Investing in the future - Transforming space, transforming student experience

La Follette High School

Proposed La Follette Improvement Photos

Cov chaw uas nthuav cov me nyuam kawm ntawv txoj kev peev xwm tsa tau Lancer txoj kev zoo siab

Lsev Kawm Ntawv Phaj Siab La Follette, nyob rau sab qab teb hnub tuaj, tau ua nyob rau xyoo 1962 thiab tau txais kev kho ntxiv nyob rau xyoo 1965 thiab 1969. Nyob rau txhua lub chav kawm koj yuav pom cov me nyuam kawm ntawv muaj kev zoo saib yog Lancer – tus kheej lub luag hauj lwm, kev hwm, kev ntseeg siab, kev rau siab, thiab kev zoo tshaj. 

Cov me nyuam kawm ntawv npaj yuav los coj La Follette mus rau yav tom ntej uas muaj cov chaw loj ci ntsa siab uas yuav txhawb ntau hom kev kawm, kev sib koom tes, thiab ib lub tsev kawm ntawv zoo. Lawv npaj tau yuav los tshawb kawm Science, Technology, Engineering, Arts, thiab Mathematics (STEAM) rau tiam nees nkaum ib cov chaw sim thiab makerspace.

Kev txheeb yam tseem ceeb

Nyob rau caij nplooj ntoos hlav ntawm 2019, cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm tau zoo siab heev los pab txheeb ib co tswv yim yuav kho tau ua tsheeb. Cov lus ntawm kev sib tham nrog lawv thiab kev mus saib qhov chaw thiab kev xyuas lub hnub nyoog thiab seb lub tsev kawm ntawv zoo li cas, peb tau txheeb yam peb tseeg tias tseem ceeb tom La Follette uas yuav coj los mus tawm suab xaiv rau xyoo 2020. 

Cov kev txhim kho tau thov

Peb lub hom phiaj loj yog cov chaw chav kawm thiab kev tsim cov chaw sim thiab chaw STEAM zoo thiab raws sij hawm ntxiv. Cov chaw qhia ntawv yuav raug kho tshiab kom hloov tau yooj yim los txhawb ntau hom kev kawm. Tej zaum qhov no yuav muaj kev sib txuas cov chav kawm thiab chaw faib nyob rau ntawm cov kis taug kev los txhawb kev sib koom tes rau lub sij hawm hloov chav kawm los yog thaum noj su.

Lwm qhov kev taw qhia tseem ceeb yog rov kho qhov chaw hauv qab qhov chaw cia ntawv saum xab ob uas sawv daws hu tias “The Pit,” uas tam sim no mus tsis tau yooj yim rau thiab kev saib xyuas nyuaj. Peb xav hloov qhov chaw no los ua ib qho chaw qhia kev kawm uas dhos nrog peb kev kawm raws li kev tau pom los yog ua dhau los thiab kev kawm dej num.

Daim ntawv thov uas teem kho mus los tam sim no muaj kev daws ua kom qhov kis taug kev txhob ti ti los ntawm kev ua kom txoj kev taug loj ntawm lub tsev kawm ntawv uas
yog C-Wing, dav los haum 1600 tus me nyuam kawm ntawv lub sij hawm hloov kawm.

Hais txog lub qhov rooj nkag rau hauv lub tsev kawm thiab kev ruaj ntseg, peb yuav ua ntxiv rau lub Welcome Center tam sim no kom lub qhov rooj loj nkag los muaj kev txais tos, kev nkag tau yooj yim thiab kev ruaj ntseg dua qub.

Peb kuj yuav txav cov chav ua hauj lwm muab kev pab rau cov me nyuam kawm ntawv los rau ib qho chaw ze ntawm qhov chaw sawv daws nyob. Qhov no yuav cia cov me nyuam kawm ntawv txais kev pab yooj yim dua qub (ob peb yam tsawg yog kev kawm tshwj xeeb, kev nyab xeeb ntawm lub hlwb, kev pab hais lus/siv lus, kev kho zauj ib ce) thiab yuav pab cov neeg ua hauj lwm sib koom tes dua qub los txhawb nqa cov me nyuam kawm ntawv.

Tag nrho cov dej num no yuav dhos nrog peb txoj kev cog lus ua ib puag ncig kom zoo. 

La Follette student in classroom doing homework

Cov Chaw Kawm

 • Kho cov chav muaj tam sim no los ua chav kawm loj zog thiab chaw sib koom tes.
 • Kho qhov chaw “The Pit” los tsim chav kawm ntxiv.
 • Kho cov chaw sim STEAM thiab cov chaw kawm technical uas muaj tam sim no thiab tsim cov chaw
  STEAM ntxiv los ntawm kev kho lub chav kawm qoj ib ce tam sim no. 
 • Kho qhov chaw saib thiab ua yeeb yam, ua ib qho chaw ntxiv rau cov chaw ntaus suab paj nruag, thiab ntxiv ib
  qho chaw nkag tsiab rau kev nrag txuj.
 • Muab cov chav ua hauj lwm Kev Pab Rau Cov Me Nyuam Kawm Ntawv tso ze rau qhov chaw sawv daws
  siv tam sim no li ntawd cov neeg ua hauj lwm thiaj sib koom tes txhawb nqa tau cov me nyuam kawm ntawv. 

Tsev Kawm Ntawv Kev Ua Hauj Lwm

 • Tsim ib lub Welcome Center (Chaw Txais Tos) tshiab nrog rau kev tsim ib qho chaw ntxiv.
 • Nrog rau cov nyiaj tseg cia rau kev ua ib puag ncig kom zoo, peb yuav dhos ib qho 100 kilowatt solar arry nrog
  rau qhov rai tshiab, teeb LED, thiab lwm yam zog zoo uas dhos nrog MMSD txoj kev cog lus siv zog tshiab.
 • Ua cov kev taug, tog tsev, thiab lwm qhov chaw sawv daws siv kom dav los pab rau kev ti thiab tsim kev haum xeeb kev zoo ntxiv rau lub tsev kawm ntawv. 

La Follette student in hallway near lockers

Kev Xav Txog Lub Tsev Kawm Ntawv Thiab Kab Li Kev Cai

Yam nyob rau hauv daim ntawv txog lub tsev kawm ntawv kev zoo li cas uas yog tus qhab nias B los yog qis tshaj yuav raug tham txog. Thaum cov me nyuam kawm ntawv xis nyob, noj qab nyob zoo thiab muaj kev txhawb nqa los ntawm lawv ib puag ncig, lawv yuav raus tes rau kev kawm ntawv yam zoo. Nod muaj xws li:

 • Hloov cov tshuab (mechanical system) ua hauj lwm: Ib qho kev tso cua sov tshiab thiab cua txias thoob plaws lub tsev kawm ntawv yuav ua rau cov me nyuam kawm ntawv xis nyob thiab yog cov chaw puag ncig uas tshwj tau rau kev kawm.
 • Hloov cov hluav taws xob nrog kev kho lub tsev kawm ntawv thiab lub tshuab hluav taws xob.
 • Cov chav dej khab seeb thiab kho tshiab yuav txhawb me nyuam kawm ntawv kev noj qab nyob zoo, kev nyiam huv, kev tsis pub lwm tus paub, thiab kev xis nyob.

Lub Zej Zog Thiab Cov Chaw Kis Las

 • Kho cov chaw siv los ntawm lub zej zog rau kev sib tham, kev sib sau ua kev, thiab kev pov npas rau neeg laus.
 • Pawg kis las, tub ntxhais hluas cov pawg kis las, thiab lwm cov pawg.
 • Kho lub tsev kis las tam sim no kom yog ib lub tsev kawm qoj ib ce tshiab. Ntxiv ib qho chaw nkag tshiab thiab chaw sib npuab rau lub tsev kawm qoj ib ce.
 • Ib qho chaw khiav tshiab yuav muaj nyom nyob rau sab hauv uas muaj hwv tsam rau cov me nyuam kawm ntawv thiab lub zej zog los siv xws li kev kawm qoj ib ce, ntaus suab paj nruag, kis las, Madison School & Community Recreation (MSCR), thiab lwm cov neeg zej zog.

Download the One Pager