Reopening Schools 2020-2021

txhua yam - nyob hauv computer/online pib thaum lub caij nplooj zeeg

Review Our Developing Plan

July 17, 2020: 

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 
 
Raws li nej paub, nyob rau thaum lub Peb Hlis 13, 2020, tag nrho Wisconsin cov tsev kawm ntawv raug kom kaw thiaj tiv thaiv tau qhov kev sib kis tus kab mob COVID-19. Hnub no, los peb muaj kev txhawj uas yog cov mob nyob hauv zos tseem muaj ntau ntxiv thiab kev cob qhia tuaj tom feem kev noj qab haus huv tuaj hais txog tej yam cov tsev kawm ntawv yuav tau muaj thiaj rov qhib tau cov tsev kawm ntawv uas ua rau peb cov hau kev tws tag. Peb tau hnov nej cov kev txhawj ua ntu zus ntxiv. Tom qab qhov kev ua tib zoo tuam xam xyuas ntawm cov no txhua yam, peb tau txiav txim siab tias nws yuav tsis ruaj ntseg  rau peb rov qhib cov tsev kawm ntawv rau thaum lub Cuaj Hlis, txawm yog siv tus qauv hybrid los yuav tsis ruaj tseg. Yog li ntawd peb tau muab qhov kev txiav txim siab nyuab heev los pib lub xyoo kawm 100% hauv Computer/Online. Qhov kev kawm hauv computer/online yuav muaj qhov tsawg kawg rau thawj lub quarter (mus txog lub Kaum Hli 30, 2020).
 
Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes ntxiv mus thaum peb los tshawb xyuas ntau tus qauv kawm rau qhov rov qhib tsev kawm ntawv. Peb ua tsaug rau cov lus txhawb nej muab tuaj rau peb ntawd, thiab peb yuav yoog raws nej cov tswv yim ntxiv mus thaum lub xyoo kawm los pib kawm mus. Yog tias nej tsis tau teb rau daim ntawv thom nug xa los hnub Monday ntawd, peb yuav xav hnov nej qhov kev xav rau yav tom ntej no thaum cov mob no hloov. Yog tias nej tsis tau teb los yog tsis tau txais daim ntawv caw mus ua, xav kom nej paub tias peb yuav xa qhov link mus rau daim ntawv thum nug los kom nej muaj lub fwm tsam mus ua. Yog li ntawd, thov soj qab saib ib tsam ib email los yog ib tsab ntawv sau (text) yuav xa los rau nej.
 
Raws li yog Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus, txoj kev ruaj ntseg ntawm txhua tus uas tuaj rau hauv peb cov tsev kawm ntawv txhua hnub yog kuv qhov kev pov plob, thiab yuav tsis xav kom muab tau qhov kev txiav txim siab yuam kev los ceev peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, thiab tag nrho peb lub zej zog txoj kev ruaj ntseg. Mus rau tom ntej, kuv yuav koom tes khiav hauj lwm nrog nraim Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Dr. Jenkins, yuav los pib hauj lwm, uas nws kuj paub thiab tau ua hauj lwm dhau ntau yam teb meem tib yam li no hais txog tus kab mob COVID-19 thiab qhov kaw tsev kawm ntawv nyob hauv Robbinsdale Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv, Minnesota. 
 
Peb paub tias qhov kev kawm hauv computer/online rau thaum lub caij nplooj zeeg no yuav tau muab txhim kho kom zoo tshaj qhov peb tau siv rau thaum lub caij nplooj hlav. Peb txaus siab rau qhov ntawd thiab yuav los ua hauj lwm ntxiv rau lub sij hawm tshuav ntawm lub caij ntuj sov no kom paub meej tias peb cov neeg ua hauj lwm muaj tej yam lawv xav tau los tswj txoj kev cov nyom, txoj kev sib raug zoo, thiab txoj kev qhia ntawv kom txhob kev sib cais haiv thiab los txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online nyob rau thawj lub quarter (mus txog lub Kaum Hli 30, 2020). Nyob hauv qhov peb qhia rau nej lub lim tiam tas los no hauv peb qhov kev npaj cov laj txheej, peb nthuav qhia ib txhia hau kev peb muaj los txhawb txoj kev kawm. Peb kuj txaus siab los xyuas meej kom peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg muaj tej yam nej xav tau los siv kom txoj kev kawm hauv computer/online ua tau ib txoj kev kawm zoo.
 
Yuav kom muab tau qhov kev txhim kho ua hauj lwm (PD) ntxiv, peb tab tom npaj los tsim cov hnub PD rau hauv daim phiaj caij nyoog, uas yuav cuam tshuam peb hnub pib kawm. Peb npaj los pib tsis pub lig tshaj lub Cuaj Hli 8, 2020 thiab mam li ceeb toom rau nej txog peb qhov kev txiav txim siab kom sai li sai tau. 
 
Thaum peb los khiav hauj lwm rau hauv lub caij ntuj sov xyuas meej kom muaj txoj kev kawm hauv computer/online zoo zog thiab muaj cuag ncua dua, peb kuj muaj ib pab neeg uas yuav los npaj ntxiv mus rau tus qauv kawm hybrid kom peb npaj txhij los siv nws thaum nws muaj kev ruaj ntseg siv tau. Peb yuav ntsuam xyuas cov ntaub ntawv ntxiv mus thiab yuav tham nrog cov neeg tuav feem kev noj qab haus huv thaum peb los muab cov kev txiav txim siab nyob rau txhua lub quarter. 
 
Kuv nco tau tias tsis muaj cov me nyuam kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv muaj kev cov nyom thiab kev nyuab ntau. Peb txaus siab los koom tes nrog nej txhawb nej thiab nej cov me nyuam kawm ntawv kom mus dhau lub sij hawm cov nyom no, nrog rau lub hom phiaj tshwj xeeb rau peb cov neeg zej zog uas ntxim li yuav muaj kev cov nyom. 
 
Qhov no yog ib qhov teeb meem hauv lub zej zog thiab peb yuav tau ua ib lub zej zog muaj kev sib txhawb los ceev peb cov me nyuam kawm ntawv kom koom siab rau txoj kev kawm thiab txhawb lawv txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev ntxhov siab. Yuav kom xaus tau qhov no, peb txoj kev koom tes nrog cov koom haum tseem ceeb yuav muaj nuj nqis heev los xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj kev mus siv tau cov khoom noj zoo, mus siv tau internet, mus siv tau cov kev pab rau fab kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg thiab qhia txhua hnub rau cov xib fwb thiab lwm cov neeg ua hauj lwm uas yuav muaj cuab kav txhawb tau lawv. 
 
Kuv paub tias nej muaj lus nug, kev tag tswv yim tsis paub ua li cas, kev txob, thiab kev txhawj ntau yam. Peb los muaj tib yam nkaus. Peb txaus siab los koom tes nrog nej thiab cov neeg kom tes hauv zej zog los ua mus kom dhau qhov no ua ke. Nyob rau cov hnub thiab cov lim tiam yuav los no peb yuav muaj ntau yam mus leg thiab sib tham.
 
Peb mam li hais los rau nej thaum peb mus ze rau lub Cuaj Hli uas yog xav emails txhua lub lim tiam rau nej, hais rau hauv peb qhov website thiab social media. Thaum peb los muab cov kev txiav txim siab rau yav tom nej, peb lub hom phiaj yog muab kev ceeb tom rau nej kom ntxov li qhov ntxov tau kom nej thiaj pib npaj tau rau tej yam xws li chaw zov me nyuam thiab cov caij nyoog ua hauj lwm. Nws yog peb qhov kev cia siab tias peb cov kev txiav txim siab yuav yog 2 mus rau 3 lub lim tiam ua ntej rau qhov pib ntawm txhua lub quarter.
Ib zaug ntxiv, qhov no yog ib qhov kev tshaj tawm nyuab heev. Qhov peb nyiam yuav yog kom cia tau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov xib fwb tuaj rau hauv cov tsev kawm ntawv tuaj kawm tim ntsej tim muag txhua lub lim tiam. Peb cia siab tias nws yuav ruaj ntseg los ua li ntawd sai sai no.
 
Lus Meej Tseeb,
 
Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

Timeline - Key Dates - Mark Your Calendars! - July 13 - Family Intention Survey, July 26 - Intention Survey Closes Plan Released, August 10 - Online Enrollment Begins, August 13 - Families can get help enrolling in person or virtually, September - School Begins.  July 15-September - Communication to families and staff