Virtual Learning

Zoo Siab Txais Tos MMSD Cov Yim Neeg thiab Lub Zej Zog

Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online yuav muaj ntxiv rau cov qib kawm txhua qib rau lub quarter ntawm lub xyoo kawm 2020-21, lub Kaum Ib Hlis 2, 2020 – lub Ib Hlis 22, 2021. Peb xav ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev nkag siab thaum peb los khiav hauj lwm rau hauv qhov kev kawm hauv computer/online ua ke. Cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav khiav hauj lwm nrog nraim tsoom fwv saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos ntxiv mus rau txoj kev cob qhia los qhia rau peb cov kev txiav txim siab, thiab xyuas meej kom lawv nyob rau cov kev txaus siab tshaj plaws ntawm txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm. Peb lub hom phiaj rau cov hli yuav los tom ntej no yog muab qhov kev qhia ntawv zoo tshaj plaws li qhov yuav tau thaum los ceev tag nrho cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm kom ruaj ntseg. Txhua hnub nws yog peb tes hauj lwm los muab qhov kev txhawb lub zej zog rau TAG NRHO peb cov yim neeg thiab cov me nyuam, kom peb cov me nyuam kawm ntawv muaj cuab kav ua tau lawv qhov kev muaj peev xwm yuav ua tau. Peb MMSD lub zej zog yuav loj hlob nrog ib tug rau ib tug ntxiv mus, sib txhawb ib tug rau ib tug thiab koom tes ua ke peb yuav ua tau nws mus dhau lub sij hawm cov nyom no ua ke nrog cov kev cia siab thiab txoj kev sib yoog. Thov hais mus rau peb yog tias muaj lus nug, muaj teeb meem los yog muaj kev txhawj thaum peb taug txoj hau kev no mus ua ke.

Kev Pab Txhawb Siv Tshuab thiab Cov Cuab Yeej

Xav tau qhov kev teeb dua tus password, kev pab rau nej tus me nyuam kawm ntawv lub cuab yeej, los yog hais kom muab ib lub Chromebook los yog Hotspot…

Cov Links:

ClassLink

Kev Paub Cuab Yeej

Hais Kom Muab Kev Pab

Cov Kev Daws Teeb Meem Wifi

Cov Kev Pab Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online

QHIAB. TXHAWB. KAWM TAU ZOO

Siv kom swm cov kev pab ntau yam nyob online thiab cov kev pab muaj rau nej.

Cov Links:

4K Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online

K-5 Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online

6-12 Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online

Cov Kev Txhawb Tsev Neeg & Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Nej puas xav tau kev pab hais kev zov me nyuam, kev thauj mus los, los yog kom duav tej yam xav tau?

Cov Links:

Cov Chaw Muab Khoom Noj Ntawm Koog Tsev Nyob

Cov Kev Pab Kho Mob

Cov Kev Pab Kho Puas Siab Ntsws

Cov Kev Pab Nyob Nyab Xeeb

Noj tshais thiab Noj su rau Cov Menyuam

Kev Tuaj Kawm

Cov xib fwb yuav txheeb npe tuaj kawm txhua hnub raws qhov me nyuam kawm ntawv tuaj koom ua ke, los yog qhov kev kawm ywj siab, los yog los ntawm qhov kev sib txuas lus mus los ob seem. Nws tseem ceeb tias cheeb tsam tsev kawm ntawv taug qab qhov kev tuaj kawm ntxiv mus los txhawb txoj kev kawm txuj hauv qhov kev kawm hauv computer/online. Kev ntsuas qhov kev tuaj kawm kuj pab peb nyob rau txoj kev sib raug zoo nrog cov yim neeg los txuas lawv rau cov kev pab, thiab txhawb txoj kev noj qab nyob zoo txhua yam thiab txoj kev nyab xeeb siab ntsws. KEV TUAJ KAWM QHOV LINK

Kev Muab Qhab Nee

Cov xib fwb yuav muab cov hauj lwm ntxiv mus uas txhawb txoj kev loj hlob ceev ceev los ntawm qib duas kawm cov qauv npaj, xyuas rau tsev kawm ntawv cov kev ntsuam xyuas uas haum rau keeb coj thiab cov lus hais. QHOV KEV MUAB QHAB NEE QHOV LINK