Raws li yog ib feem ntawm Tus Tswv Nroog (Mayor) Satya Rhode-Conway qhov MetroForward >> xub pib los muab txoj kev thauj mus los kom zoo zog rau lub zej zog, lub Nroog Madison koom tes nrog MMSD los muab cov pib caij bus (Metro Transit passes) pub dawb thaum caij ntuj sov rau tag nrho cov me nyuam kawm phaj nrab thiab phaj siab nyob hauv MMSD cheeb tsam tuaj kawm thawj zaug.

Cov pib yuav siv tau txij Wednesday, lub Rau Hli 9 txog Monday, lub Cuaj Hlis 7. Qhov kev pab tshwj xeeb thaum caij ntuj sov no yuav muab kev caij bus pub dawb rau cov me nyuam kawm qib 6 txog qib 12 kom nws yooj yim rau txoj kev mus los rau tom cov hauj lwm, cov kev ua hauj lwm pab dawb, cov kev ncig mus kawm, thiab lwm yam hau kev kawm.

Cov tsev kawm phaj nrab thiab phaj siab yuav muab cov pib faib txij lub Rau Hli 2 mus txog Rau Hli 15. Txhua lub tsev kawm ntawv yuav tham nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg txog qhov tuaj nqa cov pib, yog li ntawd soj qab saib ib tsab email tuaj ntawm nej tus me nyuam kawm ntawv lub tsev kawm ntawv tuaj. Cov yim neeg ntawm cov me nyuam kawm qib 5 yuav hu tau rau ib lub tsev kawm phaj nrag los yog ib lub tsev kawm phaj siab twg los tau kom muab ib daim pib rau nej.

Yog cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj peev xwm tuaj nqa tau lawv daim pib caij bus rau thaum lub Rau Hli 15, cov me nyuam kawm ntawv yuav mus tau rau tom ib lub tsev kawm phaj nrab los yog tsev kawm phaj siab thaum lub semester caij ntuj sov nyob rau ncua sij hawm lub Raug Hli 21 thiab lub Xya Hli 30 (kaw lub Xya Hli 5), mus nqa ib daim pib.

Peb xav thov ua tsaug rau Nroog Madison rau txoj kev pab peb cov me nyuam kawm ntawv nyob rau txoj kev thauj mus los uas yog muab txoj kev ruaj ntseg, tej chaw ruaj ntseg, thiab muab txoj kev mus rau lub nroog qhov txhia chaw. Yog xav paub ntxiv, hais mus rau Metro Transit ntawm (608) 266-4466 los yog mymetrobus@cityofmadison.com los yog mus saib visit mymetrobus.com/freesummerpass.