May 22, 2020: Qhov chaw muab khooj noj tshiab (new pop-up mobile food pantry) ziag no muab koom noj nyob rau sab hnub tuaj

COVID-19 tau ua rau muaj kev cov nyom rau txhua lub zej zog. Lub Koom Haum Second Harvest of Southern Wisconsin, koom nrog MMSD thiab YMCA, yuav muab khoom nej rau cov uas xav tau. Qhov no yuav yog ib qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj (a drive-thru Mobile Pantry) txhua lub lim tiam.

Thaum twg: Thawj qhov tsav tsheb mus nqa (Drive-Thru Mobile Pantry) yuav yog Thursday lub Tsib Hlis 21.

Sij Hawm Pib: Kev muab khoom noj yuav pib thaum 3:00 pm thiab yuav xaus rau thaum 5:00pm.

Nyob Qhov Twg: Qhov chaw yuav yog qhov tsav tsheb hlav mus nyob ntawm lub YMCA sab hnub tuaj ntawm 711 Cottage Grove Road, Madison.

Yog muaj tej qho pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw rau qhov muab khoom noj (mobile pantry) mam hais los qhia rau nej uas yog xa hauv peb qhov kev sau ntawv tshiab (new texting service) los rau nej. Yuav kom tau txais tsab xov sau los nej thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog ib txwm muaj, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.

Kev ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau tom lub koom haum Second Harvest thaum lub sij hawm muaj kab mob no. Peb tau sib yoog rau ntau yam es "txhob kov" li qhov ua tau. Txhua tus neeg tuaj koom yuav tsum nyob li 6 hneev taw sib nrug txhua lub sij hawm. Peb xav kom nej npaj nej lub pob tw tsheb qhib, thiab yog nej lub pob tw tsheb qhib tsis tau cov neeg ua hauj lwm mam muab tso rau cov thawv ntawv ze ntawm nej lub tsheb rau nej los muab tso rau hauv nej lub tsheb. Tej tug neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 yuav tsum tsis txhob tuaj nqa khoom noj.

May 22, 2020: Cov Kev Rag Txuj Thaum Caij Ntuj Sov thiab cov chaw siv

Muaj ntau lo lus nug thiab kev xam pom hais txog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv qhov kev tso tawm Dane Tus Laj Txheej Mus Rau Tom Ntej/Forward Dane Plan, thiab cia siab tias cov ntsiab lus no yuav pab qhia tau meej thiab muab tau cov lus teb rau tej lus nug hais txog cov kev rag txuj thaum caij ntuj sov thiab cov chaw siv.

Peb yuav mus muab tej ntsiab lus los ntxiv thiab muab kev qhia meej thaum muaj cov ntsiab lus rau peb. Peb txaus siab thiab qhuas qhov no tsis yog lub tswv yim los yog tej yam peb tau siv xwb, tab sis peb qhuas peb txoj kev pov plob ua tau ib cov neeg koom tes zoo nrog peb lub zej zog thiab siv cov qauv kev ruaj ntseg uas yuav pab kom rov pib tau qhov kev kawm tus neeg tuaj koom tau uas peb nruam los lawm, thiab ceev kom peb cov me nyuam muaj kev ruaj ntseg.

Tswv Xeev Tus Tswj Ncauj Lus (General Counsel) tau piav qhov xaus ntawm lub xyoo kawm 2019-2020 raws li yog lub Rau Hli 30, 2020 – tau muab txiav txim ua qhov xaus ntawm lub xyoo kawm. Qhov no txhais tau tias cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw siv lwm yam yuav raug kaw rau cov me nyuam kawm ntawv rau txoj kev qhia ntaub natwv thiab txoj kev kawm lwm yam mus txog rau hnub ntawd. Nws kuj yuav muaj taus ib lo lus kee dua uas yuav txuas tau lub sij hawm ntxiv mus.

MMSD yuav siv cov kev pab ntawm no los txhawb Dane Tus Laj Txheej Mus Rau Tom Ntej thiab qhov kev rov qhia uas muaj kev ruaj ntseg ntawm peb cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zog:

1) Qhov kev qhia rag txuj lub caij nplooj hlav hauv computer/online yuav muaj mus txog lub Tsib Hlis 30, 2020 rau cov kev rag txuj caij nplooj hlav xwb.

2) Cov kev xyaum ntxiv thaum caij ntuj sov yuav pib rau lub Rau Hli 1, 2020 tib yam li cov kev xyaum ntxiv kom muaj zog thiab kom ib cev ntxhee (general strength and fitness training).

3) MMSD cov kev kawm rag txuj yuav tsis muaj qhov cia neeg tuaj kawm, qhov no xws li yog cov kev tuaj sib koom caij ntuj sov, qhib chav gyms, cov camps, cov clinics los yog lwm yam kev xyaum ntxiv mus txog lub Xya Hli 31, 2020. Tsis tas li ntawd:

 • Cov tsev kawm ntawv yuav raug kaw mus txog lub Xya Hli 31, 2020. Qhov no xws li cov vaj tsev thiab cov chaw siv txhua qhov xam cov tshav rag txuj, cov tshav nyob sab nrauv, thiab cov stadium tib si, uas yog tsis xam tej qhov chaw zov me nyuam (MSCR, YMCA, Lussier, WYC, thiab Red Caboose) uas yuav raug cia siv peb cov chaw siv raws li yog cov kev khiav hauj lwm tseem ceeb.
 • MSCR raug muab tso tseg cov kev kawm txhua yam thaum caij ntuj sov rau lub caij ntuj sov no. Lawv kuj yuav ua tau qee qhov kev kawm nyob sab nrauv rau thaum lub Xya Hli/lub Yim Hli, tab sis tsis pub muaj kev kawm nyob hauv lub tsev kawm ntawv.
 • MMSD cov kev rag txuj yuav tsis muaj nyob rau thaum caij ntuj sov uas cia neeg tuaj koom los yog kom cov me nyuam kawm ntawv mus sib koom nyob sab nrauv ntawm tsev kawm ntawv qhov chaw, los mus xyaum tej yam txog lub Xya Hli 31, 2020 nyob rau lub sij hawm no. MMSD yuav ua muab cov kev pab ntxiv rau txoj kev kawm hauv computer/online thiab ua qhov zoo tshaj plaws los mus muab cov kev kawm rag txuj thaum peb los npaj txiv rau thaum rov tuaj kawm li duas ib txwm muaj ntawm txoj kev khiav hauj lwm thaum nws muaj kev ruaj ntseg txaus thiab thaum peb muaj peev xwm duav tau tej yam xav tau rau qhov kev huv si, kev tu tus kheej hu si, kev tsom kwm, thiab kev sib tham mus los tsim nyog los mus tuav txoj kev kawm rag txuj nyab xeeb hlo.

Ua tsaug rau txhua yam nej ua los txhawb peb cov me nyuam kawm rag txuj. Thov nco ntsoov thiab paub meej tias peb pom cov lus no nrov tseeb zuj zuj txhua hnub thaum peb los leg tes hauj lwm no thiab pom qhov muaj nqis ntawm txoj kev sib ntsib los ntawm peb cov kev kawm, “Lub tsev kawm ntawv tsis yog ib lub tsev xwb, lub tsev kawm phaj siab cov kev kawm rag txuj tsis yog ib qhov kev rag txuj, kev sib fim, kev sib tw, kev sib ntsib, los yog kev tuaj sib tw” xwb.

Mus ntsib peb MMSD Tsev Neeg

Mus ntsib peb MMSD tsev

Mus saib cov dab neeg txhawb siab nyob hauv mmsd.org/storiesMMSD Voices PodcastInstagram thiab Facebook

May 15, 2020: Dream Bus, MMSD Lub Koob Tsheej Kawm Tiav

Lub Dream Bus bookmobile ziag no tab tom pib khiav hauj lwm mus los raws li yog qhov WiFi hotspot mus rau ub rau no!

Nws muaj neeg coob heev rau cov chaw raws li ntawm no hnub Monday txog Thursday. Tib cov kev tswj qhov kev nyob sib nrug raug muab siv nyob tom peb cov tsev kawm ntawv puav leej muab siv rau ntawm no tib yam nkaus.
 
10am -12pm: Ze ntawm ces kaum ntawm txoj kev Monterey Dr. & Trailsway St. ze ntawm Warner Park
1pm - 3pm: Allied Drive Qhov Chaw Kawm (Learning Center) ntawm 2237 Allied Dr.
 
WiFi network: IBR600B-fe2
Password: 44306fe2
 
Lub Dream Bus yog ib qhov kev koom tes los ntawm Dane County Feem Tsev Saib Ntawv (Library Service), Madison Feem Tsev Saib Ntawv Rau Pej Xeem (Madison Public Library) thiab Madison Lub Koom Haum Feem Tsev Saib Ntawv Rau Pej Xeem (Madison Public Library Foundation). Mus saib lwm qhov chaw muaj wireless internet pub dawb ntxiv ntawm mmsd.org/access-free-internet.

MMSD Lub Koob Tsheej Kawm Tiav: Yuav Mus Saib Li Cas

WISC-TV/Channel 3 yuav tso qhov kev tshaj tawm rau peb cov tsev kawm phaj siab txhua lub rau lub Hli 12, 13 thiab 14. Lawv yuav tso tawm nyob rau hauv WISC-TV/Channel 3 raws li lub caij nyoog hauv qab no. Ua ntej thawj lub koob tsheej nyob rau lub Rau Hli 12, yuav muaj ib qhov kev tshaj tawm xov xwm News 3 Now: 2020 Lub Koom Tsheej Kawm Tiav thaum 6:30-7pm. Yog tias nej tsis muaj cable, los txhob txhawj! Cov "cov koob tsheej" no kuj yuav muab tso tawm rau hauv qhov kev tshaj tawm TV nyob rau channel3000.com.
 
Friday, lub Rau Hli 12:
7-8pm - East HS
8-9pm - La Follette HS
 
Saturday, lub Rau Hli 13:
6.30-7pm - Capital & Shabazz
7-8pm - Memorial HS
8-9pm - West HS
 
Tsis tas li ntawd, cov tsev kawm phaj siab txhua lub cov koob tsheej kawm tiav yuav rov muab tso tawm dua ua ib qhov 4.5 xuab moos rau hnub Sunday 6/14 thaum 11:30am-4pm nyob rau TVW, Digital Over-the-air channel 3.2, Charter Cable 14, thiab Direct TV channel 14, thiab yuav muaj nyob rau demand hauv SBTV OTT App thiab channel3000+ hauv Roku, Amazon Fire, Apple TV, thiab Android TV.

May 8, 2020: Cov khoom noj muab pub ib ntus rau, wifi + Chromebook

Cov khoom noj muab pub ib ntus rau cov me nyuam uas tau txais zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj 

Wisconsin Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tab tom txheeb xyuas cov me nyuam kawm ntawv uas tau tsev kawm ntawv zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj nyob tom cov tsev kawm ntawv hauv Qhov Kev Muab Su Noj Tom Tsev Kawm Ntawv (National School Lunch Program) kom lawv thiaj yuav tau txais P-EBT. P-EBT yog ib qhov nyiaj pab ntxiv rau ib ntus los siv yuav khoom noj rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau txais tsev kawm ntawv zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj. DHS tau thov mus rau thiab tau nyiaj los ntawm USDA los muab P-EBT rau cov me nyuam kawm ntawv uas tsim nyog tau txais. Qhov no yog ib qhov nyiaj pab ntxiv rau tsev kawm ntawv cov zaub mov noj dawb muaj nyob tom MMSD. 

 • Yog tias nej muaj lus nug hais txog Pandemic EBT los yog P-EBT, uas yog cov nyiaj muas khoom noj ib ntus rau cov me nyuam uas ib txwm tau tsev kawm ntawv cov zaub mob noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj, thov mus saib qhov webpage no Wisconsin Department of Health Services yog xav paub ntxiv.
 • Yog tias nej muaj ib tug me nyuam los yog cov me nyuam uas tau zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj xyoo no los yog koom rau hauv ib lub tsev kawm ntawv CEP, nej tsis tas ua dab tsi lub sij hawm. Yog tias nej nyob rau hauv ib qhov nyiaj pab hauv xeev, xws li FoodShare los yog BadgerCare Plus, cov nyiaj pab no yuav muab tso rau hauv nej daim Quest card yog tias nej muaj ib daim lawm los yog nyob rau hauv daim P-EBT card uas nej yuav tseem yuav xa los rau nej.  
 • Mam ceeb toom rau nej thaum lub Tsib Hlis 21, 2020 yog tias nej yuav tau txais cov nyiaj pab no. 
 • Cov me nyuam kawm ntawv txhua tus uas tuaj kawm rau hauv ib lub tsev kawm ntawv CEP yuav tau txais qhov nyiaj pab P-EBT tsis hais txog qhov tau txais zaub mob noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov nou li. 
 • Wisconsin Feem Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DHS) tau teev ib cov npe ntawm cov me nyuam kawm ntawv tau txais zaub mov noj dawb los yog txo tus nqi zaub mov noj hauv Wisconsin kom muab tau nyiaj pab rau. Cov npe no tsis yog muaj txhua tus thiab kuj yuav nruam tau ib cov uas tsim nyog tau txais. Yuav kom paub meej tias cov me nyuam kawm ntawv tsim nyog tau txais txhua tus tau txais cov nyiaj pab P-EBT, DHS tau tsim ib daim ntawv sau npe nyob online. Mam muab ib qhov link xa hauv email los rau nej thiab mam muab tso rau hauv MMSD Feem Tuav Zaub Mov qhov website. 
 • Feem Khiav Hauj Lwm Tuav Kev Noj Qab Haus Huv thiab Saib Xyuas Tib Neeg (Health & Human Services) qhov webpage yuav muab kho dua thaum muaj tej ntsiab lus tshiab ntxiv.
 • Thov tsis txhob hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv los yog Feem Tuav Zaub Mov nyob rau lub sij hawm no lawv yuav tsis muaj cov ntsiab lus lwm yam.

Xav tau kev pab txhawb rau nej lub Chromebook lov?

Feem Tuav Tsev Neeg, Cov Hluas & Lub Zej Zog Kev Koom Siab (FYCE) tau tsim muaj cov videos los pab txhawb rau nej lub Chromebooks. Yog xav saib cov nqe lus video ces nkag mus rau hauv (logging) nej lub Chromebook, pauv cov user accounts thiab kev siv tus Gmail. Cov videos no muaj nyob hauv FYCE Qhov Facebook Page.

Ceeb Toom: Cov chaw siv WiFi nyob tom cov tsev kawm ntawv 

Peb txaus siab los ua txhua yam peb ua tau kom xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntawv txhua tus mus siv tau internet rau txoj kev kawm hauv computer/online. Ntxiv rau qhov muaj niaj hnub no, tsis ntev los no peb tau nruab cov Wireless Access Points (WAPs) nyob rau tom Aldo Leopold, Mendota, Toki, Orchard Ridge, Lincoln thiab Falk. 

Cov WAPs yuav cia cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv mus siv tau MMSD qhov wireless internet uas yog nyob sab nrauv ntawm lub tsev kawm ntawv siv lawv lub cuab yeej MMSD muab. Cov WAPs yuav tsis cia mus siv qhov internet uas yog siv lub cuab yeej uas tsis yog MMSD muab. Qhov wireless internet yuav muaj thaum 8 am-5 pm xya hnub ib lub lim tiam nyob rau ntawm cov WAPs no, thiab nyob deb li 500 hneev taw ntawm cov tsev kawm ntawv los siv tau. Yog xav paub ntxiv, xws li tej lus ceeb toom hais txog kev nyob sib nrug nyob rau tom peb cov WAPs.

Cov Me Nyuam Kawm Qib 12: Sau npej rau xa ntawv tseem ceeb sau tuaj ceeb toom txog tsev kawm qib siab 

Yuav kom txhawb tau cov me nyuam kawm tiav kom dhau qhov kev hloov mus rau tsev kawm qib siab, yuav tau hais kom nej tus me nyuam kawm qib 12 mus sau npe kom thiaj xa tsab ntawv tom MMSD tus kws pab txwv yim tuaj (cov niam txiv mus sau npe tau ib yam). Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais li 15 tsab xov nyob rau thaum lub caij ntuj sov ceeb toom rau lawv txog cov kauj ruam tseem ceeb ntxiv mus, thiab cov kws pab tswv yim yuav muaj caij los teb rau cov lus xa xov thiab ntsib tau cov me nyuam kawm ntawv/cov yim neeg thaum xav tau. Lawv cov ntsiab lus yuav tsis muab qhia rau leej twg. 

Cov piv txwv ntawm no yog hais txog cov kws pab tswv yim yuav muab txhawb rau cov me nyuam kawm ntawv: 

 • Ua ntawv thov nyiaj pab 
 • Teb rau tej yam kev siv nyiaj rau tsev kawm qib siab uas tsis npaj siab txog 
 • Tswj tej yam cov nyom ntawm lub neej, hauj lwm thiab kev npaj mus kawm qib siab 
 • Ua kom tiav tej ntaub natwv yuav tau ua rau tsev kawm qib siab
 • Sib tham nrog lawv cov tsev kawm qib siab 
 • Coj cov me nyuam kawm ntawv mus rau tej kev pab thiab kev txhawb tsim nyog tom lawv lub tsev kawm qib siab 
 • Txhawb qhov pauv nyob hauv cov laj txheej npaj vim yog tus kab mob COVID-19

Sau npe ntawm no.

Soj qab saib rau peb lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm

Ceeb toom, peb tau tuav cov rooj sib tham tshaj tawm xov xwm nyob hauv computer/online, uas yog ib lub fwv tsam rau cov neeg tshaj xov xwm tuaj muab lus nug tsoom fwv tswj kev kawm thiab tsooom thawj coj. Nej muaj cuab kav saib tau cov rooj sib tham tshaj tawm xov xwm pom ntsej muab (live) hauv tshooj no. Nyob hauv lub lim tiam no lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm, peb tau teb cov lus nug hais txog peb cov laj txheej npaj lub koom tsheej kawm tiav 2020 – qhov ua lub koob tsheej nyob hauv computer/online (virtual) thiab qhov ua lub koob tsheej cia neeg tuaj koom tib si thiab pob nyiaj siv, kev nrhiav neeg ua hauj lwm thaum qhov kev kawm caij ntuj sov, thiab peb hnub muab kev txhim kho ua hauj lwm rau lub Tsib Hlis 13, 2020.

Koom peb hauv Facebook Pom Ntsej Muag rau hnub Wednesd lub Tsib Hlis 14 rau peb Qhov Kev Sib Txhawb Siab Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 

Koom peb rau peb lub rooj sib tham pom ntsej muag hnub Thursday, lub Tsib Hlis 14 thaum 3:00 p.m. hais txog Kev Tswj Fwm Nej Cov Nyiaj Nyob Rau Lub Sij Hawm Tsis Paub Yuav Ua Cas, yog ib feem ntawm peb Qhov Kev Sib Txhawb Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 nyob hauv Facebook. Thaum nej txoj kev noj qab nyob zoo yog qhov tseem ceeb tshaj plaws muab khaws cia rau nruab siab, nej yuav tau txhawj txog kev noj kev haus thiab nej tej nyiaj txiag tib yam. Vim yog li ntawd MMSD koom tes nrog Summit Credit Union los xyuas meej kom nej tau tej yam muaj txiaj ntsim hais txog kev tswj fwm nyiaj txiag thiab tej yam tsim nyog los pab nej kom nkag siab zoo zog txog nej tus kheej tej kev siv nyiaj. Nej yuav hnov los ntawm MMSD Tus Thawj Coj Feem Tuav Tsev Neeg, Cov Hluas thiab Lub Zej Zog Kev Koom Siab Angela Fitzgerald Ward thiab Summit Credit Union Tus Neeg Paub Kev Tuav Nej, Amy Crowe. Koom tes ua ke, lawv yuav los coj nej mus txog rau qhov nej sawv, uas yog siv qhov nej muaj, qhov nyiaj ceev tau, pab tswj pob nyiaj siv, thiab hloov nej cov cwj pwm siv nyiaj kom mus dhau tej lub sij hawm tsis paub ua cas. Muab nej cov lus nug rau thaum qhov kev nthuav qhia thiab peb cov neeg paub ntawd yuav teb cov lus nug rau nej. 

Nej yuav mus saib tau peb qhov kev sib tham pom ntsej muag no hnub Wednesday, lub Tsib Hlis 6 ntawm no, muiaj MMSD Tus Neeg Kho Mob, Kari Stampfli thiab Feem Kev Noj Qab Haus Huv Tus Neeg Kho Mob thiab Tus Thawj Coj Feem Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv, Sarah Hughes tom Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv.

May 1, 2020: Update on Graduation 2020

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias tsab xov no yuav tuaj ntsib nej nyob nyab xeeb, thiab nej thiab nej tsev neeg yuav txaus siab rau qhov tshaj tawm tias yuav tshaj ntuj rau ob-peb hnub tom ntej no. Kuv xav xaus lub lim tiam no uas yog qhia me ntsis txog peb tes hauj lawm hais txog lub koob tsheej kawm tiav rau cov me nyuam kawm tiav 2020.  

Ua ntej no kuv xav hais rau nej tias kuv zoo siab npaum li cas rau cov yim thiab cov me nyuam kawm ntawv uas tau muab tswv yim, kev txhawb, thiab kev nkag siab mus rau peb thaum peb los npaj thiab muab txhua yam tso ua kev hais txog tej yam peb yuav ua los txhawb siab rau peb cov me nyuam kawm qib 12.   

Lub lim tiam tom ntej no nej yuav hnov txhua yam hais txog peb tus laj txheej npaj rau lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online (virtual graduation) uas nyob rau ncua sij hawm sai sai tom ntej no, tab sis qhov kuv txaus siab qhia rau nej hnub no yog peb tab tom npaj los qhuas cov me nyuam kawm tiav 2020 rau ncua sij hawm ntev. Ntxiv rau peb lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online, peb kuj npaj xws li ib lub koob tsheej cia neeg tuaj koom rau yav lig zog ntawm lub xyoo no, rau ib hnub ua mam muab qhia rau sawv daws, thiab thaum qhov kev phom sij ntawm tus kab mob COVID-19 tsawg me ntsis tso thiab kom nyob rau duas nyab xeeb me ntsis rau cov koom txoos loj zog ntawd. 

Kev npaj rau peb lub koob tsheej cia neeg tuaj koom tseem tab tom pib, thiab yuav muaj me nyuam kawm ntawv kev koom tes los mus ua lub koob tsheej uas yuav cia peb cov me nyuam kawm qib 12 tuaj ua ke nrog lawv cov tsev neeg, tuaj hawm lawv txoj kev kawm tiav thiab muab lub fwv tsam rau tus kheej tuaj sib ntsib ua ntej sib ncaim mus thaum lawv mus ntxiv rau theem tom ntej ntawm lawv lub neej. Peb mam muab cov ntsiab lus thiab txhua yam ntxiv los rau nej hais txog lub koob tsheej cia neeg tuaj koom nyob rau cov lim tiam yuav los tom ntej no.

Ras li txhua yam kawg yuav muab khaws tseg, peb tab tom yuav los muab kev tshaj tawm hais txog peb tus laj txheej txhua yam rau lub koob tsheej kawm tiav rau lub lim tiam tom ntej no hnub Wednesday. Nyob rau kev koom tes nrog cov lag luam hauv zos, tej feem ntawm qhov ua nyob rau hauv computer/online ntawm peb tus laj txheej yog ua ntau yam thiab yuav muab ib lub fwv tsam rau tag nrho lub zej zog tuaj txhawb siab, qhuas, thiab hawm peb cov me nyuam kawm qib 12 txoj kev kawm tiav nyob rau cov hau kev ua tau dhau ntawm qhov internet, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws nthuav qhia qhov peb lub zej zog txaus siab npaum li cas rau lawv.

Kuv paub tias qhov no yog ib qhov cov nyom heev rau peb cov me nyuam kawm qib 12 thiab lawv tsev neeg, thiab peb ua tsaug rau nej txoj kev ua zoo thiab txoj kev ua siab ntev thaum peb pom tias nws tseem ceeb los ua zoo xav nyob rau peb txoj kev npaj thiab cov kev khiav hauj lwm, thaum npaj los nrhiav txoj kev tswj ntawm qhov yuav ua Cov Me Nyuam Kawm Tiav 2020 Lub Koob Tsheej Kawm kom zoo tshaj li qhov ua tau, thiab kom nyab xeeb tshaj plaws li qhov ua tau. 

Lus Meej Tseeb, 
Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv
 

May 1, 2020: Kev Muaj Vaj Huam, Qhia txog kev siv WiFi thiab internet

Qhov vaj huam sib luag coj peb qhov kev txiav txim siab thaum muaj tus kab mob COVID-19 thiab txhua lub sij hawm

Peb cheeb tsam tsev kawm ntawv txaus siab txoj kev muaj vaj huam sib luag, tshwj xeeb yog txhua haiv neeg muaj vaj huam sib luag (racial equity), tau coj ntau qhov kev txiav txim siab uas peb tau muab nyob rau thaum muaj tus kab mob COVID-19. Peb tau tso kev muaj vaj huam sib luag rau hauv peb cov kev txiav txim siab uas yog tswj peb tus kheej rau cov lus nug uas peb qhov Kev Muaj Vaj Huam nug. Dai ntawv ib nplooj no tau tsim muaj los ntawm MMSD Equity Tool. Cov lus nug ntawd coj peb los tuav xam xyuas cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg uas raug cuam tshuam tshaj plaws, tej yam tshwm sim uas tsis tau npaj siab ntawm peb cov kev txiav txim siab thiab txhua tus laj txheej npaj mas peb yuav tsum npaj los daws cov teeb meem ntawd kom muaj txawg.

Peb paub tias nyob rau lub sij hawm cov nyom no thaum cov ntsiab lus no pauv txhua lub lim tiam thiab tej lub sij hawm pauv txhua hnub los yog txhua xuab moos peb yuav tau fwm qhov tseem ceeb ntawm txoj kev thaj tsob sai sai ntxiv mus thaum lub sij hawm nres to ntev txaus los muab txoj kev muaj vaj huam sib luag tso rau hauv peb qhov kev muab kev txiav txim siab, thiab txhua yam lus hais peb tau hnov tso nrog ua ke. Tsis muaj txoj hau kev kawg rau tej lus hais rau peb tes hauj lwm muaj vaj huam sib luag, tab sis peb xav qhia rau nej tias nws muaj nyob rawv rau qhov nruab nrab hauv txhua yam uas peb ua, thaum muaj COVID-19 no tib si.
 
Tej yam piv txwv ntawm cov kev txiav txim siab peb tau muab uas muaj vaj huam sib luag nyob rau tom hau ntej xws li qhov peb tau xaiv cov chaw muab khoom noj hauv tej khoom tsev, qhov peb los txiav txim siab txog peb cov kev muab qhab nee, qhov peb koom tes los muab cov cuab yeej thiab kev siv internet rau cov me nyuam kawm ntawv, qhov peb muab cov ntaub ntawv kawm ua ntau hom lus rau cov yim neeg, thiab qhov peb npaj peb pob nyiaj siv.

Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm pom zoo rau 3 tes hauj lwm los txhawb Black Excellence

Peb txaus siab los koom siab nrog lub zej zog rau cov hauj lwm (projects) uas txhawb Black Excellence. Cov hauj lwm tshiab tshiab no tau txhawb kev ua tsaug rau Black Excellence Lub Tswv Yim (Think Tank) thiab tau pom zoo los ntawm Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm lub lim tiam no xws li: 

 • Umoja Magazine cov rooj cob qhia sau ntawv nyob online rau cov hluas
 • Urban Triage npaj cov rooj cob qhia los muab cov ntsiab lus keeb coj rau cov laus hais txog tej yam cov cov yim neeg, tej kev ua niam ua txiv, kev sib txhawb siab thiab kev sib pab thaum muaj tus kab mob COVID-19
 • Kujichagulia Madison Center Rau Tus Kheej Muab Kev Txiav Txim npaj ib cov hauj lwm thaum lub Rau Hli 15 - 20 los muab kev txhawb siab ntawm lub RauHliTimKaum (Juneteenth) ua ke nrog cov yim neeg, cov hluas, thiab cov neeg zej zog

Nej yuav hnov cov lus hais txog cov hauj lwm no ntxiv tuaj ntawm Nichelle Nichols, Thawj Tswj Feem Muaj Vaj Huam Sib Luag, Kev Koom Tes thiab Kev Koom Siab, yuav hais lus rau hnub Wednesday lub rooj tham tshaj tawm xov xwm (press conference).

Qhia txog kev siv WiFi thiab internet

Nyob rau hnub Wednesday lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm, peb tau tham ib qhov tshiab hais txog kev xa cov cuab yeej thiab kev siv internet. Li ntawm 20,000 lub cuab yeej ziag no nyob rau tawm cov me nyuam kawm ntawv tes thiab peb muaj ib qhov kev los pov plob rau cov cuab yeej yog tias xav tau kev kho.
 
Peb txheeb tau 1,900 tsev neeg uas tseem xav tau kev siv internet, thiab peb muaj kev sib tham mus los tsis tu ncua nrog Nroog Madison hais txog lub hom phiaj muab kev pauv kom muaj kev siv tau internet mus ntev rau Madison cov me nyuam kawm ntawv txhua tus.
 
Nyob rau ncua sij hawm luv, peb koom tes nrog Madison Feem Tsev Saib Ntawv (Madison Public Library) los siv lawv lub Dream Bus rau yav tom ntej no los ua ib qhov WiFi pub dawb, peb tau xaj li ntawm 1,800 tawm qhov wireless hotspots xa mus rau cov yim neeg, thiab peb tab tom nruab ib cov kev siv wireless ncua kev deb (li 500 hneev taw) nyob rau peb tsib lub tsev kawm ntawv, raug xaiv rau cov koog tsev nyob uas muaj cov me nyuam kawm ntawv nyob coob dua ntais uas tsis muaj kev siv internet: Leopold, Mendota, Toki/Orchard Ridge, Lincoln thiab Falk.
 
Cov kev siv wireless no yuav tso cai rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv mus siv tau MMSD wireless internet sab nraum zoov ntawm lub tsev kawm ntawv uas yog siv lawv lub cuab yeej MMSD muab rau lawv txij thaum 8 a.m. txog 5 p.m. Pib txij lub lim tiam tom ntej no mus peb yuav muab txhua yam ntxiv qhia rau nej, xws li cov kev tswj nyob sib nrug uas yuav tau ua raws nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv no.
 
Nej yuav muaj cuab kav kawm tau ntau yam ntxiv los ntawm Chad Wiese, Tus Thawj Coj Feem Kev Khiav Hauj Lwm Saib Xyuas Vaj Tsev, nyob rau nws cov lus hais thaum lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm.

Kev npaj rau lub koom txoos kawm tiav cia neeg tuaj koom nyob rau ib hnub tom qab

Hnub no nyob thaum ntxov ntawd peb tau xa ib tsab xov hais txog kev npaj lub koob tsheej kawm tiav rau peb cov me nyuam kawm qib 12, lawv tsev neeg, thiab tsev kawm phaj siab cov neeg ua hauj lwm tias txhua yam mam li muab qhia ntxiv rau lub lim tiam tom ntej no hais txog lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online (virtual graduation) thiab ziag no peb tab tom npaj cia muaj ib lub koom txoos cia neeg tuaj koom tuaj muab kev txhawb siab rau cov me nyuam kawm tiav 2020 nyob rau ib hnub tom qab thaum nws nyab xeeb rau los mus ua.

Koom peb nyob hauv Facebook Pom Ntsej Muag (Live) rau hnub Wednesday, lub Tsib Hli 6

Peb koom tes nrog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv los tham txog nej cov kev txhawj txog tus kab mob coronavirus, ib txhia ntawm peb Txoj Kev Sib Txhawb Siab Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 nyob hauv Facebook Pom Ntsej Muab (Live). Koom peb rau lub rooj sib tham pom ntsej muag rau hnub Wednesday, lub Tsib Hlis 6 thaum 2:00 p.m. uas yuav muaj MMSD Tus Neeg Kho Mob (Lead Nurse), Kari Stampfli thiab Feem Kev Noj Qab Haus Huv Tus Neeg Kho Mob (Public Health Nurse) thiab Tus Thawj Coj Feem Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv, Sarah Hughes hauv Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv. Soj qab saib thaum peb cov thawj coj tuav feem kev noj qab haus huv los muab lub ntsiab xam pom hais txog kev noj qab nyob zoo thiab kev tswj fwm lub neej txhua hnub, nrog rau tej yam tshiab hais txog kev ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19 hauv Wisconsin thiab txhua yam hais txog tej qhov Madison lub koom haum tuav kev noj qab haus huv tab tom ua los ceev kom nej nyab xeeb.
 
Muab nej cov lus nug rau hauv tshooj hais lus ntxiv thaum qhov kev nthuav qhia thiab peb cov neeg mam li teb rau nej.
 

Pages