Investing in the future - Transforming space, transforming student experience

James Madison Memorial High School

Proposed Memorial Improvement PhotosCov chaw kawm raug hloov uas muaj kev xav txog thiab kev txhawb zog rau peb qhov Spartan Spirit thiab kev yuav kawm tau ntaub ntawv

Tsev Kawm Phaj Siab James Madison Memorial, los yog ‘JMM,’ ua puag thaum 1965 thiab raug kho ntxiv rau 1967 thiab 1970. Kev ntim tau twb ze 90% uas peb yuav tau siv tag nrho peb cov chaw tam sim no thiab npaj rau kev loj hlob tom ntej no (yuav muaj 750 leej me nyuam ntxiv ze xyoo 2038).

Cov tub txawg ntxhais ntse Spartan npaj siab rau cov kev kawm puag ncig uas yog tiam no thiab kev tsim tshiab uas cob lawv txoj kev xav kawm nyuab thiab muaj kev txhawb.

Raws li kev yog ib lub zej zog tsev kawm ntawv, JMM hwm kev qhia ntawv ntsig txog me nyuam kawm ntawv uas muaj qhov tshiab tas mus li thiab hloov tau yooj yim, thiab cov chaw qhia ntawv uas txhawb qhov no yog qhov tseem ceeb. Raws li kev muaj me nyuam coob zuj zus tuaj thiab kev yog ib lub zej zog uas muaj peev xwm, zoo thiab muaj kev txhawj xeeb mus ntxiv, lub tsev kawm ntawv yuav tuav lub luag hauj lwm tseem ceeb no los pab ua kom JMM dav thiab vam meej. 

Txheeb cov tseem ceeb tshaj

Los ntawm cov kev xyuas qhov chaw, kev xyuas lub tsev lub hnub nyoog thiab seb zoo li cas, lus los ntawm pawg qhia ntawv thiab lus teb los ntawm cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm, peb tau txheeb yam peb ntseeg tias yog qhov tseem ceeb tom Memorial uas yuav taw kev tau nrog daim ntawv tawm suab kho vaj tseg xyoo 2020. 

Kev kev txhim kho tau thov

Kev kho loj heev rau cov chaw qhia kev kawm, cov chaw sim thiab STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics) yuav tsim chaw puag ncig uas yog tiam tam sim no, muaj kev koom tes ua ke, thiab kev hloov yooj yim los txhawb cov xib fwb rau kev cob cov me nyuam kawm ntawv cov lus nug, kev txawj xav thiab kev sib tham.

Rov tsim cheeb tsam ua yeeb yam nrag txuj ntawm lub tsev kom tshiab dua, uas muaj kev tsim chaw tshiab rau kev nrag txuj thiab kev kawm suab paj nruag uas loj txaus tsim nyog rau kev qhia kawm thiab kev ua qhov chaw ua/saib yeeb yam nrog rau chaw xyaum uas tau raug ua dav.

Rov tsim lub chav cia ntawv kom tshiab dua los muaj kev siv technology ntau thiab ua kev siv qhov chaw kom yooj yim zoo dua qub.

Kev kho lub zej zog txoj kev siv thiab cov chaw rag txuj kom tshiab dua txhais tau tias kho tag nhro lub Mansfield stadium, kho cov nyom cuav rau cov tshav rag txuj, cov chaw hloov khaub ncaws rau txhua hom neeg, thiab kho tag nrho cov txiv neeg thiab poj niam cov chav hloov khaub ncaws kom los taw kev rau kev zoo li cas thiab kev nkag mus cuag yooj yim. 

Memorial students in the classroom

Cov chaw kawm

 • Ntxiv rau (6) lub chav kawm kom muaj ntau qhov chaw qhia ntawv npaj rau kev kwv yees uas yuav muaj 750 leej me nyuam kawm ntawv ntxiv ze xyoo 2038.
 • Rov kho cov plag tsev, qab nthab, thiab cov phab ntsa kom kaj lug rau puag ncig kev kawm rau hauv tag nrho cov chav kawm thiab lub chav cia ntawv (LMC) thiab hloov cov phab ntsa/cov chav kawm uas siv ib ntus.
 • Kho cov chaw sim rau science, chav kawm STEAM thiab chaw kawm siv technology.

Tsev kawm ntawv kev ua hauj lwm

 • Kho dua tshiab Chaw Txais Tos kom nws thiaj li yog qhov kev caw thiab muaj kev nyab xeeb.

 • Muab cov chav ua hauj lwm tso ua ke thiab tso cov chaw pab me nyuam kawm ntawv kom zoo dua.

 • Muaj cov chaw uas cia rau neeg zej zog koom tes siv.

 • Ua kom cov hau kev ruaj ntseg thiab kev ceeb toom zoo zog tuaj (tswb nrov hluav taws, kev tua hluav taws kom tuag, PAs).

 • Ntxiv ib lub elevator thiab kho lwm yam kom nkag mus cuag yooj yim.

Memorial students showing their school spirit in the hallway

Kev haum xeeb thiab kab li kev cai

Yam nyob rau hauv daim ntawv txog lub tsev kawm ntawv txoj kev zoo li cas uas yog tus qhab nias B los yog qis tshaj yuav raug taw kev rau. Thaum cov me nyuam kawm ntawv xis nyob, noj qab nyob zoo thiab muaj kev txhawb nqa los ntawm lawv ib puag ncig, lawv yuav raus tes rau kev kawm ntawv yam zoo. Nov muaj xws li:

 • Ua kom cov qaug tshuab hlau zoo zog tuaj (mechanical systems) li ntawd lawv thiaj siv zog tsawg (energy-efficient), tswj tau cua (climate-controlled), thiab tso siab tau rau. 
 • Ua kom tag nrho cov chav dej zoo zog tuaj los txhawb me nyuam kawm ntawv txoj kev noj qab nyob zoo,
  kev nyiam hnub, kev zais npog tsis pub lwm tus paub, thiab kev xis nyob.
 • Ua kom sab nraud zoo zog tuaj thiab thaj av uas muaj xws li kho lub tsev, tswj dej nag, kev npaj kho ntoo
  thiab nroj tsuag, daim paib, kho cov xuab zeb pua kev, cov chaw taug kev thiab cov taw ntaiv, thiab kho
  chaw nres tsheb.

Chaw rau zej zog thiab kev rag txuj

 • Ua kom cov chaw siv los ntawm lub zej zog zoo zog tuaj rau kev sib tham, kev sib sau ua ke, kev rag txuj
  rau cov laus, kev rag txuj rau cov hluas thiab lwm pab pawg. 
 • Ua kom cov chaw xyaum thiab sib tw, chav nqa kaab, cov chaw zaum, chaw khiav, chaw rag txuj zoo zog
  tuaj thiab kho lub pas dej txua.
 • Ua kom cov chaw hloov khaub ncaws zoo zog tuaj, xws li kev ntxiv cov chav rau txhua hom neeg.
 • Kho Mansfield Stadium kom muaj lub tshav muaj nyom, ib qho chaw khiav tshiab, thiab lwm yam chaw
  ntawm lub stadium thiab cov tshav

Download the One Pager