Investing in the future - Transforming space, transforming student experience

East High School

Proposed East Improvement Photos

Cov puag ncig kev kawm kho tshiab uas txhawb lub tsev kawm ntawv thiab kab li kev cai

Ua thaum xyoo 1922, Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab East yog ib lub tsev zoo txawv thiab muaj keeb kwm nyiam los ntawm lub zej zog nyob rau sab hnub tuaj. Raws li kev yog ib qho chaw sib sau ua ke, East yog ib qho chaw muaj kev zoo siab. Lub tsev kawm ntawv sab ntsej muag tsev thiab qauv vaj tse
zoo nkauj tab sis tam li qho chaw los muab kev rau tes rau cov tub ntxhais hluas lub hlwb, ua kom muaj kev tsim thiab ua peb lub zeem muag uas cov me nyuam yog cov tseem ceeb ntawm kev qhia, East yuav tsum muaj kev kho loj heev. 

Kev txheeb yam tseem ceeb

Los ntawm kev mus saib qhov chaw, kev xyuas lub tsev kawm ntawv lub hnub nyoog thiab seb lub tsev kawm ntawv zoo li cas, cov lus los ntawm pawg neeg qhia ntawv thiab cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog East, peb tau txheeb yam peb ntseeg tias tseem ceeb rau tom East uas yuav nyob rau tsab ntawv tawm suab xaiv rau xyoo 2020.

Cov kev txhim kho tau thov

Peb lub hom phiaj yog ua kom tiav yam yuav tsum tau kho dua tshiab uas muaj xws li kev kho tag nrho cov chaw sim, cov chaw STEAM thiab chaw kawm siv tes thiab cov chaw tshawb kawm, ib qho kev kho loj yog qhov chaw hu ua “the mall”, kev txhim kho los ua lub tsev kawm ntawv sov rau caij ntuj no thiab muaj cua txias thoob plaws lub tsev kawm ntawv.

Peb kuj tau thov kom ua ib qho chaw txais tos paub yooj yim nyob rau ntawm txoj kev 4, uas cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov qhua nkag tau qhov chaw yam ruaj ntseg, thiab txav qhov chaw txais tos, lub chav ua hauj lwm loj thiab muab qhov chaw pab cov me nyuam kawm ntawv tso rau ib qho chaw nraub nrab. Qhov no yuav tau muaj kev ua ib lub elevator tshiab rau kev mus tau yooj yim. Qhov chaw saum toj lub chav ua hauj lwm loj yuav yog ib qho chaw rau kev kawm pom los yog ua dhau los.

Qhov kev thov kuj hais txog txav cov chaw xyaum suab paj nraug uas ti ti mus kom ze rau qhov chaw saib thiab ua yeeb yam es kho qhov chaw ntawd ua chav kawm. Yuav hloov tshiab thiab muab ob lub chav cia ntawv los ua ib lub.

Cov chaw lub zej zog siv thiab chaw kis las kuj yuav raug hloov kho tshiab. Cov dej num tau thov muaj xws li kev kho lub chav kawm qoj ib ce koj tshiab muaj chaw zaum rau 2,000 tus neeg thiab ntxiv xab ob los ua ib qho chaw qoj cev thiab hloov cov chav muaj txee rau khoom.

Tag nrho cov dej num no yuav dhos nrog peb txoj kev cog lus ua ib puag ncig kom zoo. 

Female East Student at LunchXav thov $70 Lab

Cov chaw kawm

 • Cov chav kawm ntawv tam sim no yuav raug kho tshiab los ua chav kawm loj zog thiab chaw sib koom tes.
 • Chaw Sim STEAM Thiab Technical Education
  • Hloov kho cov chaw tam sim no los muab kev ua hauj lwm kom zoo dua thiab zoo nkauj
  • Kho qhov chaw tam sim no los haum kev txav ntawm cov chav kawm ntaus suab paj nruag. Kuj yuav muaj taw ntaiv/lub elevator rau kev nkag mus rau chaw kawm yam pom thiab ua dhau los.
 • Kho cov chav kawm suab paj nruag thiab muab ua ib qho chaw los ntawm kev
  siv ib qho chaw taug kev.
 • Ua ib qho chaw ntxiv saum qhov chaw thov lub chav ua hauj lwm tshiab thiab
  cov chav suab paj nruag yuav muaj chaw rau hwv tsam kawm txog kev pom thiab ua dhau los.
 • Kev Pab Me Nyuam Kawm Ntawv yuav txav mus rau qhov chaw tau muab kho uas yog qhov chaw suab paj nruag qub ntawm lub tsev kawm ntawv. 

Tsev kawm ntawv kev ua hauj lwm

 • Kev nkag ntawm lub chav ua hauj lwm loj yuav muaj kev kho los muab lub chav thiab qhov chaw txais tos tso rau ib qho chaw uas neeg los tau yooj yim. Qhov no yuav muaj kev ntxiv los pab txheeb lub qhov rooj loj.
 • Yuav ua chaw ntxiv rau qhov chaw sawv daws siv/chaw ua zaub mov noj thiab kho qhov chaw noj mov tam sim no.
 • Nrog rau cov nyiaj tseg cia rau cov dej num ua ib puag ncig kom zoo tom East, peb yuav dhos ib qho 100 kilowatt solar arry nrog rau qhov rai tshiab, teeb LED, thiab lwm yam zog zoo uas dhos nrog MMSD txoj kev cog lus siv zog tshiab.

Kev xav txog lub tsev kawm ntawv thiab kab li kev cai

Yam nyob rau hauv daim ntawv txog lub tsev kawm ntawv kev zoo li cas uas yog tus qhab nias B los yog qis tshaj yuav raug tham txog. Thaum cov me nyuam kawm ntawv xis nyob, noj qab nyob zoo thiab muaj kev txhawb nqa los ntawm lawv ib puag ncig, lawv yuav raus tes zoo dua rau tom tsev kawm ntawv. No muaj xws li:

 • Hloov cov tshuab (mechanical system) ua hauj lwm: Ib qho kev tso cua sov tshiab thiab cua txias thoob plaws lub tsev kawm ntawv yuav ua rau cov me nyuam kawm ntawv xis nyob thiab yog cov chaw puag ncig uas tshwj tau rau  kev kawm.
 • Cov chav dej khab seeb thiab kho tshiab yuav txhawb me nyuam kawm ntawv kev noj qab nyob zoo, kev nyiam huv, kev tsis pub lwm tus paub, thiab kev xis nyob.

Lub zej zog thiab cov chaw kis las 

 • Cov chav siv los ntawm lub zej zog rau kev sib tham, kev sib sau, kis las rau neeg laug, tub ntxhais hluas pawg kis las thiab lwm cov pawg yuav raug kho.
 • Lub qhov rooj nkag rau chaw kawm qoj ib ce/kis las – tab tom kho tam sim no– yuav muab kev nkag tshiab rau chaw ua kis las uas kuj yuav raug kho los yog lub chav kawm qoj ib ce tshiab rau neeg saib.
 • Ua xab ob rau lub chav kawm qoj ib ce/chaw nkag rau kev kawm kis las yuav
  muaj ib lub chav qoj cev. 

Rub tawm Ib Nplooj Ntawv Flyer