COVID-19 tau ua rau muaj kev cov nyom rau txhua lub zej zog. Lub Koom Haum Second Harvest of Southern Wisconsin, koom nrog MMSD thiab YMCA, yuav muab khoom nej rau cov uas xav tau. Qhov no yuav yog ib qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj (a drive-thru Mobile Pantry) txhua lub lim tiam.

Thaum twg: Thawj qhov tsav tsheb mus nqa (Drive-Thru Mobile Pantry) yuav yog Thursday lub Tsib Hlis 21.

Sij Hawm Pib: Kev muab khoom noj yuav pib thaum 3:00 pm thiab yuav xaus rau thaum 5:00pm.

Nyob Qhov Twg: Qhov chaw yuav yog qhov tsav tsheb hlav mus nyob ntawm lub YMCA sab hnub tuaj ntawm 711 Cottage Grove Road, Madison.

Yog muaj tej qho pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw rau qhov muab khoom noj (mobile pantry) mam hais los qhia rau nej uas yog xa hauv peb qhov kev sau ntawv tshiab (new texting service) los rau nej. Yuav kom tau txais tsab xov sau los nej thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog ib txwm muaj, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.

Kev ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau tom lub koom haum Second Harvest thaum lub sij hawm muaj kab mob no. Peb tau sib yoog rau ntau yam es "txhob kov" li qhov ua tau. Txhua tus neeg tuaj koom yuav tsum nyob li 6 hneev taw sib nrug txhua lub sij hawm. Peb xav kom nej npaj nej lub pob tw tsheb qhib, thiab yog nej lub pob tw tsheb qhib tsis tau cov neeg ua hauj lwm mam muab tso rau cov thawv ntawv ze ntawm nej lub tsheb rau nej los muab tso rau hauv nej lub tsheb. Tej tug neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 yuav tsum tsis txhob tuaj nqa khoom noj.