Thaum peb lub zej zog pib lub xyoo kawm 2020-21 nyob hauv computer/online, xav kom cov me nyuam kawm ntawv tuaj kawm hauv computer/online raws li lawv lub caij nyoog kawm txhua hnub. Cov xib fwb yuav txheeb npe tuaj kawm txhua hnub raws li me nyuam kawm ntawv qhov kev koom rau hauv qhov kev qhia ntawv koom ua ke (synchronous) los yog qhov kev qhia ntawv live, lub sij hawm tiag tiag hauv computer/online, cov kev kawm tsis koom ua ke (asynchronous) los yog cov kev kawm ywj siab, los yog los ntawm txoj kev sib txuas lus mus los ob seem. Nws tseem ceeb rau cheeb tsam tsev kawm ntawv los tswj qhov kev tuaj kawm ntxiv mus kom txhawb tau txoj kev koom kawm txuj hauv computer/online. Kev ntsuas qhov kev tuaj kawm kuj yuav pab tau peb kom muaj kev sib raug zoo nrog cov yim neeg los txuas lawv nrog rau cov kev pab, thiab txhawb kev noj qab nyob zoo txhua yam thiab siab ntsws kev nyab xeeb.

Qib 4K thiab Qib Kev Kawm Thaum Yau Qhov Kev Tuaj Kawm*

Kev tuaj kawm yuav muab teev tseg txhua hnub los ntawm tus xib fwb homeroom. Yuav kom muab suav tau tias “tuaj kawm”, tus me nyuam kawm ntawv yuav tau:

  • Tuaj koom kev qhia ntawv koom ua ke, los yog qhov kev kawm live, lub sij hawm tiag tiag
  • Ua cov ntaub ntawv kawm tus xib fwb muab rau ua tsis koom ua ke los yog ua ywj siab nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online thiab muab xa rov mus
Los Yog
  • Koom rau hauv qhov kev sib txuas lus mus los ob seem (xws li me nyuam kawm ntawv los yog niam txiv/tus saib xyuas hu xov tooj, sib xa email mus los, los yog mus siab nyob hauv computer/online lub sij hawm ua hauj lwm) nrog tus xib fwb homeroom thiab tej tus xib fwb tshwj xeeb nws tau teem caij los txais kev qhia ntawv rau hnub ntawd

Qib K – 5 Qhov Kev Tuaj Kawm*

Kev tuaj kawm yuav muab teev tseg txhua hnub los ntawm tus xib fwb homeroom. Yuav kom muab suav tau tias “tuaj kawm”, tus me nyuam kawm ntawv yuav tau:

  • Tuaj koom kev qhia ntawv koom ua ke, los yog qhov kev kawm live, lub sij hawm tiag tiag
  • Ua cov ntaub ntawv kawm tus xib fwb muab rau ua tsis koom ua ke los yog ua ywj siab nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online thiab muab xa rov mus
Los Yog
  • Koom rau hauv qhov kev sib txuas lus mus los ob seem (xws li hu xov tooj, sib xa email mus los, los yog mus siab nyob hauv computer/online lub sij hawm ua hauj lwm) nrog tus xib fwb homeroom thiab tej tus xib fwb tshwj xeeb nws tau teem caij los txais kev qhia ntawv rau hnub ntawd.

Qib 6 -12 Qhov Kev Tuaj Kawm*

Kev tuaj kawm yuav muab teev tseg txhua hnub los ntawm tus xib fwb ntawm cov chav ntawv kawm tuaj sib ntsib txhua hnub. Yuav kom muab suav tau tias “tuaj kawm” rau chav ntawv kawm, tus me nyuam kawm ntawv yuav tau:

  • Tuaj koom kev qhia ntawv koom ua ke, los yog qhov kev kawm live, lub sij hawm tiag tiag (hauv Zoom)
  • Ua cov ntaub ntawv kawm tus xib fwb muab rau ua tsis koom ua ke los yog ua ywj siab nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online thiab muab xa rov mus
Los Yog
  • Koom rau hauv qhov kev sib txuas lus mus los ob seem (xws li hu xov tooj, sib xa email mus los, los yog mus siab nyob hauv computer/online lub sij hawm ua hauj lwm) nrog tus xib fwb ntawm chav ntawv kawm rau txhua chav txhua hnub uas nws muaj nyob hauv nws daim phiaj caij nyoog kawm.

*Tag Nrog Cov Yim Neeg: Cov hnub Wednesdays qhov kev tuaj kawm yuav muab teev tseg raws li yog qhov kev kawm ua ntaub ntawv tsis koom ua ke, los yog qhov kev ua ntaub ntawv ywj siab los yog qhov kev sib txuas lus mus los ob seem rau tag nrho cov chav kawm.
 
Cej Luam Kev Tsis Tuaj Kawm
Tus txheej txheem zam cov me nyuam kawm ntawv ntawm qhov kev kawm hauv computer/online xws li siv MMSD daim ntawm (form) nyob online, los yog hu xov tooj mus rau tsev kawm ntawv tus xov tooj txheeb npe tuaj kawm (school attendance line). Txhua lub tsev kawm ntawv yuav qhia lawv tus txheej txheem txhua yam.

Muaj cov ntsiab lus ntxiv nyob ntawm no: mmsd.org/attendance.