Madison Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm (BOE) tab tom nrhiav cheeb tsam tsev kawm ntawv tus tuam thawj tuav tsev kawm ntawv tom ntej no, thiab xav tau nej txoj kev pab. Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tab tom pib tus txheej txheem nrhiav uas yog nug lub zej zog tawm lus hais. Cov lus hais ntawd yuav tsim tau ib cov ntaub ntawv teev tseg ntawm txoj kev coj zoo sib txawv txog tej yam lub zej zog xav tau los ntawm nws lawv tus thawj coj tom ntej no thiab yuav pab coj tau Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm mus dhau nws tus txheej txheem.

Cov Neeg Sib Tw Kawg Txoj Kev Mus Ncig

Cov neeg sib tw kawg yuav siv yav sawv ntxov tuaj ntsib nrog tsev kawm ntawv thiab cheeb tsam tsev kawm ntawv cov thawj coj thiab lub koom haum koom siab (union) cov sawv cev. Tom qab noj sus, cov neeg sib tw kawg yuav mus ncig zaum xyuas MMSD ob lub tsev kawm ntawv ua ntej mus rau hauv qhov kev thom nug kawg nrog Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm. Tom qab qhov kev thom nug, cov neeg sib tw kawg yuav los mus ntsib nrog lub zej zog cov thawj coj. “Hnub nyob rau hauv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv” yuav raug muab xaus nrog ib lub rooj sib tham nrog cov pej xeem, uas lub zej zog yuav raug caw tuaj koom kom paub ntxiv txog txhua tus thiab muab lus nug. 
 

 • 8-11 a.m. Ntsib nrog lub zej zog thiab cov neeg ua hauj lwm muaj feem xyuam
 • 11 a.m-12 p.m. Noj sus nrog cov me nyuam kawm ntawv
 • 12-2 p.m. Mus ncig xyuas tsev kawm ntawv
 • 2-6 p.m. Ntsib nrog Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv thiab lub zej zog cov thawj coj
 • 6-7:30 p.m. Lub rooj sib tham nrog cov pej xeem  
   

Nej puas muaj cuab kav tawm lus hais?

 • Koom nrog zej zog sib tham:

  • Kev sib tham hauv zej zog tau muaj nyob rau lub Kaum Hlis 29th thiab Kaum Hlis 30, 2019.

 • Ua qhov kev tshawb fawb online.

  • Peb daim ntawv ntsuam xyuas kaw thaum lub Kaum Ib Hlis 5. Daim ntawv ntsuam xyuas tau yuav muab tso rau lwm hnub.

 • Sau npe nkag mus saib tej yam tshiab ntawm no. Peb mam xa tej yam tshiab rau nej thaum muab kev tawm lus no xyuas ua tsab kawg thiab thaum muaj tej ntsiab lus tshiab/ntaub ntawv tshiab hais txog tus txheej txheem. Yog tias ziag no nej tsis muaj me nyuam tuaj kawm rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv tab sis yuav xav tau txais cov email tshiab, mus sau npe ntawm no.

Cov ntsiab lus/cov ntaub ntawv tau txais los ntawm lub zej zog tus txheej txheem kev koom siab yuav raug muab nthuav qhia rau tsoom fwv tswj kev kawm nrog rau phau ntawv teev txog tus kheej tej yam ntxwv coj rau tus tuam thawj tuav tsev kawm ntawv tom ntej no. Tsoom fwv tswj kev kawm yuav siv cov ntsiab lus/cov ntaub ntawv no los luj xyuas thiab muab cov kev txiav txim siab hais txog cov neeg xav tuaj sib tw ua tus tuam thawj tuav tsev kawm ntawv.

Ncua Sij Hawm Tshawb Nrhiav

Hauv qab no yog tsoom fwv tswj kev kawm ncua sij hawm rau tus txheej txheem nrhiav, yuav muab kho raws li qhov tsim nyog. Tej yam tshiab yuav muab tso tawm ntxiv mus nyob rau hauv qhov no los ntawm tus txheej txheem.

 • Lub Cuaj Hlis – Lub Kaum Ib Hlis: Lub Zej Zog Kev Koom Siab

  • Daim thom nug nyob online yuav muaj nyob hauv qhov webpage no: Lub Kaum Hli ib nrab-nqig - Lub Kaum Ib Hli 5

   Lub zej zog cov rooj tawm lus hais: Lub Kaum Hli 29, 2019, Lub Kaum Hli 30, 2019.

  • Phau ntawv teev kev coj, raws li zej zog cov lus hais, muab nthuav qhia rau tsoom fwv tswj kev kawm

 • Lub Kaum Ob Hlis – Lub Ib Hlis: Kev Ntsuam Xyuas Tus Neeg Tuaj Sib Tw

  • Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm npaj cov kev thom nug cov neeg tuaj sib tw thawj zog 

  • Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm caw cov neeg tuaj sib tw kawg kom tuaj xyuas cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov kev thom nug zaum kawg

 • Lub Ob Hlis: Kev Xaiv
   

Gloria Reyes“Xaiv ib tug tuam thawj tuav tsev kawm ntawv tshiab yog ib qhov tseem ceeb tshaj plaws raws li yog tsoom fwv tswj tsev kawm ntawv, thiab peb yuav pib tus txheej txheem no uas yog nug peb lub zej zog kom tawm lus hais. Cov lus hais thiab cov tswv yim ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg koom tes hauv lub zej zog yuav pab peb los teev cov ntawv txog tej yam peb nrhiav nyob rau peb tus tuam thawj tuav tsev kawm ntawv tom ntej no.”

- Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tus Thawj Fwm Tsav Gloria Reyes