Tus Laj Txheej Rov Qhib

Hnub no, kuv zoo siab qhia rau nej txog peb qhov kev txiav txim siab los pib qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm, pib rau cov me nyuam kawm qib xyaum kawm (Kindergarten), thaum lub Peb Hlis, 2021 mus. Mam muab lwm qib kawm hloov cia tus kheej rov qab tuaj mus kawm ntxiv nyob rau ib lub lim tiam zuj zus, thaum qhov kev kawm hauv computer/online yuav muab cia ua ib qhov xaiv kawm rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus uas xav kawm nyob tom tsev ntxiv mus. Lub lub caij nyoog kawm ziag no rau cov qib kawm rov qab tuaj mus kawm xws li: Qib Xyaum Kawm (K) (Lub Peb Hlis 9); qib 1-2 (Lub Peb Hlis 16); Qib 4K (Lub Peb Hlis 23). Thaum peb los tsom kwm cov kev ntsuas COVID-19 ntxiv mus thiab tau txais cov kev cob qhia los ntawm cov neeg paub txog kev noj qab haus huv hauv zos, peb mam txiav txim xyuas tom qab ntawd thaum lwm qib kawm yuav muaj cuab kav hloov tau yam ruaj ntseg hlo rau tus qauv kawm cia tus kheej tuaj mus kawm. 

Nyob rau lub Ib Hlis 8, 2021, peb tau tshaj tawm qhov yuav siv tau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm yog tias tus mob COVID-19 khees lawm. Peb cov kev ntsuas COVID-19 niaj hnub no, raws li cov ntsiab lus tuaj ntawm Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv thiabCov Chaw Tswj & Tiv Thaiv Kab Mob (CDC), lub sij hawm no pom zoo rau qhov ruaj ntseg rov qab tuaj mus kawm rau tom cov tsev kawm ntawv. Ntau lub hlis, MMSD cov neeg ua hauj lwm tau npaj peb cov tsev kawm ntawv rau qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm. Peb tau npaj cov hau kev nruj kom txo tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19, thiab tsim cov laj txheej pov plob zoo rau cov neeg muaj mob. Peb kuj muaj cov ntsiab lus muaj nuj nqis los ntawm peb qhov MSCR Cares (chaw zov me nyuam) cia tus kheej tuaj koom thiab cov kev kawm tshwj xeeb, uas tau pab tshab txhais peb cov qauv tswj kev noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg.

Lub lim tiam tom ntej no, nej yuav tau txais ib daim ntawv thom nug tseem ceeb nug nej kom qhia nej cov kev npaj siab seb nej cov me nyuam tus kheej yuav rov qab tuaj mus kawm los yog yuav kawm twj ywm rau hauv tus qauv kawm txhua yam hauv computer/online. Nws tseem ceeb rau nej muab daim ntawv thom nug no xa rov mus, cov ntsiab nej muab ntawd yuav pab peb npaj rau peb qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm. 

Peb nkag siab tias cov yim neeg yuav muaj lus nug ntau, thiab xav kom nej mus saib MMSDqhov kev rov qhib tsev kawm ntawv muaj nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov website mus saib ntxiv hais txog qhov tus kheej rov qab tuaj mus kawm rau hauv peb cov tsev kawm ntawv. Nej yuav tau txais cov ntsiab lus ntau yam ntxiv rau lub lim tiam tom ntej no hais txog ntau nqe lus rau nej cov me nyuam kawm ntawv.

Ib zaug ntxiv, peb zoo siab rau txoj kev txhawb, txoj kev hlub tshua, thiab txoj kev nkag siab peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov yim neeg, thiab lub zej zog uas tau muab rau peb nyob rau lub sij hawm muaj kab mob no. Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes thaum peb muaj cov sij hawm cov nyom no. Peb mam li muab cov ntsiab lus ntxiv los rau nej nyob rau cov hnub yuav los no.

Kev Cob Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Thiab Kev Ruaj Ntseg

Cov tswv yim pab thiab cov keb pab tseem ceeb rau me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab cov yim neeg.

Lus Qhia Tshiab Txog COVID

Cov lus qhia tshiab tshaj plaws txog kev cuam tshuam ntawm COVID-19 rau MMSD

Kev Cob Qhia Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Paub txog cov cai tswj uas yuav tsum tau ua thaum nyob hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv cov chaw thiab mus saib cov kev pab rau cov neeg ua hauj lwm.

Peb yuav paub tau li cas tias peb npaj tau txhij rov qhib?

Qhov kev cob qhia rau txoj dej num no yog plaub nqe lus nug. Peb ntsuam xyuas cov kev ua tau zoo zuj zus ntawm cov seem no tas mus li los pab peb rau cov kev pom zoo. Saib cov kev ntsuam xyuas tam sim no hauv qhov slide deck nram qab no.

Lwm cov kev pab thiab kev txiav txim siab ntxiv rau plaub nqe lus nug uas cob qhia rau Kev Rov Qhib.

 • Ib co ntaub ntawv uas peb siv los ntsuam xyuas seb peb rov qhib puas tau tsev kawm ntawv kom ruaj ntseg muaj xws li:

  • Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Dane County cov ntaub ntawv: cov ntaub ntawv no qhia txog cov ntsiab lus txhua lub lim tiam thiab tawm txhua lub lim tiam nyob rau hnub Monday los yog thaum muaj ib tsab cai tshaj tawm tshiab. Cov qauv piv txwv muaj xws li tias Dane County puas muaj kev sib kis kab mob COVID-19 tsawg txaus los tswj tau sai, qhov ntim tau ntawm cov tsev kho mob thiab lub peev xwm los txheeb thiab cais cov kev kis mob los txwv kev sib kis mus ntxiv.

  • Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Dane County daim phiaj ntsiab lus: Muaj cov naj npawb txhua hnub ntawm tag nrho cov neeg mob COVID-19 hauv Dane County, kev kuaj, kev raug pw tom tsev kho mob thiab kev tuag.

  • Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison Dane County cov kev ntsuas lawv saib los pab lawv cov kev pom zoo rov qhib thiab kaw tsev kawm ntawv, nrog rau FORWARD Dane cov kev ntsuam xyuas, cov kev ua tam sim no, tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev cov kev cob qhia, thiab cov tsam thawj hloov tau uas pom tsis tau ua ntej. Thaum muab xam nrog cov tsam thawj ntxiv no, cov kev cob qhia tam sim no qhia tias:

   • Yuav kom qhib tau tsev kawm ntawv rau cov me nyuam kawm ntawv qib kindergarten txog 2, Dane County yuav tsum tsis txhob muaj ntau tshaj 54 tus neeg mob ntawm 14 hnub rau 4 lub lim tiam sib law liag.

   • Yuav kom qhib tau tsev kawm ntawv rau cov me nyuam kawm ntawv qib 3 txog 5, Dane County yuav tsum tsis txhob muaj ntau tshaj 39 tus neeg mob ntawm 14 hnub rau 4 lub lim tiam sib law liag.

   • Yuav kom qhib tau tsev kawm ntawv rau cov me nyuam kawm ntawv qib 6 txog 12, Dane County yuav tsum tsis txhob muaj ntau tshaj 19 tus neeg mob ntawm 14 hnub rau 4 lub lim tiam sib law liag.

  Qhov Xwm Txheej Tam Sim No

  Cov chaw pom zoo pib tawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv tsis txhawb nqa kev rov qhib tsev kawm ntawv rau ib qib twg tam sim no li. (Saib lawv tus naj npawb nruab nrab tshiab tshaj plaws ntawm 14 hnub txog cov neeg mob COVID-19 ntawm lawv daim phiaj ntsiab lus.) Thoob plaws lub Kaum Hli thiab lub Kaum Ob Hlis, cov naj npawb siab tshaj cov chaw pib ntawm 19, 39, thiab 54.

  Txawm li cas los, cov chaw pib ntawm no tsuas yog kev pom zoo xwb tsis yog cai yuam ua. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tau txiav txim siab seb yuav rov qhib raws li cov chaw pib no los yog nrug ntawm cov kev ntsuas thiab siv lwm cov pov thawj thiab lus qhia los txiav txim siab.

 • Yuav kom paub seb peb cov tsev kawm ntawv puas tau npaj txhij rau kev ruaj ntseg rov coj cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm tuaj thiab muaj kev cai tswj yog nyob rau ntawd, peb yeej ntsuam xyuas cov lus taw qhia npaj txhij tas mus li uas muaj xws li:

  • Kev qhia txog tus kheej kom zoo rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv

  • Kev pab cuam ruaj ntseg ntawm cov neeg muaj tsos mob thiab muaj mob

  • Cov kev ua uas ruaj ntseg thiab ua tau zoo rau kev kaw thiab cais cov chav kawm, cov kev kawm, los yog cov tsev kawm ntawv

  • Siv tag nrho lub peev xwm saib xyuas cua thiab muaj kev lim cua

  • Muaj ntaub npog qhov ncaug qhov ntswg txaus thiab muaj khoom siv tiv thaiv tus kheej

  • Kev kawm thiab kev cob qhia txog kev tiv thaiv COVID-19 rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm

  Muaj ntau hom twj pab peb ntsuas peb cov kev npaj txhij uas yog peb qhov Kev Cob Qhia Rov Qhib Tsev Kawm Ntawv tam sim no nrog rau cov twj zoo ib Feem Kev Noj Qab Haus Huv Pab Hauv Wisconsin qhov Twj Ntsuam Xyuas Kev Piam Sij Ntawm Kev Rov Qhib Tsev Kawm Ntawv thiab Feem Kev Noj Qab Haus Huv Madison & Dane County Cov Kev Ruaj Ntsej Uas Yuav Tsum Muaj Rau Cov Tsev Kawm Ntawv Qib K-12.

 • Nruab nrab ntawm lub Tsib Hlis thiab lub Kaum Hli 2020, peb tau hais kom cov yim neeg thiab me nyuam kawm ntawv qhia peb txog cov kev kawm uas lawv nyiam rau lub sij hawm no. Peb cov yim neeg tau muab lawv cov kev xav tau thiab kev nyiam rau lawv cov me nyuam thoob plaws lub caij ntuj sov thiab caij nplooj zeeg 2020 ntawm cov hau kev ntau no:

  • Tsib Hlis 2020 tau muab ntawv thom nug txog kev kawm hauv computer/online rau cov yim neeg, cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv (saib cov ntsiab)

  • Xya Hli 2020 daim ntawv thom nug cov yim neeg cov kev xav tau (saib cov ntsiab)

  • Cuaj Hli 2020 cej luam txog Lus Teb Txog Kev Kawm Ntawv Hauv Computer/Online (saib cov ntsiab)

  • Yim Hli-lub Kaum Hli 2020 sau npe kawm online rau cov kev nyiam kawm hauv comptuter/online, tim ntsej tim muag, los yog hybrid

  • Ntsuam xyuas cov npe sau kawm ntawv rau lub xyoo kawm 2020-21 (nyeem qhov cej luam)

  • Pawg tsom kwm xyuas nrog cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov neeg sawv cev ntawm Madison Teachers Inc., thiab cov yim neeg.

 • Yuav kom rov qhib tau cov tsev kawm ntawv yam ruaj ntseg thiab cia lawv qhib twj ywm, peb yuav tau paub seb muaj pes tsawg tus neeg ua hauj lwm rov tuaj qhia tim ntsej tim muag. Tej zaum qhov tsis muaj neeg txaus ua hauj lwm tshwm sim tau nyob ntawm cov kev pab cuam uas yuav tau muaj rau cov neeg ua hauj lwm muaj mob loj piam sij. Peb tau txheeb tias peb yuav tsum muaj 95% ntawm peb cov neeg ua hauj lwm qhia ntawv rau kev kawm hybrid los yog kev kawm tim ntsej tim muag. Thoob plaws qhov kev ua no, peb tau koom tes ua dej num nrog Madison Teachers Inc. uas yog kev sab laj nrog lawv tam li cov neeg ntawm peb Pawg Neeg Ntsuas Kev Rov Qhib. Peb kuj nug cov neeg ua hauj lwm tsis tu ncua los ntsuam xyuas tus naj npawb ntawm cov neeg ua hauj lwm uas rov tuaj tau rau tom chaw ua hauj lwm thaum muaj kev ruaj ntseg txaus rov qhib MMSD cov chaw.

  Peb kuj muaj kev kawm tseem ceeb thiab kev cob qhia ntsig txog kev tiv thaiv COVID-19 nrog rau haiv neeg thiab vaj huam sib luag thiab kev yuav qhia ntawv uas peb xav kom cov neeg ua hauj lwm ua ntej rov tuaj tom tsev kawm ntawv.

Pawg neeg no tsom kwm cov ntsiab lus, sab laj nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv, xyuas cov kev cob qhia los ntawm cov koos haum noj qab haus huv hauv zos thiab thoob teb chaws, kawm cov tswv yim thiab cov kev tau kawm los ntawm lwm cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thoob plaws lub teb chaws thiab sib ntsib txhua lub lim tiam los tsim thiab kho cov kev pom zoo kom zoo rau tus tuam thawj tuav tsev kawm ntawv thiab tsoom fwv tuav tsev kawm ntawv seb thaum twg thiab puas yuav rov qhib tsev kawm ntawv thiab yuav qhib zoo li cas.

Cov Kws Paub Txhij Uas Pab Tawm Tswv Yim

Peb ua tsaug rau cov kev sab laj uas muaj tas mus li thiab yuav tau muaj nrog cov tuam thawj xib fwb, MTI, thiab peb cov kws paub txog kev noj qab haus huv hauv zos uas sawv cev rau ntau cov koos haum. Thaum peb sib ntsib, peb qhia peb txoj kev xav zoo tshaj plaws thiab kev xam pom los txog rau tam sim no, thiab lawv qhia tswv yim pab tseem ceeb.

Dr. Angie Hicks, Dr. Anu Ebbe thiab Dr. Brad Kose yog cov nyob rau Pawg Neeg Lwm Thawj Xib Fwb Thiab Tuam Thawj Xib Fwb. Thawj Tswj Hwm Andy Waity ntawm MTI thiab Thawj Tswj Ed Sadlowski ntawm MTI yog neeg sab laj muaj nuj nqis thiab.

Peb pawg neeg pab tawm tswv yim muaj cov kws paub txog kev noj qab haus huv los ntawm Feem Noj Qab Haus Huv Madison & Dane County, UW-Health, Wisconsin Feem Kev Noj Qab Haus Huv Thiab Kev Pab Pej Xeem, thiab UW-Madison uas muaj xws li cov kws tshawb fawb kev sib kis kab mob, cov kws tiv thaiv kev sib kis kab mob, cov kws paub txog kev sib kis kab mob, cov kws kho mob rau me nyuam yaus, cov kws kho mob uas sab laj nrog, cov xib fwb qhia ntawv qib siab thiab ntau heev ntxiv.

Lus Teb Los Ntawm Pawg Tsom Kwm Xyuas Thiab Cov Kev Koom Tes

Peb kuj tau muaj kev sib koom tes tsis tu ncua nrog peb cov kws tswj fwm tsev kawm ntawv phaj siab thiab cov kws tswj fwm tsev kawm ntawv phaj pib nrog rau cov neeg ntawm peb lub zej zog los ntawm cov pawg tsom kwm xyuas uas sawv ce rau cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm uas muaj xws li Madison Teachers Inc, thiab Madison School & Community Recreation (MSCR).

Cov Lus Nquag Nug Thiab Cov Lus Teb

 • MMSD pawg neeg Ntsuas Kev Rov Qhib Tsev Kawm Ntawv tsom kwm cov ntsiab lus, sab laj nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv, xyuas cov kev cob qhia los ntawm cov koos haum noj qab haus huv hauv zos thiab thoob teb chaws, kawm cov tswv yim thiab cov kev tau kawm los ntawm lwm cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thoob plaws lub teb chaws thiab sib ntsib txhua lub lim tiam los tsim thiab kho cov kev pom zoo kom zoo rau tus tuam thawj tuav tsev kawm ntawv thiab tsoom fwv tuav tsev kawm ntawv seb thaum twg thiab puas yuav rov qhib tsev kawm ntawv thiab yuav qhib zoo li cas.

  Cov neeg muaj xws li:

  Jay Affeldt, Tus Thawj Tswj Kev Pab Rau Me Nyuam Kawm Ntawv Thiab Neeg Ua Hauj Lwm

  Andrew Statz, Tus Thawj Tswj Qhov Xam Tau

  Karen Kepler, Tus Tswj Fwm Tsev Kawm Ntawv Kev Khiav Hauj Lwm

  Sally Zirbel-Donisch, Tus Lwm Tswj Feem Kev Noj Qab Haus Huv

  Deirdre Hargrove-Krieghoff, Tus Thawj Tswj Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm

  Richard McGregory, Tus Tswj Fwm Cov Neeg Ua Hauj Lwm

  Chad Wiese, Tus Thawj Tswj Feem Khiav Hauj Lwm Vaj Tse Thiab Kho Cuab Yeej

  Oriana Eversole, Tus Thawj Tswj Kev Tshawb Fawb, Kev Xam Tau & Kev Siv Ntsiab Lus

  Chris Harrison, Tus Txheeb Xyuas Qhov Tau Zoo

  Liz Merfeld, Tus Neeg Tuav Hauj Lwm Lus Qhia Rau Zej Tsoom

  Pawg neeg no vam kev sab laj tsis tu ncua nrog peb cov kws tswj fwm tsev kawm ntawv phaj siab thiab cov kws tswj fwm tsev kawm ntawv phaj pib nrog rau cov neeg ntawm peb lub zej zog los ntawm cov pawg tsom kwm xyuas uas sawv ce rau cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm uas muaj xws li Madison Teachers Inc, thiab Madison School & Community Recreation (MSCR).

 • Peb tau cog lus yuav txiav txim siab raws ib quarter zuj zus. Peb lub hom phiaj yog ua kom pom tseeb li tseeb tau thoob plaws qhov kev ua no thiab muab lus qhia kom paub sai li sai tau rau cov kev txiav txim siab txog kev rov qhib. Yam tsawg kawg, peb xav qhia li ob lub lim tiam ua ntej. Peb paub tias cov kev txiav txim siab peb ua no tej zaum yuav raug hloov los yog thim rov qab raws li kev pauv ceev ntawm tus kab mob. Vim li no cov kev txiav txim siab uas peb ua thiaj yuav tau muab qhov kev hloov tau yooj yim ntawm peb tus qauv kawm tso thib ib.

 • Peb tau txais lus qhia tseem ceeb muaj nuj qis los ntawm kev sib koom tes tham nrog peb cov kws paub txog kev noj qab haus huv. Cov kev zoo muaj xws li ntau hom ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg mus rau cov kev pab thiab cov kev nyuaj ntawm ntau pab pawg kawm thiab cov sij hawm txhua lub lim tiam uas peb cov kws koom tes tau pab peb luj xyuas tag nrog rau cov kev xaiv, piv nrog lwm cov cheeb tsam tsev kawm ntawv, thiab kom nkag siab cov txuj ci (science) uas txhawb cov kev xam pom zoo tshaj plaws. Tsis ntev los no, peb cov kws koom tes tau ua hauj lwm nrog peb los tsim kev soj ntsuam kuaj thiab kev ntsuam xyuas kuaj ceev rau cov tsos mob rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv.

 • Peb cov chaw saib xyuas me nyuam thiab cov kev pab rau phab kev kawm tshwj xeeb tau muab ntsiab lus ntau heev ntsig txog kev ua tau zoo ntawm peb cov kev cai tswj thiab kev khiav hauj lwm. Los ntawm kev looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kev ntsuam xyuas txhua hnub thiab kev sib koom tes nyob rau cov chaw no, peb tau txhim kho cov kev ua uas yuav pab tau thaum peb rov tuaj coob rau kev kawm tim ntsej tim muag. Peb cov kev kawm saib xyuas me nyuam thiab phab kev kawm tshwj xeeb tau pab peb tsim ib co kev cai tswj kaw ib ntus rau cov xwm txheej tau tshwm sim ntawm cov chaw no rau caij ntuj sov thiab caij nplooj zeeg.

 • Nws muaj ntau yam hloov uas cuam tshuam cov kev txiav txim siab tseem ceeb no thiab txhua lub cheeb tsam tsev kawm ntawv luj xyuas yam hloov thiab cov ntsiab lus no txawv. Qhov kev loj ntawm peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab qhov peb nyob ze ze hauv plawv nroog ua rau peb cov ntsiab lus txawv dua cov nyob deb los yog cov zej zog nyob deb nroog. Peb cia siab yuav los muab kev zoo sib xws rau peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm uas tseem ceeb tshaj plaws yog kev noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg thiab peb xav zam kev nyuaj siab ntawm kev rov qhib thiab rov kaw, thiab kev hloov ntawm tim ntsej tim muag rov mus rau hauv computer/online vim raug tus mob.