Find some new additions to our COVID-19 FAQ page including important High School Announcements and information regarding Assessments.

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias tsab xov no yuav yuav tuaj ntsib nej nyob nyab xeeb, thaum peb los mus soj ntsuam cov teeb meem nyom no ntxiv mus. Kuv xav kom nej paub tias MMSD pab neeg tuav hauj lwm kub siab koom tes txhua hnub los txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv txoj kev nyab xeeb ntxiv mus. 

Ib yam tshiab tseem ceeb uas kuv xav qhia rau nej hnub no yog cov kev tsim kho thiab cov kev kee los ntawm tsoom fwv saib xyuas kev noj qab haus huv hais txog kev sib kis tus kab mob COVID-19 hauv zej zog thiab thoob plaws hauv xeev, MMSD tab tom tuav xam xyuas qhov zoo tshaj plaws los muab cov ntaub ntawv rau sawv daws. Peb yuav tsis xa cov ntaub ntawv tuaj rau tom tsev kawm ntawv tag kis raws li qhov xub npaj tseg. Lub sij hawm no cov ntaub natwv muaj nyob online lawm xwb. Yuav muaj cov ntsiab lus ntxiv hais txog cov laj txheej txhua tus los npaj muab cov ntaub ntawv rau sawv daws.  

Lub sij hawm no cov khoom noj yuav muab xa tuaj raws li tau npaj tseg.

Thov soj qab saib rau cov kev tsim kho ntxiv los mus tswj kom nej thiab tsev neeg nyob nyab xeeb. Raws li nej kuj yuav pom nyob rau hauv cov xov xwm lawm, Tswv Xeev (Governor) Evers tau tshaj tawm ib tsab cai txwv tsis pub muaj cov koom txoos coob tshaj 10 leej neeg rov sauv, txij thaum 5 p.m. hmo no mus. Xeev tau cej luam tias 72 tus neeg muaj tus mob COVID-19 nyob hauv peb lub xeev lawm, xws li 19 nyob hauv Dane County. Kev sib kis tus kab mob COVID-19 kuj txheeb tau muaj nyob hauv Dane County. 

Thov mus saib hauv mmsd.org/COVID19 ntxiv kawm txog lub zej zog cov kev pab thiab cov kev txhawb ntxiv. 

​​​​​​Nyob nyab xeeb, 

Jane Belmore

Tus Thuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

Hnub no Madison thiab Dane County Feem Noj Qab Haus Huv tau tshaj tawm tias tam nrog cov tsev kawm ntawv hauv Dane County yuav raug kawm tam sim no los txo kev sib kis tus kab mob coronavirus (COVID-19). 

TAG NRHO MMSD COV TSEV KAWM NTAWV KAW TAM SIM NO LAWM. Hnub npaj yuav rov qhib yog lub Plaub Hlis hnub tim 6 tab sis tej zaum qhov ntawd kuj hloov tau. 

Qhov no yuav nyuab rau peb lub zej zog tag nrho tab sis ua ke nrog peb cov neeg khoom tes hauv zej zog, peb yuav ua txhua yam li peb ua tau los txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. 

Nws yog ib yam tseem ceeb heev uas cov yim neeg nkag siab tias thaum tsev kawm ntawv kaw peb yuav tsis toob kas kom muaj kev qhia ntaub ntawv. 

Cov tsev kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom ua hauj lwm txhua lub sij hawm los muab cov lus qhia tshiab tseem ceem hnub no txog seb yuav tuaj nqa tsuaj khaws cia tom tsev kawm ntawv li cas, yuav mus nqa zaub mov noj qhov twg hauv Madison thiab lwm cov ntsiab lus ntxaws tseem ceeb. 

Thoob plaws yav tab su thiab yav tsaus ntuj no rau cov hnub thiab cov lim tiam yuav los no peb yuav qhia ntau hom kev pab, teb lus nug thiab muab lus qhia tshiab. 

Npaj nrhiav cov lus qhia no rau ntawm peb qhov COVID-19 webpage, mmsd.org/covid19, hauv social media thiab hauv nej tus email.  

Peb paub tias cov xwm txheej tsis txaus ntseeg no ua kev cuam tshuam rau peb sawv daws.  

Peb mam li sib tiv tauj sai no.

Nyob Zoo Txog MMSD Cov Yim Neeg Thiab Neeg Ua Hauj Lwm, 

Raws li nej tau pom hauv xov xwm yav tav su no, uas yog kev cob qhia los ntawm Feem Tuav Kev Noj Qab Hauv Huv, Tswv Xeev Tony Evers tau xaj kom tsev kawm ntawv hauv Wisconsin kaw Wednesday, lub Peb Hlis hnub tim 18 los txwv kev kis tus kab mov coronavirus (COVID-19). Peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw rau thaum hnub xaus ntawm hnub Tuesday lub Peb Hlis hnub tim 17. Hnub npaj yuav rov qhib yog lub Plaub Hlis hnub tim 6 tab sis tej zaum qhov ntawd kuj hloov tau.  

Qhov no yuav nyuab rau lub zej zog tag nrho tab sis kuv xav koj nej paub tias peb tau ua hauj lwm koom tes nrog Madison thiab Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv, Dane County Feem Tswj Xwm Ceev, Dane County Executive Lub Chav Ua Hauj lwm, Nroog Madison Tus Tswv Zos Lub Chav Ua Hauj Lwm, Tsoom Fwv Xeev Wisconsin, Tswv Xeev Lub Chav Ua Hauj Lwm, Feem Tuav Kev Cob Qhia Pej Xeem, cov koos haum zej zog, cov cheeb tsam tsev kawm ntawv nyob ib ncig, thiab lub xeev tsib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv loj tshaj plaws los tsim kev npaj rau qhov ntawm no. Peb yuav ua txhua yam li peb ua tau los txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub sij hawm nyuab no. 

Nws yog ib yam tseem ceeb heev uas cov yim neeg nkag siab tias thaum tsev kawm ntawv kaw peb yuav tsis muaj kev qhia ntaub ntawv. Tab sis peb yuav muab ntawv nyeem, ntawv kawm thiab hwv tsam txhawb kev kawm rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv ntawm txhua qib kawm. Thov paub tias yog nej txia txim cia nej tus me nyuam nyob tsev hnub Monday thiab Tuesday thaum tsev kawm ntawv qhib, cov hnub tsis tuaj kawm yuav raug zam thiab peb yuav ua raws tus caij tuaj kawm ntawv.  

Peb yuav qhia ntau hom kev pab, teb lus nug thiab muab lus qhia txog kev nqa zaub mov noj, WiFi pub dawb, hwv tsam rau kev kawm ntxiv nyob online, thiab ntau yam ntxiv tam sim no txog rau thaum tsev kawm ntawv rov qhib.  Npaj nrhiav cov ntsiab lus no nyob rau ntawm peb qhov COVID-19 webpage, mmsd.org/covid19, hauv social media thiab hauv nej tus email. 

Peb paub tias cov xwm txheej tsis txaus ntseeg no ua kev cuam tshuam rau peb sawv daws.       

Peb xav txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv kom nrhiav thiab tsim yam paub mus ntxiv thiab ua raws li lwm yam kev ib txwm ua ntau li ntau tau uas muaj xws li kev sib txuas lus nrog phooj ywg thiab nquag. 

Ua tsaug rau nej txoj kev nkag siab thiab kev txhawb nqa thiab peb mam rov sib txuas lus sai no. 

Jane Belmore
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus
Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv. 

As a precautionary measure, MMSD is temporarily restricting potlucks and food sharing in schools until further notice. We also ask that families avoid sending in food items to be shared with others.  We are in daily contact with Public Health Madison and Dane County, and they have asked us to implement this measure, along with other preventative measures including washing hands frequently with soap and water and staying home when you're sick. This does not limit students or staff in bringing in a lunch or personal snack from home. 

MMSD athletic community, 

Earlier this afternoon Madison Metropolitan School District sent a message to all staff and families announcing a temporary out of state travel restriction on all staff and student travel that is school-related or district-related.  

I wanted to share some additional details specific to athletics. (Some of the information below will be similar to what you already received.)

District administrators and staff continue to monitor the Coronavirus (COVID-19) outbreak locally, across the United States and globally.  At this time, there are two confirmed active cases of COVID-19 in Wisconsin, with one of those cases being in Dane County. It is also being reported that in each of these recent cases there was a history of domestic travel.  Public health officials are still indicating that the risk to our area remains relatively low, however that is not the case in other areas of the country and world.

Therefore, as a preventative measure, MMSD is imposing a temporary out of state travel restriction on all district related staff and student travel. This includes travel for meetings, conferences, field trips or any other events outside the state of Wisconsin. We will keep this district travel restriction in place until further notice, and will regularly revisit the status of these preventive measures.  During this travel restriction, if you have meetings with groups out of state, we encourage you to continue these partnerships via teleconference whenever possible.

What this means for athletics trips and activities 

For MMSD athletic trips and activities this means out of state activities affiliated with team or club membership will not be permitted during the spring season until the out-of-state travel restrictions are lifted.  Coaching staff may not travel out of state for clinics, training, practices, or competitions related to their position as a coach or advisor of an in-season sport or activity.  

MMSD extended trip requests will not be granted and will be rescinded if previously granted. In addition, trips not under the purview of extended trip guidelines may not include MMSD staff or students such as competitions or trips out-of-state that do not require extended travel paperwork.  MMSD’s participation in competitions involving out-of-state teams taking place within Wisconsin will be reviewed on an individual basis.

At this time we do not have any plans to restrict practices or competitions within the state but that may evolve as the situation continues to progress.  Resources from the WIAA and other sources are regularly being updated at this link related to interscholastic athletics. MMSD will be posting regular updates online at mmsd.org/covid19

The best way to prevent infection is to avoid being exposed to this virus. Here are some ways you can keep the team healthy and help prevent the spread of viruses.

 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially prior to practice and competitions.
 • Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.
 • Avoid close contact with people who are sick.
 • Stay home when you are sick.
 • Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue into the trash.
 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces

With this in mind we will work with our coaches, teams, and athletic training staff to reinforce cleanliness and healthy practices and provide the resources necessary to address in afterschool and competition settings.  Missing practice or competitions due to illness is understood, appropriate, and encouraged and will not be met with a punitive response.
 

Jeremy Schlitz, CAA

MMSD District Athletic Director
 

Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) tuav txoj kev nyab xeeb, kev noj qab haus huv, thiab kev ruaj ntseg ntawm cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm raws li yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws. Muaj cov xov xwm thoob teb chaws hais txog tus mob Coronavirus (COVID-19) niaj hnub no, peb xav tias nws tseem ceeb los muab tej yam tshiab qhia ntxiv rau nej. Kev phom sij kuj tseem nyob qis rau hauv Wisconsin thiab kuj tsis muaj neeg mob ntxiv lub sij hawm no nyob rau hauv Dane County lawm. Tab sis, raws li cov neeg mob COVID-19 muaj coob ntxiv nyob rau teb chaws Asmeskas no, feem kev noj qab haus huv nyob rau nom tswv loj thiab nyob hauv xeev tab tom hais kom cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov zej zog npaj ib tug laj txheej tiv thaiv kev sib kis tus kab mob no. Tus laj txheej no hu ua tus laj txheej tiv thaiv sib kis mob thoob teb chaws (pandemic plan). Peb muaj kev sib tham nrog Madison thiab Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv tsis tu ncua, Wisconsin Feem Tuav Kev Noj Qab Haus Huv, thiab Feem Kev Qhia Rau Pej Xeem. 

Kev Npaj Thaum Muaj Mob Ceev

MMSD tsoom thawj coj ntawm ntau feem tuav hauj lwm tau koom tes los sib qhia thiab txheeb xyuas nws lawv tus laj txheej tiv thaiv kev sib kis mob thoob teb chaws kom nws tiv thaiv tau tus mob COVID-19 zoo zog. Thaum xub thawj yog npaj rau xyoo 2009 tiv thaiv tus kab mob H1N1, MMSD tus laj txheej tiv thaiv kev sib kis mob thoob teb chaws ziag no nthuav qhia tej yam ua ntej, ua lub sij muaj tus mob, thiab ua tom qab ntawd, thiab yuav muab kev cob qhia yog tias muaj tus kab mob COVID-19 tshwm sim nyob rau hauv Madison cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zog. 

Cov Kev Faj Seeb Ua Ntej

Tsoom Fwv Tuav Kev Noj Qab Haus Huv rov hais ntxiv tias qhov zoo tshaj plaws los mus tham txog tus kab mob COVID-19 yog muab kev tiv thaiv txhua hnub kom thiaj cheem tau qhov kev sib kis cov kab mob no uas yog xws li tus mob khaub thuas influenza thiab tus mob COVID-19. CDC hais kom txhaj tshuaj tiv thaiv tus mob khaub thuas influenza txhua xyoo rau txhua tus neeg muaj 6 xyoo los yog loj zog ntawd. Lwm yam kev tiv thaiv xws li:

 • Ib sij ntxuav nej cov tes nrog xab npus thiab dej
 • Pab nej cov me nyuam kawm ntawv ntxuav lawv cov tes kom hu
 • Peb yuav tsis muab tshuaj ntxuav tes rau nej thaum peb ua raws CDC cov lus hais tias xab npus thiab dej yog txoj kev zoo tshaj los ntxuas tes
 • Tsis txhob coj nej tus me nyuam twb mob lawm mus rau tom tsev kawm ntawv
 • Nyob twj ywm hauv tsev thaum koj mob lawm
 • Npog nej lub qhov ntswg thiab qhov ncauj thaum hnoos thiab txham
 • Txhob mus ze tej tus neeg muaj cov yam ntxwv mob khaub thuas

Cov neeg khiav hauj lwm rau Feem Kev Noj Qab Haus Huv yuav taug qab rau nej Cov Kev Cob Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv ziag no hais txog kub cev, hnoos, thiab mob qa. Yog tias ib tug me nyuam kawm ntawv muaj cov yam ntxwv no tshwm sim tuaj nws yuav raug kom mus tsev thiab rov qab tuaj kawm ntawv 24 xuab moos tom qab nws tsis muaj kub cev lawm. Nov yog MMSD cov lus hais kom ua hais txog “Thaum Yuav Tau Ceev Nej Tus Me Nyuam Nyob Tom Tsev los yog Yuav Xa Tau Nws Tuaj Rau Tom Tsev Kawm Ntawv”. 

Peb cov neeg ua hauj lwm tu tsev yuav ua lawv txoj hauj lwm tu tsev ntxiv mus, nrog rau kev cuab pob ntseg los mus ntxuav/so tej qhov neeg nquag nquag tuav.  

Tham Rau Nej Tus Me Nyuam Kawm Ntawv

Ib txhia tsev kawm ntawv cej luam tawm tias coob leej me nyuam kawm ntawv muaj kev ntxhov siab vim yog cov xov xwm lawv pom thiab hnov hais txog tus kab mob COVID-19. Ntawm no yog tej lus pab tswv yim rau tham nrog nej cov neeg tsev:

 • Xyuas cov ntsiab lus tseeb. Nws kuj txaus ntshai los hnov txog tus kab mob sib kis yooj yim no, tab sis mus xyuas cov ntsiab lus tseeb yuav pab tau nej kom nej lub siab kaj.
 • Ceeb toom rau nej tsev neeg tias nws zoo tshaj plaws los mus npaj rau tej lub tsam thawj muaj kev nyuab.
 • Nws tseem ceeb yuav tau txhob muab kev kwv yees los yog kev cais pab pawg hais txog tej tus neeg nej xav tias yuav muaj mob. Cov kab mob (viruses) no tsis yog yuav muaj taus rau tej pab, tej pawg neeg xwb, los yog tej haiv neeg xwb. Tus neeg ntawd nws haiv neeg yuav tsis ua rau nws yuav muaj mob taus los yog yuav tsis muaj mob taus.

Lwm Yam Kev Pab Ntxiv:

Dear MMSD Staff (a similar version of this letter is being sent to families simultaneously),


Madison Metropolitan School District (MMSD) administrators and staff continue to monitor the Coronavirus (COVID-19) outbreak locally, across the United States and globally. At this time, there are two active cases of COVID-19 in Wisconsin, with one of those cases being in Dane County. It is also being reported that in these recent cases there was a history of domestic travel. Public health officials are still indicating that the risk to our area remains relatively low, however that is not the case in other areas of the country and world.


Therefore, as a preventative measure, MMSD is imposing a temporary out of state travel restriction on all district related staff and student travel. This includes travel for meetings, conferences, field trips or any other events outside the state of Wisconsin. We will keep this district travel restriction in place until further notice, and will regularly revisit the status of these preventive measures. During this travel restriction, if you have meetings with groups out of state, we encourage you to continue these partnerships via teleconference whenever possible.


MMSD has an interdisciplinary team developing a plan on how the district will continue to respond to COVID-19 if our risk levels should increase. This team has been meeting daily to review updates and communicate with local and state health officials, neighboring school districts as well as receiving guidance provided by the Centers for Disease Control (CDC). 


It is important to note that this is a time of preparation in support of keeping our students, staff and community safe and healthy. To reduce levels of anxiety, it is important to keep yourself updated on the latest developments and those around you accurately informed. You can find more information on our MMSD Coronavirus web page at mmsd.org/covid19.


We will be providing staff and families a COVID-19 update each Friday, or sooner if necessary, to keep you informed on the latest developments and updates on MMSD planning and preparedness. 


Thank you for your time and understanding.


Jane Belmore
Interim Superintendent
Madison Metropolitan School District

Nyob zoo txog cov neeg ua hauj lwm, cov yim neeg, thiab cov me nyuam kawm ntawv (phaj nrab thiab phaj siab),

Peb ceev tau ib cov lus nug hais txog tus kab mob coronavirus, thiab peb xav muab tej yam tshiab xa rau los teb nej cov lus nug thiab muab tej chaw pab rau nej. Peb tab tom koom teb nrog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv. Cov ntsiab lus hauv qab no tuaj ntawm PHMDC tuaj.

Rau rau ob peb lub lim tiam tas los no, tus kab mob novel coronavirus tau kis ntawm Wuhan, Suav Teb tuaj rau teb chaw Asmeskas (United States) thiab lwm lub teb chaws ntau lub. Muaj ib tus neeg muaj tus kab mob coronavirus nyob hauv Dane County, tab sis qhov kev phom sij uas yuav tau txais tus kab mob ntawd kuj tseem nyob qhov qis rau hauv Dane County.

 • Yog tias ib tug me nyuam kawm ntawv, ib tsev neeg, los yog ib tug neeg ua hauj lwm yuav raug muab cais, Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv cov neeg ua hauj lwm mam li npaj cov chaw no rau nws.
 • Cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm noj qab nyob zoo uas tau ncig mus xyuas Suav Teb thiab tau rov los rau teb chaw Asmeskas ua ntej lub Ob Hlis 2, 2020 yuav muaj cuab kav mus tau rau tom tsev kawm ntawv li lawv ib txwm mus.
 • Cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm uas rov los tim Suav Teb rov los tom qab lub Ob Hlis 2, 2020, txhua tus yuav raug ntsib Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv thiab yuav raug qhia seb lawv puas yuav muaj cuab kav mus tau rau tom tsev kawm ntawv los mus tsis tau.
 • Cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm uas mob lawm yuav tsum nyob twj ywm hauv tsev tsis txhob mus tom tsev kawm ntawv.

Ceeb toom rau nej cov me nyuam kawm ntawv txog cov txheeb xeeb ceem kev noj qab haus huv txhua hnub:

 • Ib sij ntxuav lawv cov tes ib zaug nrog xab npus thiab dej tsawg kawg li 20 feeb. 
 • Hnoos thiab txham rau hauv daim ntawv so ntswg.

Peb kuj xav qhia qhov tseem ceeb ntawm qhov yuav tau tso tseg cov kev liam tias tej tus neeg muaj mob tab sis tsis muaj pov thawj (avoiding assumptions) los yog cais pab pawg txog tej tus neeg uas nej xav tias yuav muaj mob. MMSD yuav tsis cais cov neeg tawm ntawm tej kev kawm raws haiv neeg, lub teb chaws nws nyob tuaj, los yog qhov chaw ncig mus xyuas rov los tsis ntev no. Yog tias qee leej neeg yuav tsum raug muab cais, Feem Kev Noj Qab Haus Huv cov neeg ua hauj lwm mam li npaj cov chaw no rau lawv.

Qhov teeb meem tus mob coronavirus pauv txhua hnub. Soj qab mus saib Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv nyob hauv Facebook thiab Twitter mus saib lawv tej yam xov tshiab txhua hnub. Lawv kuj tau muaj daim ntawv teev cov ntsiab lus no tib si. Yog xav paub tej yam tshiab no, mus saib hauv CDC's coronavirus webpage

Peb nkag siab tias qhov no yog ib qhov nyuab thiab ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev nkag. Yog tias nej muaj lus nug, thov qhia rau kuv, nej lub tsev kawm ntawv tus neeg kho mob, los yog qhia rau nej tus me nyuam tus tuam thawj xib fwb paub. 

Thaum kawg no, raws li yog ib qhov ceeb toom, tus mob khaub thuas flu hauv peb lub zej zog muaj ntau. Nws tseem tsis tau lig rau nej tsev neeg mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv tus mob khaub nthuav (flu shots). Raws li ib txwm, ceev nej tus me nyuam nyob tom tsev yog tias nws mob lawm. Txhua tus me nyuam kawm tnawv los yog txhua tus neeg ua hauj lwm muaj ib tug hnoos tsis tu ncua thiab kub cev yuav tau nyob tom tsev tsis txhob tuaj rau tom tsev kawm ntawv/tom hauj lwm, raws li peb Txoj Kev Cai Tswj Mob Nkeeg

We understand that many of you are feeling concerned about the coronavirus and have reached out to us with questions. (Coronavirus is a new type of virus that was found in Wuhan, China. This virus comes from a large family of coronaviruses common throughout the world. They can infect people and cause mild respiratory diseases, like the common cold, and rarely, more serious disease.)

We want you to know that we are working closely with Public Health Madison and Dane County and we are in constant contact with MMSD’s Medical Consultant, a Pediatric Infectious Disease Specialist who gives us guidance around the coronavirus and other illnesses. 

We are learning new information about the virus each day. At this time, there are no confirmed cases of coronavirus in Dane County or Wisconsin. As of right now, unless you or your family has traveled within China in the past two weeks, or you have been in contact with someone who has, you are not at risk of developing the virus. If you have concerns about the coronavirus, contact your healthcare provider. 

For more information and updates go to the Public Health Madison and Dane County Website or the CDC website.  Also, remember Influenza (flu) is more of a threat then coronavirus at this time. If you have not had the influence vaccine, you can still get it. And, don’t forget to wash your hands and cover your cough.

As usual, any student with a persistent cough and fever will need to stay home from school, per our Illness Guidelines. We will continue to share updates as we receive them. 

Pages