Nyob Zoo MMSD Cov Yim Neeg,

Tsis ntev los no, peb tau raug qhia txog Feem Kev Noj Qab Haus Huv, Madison thiab Dane County Tsab Cai Muaj Xwm Ceev tshiab rau qhov coronavirus nrog rau tsab cai Executive Order #94 PDF, uas tau tso tawm los ntawm Tswv Xeev Tony Evers.  Ob tsab cai no hais txog qhov teeb meem Dane County thiab Madison muaj rau lub sij hawm COVID-19 nce siab txog rau qib tshiab txaus ntshai.

Nyob rau lub sij hawm xya hnub uas xaus rau hnub Wednesday tas los no, qhov nruab nrab ntawm cov neeg kis mob txhua hnub hauv Wisconsin yog 6, 564, uas yog ib qho siab tshiab. Ntxiv mus, lub xeev cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv tau tshaj tawm tias tseem muaj 74,000 tus neeg muaj tus kab mob COVID-19 hauv Wisconsin thiab peb lub xeev cov ntawv sau txog qhov nruab nrab ntawm cov neeg tag sim neeg txhua hnub yog 52 rau xya hnub tas los no.

Hmoov phem heev uas qho nce siab siab no tshwj sim rau lus sij hawm ntau yim neeg tau npaj los sib sau ua ke rau hnub so ntawm lub lim tiam xaus no. Nws tseem ceeb heev rau lub sij hawm peb sib sau ua ke qhia kev ris txiaj ntsig nrog cov neeg peb hlub tshua, kom peb nco ntsoov txog seb cov naj npawb ntawm feem kev noj qab haus huv qhia yog txog dab tsi. Nws qhia rau peb lub zej zog hais tias peb mus txog rau lub sij hawm tseem ceeb los tawm tsam tus kab mob sib kis thoob ntiaj teb no. Cov naj npawb no kuj yog ib qho kev nqua hu lub zej zog tias tam sim no tsis yog sij hawm zoo siab rau tus kheej. Nws yog ib lub sij hawm rau peb sawv daws ua raws cov qauv ruaj ntseg thiab daws teeb meem rau peb txoj kev tsom los txo kev sib kis kab mob mus ntxiv ntawm COVID-19.

MMSD cov qauv ntsig txog tus kab mob yog qhov tseem ceeb tshaj plaws vim nws yog peb thawj qhov kev tiv thaiv. Nyob rau tom theem cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab theem tsev kawm ntawv, cov thawj coj tau txhawb kev tseem ceeb ntawm kev ua raws cov qauv ruaj ntseg nrog txhua tus nyob hauv peb cov tsev kawm ntawv. Txawm tias cov qauv no siv tau zoo rau hauv peb cov tsev kawm ntawv los nws kuj tseem ceeb kom cov kev ruaj ntseg taw qhia kev noj qab haus huv raug xyaum ua thaum nyob tom tsev los yog cov chaw rau zej tsoom. Tam li lub zej zog tsev kawm ntawv, peb txhua tus muaj feem xyuam rau qhov kev tawm tsam no kom pab peb sawv daws muaj kev ruaj ntseg thiab noj qab nyob zoo.

Peb paub txog cov kev cov nyom thiab kev nyuab uas peb sawv daws tau ua yeej, hli dhau li, thoob plaws rau lub sij hawm ntawm kev kis kab mob thoob ntiaj teb no. Rau txheej lus zoo, peb coob leej tau qaug zog rau cov kev nyuab hnub dhau hnub uas qhov kev kis kab mob thoob ntiaj teb no nthuav tawm los. Peb lub zej zog yeej xav kom rov zoo li qub thiab tsis muaj coronavirus. Txawm li cas los xij, peb yuav tsum txhob hnov qab peb lub luag hauj lwm uas yog xyuas kom meej tias nej, nej tsev neeg, thiab peb lub zej zog muaj kev ruaj ntseg thiab kev noj qab haus huv.

Thov nco ntsoov, tam li ib lub zej zog, peb sawv daws nyob rau hauv qho no ua ke. Ua tsaug uas nej tseem ceev faj txhua zaus li nej ua tau thaum nej nyob tom tsev, tom hauj lwm los yog chaw rau zej tsoom. Tag nrho MMSD cov xib fwb paub meej txog peb txoj kev cia siab ntawm hnub uas ruaj ntseg rau peb ua ke tim ntsej tim muag. Thov ua nej qhov feem xyuam kom qhov kev xav tau no muaj tseeb! 

Lus Meej Tseeb,

Carlton D. Jenkins Ph.D.
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv