Public Library Foundation). Mus saib lwm qhov chaw muaj wireless internet pub dawb ntxiv ntawm mmsd.org/access-free-internet.

MMSD Lub Koob Tsheej Kawm Tiav: Yuav Mus Saib Li Cas

WISC-TV/Channel 3 yuav tso qhov kev tshaj tawm rau peb cov tsev kawm phaj siab txhua lub rau lub Hli 12, 13 thiab 14. Lawv yuav tso tawm nyob rau hauv WISC-TV/Channel 3 raws li lub caij nyoog hauv qab no. Ua ntej thawj lub koob tsheej nyob rau lub Rau Hli 12, yuav muaj ib qhov kev tshaj tawm xov xwm News 3 Now: 2020 Lub Koom Tsheej Kawm Tiav thaum 6:30-7pm. Yog tias nej tsis muaj cable, los txhob txhawj! Cov "cov koob tsheej" no kuj yuav muab tso tawm rau hauv qhov kev tshaj tawm TV nyob rau channel3000.com.
 
Friday, lub Rau Hli 12:
7-8pm - East HS
8-9pm - La Follette HS
 
Saturday, lub Rau Hli 13:
6.30-7pm - Capital & Shabazz
7-8pm - Memorial HS
8-9pm - West HS
 
Tsis tas li ntawd, cov tsev kawm phaj siab txhua lub cov koob tsheej kawm tiav yuav rov muab tso tawm dua ua ib qhov 4.5 xuab moos rau hnub Sunday 6/14 thaum 11:30am-4pm nyob rau TVW, Digital Over-the-air channel 3.2, Charter Cable 14, thiab Direct TV channel 14, thiab yuav muaj nyob rau demand hauv SBTV OTT App thiab channel3000+ hauv Roku, Amazon Fire, Apple TV, thiab Android TV.