Investing in the future - Transforming space, transforming student experience

West High School

Proposed West Improvement PhotosChaw rau cov Regents kom loj hlob ua tag kis li pej xeem muaj peev xwm thiab yog thawj coj

Ua nyob rau xyoo 1930, Tsev Kawm Phaj Siab West nyob tsis deb ntawm plawv Madison. Lub tsev kawm ntawv twb tau txhais kev kho ntxiv rau xyoo 1960 tawm thiab 1970 tawm lawm los kev coob ntawm cov pej xeem me nyuam kawm ntawv ua rau lub tsev kawm ntawv ntim ntau tshaj qhov ntim tau tam sim no.

West yuav tau muaj tswv yim thiab kev txawj tsim los siv cov chaw nws muaj tam sim no kom yog ib puag ncig muaj ceem thiab muaj kev txhawb nqa rau tiam neeg tom ntej no ntawm Regents.

West cov tub txawg ntxhais ntse xav heev rau lub hwv tsam los kawm rau cov puag ncig uas muaj kev tsim tshiab, hloov tau yooj yim, thiab ntsig txog me nyuam kawm ntawv uas txhawb ntau hom kev kawm, kev khoom tes, thiab kev txawj tsim. 

Txheeb cov tseem ceeb tshaj

Los ntawm cov kev xyuas qhov chaw, kev xyuas lub tsev lub hnub nyoog thiab seb zoo li cas, lus los ntawm pawg qhia ntawv thiab lus teb los ntawm cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm, peb tau txheeb yam peb ntseeg tias yog qhov tseem ceeb tom West uas yuav taw kev tau nrog daim ntawv tawm suab kho vaj tseg xyoo 2020. 

Kev txhim kho tau thov

Kev ua kom dav nyob rau sab kev Ash ntawm lub tsev uas hwm qauv vaj tse tseem ceeb rau keeb kwm thiab kev nkag mus cuag yooj yim zoo dua yuav ua kom muaj chaw qhia ntawv ntau dua thiab mauj ib qho chaw txais tos tshiab uas tsim los yog ib qho chaw txais tos uas yuav ua kom neeg dhau mus los thiab kev ruaj ntseg zoo dua qub.

Kev kho tseem ceeb rau cov chaw hauv chav kawm yuav muaj kev kawm puag ncig uas ntsig txog me nyuam kawm ntawv, kev sib koom tes, thiab kev tshawb kawm.

Kev ntxiv ob lub elevator yuav ua rau txhua qhov chaw nkag mus cuag yooj yim. Qhov chaw cia ntawv (LMC) yuav raug kho kom muaj technology ntxiv thiab siv tau qhov chaw yooj yim dua tuaj thiab peb qhov chaw ua/saib yeeb yam yuav raug kho kom raws li cov qauv ua yeeb yam tam sim no.

Kho cov chaw rag txuj thiab chaw rau lub zej zog kom zoo zog muaj xws li ib lub pas dej txua (pool) tshiab, lub tshav muaj nyom rau kev siv cov tshav heev heev los tsim hwv tsam rau rau kev sib tshiab thiab kev siv kom zoo dua thiab kev sib koom tes nrog peb lub zej zog.

Kev nruab cov qhov rai ceev cua sov (thermally efficient) thiab qhov rai siv zog tsawg-tswj tau kev ntxoov ntxoo thiab kev kaj, nrog rau lwm cov kev kho thiab kev kho kom zoo dua uas dhos nrog peb txoj kev mob saib rau kev txuag yam siv ib puag ncig (environmental sustainability).

West students graduating

Cov chaw kawm

 • Tsim kaum ob (12) lub chav kawm ntxiv, xav tau ceev heev rau cov me nyuam kawm ntawv uas coob tshaj qhov ntim tau lawm.
 • Kho cov chav kawm muaj tam sim no, cov chaw sim, cov chaw STEAM los tsim kev kawm muaj ceem thiab cov chaw kev sim kom paub.
 • Rov kho lub chav cia ntawv (LMC) los yog qhov hauv plawv ntawm lub tsev kawm ntawv thiab kev siv technology, nrog rau kev kho teeb, cov chav rau pab paw thiab rau tus kheej thaib cov chaw hloov tau yooj yim.
 • Kho qhov chaw ua/saib yeeb yam, rov ntaus cim rau qhov chaw thiab ua kom yog qhov chaw ua yeeb yam zoo, ntxiv ib lub elevator kom nkag mus cuag yooj yim rau qhov chaw ua/saib yeeb yam thiab cov chav kawm suab paj nruag.
 • Kho thiab ua kom cov chaw nrag txuj/suab paj nruag loj dav. 

Tsev kawm ntawv kev ua hauj lwm

 • Ntxiv chaw thiab ua kom neeg dhau mus los ntawm cov chaw sawv daws siv txhob coob zoo dua qub.
 • Kho qhov chaw txais tos, rov lis thiab muab cov chaw pab txhawb nqa cov me nyuam tso kom zoo tshaj, kho lub tsev rau kev nkag mus cuag yooj yim, ntxiv elevators.
 • Kho cov hau kev ruaj ntseg thiab kev ceeb toom kom zoo zog (tswb hluav taws, lub tua hluav taws kom tuag, PAs)
 • Tsim cov chaw neeg zej zog siv kom muaj hwv tsam kev sib koom tes ntau dua
 • Kho tog tsev los ua kom cov chaw nyob sab nraud txaus nyiam.
 • Ntxiv chaw nres tsheb kom siv tau thiab muaj kev nkag ntau dua rau lub tsev kawm ntawv.

West students in classroom

Kev haum xeeb thiab kab li kev cai 

Yam nyob rau hauv daim ntawv txog lub tsev kawm ntawv txoj kev zoo li cas uas yog tus qhab nias B los yog qis tshaj yuav raug taw kev rau. Thaum cov me nyuam kawm ntawv xis nyob, noj qab nyob zoo thiab muaj kev txhawb nqa los ntawm lawv ib puag ncig, lawv yuav raus tes rau kev kawm ntawv yam zoo. Nov muaj xws li:

 • Ua kom cov qaug tshuab hlau zoo zog tuaj (mechanical systems) li ntawv lawv thiaj siv zog tsawg (energy-efficient), tswj tau cua (climate-controlled), thiab tso siab tau rau.
 • Kho lub tsev qhov sab nraud kom zoo zog tuaj uas muaj xws li kho cov pob zeb siv ua tsev, qhov rai, thiab ru tsev.
 • Kho cov plag, cov qab nthab, thiab cov phab ntsa.
 • Ua kom tag nrho cov chav dej zoo zog tuaj los txhawb me nyuam kawm ntawv txoj kev noj qab nyob zoo, kev nyiam hnub, kev zais npog tsis pub lwm tus paub, thiab kev xis nyob.
 • Ua kom sab nraud zoo zog tuaj thiab thaj av uas muaj xws li kho lub tsev, tswj dej nag, kev npaj kho ntoo thiab nroj tsuag, daim paib, kho cov xuab zeb pua kev, cov chaw taug kev thiab cov taw ntaiv, thiab ntxiv chaw nres tsheb (raws li ua tau).

Chaw rau zej zog thiab kev rag txuj 

 • Ua kom cov chaw siv los ntawm lub zej zog zoo zog tuaj rau kev sib tham, kev sib sau ua ke, kev rag txuj rau cov laus, kev rag txuj rau cov hluas thiab lwm pab pawg.
 • Tshem lub pas dej txua (pool) rau lwm qhov chaw thiab tsim plaub chav kawm ntxiv rau qhov chaw qub lub pas dej txua nyob.
 • Kho cov chaw xyaum, ua kom cov tshav baseball zoo zog tuaj uas muaj xws li chaw tiv thaiv nram qab thiab chaw zaum, hloov tag nrho cov chaw zaum hauv chav kawm qoj ib ce (gym), ua lub chav nqa kaab kom me thiab ntxiv chaw rau khoom sab nraum zoov.
 • Ua kom cov chaw hloov khaub ncaws zoo zog tuaj, xws li kev ntxiv cov chav rau txhua hom neeg.
 • Kho cov chaw sib tw kom muaj kev zoo zog tuaj rau tshav nyom thiab qhov phab ntsa thaiv. 

Download the One Pager