Nyob Zoo Txog MMSD Cov Yim Neeg thiab Lub Zej Zog:
 
MMSD tab tom sib zog khiav hauj lwm los muab nws cov laj txheej ua kom tiav txog qhov peb yuav muab kev qhia ntawv rau lub quarter thib ob li cas, thiab peb yuav tau paub qhov tseem ceeg ntawm txoj kev sib txuas lus mus los rau cov yim neeg txog peb qhov kev txiav txim siab kom ntxov li qhov ntxov tau. Muaj qhov ntawv nyob nruab suab, nws yog peb txoj kev cia siab tias peb yuav tham peb qhov kev txiav txim siab rau thaum xaus ntawm lub lim tiam tom ntej no.
 
Qhov muaj kab mob txuam nrog txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv peb cov zej zog nrog rau qhov kev tsis ncaj ncees rau pej xeem tau ua ib lub xyoo peb yuav tsis hnov qab mus li. Qhov no yuav muaj cuab kav ua tau ob qhov teeb meem tsis zoo rau peb txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev nyab xeeb thiab yuav muaj taus kev cov nyom rau peb coob leej. Peb Feem Muab Kev Txhawb Me Nyuam Kawm Ntawv thiab Neeg Ua Hauj Lwm (Student & Staff Support department) tau muab ntau yam kev pab tso rau hauv peb qhov website uas nej thiab nej cov me nyuam yuav muaj cuab kav mus siv tau. Txhob ua siab me hais mus rau peb los yog hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv yog tias nej xav tau kev pab txhawb ntxiv.  
 
Kawg no, peb tau kub siab rau peb tshooj xov xwm (social media channels) los muab cov ntsiab lus hais txog qhov kev kawm hauv computer/online seb mus tau li cas thiab hais txog peb cov ntawv tawm suab rau nej. Yog tias nej tsis tau pom cov videos no, kuv xav kom nej mus saib nyob rau peb qhov Facebook page los yog YouTube channel. Nej kuj yuav muaj cuab kav mus saib tau cov ntsiab lus hais txog cov no nyob hauv peb tsab ntawv xa xov hnub no.
 
Lus Meej Tseeb,
 
Carlton D. Jenkins, Ph.D
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv

Cov sij hawm tshiab rau Qhov Kev Ntsuam Xyuas Sim COVID-19 Tim Alliant Energy

Pib txij lub lim tiam tom ntej no mus, cov sij hawm rau qhov kev ntsuam xyuas sim COVID-19 tim Alliant Energy Center tau muab pauv lawm. Qhov chaw ntsuam xyuas sim yuav muab kaw rau cov hnub Mondays, uas yuav qhib ntxiv mus rau hnub Tuesday txog Saturday kom txog thaum xaus ntawm lub xyoo no.
Cov sij hawm tshiab yog:

  • Tuesdays thiab Thursdays thaum 12:00pm txog 8:00pm
  • Wednesdays, Fridays, thiab Saturdays thaum 8:00am txog 4:00pm
  • Kaw hnub Sundays thiab Mondays

Mus saib lawv tsab ntawv tso tawm yog xav paub txhua yam
 
Alliant Energy Center kuj muaj qhov txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas tsav tsheb mus dhau plaws rau thaum cov sij hawm no. Tsis tas teem caij li. Yog xav paub ntxiv mus rau qhov link ntawm no.