Kev Tshaj Tawm Txog Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv jenkins_photo.jpg

Kuv zoo siab qhia rau nej tias MMSD Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tus Thawj Fwm Tsav, Gloria Reyes, tshaj tawm hnub no txog Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm qhov kev xaiv Dr. Carlton Jenkins los ua cheeb tsam tsev kawm ntawv Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv tom ntej no. Dr. Carlton Jenkins, ziag no yog Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv rau Robbinsdale Public School System, yuav los pib nws lub luag hauj lwm tshiab rau hauv MMSD rau lub Yim Hli 4, 2020. Qhov no yog ib qhov xov txaus siab heev, thiab kuv npaj siab rawv yuav khiav hauj lwm nrog nws thaum nws hloov los rau nws lub luag hauj lwm tshiab. Yog xav saib qhov kev tshaj tawm rau sawv daws, thov nias qhov link no. 

Lub Rau Hli 30 - Dr. Carlton Jenkins 

Cov neeg ua hauj lwm lub rooj sib tham hauv computer/online  –  Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tshooj YouTube.

Tso tawm hauv Facebook Live thoob lub zej zog  – (facebook.com/MadisonSchoolsWI)

Gloria Reyes“Peb muaj hmoov heev uas muaj ib cov neeg muaj kev txawj ntse tsim nyog xav ua txoj hauj lwm tuaj koom rau hauv tus txheej txheem no. Nrog rau kev los xyuas txog qhov cov neeg xav ua txoj hauj lwm haum rau Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Txoj Kev Coj, Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm muaj peev xwm los xaiv tau ob tug kawg, ob leeg puav leej muaj keeb kwm nyob rau feem kev kawm txuj thiab feem kev qhia ntawv, thiab hnub no peb txaus siab yuav qhia nkawv rau peb lub zej zog.”

- Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm Tus Thawj Fwm Tsav Gloria Reyes

Kuv txaus siab heev los taw qhia lawv rau nej:

Dr. Carol Kelley

Ziag no Dr. Kelley nyob nws lub xyoo thib 5 ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv hauv Oak Park Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Phaj Pib 97 hauv Oak Park IL. Ua ntej los rau Oak Park, nws khiav hauj lwm 3 xyoo ua tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv hauv Branch Township Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv nyob hauv NJ.  Dr. Kelley qhov kev ua hauj lwm muaj 25 xyoos rau hauv feem kev kawm txuj xws li tuav lub luag hauj lwm ua Tus Thawj Coj Tsim Cov Ntaub Ntawv Kawm thiab Kev Qhiab (Director of Curriculum and Instruction), Tus Tuam Thawj Xib Fwb Phaj Pib thiab Tus Lwm Thawj Xib Fwb Phaj Pib, K-12 Tus Saib Feem Kev Kawm Zauv (Supervisor of Mathematics), thiab tus xib fwb hauv chav kawm. Dr. Kelley kawm tau ib daim Ed.D. degree los ntawm lub tsev kawm qib siab University of Pennsylvania, ib daim MBA degree los ntawm lub tsev kawm qib siab University of Virginia, Lub Tsev Kawm Ntawv Darden thiab ib daim BS hauv Feem Tshuab (Engineering) los ntawm lub tsev kawm qib siab University of Pennsylvania.

 

Dr. Carlton Jenkins

Dr. Jenkins ziag no nyob rau nws xyoo 5 ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv hauv Robbinsdale Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv nyob hauv New Hope, Minnesota uas khiav hauj lwm rau cov me nyuam kawm ntawv muaj ntau haiv neeg. Nws tau tuav cov hauj lwm ua tus coj nyob rau ntau lub xeev xws li Wisconsin, Ohio, thiab Michigan. Ntxiv rau ob txoj hauj lwm ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv, nws lub luag hauj lwm ua tus thawj coj hauv feem kev kawm txuj xws li; Tus Thawj Tswj Fwm Kev Kawm Txuj (Chief Academic Officer); Tus Tuam Thawj Xib Fwb; Tus Lwm Thawj Xib Fwb; thiab tus xib fwb qhia qoj ib ce/kev noj qab haus huv. Nws tau txais nws daim PhD los ntawm lub tsev kawm qib siab University of Wisconsin.

Mus rau qhov tom ntej no, ob tug xav ua txoj hauj lwm yuav tuaj koom cov kev thom nug ntxiv nrog Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm rau lub lim tiam tom ntej no. Tsis tas li ntawd, yuav muaj cov rooj sib tham nrog MMSD cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv raws li yog ib feem ntawm ib “Hnub Hauv Computer/Online Nyob Hauv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv,” uas yuav muaj xws li ib lub fwv tsam nyob online rau sib tham kom paub tus xav ua Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv, muab lus nug, thiab muab lus hais uas yuav pab tau Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm qhov kev txiav txim siab kawg. Muaj cov ntsiab lus ntxiv hais txog “Hnub Hauv Computer/Online Nyob Hauv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv,” yuav muab qhia rau cov hnub yuav los tom ntej no nyob hauv MMSD qhov website.