Nyob Zoo Txog MMSD Cov Yim Neeg,
 
Kuv xav qhuas nej txog nej qhov kev kawm thawj lub lim tiam! NEJ UA TAU LAWM!
 
Kuv cia siab tias nej muaj peev xwm txuas tau nrog cov xib fwb thiab cov neeg ua hauj lwm nyob tom nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv, pib los mus tswj tau rau cov hauj lwm txhua hnub, thiab tsim cov kev sib raug zoo thiab txoj kev ntseeg siab uas peb txhua tus xav tau kom thiaj ua tau lub xyoo kawm no huaj vam.
 
Kev kawm rau hauv qhov chaw kawm hauv computer/online muaj ntau yam cov nyom, tab sis lub lim tiam no nej nthuav tawm tau tias nej npaj txhij rau tej kev cov nyom ntawd. Ua tsaug rau nej txhua tus qhov kev sib zog ua hauj lwm, txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev sib ywj thaum peb los nkag rau lub xyoo kawm ua keeb kwm tseg. 
 
Peb paub tias nej tseem yuav muaj lus nug, thiab yuav muaj lus nug ntxiv thaum peb mus rau tom ntej. Ib txoj kev yuav muab tau cov lus teb yog mus xyuas tom Lub Rooj Muab Kev Pab (HelpDesk) muaj nyob hauv peb Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online Qhov Chaw Muab Kev Pab, yog ib qhov chaw uas nej yuav mus nrhiav tau tej khoom siv thiab cov kev pab tsim muaj tshwj xeeb los txhawb nej, thiab xyuas meej kom nej tus tsev neeg nkag siab txog cov kev npaj siab thiab tej yam yuav tau ua rau 2020-2021 tej chaw kawm hauv computer/online. Peb xav caw nej mus koom peb lub lim tiam tom ntej no rau ib lub rooj sib tham sib pom (live) hauv Facebook, uas peb yuav tham txog thawj ob peb lub lim tiam ntawm qhov kev kawm thiab muab ib lub sij hawm rau nej los muab lus nug.
 
Txaus siab rau ob hnub so. Kuv cia siab tias nej yuav muaj peev xwm mus so thiab rov txhab zog rau, thaum peb mus rau peb thawj lub lim tiam puv 5 hnub ntawm txoj kev kawm. 
 
Carlton D. Jenkins, PhD
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv

Kev Suav Me Nyuam Kawm Ntawv Hnub Friday Thib Peb

Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv raug kom suav cov me nyuam kawm ntawv rau cov hom phiaj rau hnub Friday Tib Peb rau lub Cuaj Hli (tsis yog hnub Friday Thib Peb ntawm lub xyoo kawm) thiab cej luam qhov kev suav me nyuam kawm ntawv mus rau Feem Tuav Kev Cob Qhia Pej Xeem (DPI). Lub xyoo no Qhov Kev Suav Me Nyuam Kawm Ntawv Hnub Friday Thib Peb muab teem rau Lub Cuaj Hli 18, 2020. Qhov no yog ib hnub tseem ceeb ntawm peb cheeb tsam tsev kawm ntawv vim feem ntau ntawm peb cov nyiaj khi rau peb cov me nyuam kawm ntawv uas tau sau npe kawm thiab nyob rau qhov kev tuaj kawm rau hnub ntawd. Nyob hauv xeev txoj cai, tus me nyuam kawm ntawv yuav raug muab suav rau cov nyiaj pab thiab me nyuam kawm ntawv cov nyiaj tau los cov hom phiaj tsis xam txog qhov chaw uas lawv tau txais kev qhia ntawv, yog tias tus me nyuam kawm ntawv tuaj mus kawm kub siab lug rau lub Cuaj Hli 18 thiab:

  • Tuaj kawm rau hnub Friday, lub Cuaj Hli 18, 2020

LOS YOG

  • Tuaj kawm rau lub xyoo kawm 2020-21 rau txhua hnub ua ntej lub Cuaj Hli 18, 2020, THIAB txhua hnub tom qab lub Cuaj Hli 18, 2020, uas tsis muaj kev pauv hauv qhov chaw nyob los yog qhov kev sau npe kawm thaum ncua sij hawm ntawd (Nqe Kev Cai Tswj Ua Ntej thiab Tom Qab rau qhov kev suav cov me nyuam kawm ntawv tsis txwv cov hnub ua ntej thiab tom qab rau Thursday, lub Cuaj Hli 17 thiab Monday, lub Cuaj Hli 21)

Cov xib fwb yuav pov plob los txheeb npe qhov tuaj kawm rau cov chav ntawv kawm lawv tau teem tseg mus qhia nyob rau txhua hnub muab ntawd, thiab rau tag nrho cov chav ntawv kawm nyob rau Wednesdays thaum txoj kev kawm txhua yam tsis koom ua ke.
 
Yuav kom suav tau tias "tuaj kawm" rau ib chav ntawv kawm, tus me nyuam kawm ntawv yuav tau:

  • tuaj kawm lub sij hawm qhov kev kawm koom ua ke (hauv Zoom),
  • ua cov ntaub ntawv muab rau ua tsis koom ua ke (tus xib fwb muab rau ua hauv Google Classroom, SeeSaw los yog Ready Rosie) thiab muab xa rov mus hnub ntawd thaum 12am-11:59pm, LOS YOG
  • koom rau hauv qhov kev sib tham mus los ob seem (hu xov tooj, sib xa email, los yog mus saib thaum lub sij hawm ua hauj lwm hauv computer/online)

Nyob rau cov hnub Wednesdays, qhov kev tuaj kawm yuav muab xyuas raws li qhov ua tiav cov ntaub ntawv tsis koom ua ke thiab/los yog txhua qhov kev sib tham mus los ob seem uas yuav muaj tau ntawd.
 
Mus saib ntxiv txog peb qhov kev tuaj kawm nyob rau thaum qhov kev kawm hauv computer/online ntawm mmsd.org/attendance.

Pluas tshais thiab pluas su muab pub dawb rau cov me nyuam kawm ntawv: Lub Caij Nyoog Txhua Lub Lim Tiam

Raws li yog ib qhov ceeb toom, peb muaj muab zaub mov ntawm ntug kev nyob tom 40 lub tsev kawm ntawv, rau txhua tus me nyuam muaj 18 xyoo los yog yau zog ntawd. Txhua qhov chaw cia tuaj nqa ib hnub rau ib lub lim tiam kom yooj yim rau tsev neeg. Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tau txais ib thawv khoom noj muaj txhua yam kav 5 pluas tshais thiab 5 pluas su. Lub caij nyoog tau muab txo me ntsis lub lim tiam no vim yog muaj hnub so, tab sis peb lub caij nyoog pib txij lub lim tiam tom ntej no mus yuav muaj raws li ntawm no:

Weekly Schedule (starting September 14)

Times

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10:00-11:45am

East
Falk
Hamilton
Lincoln
Van Hise

Emerson
Elvehjem
Olson
Thoreau

Black Hawk
Crestwood
Gompers
La Follette
Leopold
Sennett

Lindbergh
Marquette
O'Keeffe
Stephens
West

Chávez
Franklin
Sandburg
Schenk
Whitehorse

12:00-1:45pm


Badger Rock
Orchard Ridge
Sherman
Shorewood
Toki
 

Jefferson
Kennedy
Lapham
Memorial
Midvale

Cherokee Heights
Henderson (Glendale)
Lake View
Spring Harbor

Lowell
Mendota
Muir
Randall

Allis
Hawthorne
Huegel
Nuestro Mundo
Wright

Feem Kev Kawm Mus Deb Hauv MMSD

Nyob rau thaum qhov kev kawm hauv computer/online nrog cheeb tsam tsev kawm ntawv, peb xav kom nej paub meej tias peb Feem Kev Kawm Mus Dab Cov Xib Fwb Tshwj Xeeb yuav koom tes ntxiv nrog cov xib fwb, cov neeg ua hauj lwm txhawb thiab cov yim neeg los siv qhov kev kawm raws li muab teev rau hauv nej tus me nyuam Tus Laj Txheej Kawm Mus Deb. Lub sij hawm ib txhia ntawm Feem Kev Kawm Mus Deb (AL) yuav zoo txawv nyob rau ncua sij hawm kawm hauv computer/online, AL cov xib fwb tshwj xeeb yuav txheeb xyuas thiab yuav ua kom duav tau tej yam xav tau hais txog txoj kev kawm ntaub ntawv thiab kev sib raug zoo ntawm peb cov me nyuam kawm mus deb thiab txuas nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg hais txog qhov muab kev pab rau, tus txheej txheem tsom kwm thiab cov kev tswj teeb tseg los ntawm Feem Kev Qhia Ntawv (Department of Instruction) thiab Feem Tuav Pej Xeem Txoj Cai (Office of Civil Rights).

Ntawm no yog tej yam nej yuav muaj cuab kav npaj siab tau rau los ntawm peb Feem Kev Kawm Mus Deb nyob rau thaum qhov kev kawm hauv computer/online:

  • Feem Kev Kawm Mus Deb nyob rau hauv qab ntawm Feem Tuav Cov Ntaub Ntawv Kawm thiab Kev Qhia Ntawv thiab yuav los mus xyuas 2020-21 txog qhov muab kev qhia ntawv rau hauv Chav Kawm Zauv, Chav Kawm Nywj Keeb/Tib Neeg, thiab Chav Kawm Lus Askiv/Chav Kawm Lus.
  • Feem Kev Kawm Mus Dab qhov kev qhia ntawv yuav muab kaw cov videos rau Feem Kev Kawm Mus Kev cov me nyuam kawm ntawv thiab cov me nyuam kawm ntawv muaj qhov yuav yog cov me nyuam kawm ntawv yuav muaj qhov Kev Loj Hlob Tshaj Lij Taus. Cov me nyuam kawm ntawv yuav muaj qhov Kev Loj Hlob Tshaj Lij Taus yog Feem Kev Kawm Mus Dab cov me nyuam kawm ntawv tab sis kuj yuav yog tshiab rau Feem Kev Kawm Mus Dab cov kev qhia ntawv.
  • Tsib hnub ntawm cov tshooj ntawv kawm kaw ua video hauv Loom thiab muab xa mus rau cov xib fwb hauv qhib kawm rau cov hnub Fridays kom muab tso tau rau hauv tus xib fwb cov tshooj ntawv kawm rau lub lim tiam tom qab ntawd.
  • Feem Kev Kawm Mus Deb ib txhia me nyuam kawm ntawv yuav tau txais qhov kev qhia ntawv nyob online ntxiv mus kom txhawb tau qhov kev kawm zauv uas yog Feem Kev Kawm Mus Deb cov xib fwb tshwj xeeb los yog Cov Thawj Coj Xib Fwb (Teacher Leaders).
  • Feem Kev Kawm Mus Deb ib tug xib fwb tshwj xeeb muaj kev paub txog Kev Kawm Lus Yog Hom Lus Thib Ob yuav muab tso nrog ib qib los yog qib duas kawm los pab npaj cov tshooj ntawv kawm thiab tsim cov duab videos txhawb qhov xav tau kev pab hauv chav kawm lus. Cov no kuj yuav yog tib cov tshooj ntawv kawm los yog ib qhov kev txuas ntxiv los xyuas meej kom tej yam cov me nyuam kawm ntawv xav tau no muab nthuav qhia tau.

Yog tias nej muaj lus nug ntxiv hais txog Feem Kev Kawm Mus Deb, peb nyob ntawm no pab nej. Thov hais mus rau Feem Kev Kawm Mus Deb Tus Thawj Tswj, Dr. Sharon Alexander los yog Amanda Jamae, Feem Kev Kawm Mus Deb Tus Thawj Coj. Cov Thawj Cov Pab Neeg Ua Hauj Lwm kuj yuav pab tau nej yog nej muaj lus nug - mus nrhiav lawv raws lub tsev kawm ntawv uas yog siv Feem Kev Kawm Mus Deb Daim Ntawv Teev Cov Neeg Ua Hauj Lwm.