Cov khoom noj muab pub ib ntus rau cov me nyuam uas tau txais zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj 

Wisconsin Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tab tom txheeb xyuas cov me nyuam kawm ntawv uas tau tsev kawm ntawv zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj nyob tom cov tsev kawm ntawv hauv Qhov Kev Muab Su Noj Tom Tsev Kawm Ntawv (National School Lunch Program) kom lawv thiaj yuav tau txais P-EBT. P-EBT yog ib qhov nyiaj pab ntxiv rau ib ntus los siv yuav khoom noj rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau txais tsev kawm ntawv zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj. DHS tau thov mus rau thiab tau nyiaj los ntawm USDA los muab P-EBT rau cov me nyuam kawm ntawv uas tsim nyog tau txais. Qhov no yog ib qhov nyiaj pab ntxiv rau tsev kawm ntawv cov zaub mov noj dawb muaj nyob tom MMSD. 

 • Yog tias nej muaj lus nug hais txog Pandemic EBT los yog P-EBT, uas yog cov nyiaj muas khoom noj ib ntus rau cov me nyuam uas ib txwm tau tsev kawm ntawv cov zaub mob noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj, thov mus saib qhov webpage no Wisconsin Department of Health Services yog xav paub ntxiv.
 • Yog tias nej muaj ib tug me nyuam los yog cov me nyuam uas tau zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj xyoo no los yog koom rau hauv ib lub tsev kawm ntawv CEP, nej tsis tas ua dab tsi lub sij hawm. Yog tias nej nyob rau hauv ib qhov nyiaj pab hauv xeev, xws li FoodShare los yog BadgerCare Plus, cov nyiaj pab no yuav muab tso rau hauv nej daim Quest card yog tias nej muaj ib daim lawm los yog nyob rau hauv daim P-EBT card uas nej yuav tseem yuav xa los rau nej.  
 • Mam ceeb toom rau nej thaum lub Tsib Hlis 21, 2020 yog tias nej yuav tau txais cov nyiaj pab no. 
 • Cov me nyuam kawm ntawv txhua tus uas tuaj kawm rau hauv ib lub tsev kawm ntawv CEP yuav tau txais qhov nyiaj pab P-EBT tsis hais txog qhov tau txais zaub mob noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov nou li. 
 • Wisconsin Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tau teev ib cov npe ntawm cov me nyuam kawm ntawv tau txais zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj hauv Wisconsin kom muab tau nyiaj pab rau. Cov npe no tsis yog muaj txhua tus thiab kuj yuav nruam tau ib cov uas tsim nyog tau txais. Yuav kom paub meej tias cov me nyuam kawm ntawv tsim nyog tau txais txhua tus tau txais cov nyiaj pab P-EBT, DHS tau tsim ib daim ntawv sau npe nyob online. Mam muab ib qhov link xa hauv email los rau nej thiab mam muab tso rau hauv MMSD Feem Tuav Zaub Mov qhov website. 
 • Feem Khiav Hauj Lwm Tuav Kev Noj Qab Haus Huv thiab Saib Xyuas Tib Neeg (Health & Human Services) qhov webpage yuav muab kho dua thaum muaj tej ntsiab lus tshiab ntxiv.
 • Thov tsis txhob hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv los yog Feem Tuav Zaub Mov nyob rau lub sij hawm no lawv yuav tsis muaj cov ntsiab lus lwm yam.

Xav tau kev pab txhawb rau nej lub Chromebook lov?

Feem Tuav Tsev Neeg, Cov Hluas & Lub Zej Zog Kev Koom Siab (FYCE) tau tsim muaj cov videos los pab txhawb rau nej lub Chromebooks. Yog xav saib cov nqe lus video ces nkag mus rau hauv (logging) nej lub Chromebook, pauv cov user accounts thiab kev siv tus Gmail. Cov videos no muaj nyob hauv FYCE Qhov Facebook Page.

Ceeb Toom: Cov chaw siv WiFi nyob tom cov tsev kawm ntawv 

Peb txaus siab los ua txhua yam peb ua tau kom xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus mus siv tau internet rau txoj kev kawm hauv computer/online. Ntxiv rau qhov muaj niaj hnub no, tsis ntev los no peb tau nruab cov Wireless Access Points (WAPs) nyob rau tom Aldo Leopold, Mendota, Toki, Orchard Ridge, Lincoln thiab Falk. 

Cov WAPs yuav cia cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv mus siv tau MMSD qhov wireless internet uas yog nyob sab nrauv ntawm lub tsev kawm ntawv siv lawv lub cuab yeej MMSD muab. Cov WAPs yuav tsis cia mus siv qhov internet uas yog siv lub cuab yeej uas tsis yog MMSD muab. Qhov wireless internet yuav muaj thaum 8 am-5 pm xya hnub ib lub lim tiam nyob rau ntawm cov WAPs no, thiab nyob deb li 500 hneev taw ntawm cov tsev kawm ntawv los siv tau. Yog xav paub ntxiv, xws li tej lus ceeb toom hais txog kev nyob sib nrug nyob rau tom peb cov WAPs.

Cov Me Nyuam Kawm Qib 12: Sau npej rau xa ntawv tseem ceeb sau tuaj ceeb toom txog tsev kawm qib siab 

Yuav kom txhawb tau cov me nyuam kawm tiav kom dhau qhov kev hloov mus rau tsev kawm qib siab, yuav tau hais kom nej tus me nyuam kawm qib 12 mus sau npe kom thiaj xa tsab ntawv tom MMSD tus kws pab txwv yim tuaj (cov niam txiv mus sau npe tau ib yam). Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais li 15 tsab xov nyob rau thaum lub caij ntuj sov ceeb toom rau lawv txog cov kauj ruam tseem ceeb ntxiv mus, thiab cov kws pab tswv yim yuav muaj caij los teb rau cov lus xa xov thiab ntsib tau cov me nyuam kawm ntawv/cov yim neeg thaum xav tau. Lawv cov ntsiab lus yuav tsis muab qhia rau leej twg. 

Cov piv txwv ntawm no yog hais txog cov kws pab tswv yim yuav muab txhawb rau cov me nyuam kawm ntawv: 

 • Ua ntawv thov nyiaj pab 
 • Teb rau tej yam kev siv nyiaj rau tsev kawm qib siab uas tsis npaj siab txog 
 • Tswj tej yam cov nyom ntawm lub neej, hauj lwm thiab kev npaj mus kawm qib siab 
 • Ua kom tiav tej ntaub natwv yuav tau ua rau tsev kawm qib siab
 • Sib tham nrog lawv cov tsev kawm qib siab 
 • Coj cov me nyuam kawm ntawv mus rau tej kev pab thiab kev txhawb tsim nyog tom lawv lub tsev kawm qib siab 
 • Txhawb qhov pauv nyob hauv cov laj txheej npaj vim yog tus kab mob COVID-19

Sau npe ntawm no.

Soj qab saib rau peb lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm

Ceeb toom, peb tau tuav cov rooj sib tham tshaj tawm xov xwm nyob hauv computer/online, uas yog ib lub fwv tsam rau cov neeg tshaj xov xwm tuaj muab lus nug tsoom fwv tswj kev kawm thiab tsooom thawj coj. Nej muaj cuab kav saib tau cov rooj sib tham tshaj tawm xov xwm pom ntsej muab (live) hauv tshooj no. Nyob hauv lub lim tiam no lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm, peb tau teb cov lus nug hais txog peb cov laj txheej npaj lub koom tsheej kawm tiav 2020 – qhov ua lub koob tsheej nyob hauv computer/online (virtual) thiab qhov ua lub koob tsheej cia neeg tuaj koom tib si thiab pob nyiaj siv, kev nrhiav neeg ua hauj lwm thaum qhov kev kawm caij ntuj sov, thiab peb hnub muab kev txhim kho ua hauj lwm rau lub Tsib Hlis 13, 2020.

Koom peb hauv Facebook Pom Ntsej Muag rau hnub Wednesd lub Tsib Hlis 14 rau peb Qhov Kev Sib Txhawb Siab Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 

Koom peb rau peb lub rooj sib tham pom ntsej muag hnub Thursday, lub Tsib Hlis 14 thaum 3:00 p.m. hais txog Kev Tswj Fwm Nej Cov Nyiaj Nyob Rau Lub Sij Hawm Tsis Paub Yuav Ua Cas, yog ib feem ntawm peb Qhov Kev Sib Txhawb Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 nyob hauv Facebook. Thaum nej txoj kev noj qab nyob zoo yog qhov tseem ceeb tshaj plaws muab khaws cia rau nruab siab, nej yuav tau txhawj txog kev noj kev haus thiab nej tej nyiaj txiag tib yam. Vim yog li ntawd MMSD koom tes nrog Summit Credit Union los xyuas meej kom nej tau tej yam muaj txiaj ntsim hais txog kev tswj fwm nyiaj txiag thiab tej yam tsim nyog los pab nej kom nkag siab zoo zog txog nej tus kheej tej kev siv nyiaj. Nej yuav hnov los ntawm MMSD Tus Thawj Coj Feem Tuav Tsev Neeg, Cov Hluas thiab Lub Zej Zog Kev Koom Siab Angela Fitzgerald Ward thiab Summit Credit Union Tus Neeg Paub Kev Tuav Nej, Amy Crowe. Koom tes ua ke, lawv yuav los coj nej mus txog rau qhov nej sawv, uas yog siv qhov nej muaj, qhov nyiaj ceev tau, pab tswj pob nyiaj siv, thiab hloov nej cov cwj pwm siv nyiaj kom mus dhau tej lub sij hawm tsis paub ua cas. Muab nej cov lus nug rau thaum qhov kev nthuav qhia thiab peb cov neeg paub ntawd yuav teb cov lus nug rau nej. 

Nej yuav mus saib tau peb qhov kev sib tham pom ntsej muag no hnub Wednesday, lub Tsib Hlis 6 ntawm no, muiaj MMSD Tus Neeg Kho Mob, Kari Stampfli thiab Feem Kev Noj Qab Haus Huv Tus Neeg Kho Mob thiab Tus Thawj Coj Feem Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv, Sarah Hughes tom Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv.