Qhov kev kawm hauv computer/online mus tau zoo li cas rau nej? Peb xav hnov ntawm peb MMSD cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg!

Tuaj koom peb Thursday, lub Cuaj Hlis 24 thaum 6:00 p.m. rau ib lub rooj cob qhia hauv Facebook Live los mus teb nej cov lus nug hais txog qhov kev kawm hauv computer/online. Raws li thaum peb los xaus peb lub lim tiam thib 3 ntawm qhov kev kawm hauv computer/online, peb xav paub tej yam nej xav thiab qhov nej xam pom li cas hais txog qhov kev qhia ntawv online. Peb paub tias muaj coob leej ntawm peb cov yim neeg tsis paub meej txog lub xyoo kawm tej yam yuav muaj tom ntej no. Peb nyob ntawm no rau nej! Lub rooj cob qhia no yuav muaj cov tuam thawj xib fwb tuaj tom txhua qib kawm tuaj thiab cov thawj coj tuaj tom cheeb tsam tsev kawm ntawv tuaj koom ua ke teb nej cov lus nug hais txog kev tuaj kawm, qhov mus saib cov qhab nee thiab cov caij nyoog kawm, cov kev ceev nej cov me nyuam kawm ntawv kom koom tes thiab ntau yam ntxiv. 
 
Lub rooj cob qhia no yog rau nej. Soj qab mus saib rau hauv MMSD Facebook page Thursday thaum 6:00 p.m. Yog tias nej tuaj koom tsis tau peb rau Thursday, lub rooj cob qhia yuav muab kaw tseg thiab muab tso rau nej saib nyob hauv peb qhov chaw muab kev pab txog qhov kev kawm hauv computer/online ntawm mmsd.org/virtual. Thov soj qab saib rau tib qhov kev sib tham no ua Lus Mev rau peb cov yim neeg Mev thiab lub zej zog. 

Tus Mob Khaub Thuas los yog Tus Mob COVID-19? Mus txhaj nej koob tshuaj tiv thaiv Tus Mob Khaub Thuas (FLU vaccine) hnub no!

Tiv thaiv nej tus kheej kom txhob tau txais tus mob khaub thuas lub caij no! Tus mob khaub thuas thiab tus mob COVID-19 cov yam ntxwv mob zoo sib thooj thiab ob qhov puas leej sib kis tau nyob rau thaum lub caij nplooj zeeg thiab lub caij ntuj no. Tsis tau muaj tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob coronavirus tab sis muaj tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob khaub thuas. Kev txhaj koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaub thuas yog ib qhov zoo heev los tiv thaiv kom txhob tau txais khauj thuas. Ntawm no yog tej yam nej yuav tau paub hais txog lub caij muaj mob khaub thuas.

Kuv Yuav Muaj Cuab Kav Mus Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Tau Qhov Twg?

 • Yog tias nej muaj koom haum tuav kev kho mob (insurance): hu rau nej tus kws kho mob los yog lub tsev muab tshuaj teem ib lub sij hawm mus txhaj.
 • Thaum mus ntsib nej tus kws kho mob, nug nws seb nej puas yuav txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas. Feem ntau cov koom haum kho mob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas nyob rau txhua zaus mus ntsib, tshwj tsis yog nej mob hnyav hnyav.
 • Cov me nyuam tsis muaj khoom haum tuav kev kho mob (insurance), tab sis muaj Medical Assistance los yog BadgerCare, yog Haiv Neeg Khab (Native American) los yog Alaska Native, hu rau Madison Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv ntawm (608) 266-4821 teem caij mus txhaj.
 • Pib thaum lub Kaum Hli 6, Feem Kev Noj Qab Haus Huv yuav muaj kev txhaj tshuaj tiv thaiv nyob tim Alliant Energy Center rau cov neeg muaj hnub nyog 6 lub hli rov sauv uas tsis muaj koom haum tuav kev kho mob los yog cov muaj BadgerCare. Muaj txhua yam nyob hauv PHMDC website.

Cov Yam Ntxwv Mob Khaub Thuas

 • Kub cev los yog tshee tshee
 • Hnoos
 • Mob qa
 • Los tswg los yog txhaws ntswg
 • Mob ib ce
 • Mob taub hau
 • Nkees nkees/sab sab
 • Kuj yuav muaj ntuav los yog raws plab nrog

Kev Tus Mob Khaub Thuas Sib Kis
Tus kab mob khaub thuas sib kis los ntawm cov qaub ncaug nrhia ya tawm ri sua (tiny droplets) thaum cov neeg muaj tus kab mob khaub thuas ntawd tham, hnoos los yog txham. Cov qaub ncaug nrhia ya tawm ri sua ntawd yuav muaj cuab kav ya mus lo rau lwm tus neeg nyob ze tej qhov ncauj los yog qhov ntswg. Qee lub sij hawm tus mob khaub thuas yuav muaj cuab kav sib kis tau los ntawm qhov kov tau tej qhov chaw los yog tej yam khoom uas muaj tus kab mob khaub thuas ces ho los kov tau nej lub qhov ncauj, qhov ntswg los yog qhov muag. Cov neeg uas muaj tus kab mob khaub thuas yuav sib kis tau yooj yim pib txij hnub 1 ua ntej muaj cov yam ntxwv thiab mus txog 5 - 7 hnub tom qab mob lawm uas yog sib kis yooj yim tshaj plaws mas pib thaum ncua sij hawm 3 - 4 hnub tom qab pib muaj cov yam ntxwv lawm.

Kuv Yuav Tiv Thaiv Kuv Tus Kheej Ntawm Tus Mob Khaub Thuas Li Cas?

 • Txhaj tshuaj tiv thaiv! Koob tshuaj txhaj tiv thaiv muaj rau txhua tus hnub nyog 6 hli rov sauv.
 • Txhob nyob ze tej tus neeg mob khaub thuas.
 • Nyob hauv tsev thaum nej mob lawm.
 • Muab ntawv npog nej lub qhov ncauj thiab qhov ntswg thaum hnoos los yog txham.
 • Ib sij ntxuav nej txhais tes.
 • Txhob kov nej lub qhov muag, qhov ntswg los yog qhov ncauj.
 • Tu thiab txhuam/so tej chaw sawv daws nquag nquag kov.
 • Tswj tus cwj pwm noj qab nyob zoo uas yog pw kom txaus, qoj ib ce, tswj kev nyuab siab, haus dej kom txaus, thiab noj zaub mov kom txaus.

Ntawm no yog cov ntsiab lus hais txog tus kab mob ntxiv los ntawm CDC (Center for Disease Control).

Txoj kev ruaj tseg hais txog Zoom

Peb tau cov lus hais los ntawm cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab cov yim neeg hais txog kev siv Zoom rau lawv txoj kev qhia ntawv hauv computer/online khiav tau zoo. Thov kom nej paub tias peb cov neeg ua hauj lwm tab tom sib zog xyuas meej kom muaj cov kauj ruam ceev xwm zoo teeb tseg kom muaj kev ruaj ntseg rau sawv daws, xws li kev xauv lawv chav Zoom, kev tswj lawv qhov kev sib qhia cov ntaub ntawv (screen sharing), kev tsom kwm tus nyob hauv chav thiab kev kee kom muaj tus password.
 
Cov kev sib tham nrog nej tus me nyuam kawm hais txog cov kev npaj siab tsim nyog thaum lub sij hawm nyob hauv qhov kev sib tham sib pom video yuav pab txhawb tau cov sib fwb thiab cov neeg ua hauj lwm. Cov kev pab ntawm no muaj pab cov kev sib tham no:

Yog tis nej xav cej luam tej qhov teeb meem, thov hais mus rau nej tus me nyuam kawm ntawv tus xib fwb thiab/los yog lub tsev kawm ntawv tus tuam thawj xib fwb.

Koj puas paub tias nej txheeb tau nej tus me nyuam qhov kev tuaj kawm hauv ib qhov app?

Nej mus txheb tau nej tus me nyuam kawm ntawv qhov kev tuaj kawm hauv Infinite Campus online, tab sis yog tias nej xav txheeb hauv nej lub xooj tooj, muaj ib qhov Infinite Campus mobile app: Campus Parent. Qhov app no yuav ceeb toom rau nej lub sij hawm thaum nej tus me nyuam tsis tuaj kawm los yog tuaj kawm lig. Ntawm no yog qhov mus ntxiv qhov IC app rau nej lub xov tooj. Ceeb Toom: Nej yuav xav tua qhov ceev toom lub sij hawm ntawd los tau, nws yuav tsis tshua ua hauj lwm zoo vim tias muaj qhov kev kawm tsis koom ua ke ntawm qhov kev kawm hauv computer/online.