Investing in the future - Transforming space, transforming student experience

Madison Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tab tom tuav xam ob tsab ntawv tawm suab cov lus nug rau lub zej zog tuaj pov npav nyob rau xyoo 2020 – ib tsab hais txog vaj tsev thiab ib tsab hais txog kev ua hauj lwm. 

Tsab ntawv tawm suab hais txog vaj tsev yuav muaj xws li: 

  • Cov kev txhim kho loj uas yuav hloov tej chaw kawm nyob hauv peb plaub lub tsev kawm phaj siab, uas peb yuav muaj cuab kav pab tau ib feem peb ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv thiab txhua cheeb tsam tuaj kawm.$70M vam rau ib lub tsev kawm ntawv

  • Tshais peb Lub Tsev Kawm ntawv Capital High nyob sab hnub poob cov me nyuam kawm ntawv tawm ntawm qhov chaw nqaim nqaim xauj nyob npuab rau ntawm lub khw (strip mall site) los mus rau ib lub tsev kawm ntawv peb muaj, Hoyt School.$6 vam

  • Tshawb xyuas seb puas yuav ua tau ib lub tsev kawm phaj pib tshiab nyob hauv Rimrock cheeb tsam kom muab tau ib lub tsev kawm ntawv xav tau ntawd rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg uas tsis tau pab tsim nyog nyob rau hauv lawv koog tsev. $25-30 vam

Vim li cas qhov no thiaj tseem ceeb

Peb txheeb tau ib qhov tsim nyog los txhawb peb cov tsev kawm ntawv coj los rau tiam 21 nrog rau cov chav kawm txheej tshiab, ywj tau yooj yim uas txhawb tau ntau hom kev kawm. Cov chaw muaj kev ruaj ntseg uas kaj lug, caw/txais tos, mus siv tau, thiab tswj tau tej kev haum xeeb (climatecontrolled) thiab tswj tau qhov kev koom siab, tsim kev sib raug zoo, thiab kev sib haum xeeb thiab tej keeb coj. Cov tsev kawm ntawv uas nthuav qhia tau zoo zog txog qhov tsim nqi peb tso siab rau Madison cov pej xeem, cov thawj coj, thiab cov neeg ua hauj lwm txoj kev xav thiab yav tom ntej. Madison muaj ib txoj hau kev los pab tau cov me nyuam kawm ntawv nyob rau txhua cheeb tsam tuaj kawm, thiab tsim kho pob tsev kawm ntawv rau lub zej zog siv.

Peb muaj ib txoj hau kev los nthuav qhia cov kev txhawj txog tus qauv vaj huam sib luag los ntawm Rimrock cheeb tsam ib lub tsev kawm ntawv tshiab thiab tshem lub tsev kawm ntawv Capital High cov me nyuam kawm ntawv los rau tom Lub Tsev Kawm Ntawv Hoyt.

Future Ready

Tsab ntawv tawm suab hais txog kev ua hauj lwm yuav cia MMSD los mus:

  • Muab ntau hom kev kawm rau me nyuam kawm ntawv nyob hauv feem kev kawm nrag txuj, suab paj nruag, txuj ci/tshuab technology, rag txuj, thiab ntau yam.

  • Nqis peev rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv cov hauj lwm txhawb txoj kev muaj vaj huam sib luag uas haum tau rau MMSD Tus Txheej Txheem Leg Hauj Lwm.

  • Ua cov xib fwb zoo txaus siab rau thiab tswj/tuav tau lawv nyob.

Operational Referendum - 36 Million Over 4 Years - $198 Average Per Household Each YearVim li cas qhov no thiaj tseem ceeb

Thaum 2019-20 pom tau tias nce me ntsis nyob hauv pob nyiaj (revenue limit funding) tau ntawm xeev los thawj zaug nyob rau plaub xyoos, xeev pob nyiaj siv no feem ntau muaj ntxiv nyob tus qauv kaum xyoo pab tsis txaus rau K-12 txoj kev kawm txuj.

MMSD pob nyiaj siv kwv yees yuav raug muab txo $30 vam nyob rau pob nyiaj siv rau peb (3) xyoos uas yuav cuam tshuam tau chav qhov coob/qhov tsawg thiab qhov kev kawm rau me nyuam kawm ntawv. Kauj ruam tswj pob nyiaj siv yuav tsum muaj cov kev rov teeb dua hais txog kev pab khiav hauj lwm (resource reallocation) thiab cov hau kev khiav hauj lwm tib si los nce pob nyiaj ntxiv.


Peb xav tau nej cov tswv yim

Mus txog rau Lub Kaum Ob Hlis 2019 ib nrab, peb yuav xav tau nej cov tswv tsim thiab cov lus hais los ntawm zej zog cov rooj sib tham, cov pawg neeg koom siab, cov ntawv thom nug nyob online, thiab lwm yam ntxiv.

Peb xav paub seb nej puas pom zoo tias cov no yog tej yam tseem ceeb los mus koom tes ua ntxiv mus txhawb rau peb cov me nyuam kawm ntawv lub neej tom ntej. Peb mam muab cov laj txheej rau tsoom fwv tswj kev kawm, nrog rau ib tsab ntawv cej luam txog cov lus hais, los muab kev tuav xam xyuas nyob rau lub Ib Hlis 2020.

Tsoom fwv tswj kev kawm npaj los muab kev txiav txim siab rau lub Tsib Hlis 2020 seb puas yuav muab tsab ntawv tawm suab ntxiv rau daim npav tawm suab (ballot) nyob rau 2020.

Referendum 2020 Timeline
Txoj kev pov plob ntawm qhov kev nqis peev no rau peb cov me nyuam kawm ntawv yuav hloov tau (txoj kev kawm), thiab yuav cia cov me nyuam kawm ntawv ntawv los mus kawm, los coj, thiab los tsim qhov kev pauv rau yav tom ntej.

Xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv?

Hauv Xov Xwm