Nyob Zoo Txog MMSD Cov Yim Neeg,

Hnub no, Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) tshaj tawm peb tus laj txheej kawm txhua yam hauv computer/online rau txhua qib duas kawm rau lub quarter thib ob ntawm lub xyoo kawm 2020-2021, tom qab tuav xam xyuas qhov kev muaj mob nyob hauv Wisconsin, Dane County thiab hauv Nroog Madison lub sij hawm no. 

Qhov kev txiav txim siab no los tom qab cov lim tiam ntawm: qhov kev tsom kwm thiab txheeb xyuas feem kev noj qab haus huv hauv zos cov kev ntsuas; kev sab laj txhua yam nrog cov neeg muaj txuj ci siab (scientists), cov neeg paub txog kev noj qab haus huv (health experts), cov neeg koom siab (focus groups), thiab cov neeg pab tswv yim nyob hauv zej zog thiab nyob sab nrauv; cov lus hais los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm; cov lus xav kom ua los ntawm MMSD tsoom thawj coj; thiab kev koom tes nrog Madison Teachers Inc. Lub quarter thib ob rau MMSD pib thaum lub Kaum Ib Hlis 2, 2020 mus txog lub Ib Hlis 22, 2021.

Nws yog peb qhov kev txaus siab xav cia peb cov me nyuam kawm ntawv tuaj kawm rau hauv cov tsev kawm ntawv, kawm tim ntsej tim muag, thiab koom tes nrog cov xib fwb thiab cov neeg ua hauj lwm. Nws kuj yog peb qhov kev pob plob los xyuas meej kom muaj txoj kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb rau txhua tus uas tuaj nkag rau hauv peb cov tsev kawm ntawv txhua hnub. Peb kuj paub tias qhov kev kawm hauv computer/online muaj ib qhov kev cuam tshuam rau coob leej me nyuam kawm ntawv, tshwj xeeb cov me nyuam kawm ntawm muaj kev nyuab kawm tsis tau, cov me nyuam xyaum kawm Lus Askiv, cov me nyuam kawm ntawv hloov mus rau qib 6 thiab qib 9, thiab peb cov me nyuam kawm ntawv hnub nyoog yau nyob hauv 4K txog qib 2. Txawm tias peb muab kev qhia ntawv hauv computer/online los yog rau tus kheej tim ntsej tim muag los xij, peb pab neeg npaj hauj lwm txaus siab los khiav hauj lwm muab txoj kev kawm zoo tshaj plaws li qhov zoo tau rau cov no thiab peb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus.

Rau cov me nyuam kawm ntawv uas yuav tuaj koom hauv qhov kev zov me nyuam tom MSCR Cares, thiab cov chav kawm tshwj xeeb nyob hauv peb ib cov tsev kawm ntawv, peb txaus siab yuav muab qhov kev kawm mus ceev tshaj plaws li qhov ceev tau rau lawv. Yog li ntawd, peb yuav koom tes rau cov qauv tswj nruj nruj uas koom tes nrog ntau tshooj kev tiv thaiv thiab kev txo cov kev ntsuas, tag nrho cov hauj lwm los mus ceev peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm kom ruaj ntseg. Peb qhov MSCR cov neeg ua hauj lwm yuav ceev faj rawv rau lawv txoj kev los mus tsom kwm cov qauv ruaj ntseg thiab qhov kev koom tes rau feem kev noj qab haus huv cov kev cai tswj. Kuv xav ua lawv tsaug rau tag nrho txhua yam lawv ua txhua hnub los muab txoj kev pab tseem ceeb no, thaum khiav hauj lwm los ceev txhua tus kom ruaj ntseg thiab noj qab nyob zoo.

Thaum peb txhua tus los sib ntswg nrog qhov teeb meem hais txog kev noj qab haus huv, muaj ntau yam kev pab los pab nej kom nyob tau ruaj ntseg thiab nyab xeeb. Tshwj xeeb, peb xav qhuas peb cov neeg kho mob tom tsev kawm ntawv, uas kub siab los pab thiab txhawg cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Ntxiv rau tes hauj lwm tseem ceeb peb cov neeg kho mob ua xwm yeem, lawv kuj tau muab ntau yam kev pab thiab kev txhawb rau thaum muaj tus kab mob COVID-19:

  • Khiav hauj lwm raws li yog cov neeg tau hu rau yog muaj lus nug, thiab muab kev taug qab qhov kev sib kis mob thiab taug qab rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm uas muaj yam ntxwv mob COVID-19.
  • Muab cov ntsiab lus hais txog COVID-19 thiab muab tej yam yuav txo tau qhov kev sib kis xws li kev looj daim ntaub nplog qhov nkauj qhov ntswg, kev ntxuav tes, thiab kev nyob sib nrug.
  • Kev kev muab xa cov khoom tiv thaiv tus kheej (PPE) mus rau feem kev koj qab haus huv thiab feem kev kawm tshwj xeeb cov neeg ua hauj lwm.
  • Pab cov yim neeg los tej kev kho mob, xws li ua ntaub ntawv mus thov kev pab nyiaj them rau kev mob nkeeg.
  • Xyuas meej kom cov yim neeg raug tus kab mob COVID-19 tau cov kev pab khoom noj, vaj tsev nyog, thiab kev zov me nyuam.

 
Lub sij hawm no, kuv kuj xav ua tsaug rau cov lus hais txog qhov kev kawm hauv computer/online nej tau muab tuaj rau peb. Hais txog cov teeb meem ntawm lub sij hawm nyob hauv computer mus rau kev teem caij nyoog, nej cov lus txhawb tau coj peb los muab cov kev kho kom haum rau peb txoj hau kev kawm txhua yam hauv computer/online rau lub quarter thib 2. Nias ntawm no mus saib ib txhia kev kho kom haum muaj nqis uas tau muab kho rau peb txoj kev kawm computer/online.

MMSD txaus siab rau peb lub zeem muag muaj vaj huam sib luag nyob rau peb txoj kev tsim qhov kev kawm hauv computer/online xws li tso peb cov zej zog uas muaj kev phom sij rau tom hau ntej ntawm peb txoj khiav hauj lwm pab. Txij thaum qhov pib ntawm qhov kev kawm hauv computer/online, peb tau muab zaub mov rau cov yim neeg, thiab ziag no tseem muab rau li ntawm 50,000 pluas zaub mov noj nyob rau ib lub liam tiam. Tsis tas li ntawd, peb tau muab cov cuab yeej siv thiab WiFi hotspots rau cov me nyuam kawm ntawv coob leej, thaum txhawb cheeb tsam tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb txhua tus nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online.

Mus ntxiv rau tom ntej, peb yuav lim peb txoj kev kawm txhua yam hauv computer/online txiv mus uas yog mloog peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov xib fwb. Ua nej tsaug qhov muab kev hmov tshua thiab nkag siab thaum peb mus ntxiv rau tom ntej ua ke nyob rau cov sij hawm cov nyom thiab nyuab no.

Lus Meej Tseeb,

Carlton D. Jenkins, Ph.D.
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv