Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias nej yuav nrhiav tau cov chaw txhawb zog thiab so raws peb lub caij so nplooj hlav los xaus. Thaum peb txhua leej, txhua tus, thiab lub zej zog, koom tes los nrhiav peb txoj hau kev kom hloov tau cov mob nkeeg no kom saib, kuv xav qhia ib qhov tshiab tseem ceeb rau nej hais txog qhov kev xa cov cuab yeej tuaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau los rau peb qhov kev kawm hau computer/online (Virtual Learning) uas yuav pib sai mus.  

Raws li nej coob leej paub lawm, cheeb tsam tsev kawm ntawv tau muaj kev cov nyom rau ob-peb lub lim tiam tas los no los npaj ib tug laj txheej kom nyab xeeb rau qhov kev xa cov cuab yeej tuaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Feem kev noj qab haus huv cov kev cai tswj thiab cov lus kee tuaj ntawm Tswv Xeev Evers’ chav tuav hauj lwm tuaj los mus thaj tsob rau tus kab mob Coronavirus uas tau kom cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis txhob ua raws cov laj xub npaj tias yuav muab cov cuab yeej rau sawv daws tom tsev kawm ntawv thiaj ua tau raws qhov kev kom sawv daws nyob sib nruag (social distancing).   

Yuav kom ua tau qhov kev cov nyom no, MMSD koom tes nrog lub tuam txhab xa khoom United Parcel Service (UPS) kom muab cov cuab yeej qhwv xa los rau txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Cov cuab yeej yog ib feem tseem ceeb rau cov me nyuam kawm ntawv thaum MMSD cov kev hloov los rau txoj kev kawm hauv computer/online (Virtual Learning) uas npaj yuav pib rau lub Plaub Hlis 6, 2020.

Yuav kom qhov no tshwm sim taus, UPS tau muab tus nqi txo ntau heev ntawm  rau MMSD xws li cov thawv ntawv, qhwv cov khoom, kev tuav pov fwm, thiab kev plov meej xa mus rau sawv daws. 

Peb tus laj txheeb yog pib xa cov cuab yeej kom tau rau hnub Wednesday kom cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tau cov cuab yeej rau thaum kawg ntawm lub lim tiam tom ntej no. Cov kev xa tuaj yuav tsum tau ib tug “rheev npe”, txhais tau tias UPS tus neeg tsav tsheb xa tuaj ntawd yuav tau txheeb xyuas ib tug neeg tau txais lub cuab yeej ntawm txhua tsev neeg kom meej. Qhov no yuav ua tau tiav raws cov kev cai tswj kom nyob sib nrug uas yog siv qhov kev txheeb xyuas yooj yim tias lub cuab yeej tau txais los ntawm tsev neeg lawm tiag.

Hauv qhov kev npaj, nyob rau ob-peb hnub tom ntej no MMSD mam li txheeb xyuas cov chaw nyob xa los rau cov yim neeg uas tau qhia tias lawv xav tau ib lub cuab yeej kom xa tau los rau, vim tias ib txhia chaw nyob kuj yuav txawv dua tej tsev neeg qhov chaw nyob. Tsis tas li ntawd, cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom koom tes nrog Nroog Madison los txheeb xyuas cov me nyuam uas yuav nyob nrog lawv tsev neeg rau tom tsev so (hotels) kom paub meej tias cov me nyuam kawm ntawv no tau cov kev pab lawv xav tau los kawm ntxiv mus. 

Yog tias nej tau qhia tias nej tus me nyuam xav tau ib lub cuab yeej, thov soj qab saib MMSD daim ntawv thom nug los txheeb xyuas nej qhov kev xav tau thiab nej qhov chaw nyob kom peb thiaj yuav paub meej kom nej tau txais ib lub. Xav kom nej paub tias peb yuav ua txhua yam li qhov ua tau los txiav txim xyuas cov chaw nyob rau cov yim neeg uas tsis tau txais cov ntawv thom nug los yog xav cov ntawv thom nug rov tuaj. 

Txij thaum pib ntawm qhov teeb meem no, peb lub hom phiaj yog kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm thiab peb ntseeg tias qhov no yuav yog txoj hau kev muab cov cuab yeej tseem ceeb no tau rau cov me nyuam kawm ntawv ceev tshaj plaws kom txhua tus me nyuam kawm ntawv tau cov kev pab los kawm tau ntxiv mus. 

Thov ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev nkag siab.

Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

Dear MMSD Families,

I hope this email finds you well. As we gear up to begin professional development with staff next week on providing virtual learning to our students, I wanted to continue to provide updates on topics I know are important to you.

Device distribution

We are on track to tentatively be handing out Chromebooks to families next Thursday (elementary schools) and Friday (middle and high schools). As plans are finalized, I will be reaching out with more details. If you have had trouble accessing the survey, know that we are not turning any students away. If you request a Chromebook for your student, we will be following up through a variety of strategies to make sure that all of our students have access to a device and can connect to the internet. However, if you did receive the link to the survey but haven’t completed it, please do so. It gives us a baseline idea of how many devices we need to have prepared to distribute next week.

MMSD playgrounds are closed

Playgrounds on MMSD school property are closed. Under Governor Evers’ “Safer At Home” order, playgrounds are off limits. If you have questions, please review Madison & Dane County Public Health’s “Safer At Home” 101 poster.

Communicating with teachers and principals

If you urgently need to contact your school, all principal email addresses are posted here and on mmsd.org. Your child’s teachers may be reaching out to you as well via email, in particular once virtual learning begins. Please check your email on a regular basis, if possible, so you don’t miss important messages. Given these extraordinary circumstances, we are temporarily allowing staff to reach out to families via their personal cell phones. If you receive phone calls from numbers you do not recognize, please know that it may be a teacher calling.

We are in this together

None of us signed up for this, but we are going to get through it together. Virtual learning is causing us to approach teaching and learning in new and creative ways. Most importantly, we want our students to feel supported and positive about their learning. We want to set them up for success, and to do so we need to provide compassion, patience, and grace through this process as we learn together. I would ask the same for our teachers, who are working diligently to become proficient very quickly with new ways of teaching with technology.

In partnership,

Jane Belmore
Interim Superintendent
Madison Metropolitan School District

Tag kis no Tswv Xeev Evers tau tshaj tawm tias Wisconsin cov tsev kawm ntawv yuav raug kaw mus txog rau lub Plaub Hlis 24, 2020. Nws kuj tau tawm ib tsab lus kee kom “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua (Safer At Home)” uas kee kom kaw cov lag luam tsis tseem ceeb thiab txwv cov kev mus ncig tsis tseem ceeb. 
 
Cov tsev kawm ntawv siv txoj kev kawm hauv computer/online mas muab xam tias tseem ceeb, yog li ntawd peb npaj siab mus rau tom ntej nrog peb tus laj txheej los xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj cov cuab yeej digital. Peb paub tias muaj ntau leej muaj lus nug hais txog qhov no. Peb hnov nej lawm thiab peb yuav sib zog ua hauj lwm los xyuas txhua yam. 
 
Peb tau hnov ntawm ib txhia yim neeg tias nej tsis tau txais daim ntawv thom nug hnub Monday. Yog tias nej tsis tau txais daim ntawv thom nug, xav kom nej paub tias: 

  • Peb tsuas xa ib daim ntawv thom nug rau ib tsev neeg xwb, tsis yog txhua tus niam txiv/tus saib xyuas yuav tau txais ib daim ntawv thom nug. 
  • Ib txhia cej luam tias tsab email xa Monday mus rau hauv lawv cov junk/spam folders lawm. Yog tias tsis muaj neeg hauv nej tsev neeg tau txais tsab email, ces mus xyuas hauv. 
  • Muaj ib qhov teeb meem hnub Monday thaum txaus ntuj nrog cov software uas ua rau cov lus xa (text message) tsis tau tawm mus. Peb tab tom txheeb xyuas peb tus vendor los daws qhov no kom sai li sai tau.

 
Peb kuj yuav muab daim ntawv qhia tej yam tshiab no tso rau hauv cov tsev kawm ntawv txhua lub qhov Facebook pages. 
 
Peb tau ib cov xov zoo hnub no! AVID, uas yog qhov kev npaj kom txij mus rau tsev kawm qib siab uas tau sim los pab cov me nyuam kawm ntawv npaj cov kev txawj ntse lawv tsim nyog tau kom kawm tau zoo nyob hauv tsev kawm qib siab tau tshaj tawm hnub no tias lub Tsev Kawm Phaj Siab East raug qhuas raws li yog ib Lub Tsev Kawm Ntawv Ua Nthuav Tawm Thoob Teb Chaws Hais Txog AVID (AVID National Demonstration School) thiab yuav rov muab siv ntxiv mus txog rau xyoo kawm 2022-23. Qhov kev pab no muab xyuas tshwj xeeb rau feem kev sau ntawv, kev xav tob tob, kev koom teb ua kev, kev teeb ua (organization) thiab kev nyeem ntawv. Zoo siab rau lub Tsev Kawm Phaj Siab East!
 
Tib yam li txhua zaus, saib xyuas nej tus kheej thiab lwm tus kom zoo. Peb yuav mus dhau qhov no ua ke.  #MMSDFamily
 

Raws li nej yuav tau pom nyob hauv cov xov xwm hnub no, Governor Evers tau tshaj tawm tias nws yuav tawm ib tsab lus kee “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua (Safer At Home)” kom txo tau qhov kev sib kis kab mob thoob ntiaj teb, tiv thaiv qhov kev kis tus kab mob coronavirus thiab saib xyuas cov neeg peb hlub tshua txoj kev nyab zeeb kom zoo. 
 
Txhua yam hais txog tsab lus kee npaj yuav muab tso tawm rau hnub Tuesday. Peb xav kom nej ua raws li tsab lus kee, thaum peb ua peb feem xyuam rau txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev nyab xeeb ntawm peb lub zej zog. Thaum tau Tswv Xeev tsab lus keev muab tuaj rau peb lawm, kuv cog lus tias MMSD yuav koom tes los nkag siab nej, tham rau nej, thiab teb rau nej txog qhov tias nws yuav cuam tshuam rau MMSD cov kev ua hauj lwm li cas kom sai li sai tau.

Kev Kawm Hauv Computer/Online

Peb kuj paub cov hnub tom ntej no uas xav tau rau cov kev pab ntxiv rau txoj kev kawm hauv computer/online. Peb npaj siab los ua txhua yam peb ua tau los xyuas meej kom peb cov me nyuam kawm ntawv kawm tau thiab sib tham tau mus los nrog lawv cov xib fwb thiab cov phooj ywg kawm ua ke. Peb yuav ua hauj lwm kom ntau li qhov ntau tau hais txog ntau yam xav tau kev pab ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg. Peb yuav muab cov ntsiab lus uas yuav muaj rau tom ntej no uas yuav muab tau txhua yam hais txog MMSD tus laj txheej rau txoj kev kawm hauv computer/online uas muab npaj siv rau thawj lub lim tiam ntawm lub Plaub Hlis. 

Kev Mus Siv Cov Cuab Yeej thiab Internet 

Nej ntau leej tau hais tuaj tias xav tau kev mus siv cov cuab yeej digital thiab internet rau nej cov me nyuam kawm ntawv. Peb xav xyuas meej kom txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau ib lub cuab yeej mus siv tau ib lub. Soj qab saib rau tsab xov xa los rau nej hnub no yog tias nej tsis tau txais ib tsab nug txog nej tus me nyuam qhov kev mus siv ib lub cuab yeej thiab internet. Nws tseem ceeb heev uas cov yim neeg los mus teb rau daim ntawv thom nug no kom peb thiaj txhawb tau nej rau lub sij hawm no. Peb feem tuav kev tshawb fawb ua raws txoj kev hais mus rau sawv daws mas thiaj hais tau mus rau txhua tsev neeg. 

Tseem Muaj Khoom Nej Pub Dawb Ntxiv Mus – Cov Me Nyuam Tsis Tas Tuaj

Cim tseg tias muaj khoom noj pub dawb ntxiv mus nyob rau tej qhov chaw thoob plaws hauv lub nroog. Nej cov me nyuam tsis tas tuaj es nej thiaj nqa tau cov khoom noj ntawd rau lawv. Qhia mus rau feem saib xyuas zaub mob cov neeg ua hauj lwm paub seb nej xav tau peb tsawg qhov su thiab pes tsawg qhov tshais rau cov me nyuam. Yuav tsis kom nej muab ID rau lawv. Peb yuav muab su thiab tshais rau cov hnub raws li ntawm no, kom cov yim neeg thiaj li yuav mus tau rau tom qhov chaw ntawd txhua hnub ib zaug xwb. Nej yuav mus nqa tau cov khoom noj uas yog tsav tsheb mus nqa los yog taug kev mus nqa – seb qhov twg ceev tshaj plaws rau nej thiab nej tsev neeg.

Peb Hnov Nej

Muaj ntau nyam kev txhawj thiab kev txhov siab nyob hauv peb lub zej zog thaum peb cov yim neeg muab tej lus nug tseem ceeb hais txog kev kawm tiav, cov qhab nee, thiab tej zaum kuj yuav muaj qhov muab lub xyoo kawm txuas ntxiv qee lub tsev kawm ntawv. Xav kom nej paub tias peb hnov nej lawm. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thoob plaws hauv xeev puav leej muaj tib cov lus nug no, thiab xav kom nej paub tias peb tab tom npaj ntau qhov hais txog qhov yuav saib xyuas peb lub zej zog li cas.  
 
Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom koom tes los sib tham nrog tsoom fwv Feem Kev Noj Qab Haus Huv, Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) thiab cov nom tswv lwm tus los npaj rau tej yam yuav muaj tom ntej no. Thaum qhov teeb meem no tab tom muaj tshwm sim, peb yuav tswj thiab yoog raws txoj kev txhua yam ntxiv mus kom pab tau peb cov me nyuam kawm ntawv thiab lub zej zog mus rau qhov zoo tshaj plaws ntawm peb qhov kev muaj peev xwm ua tau.  
 

P.S. “Nyob hauv tsev. Xav ntawv mus pov npav.” Tsoom fwv xav kom txhua tus uas yuav muaj cuab kav mus tau mus pov npav rau thaum lub Plaub Hli 7 qhov kev xaiv tsa. Nej yuav muaj cuab kav mus pib tau ntawm https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau cov xwm txheej uas tau tshwm sim thiab kev npaj rau yam yuav los tom ntej no. Peb vam tias nej thiab nej tsev neeg noj qab nyob zoo thiab peb paub tias nej coob leej ntau tus tos ntsoov kev kawm online rau nej tus me nyuam. 

Peb xav qhia ib co ntsiab lus tseem ceeb rau nej sawv daws rau lub sij hawm peb npaj hloov mus rau kev Kawm Online. Lub sij hawm no peb tsis paub seb peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw ntev npaum ces peb thiaj li xav npaj kev Kawm Online Rau MMSD 4K-12 kom ntev li ntev tau. 

Peb tab tom npaj kev kawm ua hauj lwm rau kev kawm online thiab muab sij hawm npaj rau cov xib fwb qhia 4K txog 12 thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub lim tiam ntawm 3/30-4/3 rau kev npaj siab tias hnub pib yog Monday, lub Plaub Hlis hnub tim 6 rau cov me nyuam kawm ntawv. Peb kuj yuav mus sau cov me nyuam kawm ntawv cov cuab yeej siv (devices) tom cov tsev kawm ntawv los npaj rau cov sij hawm thaum cov yim neeg ntawm cov me nyuam kawm qib k-4 tuaj nqa ib lub cuab yeej siv rau qho kev teeb txheeb “tuaj nqa thiab mus” uas txhawb kev nyob nrug deb. Thaum peb hloov los mus Kawm Online lawm txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev nkag mus kom tau rau Google Education. 

Thov kom nej paub tias lwm lub lim tiam peb yuav qhia nej txog ib qho kev npaj los ntawm Feem Kev Pab Me Nyuam Kawm Ntawv uas muab kev pab rau cov me nyuam kawm ntawv muaj kev nyuab kawm tsis tau los nkag rau kev qhia kawm thiab rau qhov kawg ntawm ua tau uas yog tsim kev kawm los duav cov hom phiaj IEP thiab kev ua raws li lub xeev thiab tsoom fwv loj cov kev tswj. 

Ntxiv rau qhov kev npaj hloov no, yuav muaj ib daim ntawv thom nug xa rau cov yim neeg rau hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 23  uas nug txog lawv txoj kev tau ib lub cuab yeej siv digital thiab internet. Nws tseem ceeb heev rau cov yim neeg los teb daim ntawv thom nug li ntawv peb thiaj li txhawb nqa tau peb cov yim neeg rau lub sij hawm no. 
 
Ob peb hnub tom ntej no peb yuav muab lus qhia uas pab tau nej hloov mus rau kev Kawm Online kom yooj yim li yooj yim tau. Cov lus qhia no yuav muab tso rau hauv MMSD qhov website mmsd.org/COVID19 thaum tau.  

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev nkag siab. Pab Neeg MMSD ua hauj lwm tas mus li txhua lub sij hawm los npaj kev hloov mus Kawm Online thiab npaj rau cov kev nyuab yuav los tom ntej no. Nws tau yog ib txoj kev nyuab los khiav thiab peb tseem tshuav ntev thiaj mus txog thiab kuv xav kom nej paub tias peb ris nej lub txiaj ntsim npaum li cas rau nej txoj kev txhawb nqa uas nej tau nthuav qhia rau txoj kev peb taug no. 

Jane Belmore
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

Estimadas familias,

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos durante los eventos que han estado ocurriendo y planificamos para lo que está por venir. Esperamos que usted y su familia estén bien, y reconocemos también que muchos de ustedes están deseando una experiencia de Aprendizaje Virtual para sus hijos. 

Mientras nos preparamos para la transición al Aprendizaje Virtual, queremos compartir información importante con todos ustedes. Aunque no sabemos cuánto tiempo permanecerán cerrados nuestros edificios, queremos estar preparados para el Aprendizaje Virtual de 4K a 12° grado de MMSD por el tiempo que sea necesario.  

En la actualidad estamos planificando el aprendizaje profesional virtual y los periodos de planificación para todos los maestros y el personal escolar de 4K a 12° grado, a llevarse a cabo en la semana del 30 de marzo al 3 de abril, anticipando que los estudiantes comienzan el lunes, 6 de abril del 2020.  Reuniremos también los dispositivos digitales para los estudiantes en las instalaciones escolares, para prepararnos para el momento en que las familias de los estudiantes de kínder a 4°grado puedan recoger un dispositivo digital del distrito, siguiendo el protocolo de "tomarlo y seguir" que aún refuerza el distanciamiento social. A medida que seguimos trabajando en nuestro plan de transición al Aprendizaje Virtual, será un requisito que todos los estudiantes tengan acceso al portal Google Education [Educación Google].

Por favor tengan en cuenta que a inicios de la próxima semana les estaremos dando información actualizada sobre un plan de Servicios Estudiantiles que provee a los estudiantes con discapacidades acceso a un currículo de educación regular, y en la medida posible, instrucción diseñada para satisfacer las metas y prácticas del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) de acuerdo con regulaciones estatales y federales.

Además, en preparación para esta transición, el lunes, 23 de marzo se enviará una encuesta a las familias preguntando sobre su acceso tanto a los dispositivos digitales como al Internet. Es fundamental que las familias respondan a esta encuesta para que podamos apoyarlas durante este tiempo.

En los próximos días, les proporcionaremos información que les ayudará a hacer la transición a un entorno de Aprendizaje Virtual lo más fácil posible. Cuando esta información esté disponible se publicará también en el sitio web mmsd.org/COVID19 de MMSD.

Agradecemos su paciencia y comprensión. El equipo de MMSD continúa trabajando sin cesar para prepararse para la transición al Aprendizaje Virtual y para planificar y prepararnos para otros desafíos que se avecinan. Este ha sido un camino complicado de transitar, y todavía nos queda todos mucha más distancia por recorrer; quiero además que sepan cuánto apreciamos todo el apoyo que nos han demostrado a lo largo del camino. 

Jane Belmore

Superintendente interina

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau cov xwm txheej uas tau tshwm sim thiab kev npaj rau yam yuav los tom ntej no. Peb vam tias nej thiab nej tsev neeg noj qab nyob zoo thiab peb paub tias nej coob leej ntau tus tos ntsoov kev kawm online rau nej tus me nyuam. 

Peb xav qhia ib co ntsiab lus tseem ceeb rau nej sawv daws rau lub sij hawm peb npaj hloov mus rau kev Kawm Online. Lub sij hawm no peb tsis paub seb peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw ntev npaum ces peb thiaj li xav npaj kev Kawm Online Rau MMSD 4K-12 kom ntev li ntev tau.  

Peb tab tom npaj kev kawm ua hauj lwm rau kev kawm online thiab muab sij hawm npaj rau cov xib fwb qhia 4K txog 12 thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub lim tiam ntawm 3/30-4/3 rau kev npaj siab tias hnub pib yog Monday, lub Plaub Hlis hnub tim 6 rau cov me nyuam kawm ntawv. Peb kuj yuav mus sau cov me nyuam kawm ntawv cov cuab yeej siv (devices) tom cov tsev kawm ntawv los npaj rau cov sij hawm thaum cov yim neeg ntawm cov me nyuam kawm qib k-4 tuaj nqa ib lub cuab yeej siv rau qho kev teeb txheeb “tuaj nqa thiab mus” uas txhawb kev nyob nrug deb. Thaum peb hloov los mus Kawm Online lawm txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev nkag mus kom tau rau Google Education. 

Thov kom nej paub tias lwm lub lim tiam peb yuav qhia nej txog ib qho kev npaj los ntawm Feem Kev Pab Me Nyuam Kawm Ntawv uas muab kev pab rau cov me nyuam kawm ntawv muaj kev nyuab kawm tsis tau los nkag rau kev qhia kawm thiab rau qhov kawg ntawm ua tau uas yog tsim kev kawm los duav cov hom phiaj IEP thiab kev ua raws li lub xeev thiab tsoom fwv loj cov kev tswj. 

Ntxiv rau qhov kev npaj hloov no, yuav muaj ib daim ntawv thom nug xa rau cov yim neeg rau hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 23  uas nug txog lawv txoj kev tau ib lub cuab yeej siv digital thiab internet. Nws tseem ceeb heev rau cov yim neeg los teb daim ntawv thom nug li ntawv peb thiaj li txhawb nqa tau peb cov yim neeg rau lub sij hawm no. 

 

Ob peb hnub tom ntej no peb yuav muab lus qhia uas pab tau nej hloov mus rau kev Kawm Online kom yooj yim li yooj yim tau. Cov lus qhia no yuav muab tso rau hauv MMSD qhov website mmsd.org/COVID19 thaum tau.  

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev nkag siab. Pab Neeg MMSD ua hauj lwm tas mus li txhua lub sij hawm los npaj kev hloov mus Kawm Online thiab npaj rau cov kev nyuab yuav los tom ntej no. Nws tau yog ib txoj kev nyuab los khiav thiab peb tseem tshuav ntev thiaj mus txog thiab kuv xav kom nej paub tias peb ris nej lub txiaj ntsim npaum li cas rau nej txoj kev txhawb nqa uas nej tau nthuav qhia rau txoj kev peb taug no. 

Jane Belmore

Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus


 

Nyob Txog Cov Yim Neeg: 

Qhov kev sib kis COVID-19 thoob ntiaj teb rau ua rau muaj kev tsis to taub thiab muaj kev cuam tshuam yog ib qhov kev nyuab siab rau peb txhua tus, feem ntau, yog peb cov me nyuam. Peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav muab tej yam tshiab qhia rau nej sawv daws thaum muaj cov ntsiab lus tshiab, thiab peb xav kom nej mus saib tej yam tshiab ntxiv rau hauv mmsd.org/COVID19.

Tsom Kwm Koj Tsev Neeg Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo

- Yog tias nej los yog ib tug neeg tsev pib kub cev thiab hnoos los yog ua pa nyuab ces hu rau nej tus kws kho mob nrhiav tswv yim pab thiab cais nej tus kheej. Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv kuj muaj cov ntsiab lus hais txog “Tej Yam Yuav Tau Ua Yog Tias Nej Mob Los Yog Tej Zaum Tau Nyob Ze Tus Neeg Muaj Mob Lawm”. 

- Yog tias nej muaj lus nug hais txog nej tus me nyuam kawm ntawv qhov kev tuav pov fwm kho mob (Medicaid benefits) los yog kev mus txuas tshiab, hu rau Guillemina Montes, MMSD Tus Neeg Saib Xyuas Tsev Neeg Kev Noj Qab Haus Huv tom MMSD ntawm 608- 576-1197. (Nws kuv hais lus Mev thiab). 

Raws li Harvard Qhov Chaw Qhia Txog Coronavirus Qhov website, nej yuav tsum npaj kom muaj cov khoom siv rau kev noj qab haus huv nyob tom tsev. Qhov no xws li tsawg kawg muaj cov tshuaj (tshuaj xaj) uas xav tau ntawv kom txaus siv rau 30 hnub, cov tshuaj muaj muag tom khw thiab lwm yam khoom siv.

Lub Lim Tiam So Caij Nplooj Hlav Tau Muab Hloov Mus Rau Lub Peb Hlis 23-27

- Hnub Friday tas los no, raws li yog ib txoj hau kev los txuas qhov kev sib kis tus mob coronavirus ntxiv, Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tau tawm suab pom zoo cia muab Qhov So Caij Nplooj Hlav tshem mus rau lub lim tiam tom ntej no, lub lim tiam ntawm lub Peb Hlis 23, 2020. Tom qab tawm suab pom zoo tas, Tswv Xeev Evers tau tshaj tawm tias Wisconsin cov tsev kawm ntawv txhua lub yuav raug muab kawg hnub Wednesday, lub Peb Hlis 18, 2020. 

Rau cov yim neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv, qhov kev pauv lub lim tiam Qhov Sov Caij Nplooj Hlav yuav tsis muaj kev cuam tshuam loj vim tsev kawm ntawv twb raug kaw lawm. Tab sis peb xav xyuas meej kom nej paub tias vim nws yog ib qhov txawv rau tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm. Tsis kom tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tuaj ua hauj lwm rau thaum So Caij Nplooj Hlav. Yog tias nej tus me nyuam tus xib fwb los yog tus tuam thawj xib fwb tau txuas lus nrog nej lawm, xav kom nej paub tias lawv yuav tsis khoom rau lub lim tiam tom ntej no. 

Yog tias nej tsev neeg muaj kev npaj mus ncig rau thaum So Caij Nplooj Hlav, thov ua raws li cov lus qhia txog kev noj qab haus huv nyob rau kev mus ncig. Nej yuav muaj cuab kav mus saib tau qhov kev cob qhia txog kev mus ncig ntawm Qhov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob ntawm no

Zaub mov pub dawb rau cov me nyuam (muaj thaum So Caij Nplooj Hlav tib si)

- Ib qhov kev ceeb toom ntxiv, MMSD muab zaub mov pub dawb rau cov me nyuam txhua hnub nyob tom tej qhov chaw thoob plaws hauv Madison. Muaj tshais thiab nqa su ntim rau hauv hnab ntawv nyob tom txhua qhov chaw nqa los noj tom tsev, ib hnub ib zaug. Mus nrhiav cov chaw mus nqa thiab cov sij hawm mus nqa ntawm no.

Tej Yam Tshiab Hais Txog Kev Ntsuam Xyuas Thaum Tsev Kawm Ntawv Kaw

- Mus nrhiav cov ntsiab lus hais txog Cov Ntawv Ntsuam Xyuas ACT Aspire, Forward Exam, Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Kev Kawm Mus Deb (AP), thiab lwm yam kev ntsuam xyuas ntawm no

Lub Koob Tsheej Prom thiab Lwm Lub Koob Tsheej Thaum Caij Nplooj Hlav 

- Raws li peb tau txais qhov cob qhia tshiab tuaj ntawm MMSD, Feem Kev Noj Qab Haus Huv, thiab tsoom nom tswv hauv nroog thiab hauv xeev tuaj rau ob-peb hnub dhau los no, peb yuav tsis muaj peev xwm npaj tau cov koob tsheej loj muaj neeg coob. Qhov no xam lub koob tsheej prom tib si, qhov no, uas ziag no raug muab tso tseg lawm

Peb paub tias lub Koob Tsheej Prom yog ib qhov tseem ceeb ntawm txoj kev kawm hauv tsev kawm phaj siab thiab peb tu siab uas yuav tau muab tso tseg. Peb tu siab heev uas peb cov me nyuam kawm ntawv plam ntau yam thaum peb los fim cov kev cov nyom uas tsis tau npaj siab txog no, tab sis kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg yog peb lub zej zog qhov tseem ceeb tshaj plaws. 

Peb xav tias nej yuav muaj lus nug hais txog ntau lub koob tsheej thaum lub caij nplooj hlav. Raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv, peb tab tom txheeb xyuas cov koob tsheej no txhua lus. Cov tsev kawm ntawv txhua lub cov websites cov tsev kawm ntawv txhua lub cov websites yog qhov chaw mus saib ntxiv.

Thov ua nej tsaug rau nej lub sij hawm, qhov kev ua siab ntev, thiab qhov kev txhawb. Nws yog nyob rau cov sij hawm zoo li no uas peb puav leej raug ceeb toom txog qhov nws tseem ceeb npaum li cas los sib koom ua kev raws li yog ib lub zej zog, los nthuav qhia tej kev cov nyom uas qhov teem meem no muab rau peb hnub no, thiab npaj rau tej yam nyob rau tom ntej no.

Lub Meej Tseeb,

Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

Thoob plaws qhov xwm txheej no MMSD tau koom tes nrog cov tsoom fwv nyob hauv nroog thiab county. Kev saib xyuas me nyuam rau cov neeg kho mob thiab cov neeg pab rau thaum muaj teeb meem ceev tau raug txheeb xyuas yog feem thib ib ntawm lub zej zog. Thov nyeem tsab ntawv nram qab no los ntawm UW Health. Ua tsaug thiab thov kom nyob nyab xeeb. 


Peb paub tias cov lus tshaj tawm tsis ntev los no txog kev kaw cov tsev kawm ntawv hauv Wisconsin mus tsis paub kawg yog ib qho nyuab rau ntau yim neeg. UW Health tau pib ib qho kev pab hu ua Matching with Care los txhawb nqa cov neeg ua hauj lwm rau lub sij hawm no. Qhov kev pab no yog los txis cov neeg saib xyuas me nyuam hauv zeg zog uas yog cov me nyuam kawm ntawv nyob rau phaj siab los yog qib siab mus rau cov xib fwb los yog cov chaw saib xyuas me nyuam, rau UW Health cov neeg ua hauj lwm uas xav tau kev pab saib xyuas thaum muaj teeb meem ceev. 

Peb xav thov nej xav txog nej tus kheej, ib tug neeg ntawm tsev neeg (xws li me nyuam kawm ntawv nyob rau phaj siab los yog qib siab) los yog ib tug phooj ywg (xws li ib tug neeg saib xyuas me nyuam hauv zos los yog ib tug xib fwb uas tej zaum tsis muaj hauj lwm ua rau lub sij hawm no) los teb ib daim ntawv thom nug luv luv, qhia nej lub sij hawm muab kev saib xyuas tau rau cov neeg xav tau. Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm yuav saib cov ntsiab lus los ntawm daim ntawv thom nug no thiab txis raws li qhov kev xav tau los ntawm UW Health tus neeg ua hauj lwm uas toob kas kev saib xyuas me nyuam. Cov neeg saib xyuas thiab cov neeg ua hauj lwm mam sib tiv tauj ncaj qha raws li kev txis uas muaj haum. 

Peb yuav sim txhua yam los txis rau tag nrho UW Health cov neeg ua hauj lwm uas xav tau nrog ib tug neeg saib xyuas uas khoom thiab yuav xub muab rau cov neeg ua hauj lwm saib xyuas neeg mob loj uas xav tau kev saib xyuas. Thov nco ntsoov tias thaum npaj kev saib xyuas nrog tus neeg raug txis, UW Health cov neeg ua hauj lwm yog tus pov plob txog kev them nyiaj uas tau pom zoo ua ke ncaj qha rau tus neeg saib xyuas. Teb daim ntawv thom nug.

Yog nej muaj lus nug txog qhov kev pab no, thov hu rau UW Health Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm rau ntawm (608) 263-6500.

Raws li peb tau txais qhov cob qhia tshiab tuaj ntawm MMSD, Feem Kev Noj Qab Haus Huv, thiab tsoom nom tswv hauv nroog thiab hauv xeev tuaj rau ob-peb hnub dhau los no, peb yuav tsis muaj peev xwm npaj tau cov koob tsheej loj muaj neeg coob. Qhov no xam lub koob tsheej prom tib si, qhov no, uas ziag no raug muab tso tseg lawm. 

Peb paub tias nej yuav tsis haum siab, chim siab, thiab tu siab vim tias qhov no tsis yog qhov nej ntsia pom nej ob-peb lub hlis kawg hauv tsev kawm phaj siab. Peb paub tias lub Koob Tsheej Prom yog ib qhov tseem ceeb ntawm txoj kev kawm hauv tsev kawm phaj siab thiab peb tu siab uas yuav tau muab tso tseg. Peb tu siab heev uas peb cov me nyuam kawm ntawv plam ntau yam thaum peb los fim cov kev cov nyom uas tsis tau npaj siab txog no, tab sis kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg yog peb lub zej zog qhov tseem ceeb tshaj plaws. 

Peb xav tias nej yuav muaj lus nug hais txog ntau lub koob tsheej thaum lub caij nplooj hlav. Raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv, peb tab tom txheeb xyuas cov koob tsheej no txhua lus. Peb cov tsev kawm ntawv txhua lub cov websites yog qhov chaw mus saib ntxiv. Raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv, peb xam pom tias yuav tau xa cov ntsiab lus hais txog lub koob tsheej prom no ceev ceev los rau nej vim tias yuav siv sij hawm npaj thiab siv nyiaj siv nyiaj tuaj mus koom. 

Peb yuav ua txhua yam peb muaj cuab kav ua tau los pab npaj cov fwv tsam zoo, sib raug zoo rau peb cov me nyuam kawm ntawv thaum nws nyab xeeb rau peb los ua tau thiab yuav ua tau li cas nyob rau ob-peb lub hlis yuav los no. Thov ua nej tsaug rau nej txoj kev nkag siab. Peb puav leej nyob nrog nraim qhov no ua ke.   
 

Pages