July 17, 2020 - Virtual Press Conference

A virtual press conference was held on 7/17/2020. The video is embedded for your convenience, however if you would like to jump directly any particular topic you can click a link below to jump to that point in the video on YouTube.

July 17, 2020: Qhov Kev Txiav Txim Siab Pib Tsev Kawm Ntawv Hauv

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 
 
Raws li nej paub, nyob rau thaum lub Peb Hlis 13, 2020, tag nrho Wisconsin cov tsev kawm ntawv raug kom kaw thiaj tiv thaiv tau qhov kev sib kis tus kab mob COVID-19. Hnub no, los peb muaj kev txhawj uas yog cov mob nyob hauv zos tseem muaj ntau ntxiv thiab kev cob qhia tuaj tom feem kev noj qab haus huv tuaj hais txog tej yam cov tsev kawm ntawv yuav tau muaj thiaj rov qhib tau cov tsev kawm ntawv uas ua rau peb cov hau kev tws tag. Peb tau hnov nej cov kev txhawj ua ntu zus ntxiv. Tom qab qhov kev ua tib zoo tuam xam xyuas ntawm cov no txhua yam, peb tau txiav txim siab tias nws yuav tsis ruaj ntseg  rau peb rov qhib cov tsev kawm ntawv rau thaum lub Cuaj Hlis, txawm yog siv tus qauv hybrid los yuav tsis ruaj tseg. Yog li ntawd peb tau muab qhov kev txiav txim siab nyuab heev los pib lub xyoo kawm 100% hauv Computer/Online. Qhov kev kawm hauv computer/online yuav muaj qhov tsawg kawg rau thawj lub quarter (mus txog lub Kaum Hli 30, 2020).
 
Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes ntxiv mus thaum peb los tshawb xyuas ntau tus qauv kawm rau qhov rov qhib tsev kawm ntawv. Peb ua tsaug rau cov lus txhawb nej muab tuaj rau peb ntawd, thiab peb yuav yoog raws nej cov tswv yim ntxiv mus thaum lub xyoo kawm los pib kawm mus. Yog tias nej tsis tau teb rau daim ntawv thom nug xa los hnub Monday ntawd, peb yuav xav hnov nej qhov kev xav rau yav tom ntej no thaum cov mob no hloov. Yog tias nej tsis tau teb los yog tsis tau txais daim ntawv caw mus ua, xav kom nej paub tias peb yuav xa qhov link mus rau daim ntawv thum nug los kom nej muaj lub fwm tsam mus ua. Yog li ntawd, thov soj qab saib ib tsam ib email los yog ib tsab ntawv sau (text) yuav xa los rau nej.
 
Raws li yog Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus, txoj kev ruaj ntseg ntawm txhua tus uas tuaj rau hauv peb cov tsev kawm ntawv txhua hnub yog kuv qhov kev pov plob, thiab yuav tsis xav kom muab tau qhov kev txiav txim siab yuam kev los ceev peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, thiab tag nrho peb lub zej zog txoj kev ruaj ntseg. Mus rau tom ntej, kuv yuav koom tes khiav hauj lwm nrog nraim Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Dr. Jenkins, yuav los pib hauj lwm, uas nws kuj paub thiab tau ua hauj lwm dhau ntau yam teb meem tib yam li no hais txog tus kab mob COVID-19 thiab qhov kaw tsev kawm ntawv nyob hauv Robbinsdale Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv, Minnesota. 
 
Peb paub tias qhov kev kawm hauv computer/online rau thaum lub caij nplooj zeeg no yuav tau muab txhim kho kom zoo tshaj qhov peb tau siv rau thaum lub caij nplooj hlav. Peb txaus siab rau qhov ntawd thiab yuav los ua hauj lwm ntxiv rau lub sij hawm tshuav ntawm lub caij ntuj sov no kom paub meej tias peb cov neeg ua hauj lwm muaj tej yam lawv xav tau los tswj txoj kev cov nyom, txoj kev sib raug zoo, thiab txoj kev qhia ntawv kom txhob kev sib cais haiv thiab los txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online nyob rau thawj lub quarter (mus txog lub Kaum Hli 30, 2020). Nyob hauv qhov peb qhia rau nej lub lim tiam tas los no hauv peb qhov kev npaj cov laj txheej, peb nthuav qhia ib txhia hau kev peb muaj los txhawb txoj kev kawm. Peb kuj txaus siab los xyuas meej kom peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg muaj tej yam nej xav tau los siv kom txoj kev kawm hauv computer/online ua tau ib txoj kev kawm zoo.
 
Yuav kom muab tau qhov kev txhim kho ua hauj lwm (PD) ntxiv, peb tab tom npaj los tsim cov hnub PD rau hauv daim phiaj caij nyoog, uas yuav cuam tshuam peb hnub pib kawm. Peb npaj los pib tsis pub lig tshaj lub Cuaj Hli 8, 2020 thiab mam li ceeb toom rau nej txog peb qhov kev txiav txim siab kom sai li sai tau. 
 
Thaum peb los khiav hauj lwm rau hauv lub caij ntuj sov xyuas meej kom muaj txoj kev kawm hauv computer/online zoo zog thiab muaj cuag ncua dua, peb kuj muaj ib pab neeg uas yuav los npaj ntxiv mus rau tus qauv kawm hybrid kom peb npaj txhij los siv nws thaum nws muaj kev ruaj ntseg siv tau. Peb yuav ntsuam xyuas cov ntaub ntawv ntxiv mus thiab yuav tham nrog cov neeg tuav feem kev noj qab haus huv thaum peb los muab cov kev txiav txim siab nyob rau txhua lub quarter. 
 
Kuv nco tau tias tsis muaj cov me nyuam kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv muaj kev cov nyom thiab kev nyuab ntau. Peb txaus siab los koom tes nrog nej txhawb nej thiab nej cov me nyuam kawm ntawv kom mus dhau lub sij hawm cov nyom no, nrog rau lub hom phiaj tshwj xeeb rau peb cov neeg zej zog uas ntxim li yuav muaj kev cov nyom. 
 
Qhov no yog ib qhov teeb meem hauv lub zej zog thiab peb yuav tau ua ib lub zej zog muaj kev sib txhawb los ceev peb cov me nyuam kawm ntawv kom koom siab rau txoj kev kawm thiab txhawb lawv txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev ntxhov siab. Yuav kom xaus tau qhov no, peb txoj kev koom tes nrog cov koom haum tseem ceeb yuav muaj nuj nqis heev los xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj kev mus siv tau cov khoom noj zoo, mus siv tau internet, mus siv tau cov kev pab rau fab kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg thiab qhia txhua hnub rau cov xib fwb thiab lwm cov neeg ua hauj lwm uas yuav muaj cuab kav txhawb tau lawv. 
 
Kuv paub tias nej muaj lus nug, kev tag tswv yim tsis paub ua li cas, kev txob, thiab kev txhawj ntau yam. Peb los muaj tib yam nkaus. Peb txaus siab los koom tes nrog nej thiab cov neeg kom tes hauv zej zog los ua mus kom dhau qhov no ua ke. Nyob rau cov hnub thiab cov lim tiam yuav los no peb yuav muaj ntau yam mus leg thiab sib tham.
 
Peb mam li hais los rau nej thaum peb mus ze rau lub Cuaj Hli uas yog xav emails txhua lub lim tiam rau nej, hais rau hauv peb qhov website thiab social media. Thaum peb los muab cov kev txiav txim siab rau yav tom nej, peb lub hom phiaj yog muab kev ceeb tom rau nej kom ntxov li qhov ntxov tau kom nej thiaj pib npaj tau rau tej yam xws li chaw zov me nyuam thiab cov caij nyoog ua hauj lwm. Nws yog peb qhov kev cia siab tias peb cov kev txiav txim siab yuav yog 2 mus rau 3 lub lim tiam ua ntej rau qhov pib ntawm txhua lub quarter.
Ib zaug ntxiv, qhov no yog ib qhov kev tshaj tawm nyuab heev. Qhov peb nyiam yuav yog kom cia tau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov xib fwb tuaj rau hauv cov tsev kawm ntawv tuaj kawm tim ntsej tim muag txhua lub lim tiam. Peb cia siab tias nws yuav ruaj ntseg los ua li ntawd sai sai no.
 
Lus Meej Tseeb,
 
Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

June 19, 2020: MMSD cov tshav ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov tshav ntaus pob tseem kaw

Dane County nyob rau Theem 2 ntawm tus laj txheej Dane Mus Rau Tom Ntej (Forward Dane plan), thiab thaum Madison cov tshav ua si thiab Dane County ib txhia tshav ua si twb qhib rau lub sij hawm no lawm, peb cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw ua si tseem kaw, tshwj tsis yog cov chaw zov me nyuam muaj ntaub ntawv xwb. Qhov no xam MMSD cov tshav ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov tshav ntaus pob tib si nyob rau lub sij hawm no. Peb mam qhia rau nej paub ntxiv.
 
Tuaj Tom Dane County Fab Saib Xyuas Cov Tshav Ua Si Tuaj:
Mus saib peb Cov Kev Pauv Hais Txog Cov Tshav Ua Si thiab Tej Yam Tshiab Vim Yog Muaj Tus Kab Mob COVID-19 webpage daim ntawv teev txhua yam hais txog Cov Tshav Ua Si.
 
Tuaj Tom Madison Fab Saib Xyuas Cov Tshav Ua Si Tuaj:
Tag nrho Madison Cov Tshav Ua Si puav leej qhib lawm uas yog muaj cov kev hloov thiab kaw txog rau muaj kev ceeb toom ntxiv. Thov mus nyeem tej yam muaj tshiab ntawm no hais txog tej qhov qhib thiab tej qhov kaw vim yog muaj tus kab mob COVID-19 nyob hauv Fab Saib Xyuas Cov Tshav Ua Si qhov website.

June 5, 2020: Qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj tshiab nyob rau sab hnub poob, nyob ntawm lub Tsev Kawm Phaj Pib Leopold

COVID-19 tau ua rau muaj kev cov nyom rau txhua lub zej zog. Lub Koom Haum Second Harvest of Southern Wisconsin, koom nrog MMSD thiab YMCA, yuav muab khoom nej rau cov uas xav tau. Qhov no yuav yog ib qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj (a drive-thru Mobile Pantry) txhua lub lim tiam.

Lub Tsev Kawm Phaj Pib Leopold Qhov Chaw Tsav Tsheb Mus Nqa Khoom Noj:

  • Thawj qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj yuav yog Tuesday lub Rau Hli 16.
  • Kev muab khoom noj yuav pib thaum 11:00 pm thiab yuav xaus rau thaum 1:00pm.
  • Qhov chaw yuav yog lub tsav nres tsheb tom lub Tsev Kawm Phaj Pib Leopold - 2602 Post Rd, Madison. 

Yog muaj tej qho pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw rau tsav tsheb mus nqa khoom noj (mobile pantry) mam hais los qhia rau nej uas yog xa hauv peb qhov kev sau ntawv tshiab los (new texting service). Yuav kom tau txais tsab xov sau los nej thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog ib txwm muaj, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.
 
Kev ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau tom lub koom haum Second Harvest thaum lub sij hawm muaj kab mob no. Peb tau sib yoog rau ntau yam es "txhob kov" li qhov ua tau. Txhua tus neeg tuaj koom yuav tsum nyob li 6 hneev taw sib nrug txhua lub sij hawm. Peb xav kom nej npaj nej lub pob tw tsheb qhib, thiab yog nej lub pob tw tsheb qhib tsis tau cov neeg ua hauj lwm mam muab tso rau cov thawv ntawv ze ntawm nej lub tsheb rau nej los muab tso rau hauv nej lub tsheb. Tej tug neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 yuav tsum tsis txhob tuaj nqa khoom noj.
 
Raws li yog ib qhov kev ceeb toom ntxiv, muaj ib qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj tshiab nyob rau sab hnub tuaj, nyob ntawm lub YMCA sab hnub tuaj ntawm 711 Cottage Grove Road.

May 22, 2020: Qhov chaw muab khooj noj tshiab (new pop-up mobile food pantry) ziag no muab koom noj nyob rau sab hnub tuaj

COVID-19 tau ua rau muaj kev cov nyom rau txhua lub zej zog. Lub Koom Haum Second Harvest of Southern Wisconsin, koom nrog MMSD thiab YMCA, yuav muab khoom nej rau cov uas xav tau. Qhov no yuav yog ib qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj (a drive-thru Mobile Pantry) txhua lub lim tiam.

Thaum twg: Thawj qhov tsav tsheb mus nqa (Drive-Thru Mobile Pantry) yuav yog Thursday lub Tsib Hlis 21.

Sij Hawm Pib: Kev muab khoom noj yuav pib thaum 3:00 pm thiab yuav xaus rau thaum 5:00pm.

Nyob Qhov Twg: Qhov chaw yuav yog qhov tsav tsheb hlav mus nyob ntawm lub YMCA sab hnub tuaj ntawm 711 Cottage Grove Road, Madison.

Yog muaj tej qho pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw rau qhov muab khoom noj (mobile pantry) mam hais los qhia rau nej uas yog xa hauv peb qhov kev sau ntawv tshiab (new texting service) los rau nej. Yuav kom tau txais tsab xov sau los nej thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog ib txwm muaj, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.

Kev ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau tom lub koom haum Second Harvest thaum lub sij hawm muaj kab mob no. Peb tau sib yoog rau ntau yam es "txhob kov" li qhov ua tau. Txhua tus neeg tuaj koom yuav tsum nyob li 6 hneev taw sib nrug txhua lub sij hawm. Peb xav kom nej npaj nej lub pob tw tsheb qhib, thiab yog nej lub pob tw tsheb qhib tsis tau cov neeg ua hauj lwm mam muab tso rau cov thawv ntawv ze ntawm nej lub tsheb rau nej los muab tso rau hauv nej lub tsheb. Tej tug neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 yuav tsum tsis txhob tuaj nqa khoom noj.

May 22, 2020: Cov Kev Rag Txuj Thaum Caij Ntuj Sov thiab cov chaw siv

Muaj ntau lo lus nug thiab kev xam pom hais txog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv qhov kev tso tawm Dane Tus Laj Txheej Mus Rau Tom Ntej/Forward Dane Plan, thiab cia siab tias cov ntsiab lus no yuav pab qhia tau meej thiab muab tau cov lus teb rau tej lus nug hais txog cov kev rag txuj thaum caij ntuj sov thiab cov chaw siv.

Peb yuav mus muab tej ntsiab lus los ntxiv thiab muab kev qhia meej thaum muaj cov ntsiab lus rau peb. Peb txaus siab thiab qhuas qhov no tsis yog lub tswv yim los yog tej yam peb tau siv xwb, tab sis peb qhuas peb txoj kev pov plob ua tau ib cov neeg koom tes zoo nrog peb lub zej zog thiab siv cov qauv kev ruaj ntseg uas yuav pab kom rov pib tau qhov kev kawm tus neeg tuaj koom tau uas peb nruam los lawm, thiab ceev kom peb cov me nyuam muaj kev ruaj ntseg.

Tswv Xeev Tus Tswj Ncauj Lus (General Counsel) tau piav qhov xaus ntawm lub xyoo kawm 2019-2020 raws li yog lub Rau Hli 30, 2020 – tau muab txiav txim ua qhov xaus ntawm lub xyoo kawm. Qhov no txhais tau tias cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw siv lwm yam yuav raug kaw rau cov me nyuam kawm ntawv rau txoj kev qhia ntaub natwv thiab txoj kev kawm lwm yam mus txog rau hnub ntawd. Nws kuj yuav muaj taus ib lo lus kee dua uas yuav txuas tau lub sij hawm ntxiv mus.

MMSD yuav siv cov kev pab ntawm no los txhawb Dane Tus Laj Txheej Mus Rau Tom Ntej thiab qhov kev rov qhia uas muaj kev ruaj ntseg ntawm peb cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zog:

1) Qhov kev qhia rag txuj lub caij nplooj hlav hauv computer/online yuav muaj mus txog lub Tsib Hlis 30, 2020 rau cov kev rag txuj caij nplooj hlav xwb.

2) Cov kev xyaum ntxiv thaum caij ntuj sov yuav pib rau lub Rau Hli 1, 2020 tib yam li cov kev xyaum ntxiv kom muaj zog thiab kom ib cev ntxhee (general strength and fitness training).

3) MMSD cov kev kawm rag txuj yuav tsis muaj qhov cia neeg tuaj kawm, qhov no xws li yog cov kev tuaj sib koom caij ntuj sov, qhib chav gyms, cov camps, cov clinics los yog lwm yam kev xyaum ntxiv mus txog lub Xya Hli 31, 2020. Tsis tas li ntawd:

  • Cov tsev kawm ntawv yuav raug kaw mus txog lub Xya Hli 31, 2020. Qhov no xws li cov vaj tsev thiab cov chaw siv txhua qhov xam cov tshav rag txuj, cov tshav nyob sab nrauv, thiab cov stadium tib si, uas yog tsis xam tej qhov chaw zov me nyuam (MSCR, YMCA, Lussier, WYC, thiab Red Caboose) uas yuav raug cia siv peb cov chaw siv raws li yog cov kev khiav hauj lwm tseem ceeb.
  • MSCR raug muab tso tseg cov kev kawm txhua yam thaum caij ntuj sov rau lub caij ntuj sov no. Lawv kuj yuav ua tau qee qhov kev kawm nyob sab nrauv rau thaum lub Xya Hli/lub Yim Hli, tab sis tsis pub muaj kev kawm nyob hauv lub tsev kawm ntawv.
  • MMSD cov kev rag txuj yuav tsis muaj nyob rau thaum caij ntuj sov uas cia neeg tuaj koom los yog kom cov me nyuam kawm ntawv mus sib koom nyob sab nrauv ntawm tsev kawm ntawv qhov chaw, los mus xyaum tej yam txog lub Xya Hli 31, 2020 nyob rau lub sij hawm no. MMSD yuav ua muab cov kev pab ntxiv rau txoj kev kawm hauv computer/online thiab ua qhov zoo tshaj plaws los mus muab cov kev kawm rag txuj thaum peb los npaj txiv rau thaum rov tuaj kawm li duas ib txwm muaj ntawm txoj kev khiav hauj lwm thaum nws muaj kev ruaj ntseg txaus thiab thaum peb muaj peev xwm duav tau tej yam xav tau rau qhov kev huv si, kev tu tus kheej hu si, kev tsom kwm, thiab kev sib tham mus los tsim nyog los mus tuav txoj kev kawm rag txuj nyab xeeb hlo.

Ua tsaug rau txhua yam nej ua los txhawb peb cov me nyuam kawm rag txuj. Thov nco ntsoov thiab paub meej tias peb pom cov lus no nrov tseeb zuj zuj txhua hnub thaum peb los leg tes hauj lwm no thiab pom qhov muaj nqis ntawm txoj kev sib ntsib los ntawm peb cov kev kawm, “Lub tsev kawm ntawv tsis yog ib lub tsev xwb, lub tsev kawm phaj siab cov kev kawm rag txuj tsis yog ib qhov kev rag txuj, kev sib fim, kev sib tw, kev sib ntsib, los yog kev tuaj sib tw” xwb.

Mus ntsib peb MMSD Tsev Neeg

Mus ntsib peb MMSD tsev

Mus saib cov dab neeg txhawb siab nyob hauv mmsd.org/storiesMMSD Voices PodcastInstagram thiab Facebook

May 15, 2020: Dream Bus, MMSD Lub Koob Tsheej Kawm Tiav

Lub Dream Bus bookmobile ziag no tab tom pib khiav hauj lwm mus los raws li yog qhov WiFi hotspot mus rau ub rau no!

Nws muaj neeg coob heev rau cov chaw raws li ntawm no hnub Monday txog Thursday. Tib cov kev tswj qhov kev nyob sib nrug raug muab siv nyob tom peb cov tsev kawm ntawv puav leej muab siv rau ntawm no tib yam nkaus.
 
10am -12pm: Ze ntawm ces kaum ntawm txoj kev Monterey Dr. & Trailsway St. ze ntawm Warner Park
1pm - 3pm: Allied Drive Qhov Chaw Kawm (Learning Center) ntawm 2237 Allied Dr.
 
WiFi network: IBR600B-fe2
Password: 44306fe2
 
Lub Dream Bus yog ib qhov kev koom tes los ntawm Dane County Feem Tsev Saib Ntawv (Library Service), Madison Feem Tsev Saib Ntawv Rau Pej Xeem (Madison Public Library) thiab Madison Lub Koom Haum Feem Tsev Saib Ntawv Rau Pej Xeem (Madison Public Library Foundation). Mus saib lwm qhov chaw muaj wireless internet pub dawb ntxiv ntawm mmsd.org/access-free-internet.

MMSD Lub Koob Tsheej Kawm Tiav: Yuav Mus Saib Li Cas

WISC-TV/Channel 3 yuav tso qhov kev tshaj tawm rau peb cov tsev kawm phaj siab txhua lub rau lub Hli 12, 13 thiab 14. Lawv yuav tso tawm nyob rau hauv WISC-TV/Channel 3 raws li lub caij nyoog hauv qab no. Ua ntej thawj lub koob tsheej nyob rau lub Rau Hli 12, yuav muaj ib qhov kev tshaj tawm xov xwm News 3 Now: 2020 Lub Koom Tsheej Kawm Tiav thaum 6:30-7pm. Yog tias nej tsis muaj cable, los txhob txhawj! Cov "cov koob tsheej" no kuj yuav muab tso tawm rau hauv qhov kev tshaj tawm TV nyob rau channel3000.com.
 
Friday, lub Rau Hli 12:
7-8pm - East HS
8-9pm - La Follette HS
 
Saturday, lub Rau Hli 13:
6.30-7pm - Capital & Shabazz
7-8pm - Memorial HS
8-9pm - West HS
 
Tsis tas li ntawd, cov tsev kawm phaj siab txhua lub cov koob tsheej kawm tiav yuav rov muab tso tawm dua ua ib qhov 4.5 xuab moos rau hnub Sunday 6/14 thaum 11:30am-4pm nyob rau TVW, Digital Over-the-air channel 3.2, Charter Cable 14, thiab Direct TV channel 14, thiab yuav muaj nyob rau demand hauv SBTV OTT App thiab channel3000+ hauv Roku, Amazon Fire, Apple TV, thiab Android TV.

Pages