Wifi thiab Cov Chromebook

Lub sij hawm Madison cov tsev kawm ntawv kaw, peb xav kom cov me nyuam kawm ntawv siv tau cheeb tsam tsev kawm ntawv cov Chromebooks mus online rau cov kev pab txhawb kev kawm tom tsev. 

Cov me nyuam kawm ntawv xyaum thiab ceev tau lawv cov kev txawj ntse mus ntxiv uas tau raug qhia los txog rau lub sij hawm no ntawm lub xyoo kawm ntawv. Yog nej tus me nyuam muaj ib lub twj digital tom tsev nej mus tau rau ntawm no https://tinyurl.com/u8qod3m uas muaj links rau ntau hom kev pab kawm dawb online uas txhawb nqa kev kawm tom tsev.

Charter yuav muab Spectrum Broadband thiab Wifi pub daws rau 60 hnub rau cov yim neeg muaj me nyuam kawm ntawv qib K txog 12 thiab cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab uas tsis tau muaj Spectrum broadband txog li 100 Mbps. Hu 1-844-488-8395 mus tso npe. Tus nqi tauj yuav raug zam rau cov yim me nyuam kawm ntawv tshiab.