Lus Qhia Tshiab Txog COVID

 

Kev hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Nyob Zoo MMSD Cov Yim Neeg, 

Hnub no, Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv yuav tshaj tawm kev xav tau rau cov me nyuam rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv tsib hnub ntawm ib lub lim tiam rau kev pib ntawm xyoo kawm 2021-2022. Ib qho ntxiv rau kev rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv tam li yog tus qauv qhia ntawv rau lub caij nplooj zeeg no, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv kuj yuav muab kev xaiv rau cov yim neeg uas xav tau kev kawm hauv computer/online rau lawv cov me nyuam kawm ntawv phaj siab thiab. 

Qhov kev txiav txim siab tshwm sim los ntawm cov ntsiab lus txog cov neeg mob COVID-19 hauv zos uas tau poob qis ntxiv mus thiab tau pom txoj kab nqis zus los thiab thaum cov naj npawb ntawm cov neeg tau txhaj tshuaj hauv lub zej zog Madison tau nce zuj zus mus ntxiv.  Cov ntsiab lus tseem ceeb no nrog rau lwm cov kev zoo zuj zus ntawm kev ntsuas kab mob thoob ntiaj teb ua ke txhawb nqa kev rov tuaj rau lub chav kawm yam ruaj ntseg rau txhua tus me nyuam kawm ntawv thiab txhua qib kawm rau lub xyoo kawm 2021-2022. 

Txawm peb zoo siab tias ib txhia me nyuam kawm ntawv tam sim no xav tau kev kawm hauv computer/online thiab lawv tau txais txiaj ntsim los ntawm qhov kev kawm hauv computer/online uas tau muab rau lawv, qhov rov qhib ntawm cov tsev kawm ntawv yog ib hnub uas lub zej zog tag nrho tau tos los ntev. Peb zoo siab los muab hwv tsam rau cov me nyuam kawm ntawv rov tuaj rau tom cov tsev kawm ntawv, sib txuas tim ntsej tim muag nrog cov xib fwb thiab cov phooj ywg kawm ntawv, thiab txais txiaj ntsim los ntawm kev kawm ib puag ncig hauv ib lub chav kawm. 

Thoob plaws qhov kev sib kis kab mob thoob ntiaj teb, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tau vam kev cob qhia los ntawm cov coj kev noj qab haus huv haus zos thiab tsoom fwb teb chaws los pab peb txoj kev txiav txim siab.  Nyob rau lub sij hawm peb koom tes mus ntxiv rau kev tsim peb cov kev cai rau kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg rau 2021-2022, cov kws paub kev noj qab haus huv hauv zos xav txhawb txhua tus me nyuam kawm ntawv uas txais tau tshuaj tiv thaiv COVID-19 ua ntej pib lub xyoo kawm tshiab. Yog nej xav kawm ntxiv txog seb yuav mus txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 li cas, peb xav kom nej mus saib qhov link no.

Kuv xav thov ua tsaug rau peb txhua yim neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv rau lawv txoj kev thev taus, kev txhawb nqa, thiab kev nkag siab thaum peb koom tes ua kev kom dhau ntau yam kev nyuaj uas tau ntsib rau cov sij hawm tsis paub yuav zoo li cas no. Peb npaj siab los xaus lub xyoo kawm tam sim no kom ruaj khov, txhawb siab rau cov kev ua tiav ntawm peb txhua tus tub txawg ntxhais ntse, thiab rhais ruam mus ntxiv rau kev muab cov hwv tsam ruaj ntseg, muaj kev txais tos, thiab txhawb nqa kev kawm rau txhua tus me nyuam kawm ntawv kom lawv kawm tiav npaj txhij rau tsev kawm ntawv qib siab, ua hauj lwm, thiab rau lub zej zog.

Raws li peb cov kev koom tes txuas ntxiv mus, nej npaj siab tau los txais ntsiab lus ntxiv txog cov kev cai ruaj ntseg, lus ntxaws txog kev rov qhib tsev kawm ntawv, thiab lus qhia tshiab txog peb cov kev xaiv kawm hauv computer/online rau xyoo kawm 2021-2022 rau cov lim tiam tom ntej no.

Lus Meej Tseeb, 

Carlton D. Jenkins Ph.D.
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv