May 1, 2020: Update on Graduation 2020

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias tsab xov no yuav tuaj ntsib nej nyob nyab xeeb, thiab nej thiab nej tsev neeg yuav txaus siab rau qhov tshaj tawm tias yuav tshaj ntuj rau ob-peb hnub tom ntej no. Kuv xav xaus lub lim tiam no uas yog qhia me ntsis txog peb tes hauj lawm hais txog lub koob tsheej kawm tiav rau cov me nyuam kawm tiav 2020.  

Ua ntej no kuv xav hais rau nej tias kuv zoo siab npaum li cas rau cov yim thiab cov me nyuam kawm ntawv uas tau muab tswv yim, kev txhawb, thiab kev nkag siab mus rau peb thaum peb los npaj thiab muab txhua yam tso ua kev hais txog tej yam peb yuav ua los txhawb siab rau peb cov me nyuam kawm qib 12.   

Lub lim tiam tom ntej no nej yuav hnov txhua yam hais txog peb tus laj txheej npaj rau lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online (virtual graduation) uas nyob rau ncua sij hawm sai sai tom ntej no, tab sis qhov kuv txaus siab qhia rau nej hnub no yog peb tab tom npaj los qhuas cov me nyuam kawm tiav 2020 rau ncua sij hawm ntev. Ntxiv rau peb lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online, peb kuj npaj xws li ib lub koob tsheej cia neeg tuaj koom rau yav lig zog ntawm lub xyoo no, rau ib hnub ua mam muab qhia rau sawv daws, thiab thaum qhov kev phom sij ntawm tus kab mob COVID-19 tsawg me ntsis tso thiab kom nyob rau duas nyab xeeb me ntsis rau cov koom txoos loj zog ntawd. 

Kev npaj rau peb lub koob tsheej cia neeg tuaj koom tseem tab tom pib, thiab yuav muaj me nyuam kawm ntawv kev koom tes los mus ua lub koob tsheej uas yuav cia peb cov me nyuam kawm qib 12 tuaj ua ke nrog lawv cov tsev neeg, tuaj hawm lawv txoj kev kawm tiav thiab muab lub fwv tsam rau tus kheej tuaj sib ntsib ua ntej sib ncaim mus thaum lawv mus ntxiv rau theem tom ntej ntawm lawv lub neej. Peb mam muab cov ntsiab lus thiab txhua yam ntxiv los rau nej hais txog lub koob tsheej cia neeg tuaj koom nyob rau cov lim tiam yuav los tom ntej no.

Ras li txhua yam kawg yuav muab khaws tseg, peb tab tom yuav los muab kev tshaj tawm hais txog peb tus laj txheej txhua yam rau lub koob tsheej kawm tiav rau lub lim tiam tom ntej no hnub Wednesday. Nyob rau kev koom tes nrog cov lag luam hauv zos, tej feem ntawm qhov ua nyob rau hauv computer/online ntawm peb tus laj txheej yog ua ntau yam thiab yuav muab ib lub fwv tsam rau tag nrho lub zej zog tuaj txhawb siab, qhuas, thiab hawm peb cov me nyuam kawm qib 12 txoj kev kawm tiav nyob rau cov hau kev ua tau dhau ntawm qhov internet, thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws nthuav qhia qhov peb lub zej zog txaus siab npaum li cas rau lawv.

Kuv paub tias qhov no yog ib qhov cov nyom heev rau peb cov me nyuam kawm qib 12 thiab lawv tsev neeg, thiab peb ua tsaug rau nej txoj kev ua zoo thiab txoj kev ua siab ntev thaum peb pom tias nws tseem ceeb los ua zoo xav nyob rau peb txoj kev npaj thiab cov kev khiav hauj lwm, thaum npaj los nrhiav txoj kev tswj ntawm qhov yuav ua Cov Me Nyuam Kawm Tiav 2020 Lub Koob Tsheej Kawm kom zoo tshaj li qhov ua tau, thiab kom nyab xeeb tshaj plaws li qhov ua tau. 

Lus Meej Tseeb, 
Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv
 

May 1, 2020: Kev Muaj Vaj Huam, Qhia txog kev siv WiFi thiab internet

Qhov vaj huam sib luag coj peb qhov kev txiav txim siab thaum muaj tus kab mob COVID-19 thiab txhua lub sij hawm

Peb cheeb tsam tsev kawm ntawv txaus siab txoj kev muaj vaj huam sib luag, tshwj xeeb yog txhua haiv neeg muaj vaj huam sib luag (racial equity), tau coj ntau qhov kev txiav txim siab uas peb tau muab nyob rau thaum muaj tus kab mob COVID-19. Peb tau tso kev muaj vaj huam sib luag rau hauv peb cov kev txiav txim siab uas yog tswj peb tus kheej rau cov lus nug uas peb qhov Kev Muaj Vaj Huam nug. Dai ntawv ib nplooj no tau tsim muaj los ntawm MMSD Equity Tool. Cov lus nug ntawd coj peb los tuav xam xyuas cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg uas raug cuam tshuam tshaj plaws, tej yam tshwm sim uas tsis tau npaj siab ntawm peb cov kev txiav txim siab thiab txhua tus laj txheej npaj mas peb yuav tsum npaj los daws cov teeb meem ntawd kom muaj txawg.

Peb paub tias nyob rau lub sij hawm cov nyom no thaum cov ntsiab lus no pauv txhua lub lim tiam thiab tej lub sij hawm pauv txhua hnub los yog txhua xuab moos peb yuav tau fwm qhov tseem ceeb ntawm txoj kev thaj tsob sai sai ntxiv mus thaum lub sij hawm nres to ntev txaus los muab txoj kev muaj vaj huam sib luag tso rau hauv peb qhov kev muab kev txiav txim siab, thiab txhua yam lus hais peb tau hnov tso nrog ua ke. Tsis muaj txoj hau kev kawg rau tej lus hais rau peb tes hauj lwm muaj vaj huam sib luag, tab sis peb xav qhia rau nej tias nws muaj nyob rawv rau qhov nruab nrab hauv txhua yam uas peb ua, thaum muaj COVID-19 no tib si.
 
Tej yam piv txwv ntawm cov kev txiav txim siab peb tau muab uas muaj vaj huam sib luag nyob rau tom hau ntej xws li qhov peb tau xaiv cov chaw muab khoom noj hauv tej khoom tsev, qhov peb los txiav txim siab txog peb cov kev muab qhab nee, qhov peb koom tes los muab cov cuab yeej thiab kev siv internet rau cov me nyuam kawm ntawv, qhov peb muab cov ntaub ntawv kawm ua ntau hom lus rau cov yim neeg, thiab qhov peb npaj peb pob nyiaj siv.

Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm pom zoo rau 3 tes hauj lwm los txhawb Black Excellence

Peb txaus siab los koom siab nrog lub zej zog rau cov hauj lwm (projects) uas txhawb Black Excellence. Cov hauj lwm tshiab tshiab no tau txhawb kev ua tsaug rau Black Excellence Lub Tswv Yim (Think Tank) thiab tau pom zoo los ntawm Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm lub lim tiam no xws li: 

 • Umoja Magazine cov rooj cob qhia sau ntawv nyob online rau cov hluas
 • Urban Triage npaj cov rooj cob qhia los muab cov ntsiab lus keeb coj rau cov laus hais txog tej yam cov cov yim neeg, tej kev ua niam ua txiv, kev sib txhawb siab thiab kev sib pab thaum muaj tus kab mob COVID-19
 • Kujichagulia Madison Center Rau Tus Kheej Muab Kev Txiav Txim npaj ib cov hauj lwm thaum lub Rau Hli 15 - 20 los muab kev txhawb siab ntawm lub RauHliTimKaum (Juneteenth) ua ke nrog cov yim neeg, cov hluas, thiab cov neeg zej zog

Nej yuav hnov cov lus hais txog cov hauj lwm no ntxiv tuaj ntawm Nichelle Nichols, Thawj Tswj Feem Muaj Vaj Huam Sib Luag, Kev Koom Tes thiab Kev Koom Siab, yuav hais lus rau hnub Wednesday lub rooj tham tshaj tawm xov xwm (press conference).

Qhia txog kev siv WiFi thiab internet

Nyob rau hnub Wednesday lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm, peb tau tham ib qhov tshiab hais txog kev xa cov cuab yeej thiab kev siv internet. Li ntawm 20,000 lub cuab yeej ziag no nyob rau tawm cov me nyuam kawm ntawv tes thiab peb muaj ib qhov kev los pov plob rau cov cuab yeej yog tias xav tau kev kho.
 
Peb txheeb tau 1,900 tsev neeg uas tseem xav tau kev siv internet, thiab peb muaj kev sib tham mus los tsis tu ncua nrog Nroog Madison hais txog lub hom phiaj muab kev pauv kom muaj kev siv tau internet mus ntev rau Madison cov me nyuam kawm ntawv txhua tus.
 
Nyob rau ncua sij hawm luv, peb koom tes nrog Madison Feem Tsev Saib Ntawv (Madison Public Library) los siv lawv lub Dream Bus rau yav tom ntej no los ua ib qhov WiFi pub dawb, peb tau xaj li ntawm 1,800 tawm qhov wireless hotspots xa mus rau cov yim neeg, thiab peb tab tom nruab ib cov kev siv wireless ncua kev deb (li 500 hneev taw) nyob rau peb tsib lub tsev kawm ntawv, raug xaiv rau cov koog tsev nyob uas muaj cov me nyuam kawm ntawv nyob coob dua ntais uas tsis muaj kev siv internet: Leopold, Mendota, Toki/Orchard Ridge, Lincoln thiab Falk.
 
Cov kev siv wireless no yuav tso cai rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov me nyuam kawm ntawv mus siv tau MMSD wireless internet sab nraum zoov ntawm lub tsev kawm ntawv uas yog siv lawv lub cuab yeej MMSD muab rau lawv txij thaum 8 a.m. txog 5 p.m. Pib txij lub lim tiam tom ntej no mus peb yuav muab txhua yam ntxiv qhia rau nej, xws li cov kev tswj nyob sib nrug uas yuav tau ua raws nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv no.
 
Nej yuav muaj cuab kav kawm tau ntau yam ntxiv los ntawm Chad Wiese, Tus Thawj Coj Feem Kev Khiav Hauj Lwm Saib Xyuas Vaj Tsev, nyob rau nws cov lus hais thaum lub rooj sib tham tshaj tawm xov xwm.

Kev npaj rau lub koom txoos kawm tiav cia neeg tuaj koom nyob rau ib hnub tom qab

Hnub no nyob thaum ntxov ntawd peb tau xa ib tsab xov hais txog kev npaj lub koob tsheej kawm tiav rau peb cov me nyuam kawm qib 12, lawv tsev neeg, thiab tsev kawm phaj siab cov neeg ua hauj lwm tias txhua yam mam li muab qhia ntxiv rau lub lim tiam tom ntej no hais txog lub koob tsheej kawm tiav nyob rau hauv computer/online (virtual graduation) thiab ziag no peb tab tom npaj cia muaj ib lub koom txoos cia neeg tuaj koom tuaj muab kev txhawb siab rau cov me nyuam kawm tiav 2020 nyob rau ib hnub tom qab thaum nws nyab xeeb rau los mus ua.

Koom peb nyob hauv Facebook Pom Ntsej Muag (Live) rau hnub Wednesday, lub Tsib Hli 6

Peb koom tes nrog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv los tham txog nej cov kev txhawj txog tus kab mob coronavirus, ib txhia ntawm peb Txoj Kev Sib Txhawb Siab Thaum Muaj Tus Kab Mob COVID-19 nyob hauv Facebook Pom Ntsej Muab (Live). Koom peb rau lub rooj sib tham pom ntsej muag rau hnub Wednesday, lub Tsib Hlis 6 thaum 2:00 p.m. uas yuav muaj MMSD Tus Neeg Kho Mob (Lead Nurse), Kari Stampfli thiab Feem Kev Noj Qab Haus Huv Tus Neeg Kho Mob (Public Health Nurse) thiab Tus Thawj Coj Feem Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv, Sarah Hughes hauv Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv. Soj qab saib thaum peb cov thawj coj tuav feem kev noj qab haus huv los muab lub ntsiab xam pom hais txog kev noj qab nyob zoo thiab kev tswj fwm lub neej txhua hnub, nrog rau tej yam tshiab hais txog kev ntsuam xyuas tus kab mob COVID-19 hauv Wisconsin thiab txhua yam hais txog tej qhov Madison lub koom haum tuav kev noj qab haus huv tab tom ua los ceev kom nej nyab xeeb.
 
Muab nej cov lus nug rau hauv tshooj hais lus ntxiv thaum qhov kev nthuav qhia thiab peb cov neeg mam li teb rau nej.
 

April 24, 2020: Kev Pauv Tseem Ceeb Rau Hauv Daim Phiaj Caij Nyoog, Tsev Kawm Ntawv Kev Ua Vaj Cog Khoom Cov Kev Cai Tswj

Kev Pauv Tseem Ceeb Rau Hauv Daim Phiaj Caij Nyoog: Lub Plaub Hlis 27 Hnub Kev Tsim Kho Ua Hauj Lwm Muab Tshem Mus Rau Lub Tsib Hlis 13 Lawm

Hnub kev tsim kho ua hauj lwm, xub muab teem rau hnub Monday lub Plaub His 27, tau muab tshem mus rau hnub Wednesday lub Tsib Hlis 13 kom txhawb tau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg zoo zog. Qhov no txhais tau tias lub Plaub Hlis 27 yuav raug muab ua ib hnub kawm hauv computer/online (virual) li txhua hnub. Yuav tsis muaj kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv rau hnub Wednesday lub Tsib Hlis 13.
 
Yuav kom duav tau tej yam xav tau ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv nws tseem ceeb tias cov xib fwb muaj peev xwm los koom tes ua ke tham txog thiab sib yoog lawv txoj kev qhia ntawv nyob rau qhov chaw kawm hauv computer/online (virtual environment). Nws tseem ceeb uas peb ua raws cov lus hais (feedback) peb tau txhais thiab yoog txoj kev kawm hauv computer/online (virtual learning) raws tej yam peb cov me nyuam kawm ntawv los yog cov yim neeg hais. 
 
Nej mus saib tau daim phiaj caij nyoog kho dua lawm nyob ntawm no mmsd.org/calendar

Tsev Kawm Ntawv Kev Ua Vaj Cog Khoom Cov Kev Cai Tswj

Cov tsev kawm ntawv thiab cov av (ua vaj) raug muab kaw lawm; tab sis, nws yuav tso cai rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg laus tuaj pab mus rau hauv tsev kawm ntawv cov av mus tu tsev kawm ntawv cov vaj cog khoom, raws li yog ib qhov hauj lwm nyob sab nrauv los yog ib qhov kev ua hauj lwm tseem ceeb nyob hauv Tswv Xeev Tony Evers tsab lus kee "nyob hauv tsev nyab xeev dua".

Yog tias nej raug nej lub tsev kawm ntawv kom mus pab tu tsev kawm ntawv lub vaj cog khoom, thov cim tseg tias peb yuav tau ua tej yam kom haum rau qhov peb ua vaj cog khoom nyob tom cov tsev kawm ntawv. Peb yuav kom nej ua tej yam raws li ntawm no:

 • Txhob coj nej cov me nyuam los yog lwm tus neeg nrog nej tuaj; tsis pub cov me nyuam kawm ntawv tuaj rau tom cov chaw ua vaj cog khoom
 • Yuav tau ua raws cov caij nyoog teev tseg uas nej lub tsev kawm ntawv muab rau nej: tsis pub muaj neeg coob tshaj qhov chaw yuav nyob sib nrug tau xwm yeem. Tsis pub muaj coob tshaj 2 mus rau 4 leeg nyob rau ib qhov chaw ua vaj.
 • Nyob sib nrug thiab nyob 6 hneev taw deb ntawm cov neeg nej tsis nyob nrog.
 • Txhob mus rau cov vaj yog tias nej los yog qee leej hauv nej tsev neeg mob lawm.
 • Xav kom siv ntaub npog ntsej muag lub sij hawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv lub vaj.
 • Nco ntsoov ntxua nej txhais tes ua ntej thiab tom qab ua vaj tas.
 • Rau hnab looj tes thiab nqa nej li cuab yeej tuaj siv hauv lub vaj.
 • Yog tias tsis muaj, ces cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg tuaj pab mam siv cov cuab yeej lawv muaj, so/txhuam/ntxuav cov cuab yeej, cov ko, thiab txhua yam kom hu si ua ntej siv thiab tom qab siv.
 • So/txhuam/ntxuav cov rooj vag, lub tsev rau khoom cov tes qhov rooj, thiab lwm qhov chaw thiab tej cuab yeej uas cov neeg kov tom qab siv tas.
 • Ntxuav cov khoom (zaub/txiv) txhua yam uas nej de tom vaj los kom huv!

Nyob rau kev tsim cov kev cai tswj kev ruaj ntseg no, peb xav xyuas meej kom peb cov neeg tuaj pab nyab xeeb thaum tuaj ua hauj lwm tom tsev kawm ntawv cov vaj cog khoom. Peb pom tias kev cog cov khoom noj rau peb lub zej zog tseem ceeb npaum li cas. Ua tsaug rau qhov ua raws cov kev ceev faj no.

Koom Peb Nyob Hauv Facebook Sib Pom Ntsej Muag (Live) Hnub Wednesday Tom Ntej No

Soj qab saib rau hauv MMSD Facebook page rau hnub Wednesday, Lub Plaub Hlis 29 thaum 2pm hais txog 'Daws Kev Nyuab Siab Thaum Muaj COVID-19: Txhawb Peb Cov Me Nuyuam Thiab Cov Yim Neeg': Qhov kev sib tham pom ntsej muag (live session) hauv Facebook yuav raug tswj los ntawm Armando Hernandez nrog rau ob tug qhua Jocelyn Lepinski thiab Carrie Klein. Qhov kev sib tham no yuav muab rov tham dua ua lus Mev thaum 3pm. 
 
Cov nqe lus hais txog tom ntej no muaj xws li 'Tham Txog Nej Tej Kev Txhawj Hais Txog Tus Kab Mob COVID-19' thiab 'Ntwv Huab Cua Tus Mob COVID-19 Kev Siv Nyiaj'.

Cov Neeg Koom Tes Sib Pab! Peb Qhov Kev Koom Tes Thaj Tsob Rau Tus Kab Mob COVID-19

Foundation for Madison Cov Tsev Kawm Ntawv hais tias ua tsaug rau cov neeg koom tes uas tau pab cov neeg ua hauj lwm, cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg thaum muaj tus kab mob COVID-19. Mus saib daim video.

Txhawb MMSD thiab MSCR Los Ntawm Foundation for Madison Cov Tsev Kawm Ntawv

Yog xav txhawb tej qhov xav tau kev pab ntawm MMSD thiab MSCR nyob rau lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19, thov tuav xam muab khoom plig mus rau peb lub koom haum nrhiav nyiaj pab (fundraising partner), Foundation for Madison's Public Schools. Yog xav paub ntxiv, mus saib: https://fmps.org/covid19resource/

April 17, 2020 Tsev Tsev Neeg Tsab Xov Xwm

Kev Yuav Tsum Cej Luam Txog Kev Tsim Txom Me Nyuam thiab Kev Hem Yuav Tsim Kev Kub Ntxov Rau Tsev Kawm Ntawv

Peb paub tias tau muaj cov ntawv xov xwm tshiab ntau tsab hais txog qhov yuav muaj taus kev tsim txom thiab kev tsis saib tsis xyuas me nyuam thaum tsev kawm ntawv kaw no. Peb kuj paub tias cov kev yuav tsum cej luam muaj tsawg dua rau lub sij hawm no, vim yog tsev kawm ntawv tsis muaj kev kawm xwm yeej lu qub thiab cov xib fwb yog cov neeg yuav tau cov cej luam kev tsim txom thiab kev tsis saib tsis xyuas me nyuam.
 
Peb tau tham nrog Feem Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv Me Nyuam thiab Dane County Feem Kev Khiav Hauj Lwm Pab Tib Neeg los mus sib tham txog peb cov qauv ua thaum cov tsev kawm ntawv kaw no, thiab peb tau txiav txim siab tias peb yuav siv peb tus txheej txheem ib txwm muaj rau txoj kev cej luam ntxiv mus. Raws li teev muaj txhua yam nyob hauv Wisconsin Tsab Cai 81, MMSD cov neeg ua hauj lwm txhua tus yog cov yuav tau cej luam yog tias lawv xav tias ib tug me nyuam tab tom raug tsim txom thiab/los yog raug tsis saib tsis xyuas, lawv kuj tseem raug kee kom ua daim ntawv cej luam tib si.
 
Tsis tas li ntawd, ib qhov kev ceeb toom ntxiv, Wisconsin Tsab Cai 143 tau kee kom Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv cov neeg ua hauj lwm cej luam txhua yam kev hem - txawm yog hais lus, sau ntawv los yog tej yam cim (symbolic) - mus rau tub ceev xwm (qhov no xws li Tsoom Fwv Muab Kev Pab Txhawb Txoj Kev Kawm Txuj / Educational Resource Officers) yog tias lawv ntseeg tias muaj ib qhov kev hem phem heev thiab tej qhov kev hem tshwm sim rau txoj kev noj qab haus huv los yog kev ruaj ntseg ntawm lwm tus.
 
Qhov Kev Yuav Tsum Cej Luam Kev Tsim Txom Me Nyuam thiab Qhov Kev Cej Luam Kev Hem Yuav Tsim Kev Kub Ntxov Rau Tsev Kawm Ntawv cov txheej txheem yuav muaj cuab kav mus saib nyob rau hauv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv cov txheej txheem leg kam ceev.

Kev Qhia Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Txog Tus Kab Mob COVID-19

Peb cov xib fwb ntau leej tau siv cov kev nthuav qhia no los qhia cov me nyuam kawm ntawv txog tus kab mob COVID-19 thiab tej yam lawv yuav muaj cuab kav ua tau kom nyob nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo. Cov me nyuam kawm ntawv kawm tej yam hais txog tus kab mob; qhov tus kab mob sib kis tau li cas; qhov yuav siv, yuav ntxhua, thiab hloov daim ntau npog ntsej muag li cas; qhov yuav ntxuav tes kom zoo li cas; yuav muaj dab tsi tshwm sim thaum cov neeg tau tus kab mob COVID-19 lawm; thiab qhov yuav ceev lawv tus kheej, lawv tsev neeg, thiab lawv lub zej zog li cas thiaj nyab xeeb. Tsab ntawv nthuav qhia muab rau cov me nyuam kawm phaj nrab thiab phaj siab hais tau txhua yam ntau zog me ntsis txog kev nyob sib nrug, tej yam yuav tau ua yog tias muaj qee leej nyob tom tsev mob lawm thiab lwm nqe lus.
 
Peb xav kom nej muaj cov kev nthuav qhia no tib yam nkaus yog tias yuav xav mus saib nrog nej tus me nyuam.

Tsev Kawm Phaj Pib daim ntawv nthuav qhia
Tsev Kawm Phaj Nrab & Phaj Siab daim ntawv nthuav qhia

Peb cov rooj tshaj tawm nyob hauv computer/online (virtual press conferences) txhua lub lim tiam teb nej cov lus nug ntau lo

Peb tau qhia rau hauv tsab email nag hmo tias peb tau pib npaj cov rooj tshaj tawm hauv computer/online txhua lub lim tiam. Qhov no yog ib txoj hau kev rau cov neeg cej luam (reporters) tuaj muab lus nug Tsoom Fwv Tswv Kev Kawm thiab Tsoom Thawj Coj. Nej yuav muaj cuab kav mus saib tau cov rooj tshaj tawm sib tham pom ntsej muag hauv tshooj no. Lawv tau teem rau hnub Wednesday thaum 3 p.m. Nyob rau lub lim tiam no lub rooj tshaj tawm, peb tau teb cov lus nug hais txog kev muab qhab nee, cov cuab yeej, qhov kev kawm tshwj xeeb, kev kawm caij ntuj sov, thiab ntau yam. 

Muab los yog txais kev pab pub dawb thiab tsis qhia rau leej twg

Mus Saib MSCR Cov Kev Kawm Qoj Ib Ce Pub Dawb Muaj Tshiab

Raws li yog ib qhov kev ceeb toom, Madison Tsev Kawm Ntawv & Zej Zog Fab Kev Kawm Lwm Yam (MSCR) npaj ib cov videos qhia pab ntxiv rau cov me nyuam thiab cov laus uas nej yuav ua tau nyob tom tsev. Ntxiv rau qhov kev kawm pab no, muaj ntau daim videos hais txog kev qoj ib ce thiab kev ua lwm yam nej yuav muaj cuab kav ua tau nyob tom tsev. Ntawm no yog ib txhua muaj tshiab: 

Mus saib cov videos qhia txog kev nrag txuj, kev pab ntxiv, thiab kev qoj ib ce ntawm no.

Tsam nej ho nruam nws

Lub Lim Tiam Ntawm Kev Paub Txog Cua Daj Cua Dub Thiab Huab Cua Phem Hauv Wisconsin

Huab cua phem yog ib yam ntsiab lus txaus ntshai rau coob leej ntau tus uas tshwj xeeb tshaj yog rau lub sij hawm twb muaj kev ntxhov saib txog kev ruaj ntseg lawm, tab sis nws yog ib yam tseem ceeb yuav tau los xav txog thiab npaj rau sij hawm huab cua phem tom ntej no thiab cov hau kev los ua siab tus tso saib rau. Nws yog ib yam kev nyab xeeb rau cov me nyuam yaus paub tias thaum muaj xwm ceev, nej tsev neej muaj ib qho kev npaj. (Nod yog ib co tswv yim pab txog kev tham nrog me nyuam txog huab cua phem.)

Txawm tias lub xeev tau muab qhov kev xyaum ua thaum muaj cua daj duab dub uas tau teem rau lub lim tiam no tso tseg lawm los peb xav txhawb kom nej siv sij hawm tham nrog cov me nyuam yaus txog kev npaj thiab yuav ua li cas thaum muaj huab cua phem. 

Nws muaj ntau hom kev pab daw online los pab txhawb cov neeg qhia ntawv thiab cov yim neeg rau kev qhia me nyuam yaus txog huab cua phem - feem ntau yog lus Askiv xwb nrog rau tej yam tau tshwj tseg ua lwm hom lus. 

Peb xav qhia ib co uas yog cov peb nyiam tshaj plaws nram qab no: 

Ready.gov/kids muaj kev ua si, tswv yim pab thiab twj rau cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais hluas, cov yim neeg, thiab cov xib fwb nrog rau ib cov kev pab ua Lus Mev thiab lwm hom lus (tsis muaj Hmoob).

FEMA tshooj YouTube muaj ntau hom duab kaw rau cov me nyuam hnub nyoog yau txog huab cua phem, kev tsim ib qho kev npaj los sib txuas lus rau tsev neeg thiab khoom siv rau sij hawm muaj xwm ceev thiab lwm yam ntsiab lus. 

Weather.gov/wrn/spring-safety muaj ntau hom ntsiab lus qhia xws li daim daub kaw txog ntau hom nag xob nag cua, khaub lig cua rau ntau hom hnub nyoog thiab lwm yam huab cua phem nyob rau caij nplooj ntoos hlav. 

Lub Tuam Txhab Tswj Thiab Tiv Thaib Kab Mob Kev Nkeeg (CDC) tau tsim Ready Wrigley PDF cov ntawv ua uas yog Lus Askiv thiab Lus Mev los pab cov me nyuam yaus kom nkag siab ntau hom huab cua phem heev thiab pab cov me nyuam yaus kom paub txog kev tseem ceeb ntawm kev npaj tau.

Kev Tswj Thaum Muaj Xwm Ceev Hauv Dane County tau muab tswv yim qhia nyob rau daim ntawv no los tsim ib qho kev npaj rau tsev neeg thaum muaj xwm ceev.

Peb xav tso tej yam duab ntawm lub lim tiam no txog nej thiab nej tsev neeg qhov kev kawm thiab kev npaj rau huab cua phem txawm tias nej nyeem ib phau ntawv ua ke, tsim ib co khoom siv rau thaum muaj xwm ceev, saib ib daim duab kaw ua ke los yog tham xim rau ib daim duab.  Muab xa tuaj rau mmsdnews@madison.k12.wi.us los yog muab tso rau hauv Facebook los sis Instagram thiab tag peb (facebook.com/MadisonSchoolsWI, instagram.com/madisonschools)! 

Thov nco ntsoov tias peb muaj ib lub chav cia ntawv nyob online uas muaj ntau yam kev pab txog Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Kev Noj Qab Nyob Zoo Hais Txog Lub Hlwb Txoj Kev Xav

Plaub Hlis 16, 2020: MMSD kaw rau qhov tshuav ntawm lub xyoo kawm

Nyob zoo cov yim neeg, 

Tej zaum tam sim no nej twb pom xov xwm lawm. Hnub no Tswv Xeev Evers tau xaj kom tag nrho cov tsev kawm ntawv pej xeem thiab cov tsev kawm ntawv ntiav qib K txog 12 kaw rau lub xyoo kawm. Nws kuj tau hais kom Wisconsin Feem Kev Noj Qab Hauv Huv txuas txoj cai Nyob Tom Tsev Ruaj Ntseg Tshaj (Safer at Home) kom txog hnub Tuesday, lub Tsib Hlis hnub tim 26 thaum 8:00 a.m los yog txog rau thaum muaj lwm txoj cai los hloov. Nej nyeem tau txoj cai ntawm no

Tus Tswv Xeeb qhov kev txiav txim yog ib qho kev xam pom zoo rau ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Kuv kuj paub tias nws yog ib qho xov xwm tu siab rau peb lub zej zog kawm ntawv. Kuv lub siab mob rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm uas yuav tsis tau nyob ua ke kawm kom tiav lub xyoo kawm uas tshwj xeeb tshaj yog cov kawm tiav qib 12 thiab cov hloov tom tsev kawm ntawv phaj nrab los rau phaj siab. Peb cov me nyuam kawm qib 12 tau tso ntau yam tseg thiab lawv lub peev xwm hloov tau nrog rau lawv txoj kev tsom kawm yog ib yam uas kuv yeej yuav ris txiaj thiab tsis hnov qab li. 

Txawm tias peb tseem muaj tej yam yuav tau ua kom zoo zog, uas tsis yog tam li lub cheeb tsam tsev kawm ntawv xwb tab sis tam li lub zej zog, qho kev kawm online pib zoo zuj zus txhua hnub. Peb paub tias 24,000 leej tus me nyuam kawm ntawv tau nkag tau mus rau hauv internet thiab peb tab tom rau siab ntso ua hauj lwm xyuas kom qhov no muaj tseeb rau txhua tus me nyuam kawm ntawv. Txawm tias nod tsis yog ib txoj hau kev xav tau rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv los MMSD Kev Kawm Online tab tom khov heev thiab peb yuav nthuav kom dav mus ntxiv thiab ua kom lub peev xwm siv tau loj hlob los muab kev kawm muaj nuj nqis rau txhua tus me nyuam tom tsev. 

Peb paub tias qhov lus tshaj tawm no yuav ua rau nej muaj lus nug ntau thiab kuv yeej tseem npaj siab txuas lus txog kev txiav txim thiab ntsiab lus qhia txog rau nej kom sai li qhov kuv ua tau. Nyob rau lub sij hawm no, peb tau pib cov rooj sib tham hais xov xwm txhua lub lim tiam online. Qhov no yog ib lub hwv tsam rau cov neeg hais xwm los nug lus nug ntawm tsoom fwv tswj kev kawm thiab cov neeg tuav hauj lwm thiab teb cov lus nug ntau ntawm cov yim neeg rau lub sij hawm no thiab. Nej saib tau cov rooj sib tham live rau ntawm tshooj no. Cov rooj sib tham no tau muab teem tseg rau txhua hnub Wednesday thaum 3 p.m. Nej nrhiav tau lub lim tiam no lub rooj sib tham hais xov xwm nyob rau ntawm no. (Peb tseem tab tom ua hawj lwm rhiav hau kev kom muaj kev txhais lus rau lub sij hawm ntawd thiab kev sau ntawv raws cov lus hais.)

Thaum kawg no, kuv xav qhia rau nej paub tias nej yuav tau txais ib tsab ntawv xov xwm rau cov yim neeg hnub Friday nrog kev qhia txog ntau hom ntsiab lus.   


Txog rau thaum ntawd, thov saib xyuas nej tus kheej zoo, 

Jane Belmore,
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

April 13, 2020: Qhov MMSD muab qhab nee thaum qhov kev kawm hauv computer/online (virtual learning)

Peb txaus siab los txhawb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus nyob rau lawv txoj kev kawm nyob rau hauv lub sij hawm tsev kawm ntawv kaw no. Peb paub tias kev txhawb me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm yog ib qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes ntawm cov yim neeg thiab cov tsev kawm ntawv. Peb kuj paub tias cov kev pauv rau txoj kev muab qhab nee yuav cuam tshuam cov me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm. Thaum peb rov qab tuaj rau tom cov tsev kawm ntawv, peb cov neeg ua hauj lwm yuav koom tes ua ke los luj xyuas dua tej yam me nyuam kawm ntawv xav tau kev pab, thiab xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj cov kev txhawj ntse los mus kawm tau nyob rau cov ntaub ntawv duas ntxiv mus. 

Peb tau tsim cov qauv qhia muab qhab nee hauv qab no nrog rau cov hom phiaj nyob nruab siab:

 • Tswj qhov kev sib ywj rau cov xib fwb thiab cov me nyuam kawm ntawv 
 • Txo qhov kev cuam tsuam rau cov me nyuam kawm ntawv 
 • Xyuas meej kom cov qhab nee thiab cov ntaub ntawv ua yuav tsum muaj txiaj ntsim rau cov me nyuam kawm ntawv thiab tsis txhob cuam tshuam rau lawv cov qhab nee thaum lub sij hawm no 
 • Muab cov lus hais kom raug hais txog cov me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm rau cov yim neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv 
 • Txhawb cov me nyuam txhua tus nyob rau lub sij hawm cov nyom ntxhov siab no
 • Tuav xam xyuas tej yam xav tau kev pab cov nyom ntawm cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, thaum los txhawb txoj kev kawm ntaub ntawv 

4K-5

Lub quarter thib 3 cov rooj sib tham ib txwm muaj yuav tsis muaj rau cov me nyuam kawm phaj pib. Cov neeg ua hauj lwm yuav txheeb xyuas cov yim neeg txhua lub lim tiam. Cov ntawv cej luam thaum xaus ntawm lub xyoo yuav piav lub ntsiab ntawm txoj kev kawm hauv tej qhov tseem ceeb. Cov ntsiab lus hais txog cov ntawv cej luam mam muab xa los rau nej.

Tsev Kawm Phaj Nrab

Tsev Kawm Phaj Nrab cov ntawv cej luam rau lub quarter 3 thiab cov ntawv cej luam kawg yuav nthuav qhia txog tej yam pauv raws li ntawm no: 

 • Cov me nyuam kawm ntawv muaj txoj hau kev los ua cov ntaub ntawv kom tiav thiab tsim kho cov qhab nee muaj ziag no kom zoo ntxiv.
 • Nej cov me nyuam kawm ntawv yuav tsis tau txais ntxaiv (zeros). Cov ntaub ntawv tsis ua los yog tsis muab tuaj nyob rau lub quarter 3 thiab 4 yuav tsis muab xam ua qhov tsis zoo rau tus me nyuam kawm ntawv cov qhab nee.
 • Cov me nyuam kawm ntawv cov qhab nee yuav tsis muab txo qis tshaj qhov nyob rau thaum lub Peb Hli 13, 2020 – cov qhab nee tsuas muaj qhov muab txhim kho ntxiv xwb.
 • Cov qhab nee siab tshaj plaws uas yuav muaj tau xws li: 4, 3, 2, txoj kev kawm zoo zuj zus ntxiv (CP) thiab N/A (tsis tau qhia).  

Tsev Kawm Phaj Siab

MMSD yuav muab siv ib qhov dhau/tsis dhau (pass/no pass system) rau cov qhab nee lub semester thib ob rau tsev kawm ntawv phaj siab cov chav ntawv kawm txhua chav. Peb paub tias tsis muaj qhov zoo tas tas rau kev muab qhab nee, vim tias lub tsam thawj no tsis nyob rau qhov zoo tas tas lawm. 

Qhov kev txiav txim siab no haum rau peb cov hom phiaj rau tsev kawm phaj siab txoj kev muab qhab nee uas yog xws li:

 • Muab qhov kev sib ywj ntau tshaj plaws rau cov xib fwb thiab cov me nyuam kawm ntawv 
 • Xyuas meej kom tsis txhob muaj kev cuam txhuam rau me nyuam kawm ntawv cov GPAs thiab/los yog kev tswj tus qhab nee 
 • Tim khawv ntawm me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm hauv kev tsom kwm txoj kev kawm thiab cov lus hais  
 • Txhawb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus hauv lub sij hawm cov nyom ntxhov siab no 
 • Xyuas meej kom cov qhab nee yuav tsum muaj txiaj ntsim rau cov me nyuam kawm ntawv txij thaum lub Peb Hlis 13, 2020 los txog rau thaum xaus ntawm lub xyoo kawm xwb 

Dhau/tsis dhau (pass/no pass) yuav tswj tau tus GPA thaum nws nyob tom qab lub semester thib ib thiab yuav tsis cuam tshuam tus me nyuam kawm ntawv tus qhab nee GPA. Kev txhais qhov Dhau/Tsis Dhau (Pass/No Pass) muab teev rau hauv qab no:

Dhau (Pass) – Tus me nyuam kawm ntawv duav tau tej yam yuav tau ua nyob rau qhov qis rau cov qauv kawm. Tus qhab nee D (59.5%) los yog siab dua yog dhau. 

Tsis Dhau (No Pass) – Tus me nyuam kawm ntawv tsis duav tej yam yuav tau ua nyob rau qhov qis rau cov quav kawm. Txhua qhov tau ua los xyuas kom cov me nyuam kawm ntawv tau txais cov lus hais txhawb thiab ntau txoj hau kev ua nthuav tawm txog qhov paub (mastery) ntawm cov qauv kawm. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais tus qhab nee Tsis Dhau (NP) rau chav kawm

Cov xib fwb yuav muab ntaub ntawv rau ua ntxiv mus thiab teev cov qhab nee tseg rau hauv Infinite Campus (IC) phau ntawv teev qhab nee. Thaum ua cov ntaub ntawv thiab tus xib fwb muab qhab nee rau lawm, cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg yuav muaj peev xwm mus saib tau cov qhab n ee hauv IC. Cov qhab nee no muab cov lus hais txog tus me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm hauv cov ntaub ntawv kawm nyob hauv computer/online (virtual learning assignments). Thov cim tseg, yuav tsis muaj cov kev ntsuam xyuas thaum xaus (final exams) rau txhua chav kawm xyoo no.  

Peb paub tias tseem muaj tej yam tsis paub txog nyob rau lub sij hawm tsis tau ua dua no. Thov kom nej paub tias peb yuav tiv thaiv tej yam ntaub ntawv tso tawm tom ntej no hais txog tsev kawm phaj siab cov laj txheej ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv. Tsev kawm qib siab cov chaw tuav hauj lwm txais mus kawm (college admissions offices) paub meej tias lawv yuav nkag siab txog ntau txoj kev cov tsev kawm phaj siab yuav siv los muab qhab nee nyob rau ob lub quarters kawg.  

MMSD yuav muab cov qhab nee tsiaj ntawv (letter grades) thaum tus neeg thib peb (a third party) yuav kom muab (piv txwv li: qhov chaw muab nyiaj pab kawm, kev txais mus kawm tom qab tsev kawm phaj siab, NCAA kev tsim nyog tau mus kawm rag txuj (NCAA athletic eligibility) thiab lwm yam). Tseem muaj ntau yam thiab muaj cov txheej txheem yuav muab xa los rau nej ntxiv.

April 10, 2020: Kev nyob sib nrug, cov ntaub ntawv qhia kawm nyob offline, AP qhov kev ntsuam xyuas thiab ntau yam

Cov laj txheej tshawb xyuas kev xa cov ntaub ntawv qhia kawm nyob offline (tsis nyob online) hauv cov ntaub ntawv kawm/cov hauj lwm, yog tias hais mus (tseem yuav muaj ntau los ntxiv)

Peb tab tom los npaj ib tug laj txheej los xyuas meej kom txhua tus me nyuam kawm ntawv uas tsis muaj kev mus siv tau internet kom muaj cov kev pab lawv xav tau kom thiaj koom tau thiab kawm tau mus ntxiv nyob rau thaum cov tsev kawm ntawv kaw. Qhov no kuj yuav kom cov yim neeg sau npe tuaj thiaj tau txais cov ntaub ntawv qhia ntxiv no xa los rau lawv. Peb tab tom xyuas txhua yam thiab yuav muaj cov ntaub ntawv los ntau yam ntxiv rau nej lub lim tiam tom ntej no, thov soj qab saib.

Tiag tiag nawb, siv kev nyob sib nrug - MMSD cov chaw ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov chaw txoos puav leej raug kaw tib si lawm 

Thawj kab lus (headline) yeej hais txhua yam tag lawm. Tab sis cia rov hais ntxiv: MMSD cov chaw ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov chaw txoos puav leej raug kaw tib si lawm. Tsis muaj leej twg yuav mus siv tau cov chaw no - cov me nyuam yau los yog cov laus tib si. Peb tab tom npaj kom muaj cov paib tuaj qhia txog qhov no kom sawv daws pom.
 
Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Hauv Huv tau kee kom peb rov hais dua ntxiv txog qhov tseem ceeb ntawm tus kheej kev nyob sib nrug mus rau peb cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Lawv tau qhia tsab xov no tuaj: "Peb paub tias lub sij hawm no nyuab heev, thiab qhia cia nej cov me nyuam mus koom ua si nrog lwm cov me nyuam yuav ua rau muaj kev kab ntsab (thiab muab sij hawm so rau nej)! Tab sis, nws tseem ceeb heev kom nej thiab nej tsev neeg tswj tus kheej nyob sib nrug ntawm lwm cov neeg uas nyob sab nrauv ntawm nej lub tsev. Tsis txhob mus ua si, tsis txhob mus sib ntsib rau tom tshav puam los yog tsis txhob cia nej cov me nyuam mus nrog lawv cov phooj ywg ua si thaum nruab hnub, yav txaus ntuj, los yog nyob rau ob hnub so."

AP Qhov Kev Ntsuam Xyuas

Cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv cov chav ntawv tso kawm mus deb yuav tsum tau txais ib tsab ntawv thaum pib ntawm lub lim tiam no, teev txhua yam hais txog tus laj txheej rau AP cov kev ntxuam xyuas, uas yuav raug muab rau ua nyob online. Nyeem ntxiv ntawm no.

Huegel cov me nyuam kawm ntawv sib qhia lawv qhov kev txaus siab txog qhov kev kawm hauv computer/online (virtual learning)

Huegel PTO tau ua daim video los nthuav qhia Huegel cov me nyuam kawm ntawv qhov kev txaus siab thaum lawv thawj lub lim tiam hais txog qhov kev kawm hauv computer/online. Mus saib ntxiv tau ntawm no

Tsev Neeg Cov Kev Kawm Nrag Txuj Los Ntawm MSCR

Madison Tsev Kawm Ntawv & Zej Zog Fab Kev Kawm Lwm Yam (MSCR) npaj ib cov videos qhia pab ntxiv rau cov me nyuam thiab cov laus uas nej yuav ua tau nyob tom tsev. Mus saib cov videos qhia txog kev nrag txuj, kev pab ntxiv, thiab kev qoj ib ce ntawm no.
 
Ib qho ntawm cov no hu ua MSCR Makes thiab npaj los ntawm Miss Julia. Cov no muaj xws li cov videos hais txog tsev neeg kev nrag txuj uas nej yuav ua tau ua ke nyob tom tsev. Peb tso tawm cov videos tshiab txhua lub lim tiam. Ntawm no yog ib txhia nyuam qhuav muaj tshiab no:

Kev mus nqa khoom noj ntawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv 

Tuaj ntawm Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv tuaj: "Tus kab mob COVID-19 tau hloov txoj kev mus nqa khoom noj nyob hauv Madison thiab Dane County ceev heev li. Muaj tej qhov kev cov nyom tshiab rau qee leej neeg uas muaj keeb kwm tsis tshua mus nqa tau khoom noj. Kuj muaj tej kev cov nyom tshwm sim tuaj rau lub zej zog thaum cov pej xeem los koom tes ua raws Tswv Xeev Evers tsab lus kee Nyob Hauv Nyab Xeeb Dua.
 
Qee leej neeg tsis muaj nyiaj txaus los yog tsis muaj nyiaj yuav muaj cuab kav hu rau 2-1-1 mus nug txog qhob chaw mus nqa khoom noj nyob ze. Cov chaw muab khoom noj feem ntau nyob hauv Dane County tau muab hloov mus rau tom tug kev kawm los yog tsav tsheb los nqa (drive-thru pickup) lawm xwb kom thiaj txo tau qhov kev nyob sib ze ntawm cov neeg tuaj pab, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg tuaj kav khw."

Nej yuav nrhiav tau cov ntsiab lus hais txog cov khw muag khoom noj qhov kev xa tuaj rau nej, FoodShare thiab WIC nyob hauv daim ntawv teev ntsiab lus no

Pages