Wifi thiab Cov Chromebook

home iconRaws qab qhov link no mus nyeem los yog mus rub (download) daim ntawv hais txog Cov Kev Cai Tswj Lub Cuab Yeej Digital Nqa Mus Tsev.

Thov Kev Pab Txhawj

Yog tias nej xav tau kev pab txhawb mus rau hauv cov kev qhia ntawv, xav muab tus password teeb dua (password reset) xav tau kev pab rau nej tus me nyuam lub cuab yeej tau muab rau siv, los yog xav tau ib lub Chromebrook los yog qhov Hotspot, thov hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv Chav Saib Ntawv Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Cov Cuab Yeej (LMTS). Thov mus xaiv nej lub tsev kawm ntawv ntawm qhov dropdown menu hauv qab no. Tso nej lub npe thiab nej tus me nyuam tus ID # rau. Yog tias nej twb xa ib tsab kev thov mus lawm, xav kom nej paub tias peb mam li teb nej thiab txhob xa dua ib tsab kev thov mus ntxiv lawm.

Xaiv ib lub tsev kawm ntawv ntawm qhov dropdown

Yog tias nej tsis muaj peev xwm xa tau email mus, hu rau 608-204-5678 thiab hais lus tseg thiab hais nej lub npe, tus me nyuam kawm ntawv tus ID (yog tias muaj), lub tsev kawm ntawv, thiab qhov nej hu tuaj ntawd.

MMSD Wifi Cov Ntsiab Lus

Peb txaus siab los ua txhua yam peb ua tau kom xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus mus siv tau internet rau txoj kev kawm hauv computer/online. Mus nrhiav cov kev siv internet ntawm no.