August 7, 2020: 2020-2021 Cov Ntsiab Lus Hais Txog Kev Sau Npe Kawm

2020-2021 Cov Ntsiab Lus Hais Txog Kev Sau Npe Kawm

Xyoo 2020-2021 twb yuav txog no, thiab txhais tau tias nws yog sij hawm mus sau npe kawm lawm. Yuav los pib tug txheej txheem sau npe, mus saib hauv mmsd.org/enroll.

Qhov kev sau npe kawm yuav yog 100% nyob hauv computer/online xyoo no.

Yuav kom xyuas tau meej tias peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm muaj kev ruaj ntseg, tus txheej txheem sau npe kawm yuav yog 100% nyob online, thiab qhov kev pab txhawb yuav muaj tom tsev kawm ntawv tuaj rau tej hnub thiab tej lub sij hawm. Daim ntawv sau npe nyob online raug muab tsim dua kom cov yim neeg tshiab thiab cov yim neeg niaj hnub no ua tau daim ntawv sau npe tiav nyob hauv computer/online thiab 100% tsis siv ntawv li. MMSD qhov kev sau npe kawm hauv computer yog ib qho mus los yooj yim thiab yuav muaj cuab kav ua tau tiav nyob hauv txhua hom cuab yeej siv. 

Cov Yim Neeg Yuav Kawm Ntxiv Mus: Cov yim neeg yuav tau ua daim ntawv sau npe kawm rau cov me nyuam kawm ntawv kawm yuav ntxiv mus rau hauv MMSD yuav muab tus txheej txheem sau npe kawm ua kom tiav txhua yam nyob online thiab yuav tsis kom muab tej ntaub ntawv los txheeb xyuas tshwj tsis yog lawv pauv chaw nyob lawm. Yog xav paub ntxiv hais txog qhov yuav muab daim ntawv tim khawv txog qhov chaw nyob pauv nias ntawm no.

Cov Yim Neeg Tshiab:

 1. Sau npe kawm nyob online ntawm mmsd.org/enroll. Nej yuav tsum ua tus txheej txheem sau npe kawm kom tiav nyob online. Yog tias nej tsis muaj kev mus siv tau ib lub computer los yog internet, hais mus rau tom feem saub npe kawm chaw ua hauj lwm ntawm enrollment@madison.k12.wi.us / 608-663-4957 los yog hais rau nej lub tsev kawm ntawv teem ib lub sij hawm mus ntsib lawv.
 2. Hais mus rau nej lub tsev kawm natwv teem ib lub sij hawm kom thiaj tuaj txheeb tau nej tus me nyuam kawm ntawv qhov kev sau npe kawm. Siv daim ntawv txheeb sau npe kawm ua qhov kev qhia pab nej npaj cov ntaub ntawv sau npe kawm uas nej xav tau rau nej tus me nyuam qhov kev sau npe kawm (Qhov link ua Lus Mev): 
 3. Nrhiav MMSD cov tsev kawm ntawv cov chaw nyob, cov xov tooj ntawm no. Mus saib MMSD daim phiaj caij nyoog mus nrhiav cov hnub/lub lim tiam sau npe kawm.

Cov Me Nyuam 4 Xyoos Tuaj Tshiab Rau Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (4K), Cov Me Nyuam 5 Xyoos Tuaj Tshiab (5K)

Yog tias nej tus me nyuam tuaj tshiab rau hauv MMSD rau xyoo kawm 2020-21 THIAB nej tau ua 2020-21 daim ntawv sau npe kawm nyob online tiav lawm uas yog txheeb xyuas nej tus me nyuam lub hnub yug, chaw nyob, thiab niam txiv/tus saib xyuas keeb tiv thiab kev txheeb ze nyob rau ntawm MMSD ib lub tsev kawm ntawv los yog ib chav ua hauj lwm ua ntej lub Yim Hli 10 lawm, ces tsis muaj dab tsi nej yuav ua ntxiv lawm. Nej yuav tau txais cov lus sib tham txog qhov ua daim ntawv thov zaub mov noj dawb thiab txo tus nqi zaub mov noj thiab lwm yam ntaub ntawv sau npe.

Cov me nyuam kawm 4K thiab 5K uas twb ua daim ntawv sau npe tiav nyob online rau lub xyoo kawm 2020-21, ua ntej lub Yim Hli 10 thiab kom luam nplooj ntawv txheeb xyuas (verification page), ces tsis tas muab ib daim mus rau MMSD cov tsev kawm ntawv thiab Cov Chaw Zov Me Nyuam Yaus (Early Care and Education (ECE) centers) lawm thaum lawv txheeb xyuas lawv cov ntaub ntawv sau npe kawm. MMSD cov tsev kawm ntawv thiab cov ECE centers muaj kev mus saib tau cov ntaub ntawv no uas yog xav txheeb xyuas.

Cov hnub thiab cov sij hawm sau npe kawm 

Daim ntawv sau npe kawm nyob online qhib rau lub Yim Hli 10. 

Yuav muaj tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm pab nej nyob hauv computer/online pib hnub Monday, lub Yim Hli 17 mus. Ua ntej hnub ntawd, hais mus rau tom feem sau npe kawm qhov chaw ua hauj lwm yog tias nej xav tau kev pab. 

Mus saib hauv mmsd.org/schoolemail mus nrhiav nej lub tsev kawm ntawv tus xov tooj thiab tus email.
 
Nej kuj yuav mus saib tau hauv mmsd.org/enroll mus nrhiav cov ntaub ntawv sau npe kawm.
 
Yog tias tsis paub meej seb yuav mus kawm lub tsev kawm ntawv twg? Mus nrhiav nej lub tsev kawm ntawv hauv peb qhov website. Nej yuav hu tau rau peb feem sau npe kawm qhov chaw ua hauj lwm kom pab nej ntawm (608) 663-4957. 
 
Tsev kawm ntawv cov caij nyoog yuav muab tso rau hauv IC Parent Portal rau lub Yim Hli 24 thiab cov yim neeg yuav mus saib tau. Tsev kawm phaj siab cov me nyuam kawm ntawv yuav muab daim ntawv teev caij nyoog kawm pauv xa hauv computer mus rau lawv tus kws pab tswv yim (counselors).

Yuav tsis muaj hnub yees duab nyob tom cov tsev kawm phaj siab rau thaum qhov kev sau npe thaum lub Yim Hli vim yog cov tsev kawm ntawv kaw lawm thiab qhov kev sau npe kawm yuav yog 100% ua hauv computer/online lawm xwb. Nej lub tsev kawm ntawv mam hais los rau nej txog nej daim duab ID 2020-21.

Puas xav tau kev pab them rau me nyuam kawm ntawv cov zaub mov noj thaum cov sij hawm cov nyom no?

Peb yuav cia tuaj nqa zauv mov noj ntawm ntug kev (curbside meal service) nyob rau tom 40 lub tsev kawm ntawv pib rau thaum lub Cuaj Hli 8, 2020 mus. Txhua qhov chaw yuav cia tuaj nqa ib hnub ib lub lim tiam kom tsev neeg muaj kev kab ntsab. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais ib pob zaub mov nrog txhua yam rau 5 pluas tshais thiab su kom duav tau li qhov yuav tau muaj raws li Tsev Kawm Ntawv Qhov Kev Muab Su thiab Tshais Noj Thooj Teb Chaws (National School Lunch & Breakfast Programs).

 • Cov sij hawm thiab cov chaw tuaj nqa muab xyuas meej lawm thiab yuav muab qhia rau nej sai no.
 • Txhua pob 5 hnub yog luaj li ntawm 12"X 9"X 9" thiab yuav hnyav li 10 pounds.  
 • Yuav muaj mis nqa los tau tsis nqa los tau.
 • Yuav muaj qhov xaj ua ntej thiab cov kev qhia txog qhov yuav xaj li cas nyob hauv peb qhov website thaum pib kev kawm ntawv. 
 • Cov me nyuam kawm ntawv los yog cov niam txiv yuav tau muab tus me nyuam lub npe thiab tus ID nab npawb rau lawv saib thaum lub sij hawm tuaj nqa.
 • Cov me nyuam kawm ntawv uas tau them tag nrho thiab tau txo tus nqi zaub mov yuav tsum muaj nyiaj nyob hauv lawv tus account thiaj duav tau cov nqi them zaub mov tuaj nqa. Yuav tau muab tus account them thaum lub sij hawm tuaj nqa.
 • Thov nco ntsoov mus ua ntawv thov cov zaub mov noj dawb & txo tus nqi zaub mov noj thaum sau npe kawm xyoo no. Cov yim neeg yuav tau ua txhua xyoo.

Soj qab saib rau cov ntaub ntawv hais txog peb qhov website thiab nyob hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv tsab ntawv xa xov thaum peb leg peb tus txheej txheem npaj ntxiv mus kom xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntqwv muaj kev mus nqa tau cov zaub mov noj nyob rau thaum peb qhov chaw kawm hauv computer/online.

Me Nyuam Kawm Ntawv Cov Nqi

Cov xyoo tas los, me nyuam kawm ntawv cov nqi txhua yam muab sau rau thaum tuaj sau npe kawm, ua yog xws li:

 • Cov nqi ntawm cov khoom siv rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus
 • Cov nqi ntawm cov kev kawm hauv Tsev Kawm Phaj Nrab thiab Phaj Siab
 • Cov nqi ntawm cov ntawv nyeem hauv Tsev Kawm Phaj Nrab Thiab Phaj Siab
 • Cov nqi ntawm cov nruas phoo, cov phau ntawv teev liaj txheej (planners) thiab phau ntawv teev txhua yam hauv lub xyoo (yearbook) kuj yuav muab ntxiv rau hauv Infinite Campus tus me nyuam kawm ntawv cov ntaub ntawv ceev tseg. Muaj ib txhia nqi ntawm cov phau ntawv teev txhua yam hauv lub xyoo thiab ib txhia nruas phoo yuav them los tau tsis them los tau.
 • Cov nqi ntawm cov khoom xauj siv hauv qib tsib chav kawm qoj xim xau yuav muab ntxiv rau tus me nyuam kawm ntawv cov ntaub ntawv rau cov tsev kawm ntawv muaj "kev kawm qoj xim xau rau txhua tus." Cov xib fwb qhia qoj xim xau tab tom leg kom cov me nyuam kawm ntawv tau txais cov cuab yeej qoj xim xau.
 • Cov nqi ntawm cov chav kawm nrag duab yuav kom them rau thawj lub semester. Feem kev kawm nrag duab cov neeg ua hauj lwm yuav khiav hauj lwm los muab cov khoom siv rau cov me nyuam kawm ntawv. Tus txheej txheem no yuav tsis tau muab xaus.

Cov nqi ntawm no yuav tsis sau thaum tuaj sau npe kawm:

 • Tsev kawm phaj siab cov nqi chav ntawv kawm rau Qhov Kev Kawm Qoj Ib Ce (PE), Chav Kawm Hais Txog Tsev Neeg thiab Kev Siv (Family and Consumer Education), thiab cov chav kawm technology yuav tsis kom them rau thawj lub semester. Lub semester thib ob cov nqi chav ntawv kawm yuav muab ntxiv rau hauv lub Ib Hlis 2021.
 • Cov nqi kawm rag txuj thaum caij nploog zeeg yauv tsis kom them rau lub sij hawm no.

Cheeb tsam tsev kawm ntawv ntseeg tias cov nqi no qhov zoo tshaj yuav muab sau ziag no, tab sis peb yuav npaj them cov nyiaj rov qab nyob ntawm qhov lub xyoo kawm tshuav ntawd yuav zoo li cas mus.

Tsev Kawm Ntawv Cov Khoom Siv

Daim ntawv teev tsev kawm ntawv cov khoom siv rau cov tsev kawm ntawv phaj pib thiab phaj nrab twb muab kho lawm thiab muaj nyob rau hauv mmsd.org/supplies. Mus saib cov khoom siv tom tsev yuav tseem ceeb heev kom thiaj paub meej txog txoj kev kawm ntawm cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online. MMSD txaus siab los muab cov khoom siv no rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau thiab tsis muaj peev xwm yuav mus yuav tau, thiab tab tom koom tes nrog lub koom haum Foundation for Madison's Public Schools, cov neeg koom tes rau lub tsev kawm ntawv (Adopt-a-School partners), cov neeg kom tes hauv zej zog (community partners), thiab lwm lub koom haum los pab txhawb cov no. Yuav muaj cov ntaub ntawv ntxiv rau sawv daws hais txog qhov chaw mus rau cov kev pab no nyob rau ob peb lub lim tiam tom ntej no.
 
Ceeb toom: Cov tsev kawm phaj siab tsis muaj daim ntawv teev tsev kawm ntawv cov khoom siv. Cov khoom siv nyias yuav sib txawv nyias raws cov chav ntawv kawm. Cov xib fwb mam qhia rau cov me nyuam kawm ntawv tej yam yuav tau muaj rau thawj lub lim tiam ntawm qhov kev kawm.

Nej puas txhawb cov tsev kawm ntawv tab sis ho yuav xav tawm hauv MMSD mus ib xyoos vim yog qhov muaj tus kab mob COVID-19? Xav tuav ib qhov nres tseg kom muaj vaj huam sib luag.

Peb tau hnov tuaj ntawm ib txhia yim neeg tuaj tias lawv xav cia muaj kev kawm ntawv tom tsev rau lawv cov me nyuam rau thaum lub caij nplooj zeeg los yog mus sau npe rau lawv cov me nyuam mus kawm rau hauv cov tsev kawm ntawv ntiav uas muaj kev kawm cia tus kheej mus kawm tau. Peb nkag siab thiab fwm tej yam cov yim neeg xav ua rau lawv cov me nyuam. Tab sis, peb tab tom npaj txhim kho tej yam tseem ceeb rau peb qhov kev kawm hauv computer/online rau lub caij nplooj zeeg no thiab xav kom cov yim neeg tuav xam xyuas qhov no. Xyuas meej kom cov neeg ua hauj lwm muaj txoj hau kev rau cov hnub kawm ua hauj lwm hauj lwm los mus qhia ntawv hauv computer/online yog peb qhov tseem ceeb ntawm peb txij thaum lub caij nplooj hlav los no. Peb ntseeg tias lub caij nplooj zeg no cov me nyuam kawm ntawv yuav tau qhov kev kawm hauv computer/online khov zog, zoo dua, thiab muaj vaj huam dua qhov lawv tau kawm rau thaum lub caij nplooj hlav lawm.
 
Peb kuj xav kom cov yim neeg txhua yim paub tias qhov kev cuam tshuam txog nyiaj txiag them rau tus me nyuam kawm ntawv tawm hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv mus. Txawm yog ib feem pua me me ntawm cov me nyuam kawm ntawv tawm mus xwb los ua rau muaj kev caum tshuam loj, tsis yog rau ib xyoo xwb tab sis rau 3 xyoos nkaus. Peb cov nyiaj tau los ntawm xeev mas ywj raws cov me nyuam kawm ntawv tuaj sau npe kawm suav tau rau hnub Friday thib 3 hauv lub Cuaj Hlis. Tus me nyuam kawm ntawv uas tsis tuaj sau npe kawm rau hauv MMSD rau hnub Friday thib 3 hauv lub Cuaj Hlis tab sis rov tuaj rau hauv MMSD thaum peb rov tuaj kawm cia tus kheej tuaj kawm es txhais tau tias peb tsis tau cov nyiaj los ntawm xeev rau tus me nyuam ntawd, tsis yog rau thawj lub xyoo no xwb, tab sis rau 3 lub xyoos tom ntej no vim yog xeev tus txheej txheem siv mus 3 lub xyoo. Qhov no cuam tshuam txhua yam nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv, tab sis tshwj xeeb yog peb qhov kev muaj peev xwm los nqis peev rau hauv peb lub zeem muag ntawm peb Tus Txheej Txheem Leg Hauj Lwm, uas xyuas rau txoj hau ntawm cov kev kawm sib txawv rau cov me nyuam kawm ntawv thiab nqis peev los ntiav thiab tswj cov neeg ua hauj lwm muaj txiaj ntsim siab. Peb paub tias txhua yim neeg xav muab qhov kev txiav txim siab zoo tshaj plaws rau lawv cov me nyuam, tab sis peb cia siab tias nej yuav nres tos los tuav xam xyuas qhov kev vaj huam sib luag thiab peb cov kev txhim kho rau qhov kev kawm hauv computer/online ua ntej muab qhov kev txiav txim siab kawg.

July 31, 2020: Calendar, Qhia txog tsev kawm ntawv cov chaw ua si, cov tshav ntaus pob thiab cov tshav rag txuj

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg,
 
Peb tau muab peb thawj lub quarter daim phiaj caij nyoog xaus los cia lub Ciaj Hli 8 yog thawj hnub ntawm qhov kev kawm hauv computer/online rau xyoo kawm 2020-21. 

Hnub pib tshiab muab tau txoj hau kev tseem ceeb rau peb los npaj peb cov xib fwb thiab cov thawj coj uas yog los muab cov hnub kawm ntxiv kom lawv npaj tau zoo li qhov zoo tau los mus ua kom lub caij nplooj zeeg no qhov kev kawm hauv computer/online khov zog, meej tseeb zog, muaj vaj huam sib luag dua qhov cov me nyuam kawm ntawv tau kawm rau thaum lub caij nplooj hlav tas los no.
 
Qhov kev txiav txim siab raug muab ceeb toom los ntawm cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm cov lus hais uas peb tau txais thaum lub caij ntuj sov. Peb tab tom muab cov ntawv cej luam txhua yam xaus ntawm peb cov ntawv thom nug thiab npaj siab yuav muab qhia rau sawv daws sai no.
 
Tsheej Txais Tos Rov Tuaj yuav muab teeb ua ib cov qauv tswj thiab cov hom phiaj xyuas rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg thiab lawv qhov kev kawm hauv computer/online thiab txhawb cov neeg ua hauj lwm los ua peb tes hauj lwm ntxiv mus nrog rau Black Excellence, qhov kev tiv thaiv kev sib cais haiv, thiab peb Tus Txheej Txheem Leg Hauj Lwm thiab xyuas meej kom qhov kev sib raug zoo ntawd nyob nrog nraim tes hauj lwm.
 

Cov hnub no kuj yuav muab tau sij hawm rau cov neeg ua hauj lwm los sib tham nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg txhua tus kom xyuas tau meej tias lawv tus me nyuam muaj tej yam nws xav tau los mus pib qhov kev kawm hauv computer/online kom nej thiab nej tus me nyuam paub:

 • qhov los siv technology thiab tej cuab yeej uas yuav raug siv
 • lub sij hawm thiab qhov los mus nrhaiv kev txhawb ntawm cov xib fwb
 • cov npaj siab rau txhua tus txuam rau
 • qhov yuav muab cov ntaub ntawv xa rov qab mus
 • qhov tuaj kawm thiab qhov muab qhab nee yuav ua hauj lwm li cas
 • cov me nyuam kawm ntawv daim ntawv teev caij nyoog txhua hnub
 • cov lus teb rau txhua lo lus nug nej muaj ua ntej thawj hnub kawm ntawv

Npaj siab yuav tau txais ib cov ntsiab lus tuaj ntawm nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv nram ntej tuaj los mus pib qhov kev txhim kho ua hauj lwm (lub Yim Hli 25) hais txog cov laj txheej rau cov xib fwb kom thiaj hais tau los rau nej thiab nej tus me nyuam nyob thaum lub Yim Hli 25 thiab lub Cuaj Hli 4. Nej yuav mus nrhiav daim phiaj caij nyoog kho tshiab ntawm no.
 
Lus Meej Tseeb,
 
Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

Qhia txog tsev kawm ntawv cov chaw ua si, cov tshav ntaus pob thiab cov tshav rag txuj

Tsev kawm ntawv cov tshav rag txuj, cov tshav taus pob sab nrauv, cov chaw ua siv, thiab cov stadiums txhua lub yuav muab kaw tsis pub sawv daws siv Monday txog Friday thaum 7 a.m.-5 p.m. Nyob rau cov sij hawm no, tsev kawm ntawv cov chaw ua si yuav muab qhib rau cov chaw zov me nyuam cov neeg tuaj koom uas raug zov nyob hauv cov tsev kawm ntawv kom dhau lub caij ntuj sov thiab lub caij nploog zeeg.
 
Nyob rau cov sij hawm ntawm no sab nrauv, tsuas yog cov kev kawm rag txuj npaj tseg, tsev kawm ntawv cov chaw mam muab qhib rau cov sawv daws, pib hnub Saturday no mus. Ib zaug ntxiv, cov kev kawm rag txuj tau npaj tseg (piv txwv li, cov kev xyaum rau tej pab) yuav tsis pub muaj rau hauv tsev kawm ntawv cov chaw qhov tsawg kawg lub quarter thib ib ntawm xyoo kawm 2020-21 (mus txog lub Kaum Hli 30).

Lus Qhia Tshiab Txog Peb Cov Tes Dej Num Los Ua Kom Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Thiab Cov Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Ruaj Ntseg

Nyob rau lub sij hawm uas peb npaj pib kev kawm hauv computer/online kom ruaj khov dua rau lub caij nplooj ntoos zeeg no, peb kuj npaj mus ntxiv rau tus qauv kawm online txuam nrog tim ntej tim muag thiab kev kawm tim ntsej tim muag tag nrho es peb thiaj npaj tau zoo li zoo tau thaum muaj kev ruaj ntseg rov qib cov tsev kawm. Kev ruaj ntseg ntawm cov tsev kawm ntawv yog qhov tseem ceeb ntawm tag nrho peb cov kev npaj thiab peb xav muab lub hwv tsam rau nej pom cov dej num uas tau tshwm sim los txhawb kev ruaj ntseg thoob plaws lub xyoo kawm ntawv 2019-20, seb peb muaj cov kev khiav dej num thiab kev pab dab tsi los txhawb nqa cov me nyuam kawm ntawv txoj kev ruaj ntseg rau lub sij hawm kawm ntawv hauv computer/online thiab seb peb yuav mus rau qhov twg tom ntej no.
 
Txawm tias cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsis nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv rau lub caij nplooj ntoos zeeg no los, peb txoj kev mob siab rau kev ruaj ntseg tseem yog qhov thib ib. Peb paub tias kev kaw tsev kawm ntawv muaj kev cuam tshuam rau coob tus me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm. Ob peb seem ntawm peb cov tes dej num ua los txhawb nqa cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm txoj kev ruaj ntseg pib ntxaws lawm. Peb zoo siab heev rau coob tus neeg koom tes hauv zej zog uas koom tes nrog peb los pab cov yim neeg ntawm MMSD kom noj qab nyob, muaj zaub mov noj, thiab muaj kev sib txuas lus. Yog nej los yog nej tus me nyuam muaj teeb meem, peb xav txhawb nej mus cuag cheeb tsam tsev kawm ntawv cov kev pab thiab cov kev pab hauv zej zog thiab tiv tauj rau nej lub tsev kawm ntawv yog nej tus me nyuam xav tau kev pab.
 
Nyeem txog peb cov lus qhia tshiab ntawm no.

July 24, 2020: Tuaj hauv Madison Feem Kev Noj Qab Haus Huv tuaj: Qhov yuav nrhiav kev pab li cas thaum muaj COVID-19

Cov no yog cov sij hawm muaj pab tshwj xeeb ntxiv. Vim yog muaj kev cov nyom ntawm COVID-19, Madison txhua yim neeg yuav tau muaj kev txhawb ntxiv thiab peb lub zej zog tab tom los pab. Lub nroog "Txoj Kev Yuav Pab Li Cas" muaj ib daim ntawv teev cov kev pab nyob online uas yuav pab tau txhua yam los ntawm tej kev mus nrhiav khoom noj zoo. Nej kuj yuav nrhiav tau daim ntawv nyob hauv txhua nqe lus. Mus saib Txoj Kev Yuav Pab Li Cas lub zej zog cov kev pab ntawm no.

July 17, 2020 - Virtual Press Conference

A virtual press conference was held on 7/17/2020. The video is embedded for your convenience, however if you would like to jump directly any particular topic you can click a link below to jump to that point in the video on YouTube.

July 17, 2020: Qhov Kev Txiav Txim Siab Pib Tsev Kawm Ntawv Hauv

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 
 
Raws li nej paub, nyob rau thaum lub Peb Hlis 13, 2020, tag nrho Wisconsin cov tsev kawm ntawv raug kom kaw thiaj tiv thaiv tau qhov kev sib kis tus kab mob COVID-19. Hnub no, los peb muaj kev txhawj uas yog cov mob nyob hauv zos tseem muaj ntau ntxiv thiab kev cob qhia tuaj tom feem kev noj qab haus huv tuaj hais txog tej yam cov tsev kawm ntawv yuav tau muaj thiaj rov qhib tau cov tsev kawm ntawv uas ua rau peb cov hau kev tws tag. Peb tau hnov nej cov kev txhawj ua ntu zus ntxiv. Tom qab qhov kev ua tib zoo tuam xam xyuas ntawm cov no txhua yam, peb tau txiav txim siab tias nws yuav tsis ruaj ntseg  rau peb rov qhib cov tsev kawm ntawv rau thaum lub Cuaj Hlis, txawm yog siv tus qauv hybrid los yuav tsis ruaj tseg. Yog li ntawd peb tau muab qhov kev txiav txim siab nyuab heev los pib lub xyoo kawm 100% hauv Computer/Online. Qhov kev kawm hauv computer/online yuav muaj qhov tsawg kawg rau thawj lub quarter (mus txog lub Kaum Hli 30, 2020).
 
Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes ntxiv mus thaum peb los tshawb xyuas ntau tus qauv kawm rau qhov rov qhib tsev kawm ntawv. Peb ua tsaug rau cov lus txhawb nej muab tuaj rau peb ntawd, thiab peb yuav yoog raws nej cov tswv yim ntxiv mus thaum lub xyoo kawm los pib kawm mus. Yog tias nej tsis tau teb rau daim ntawv thom nug xa los hnub Monday ntawd, peb yuav xav hnov nej qhov kev xav rau yav tom ntej no thaum cov mob no hloov. Yog tias nej tsis tau teb los yog tsis tau txais daim ntawv caw mus ua, xav kom nej paub tias peb yuav xa qhov link mus rau daim ntawv thum nug los kom nej muaj lub fwm tsam mus ua. Yog li ntawd, thov soj qab saib ib tsam ib email los yog ib tsab ntawv sau (text) yuav xa los rau nej.
 
Raws li yog Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus, txoj kev ruaj ntseg ntawm txhua tus uas tuaj rau hauv peb cov tsev kawm ntawv txhua hnub yog kuv qhov kev pov plob, thiab yuav tsis xav kom muab tau qhov kev txiav txim siab yuam kev los ceev peb cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, thiab tag nrho peb lub zej zog txoj kev ruaj ntseg. Mus rau tom ntej, kuv yuav koom tes khiav hauj lwm nrog nraim Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Dr. Jenkins, yuav los pib hauj lwm, uas nws kuj paub thiab tau ua hauj lwm dhau ntau yam teb meem tib yam li no hais txog tus kab mob COVID-19 thiab qhov kaw tsev kawm ntawv nyob hauv Robbinsdale Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv, Minnesota. 
 
Peb paub tias qhov kev kawm hauv computer/online rau thaum lub caij nplooj zeeg no yuav tau muab txhim kho kom zoo tshaj qhov peb tau siv rau thaum lub caij nplooj hlav. Peb txaus siab rau qhov ntawd thiab yuav los ua hauj lwm ntxiv rau lub sij hawm tshuav ntawm lub caij ntuj sov no kom paub meej tias peb cov neeg ua hauj lwm muaj tej yam lawv xav tau los tswj txoj kev cov nyom, txoj kev sib raug zoo, thiab txoj kev qhia ntawv kom txhob kev sib cais haiv thiab los txhawb txoj kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv txhua tus nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online nyob rau thawj lub quarter (mus txog lub Kaum Hli 30, 2020). Nyob hauv qhov peb qhia rau nej lub lim tiam tas los no hauv peb qhov kev npaj cov laj txheej, peb nthuav qhia ib txhia hau kev peb muaj los txhawb txoj kev kawm. Peb kuj txaus siab los xyuas meej kom peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg muaj tej yam nej xav tau los siv kom txoj kev kawm hauv computer/online ua tau ib txoj kev kawm zoo.
 
Yuav kom muab tau qhov kev txhim kho ua hauj lwm (PD) ntxiv, peb tab tom npaj los tsim cov hnub PD rau hauv daim phiaj caij nyoog, uas yuav cuam tshuam peb hnub pib kawm. Peb npaj los pib tsis pub lig tshaj lub Cuaj Hli 8, 2020 thiab mam li ceeb toom rau nej txog peb qhov kev txiav txim siab kom sai li sai tau. 
 
Thaum peb los khiav hauj lwm rau hauv lub caij ntuj sov xyuas meej kom muaj txoj kev kawm hauv computer/online zoo zog thiab muaj cuag ncua dua, peb kuj muaj ib pab neeg uas yuav los npaj ntxiv mus rau tus qauv kawm hybrid kom peb npaj txhij los siv nws thaum nws muaj kev ruaj ntseg siv tau. Peb yuav ntsuam xyuas cov ntaub ntawv ntxiv mus thiab yuav tham nrog cov neeg tuav feem kev noj qab haus huv thaum peb los muab cov kev txiav txim siab nyob rau txhua lub quarter. 
 
Kuv nco tau tias tsis muaj cov me nyuam kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv muaj kev cov nyom thiab kev nyuab ntau. Peb txaus siab los koom tes nrog nej txhawb nej thiab nej cov me nyuam kawm ntawv kom mus dhau lub sij hawm cov nyom no, nrog rau lub hom phiaj tshwj xeeb rau peb cov neeg zej zog uas ntxim li yuav muaj kev cov nyom. 
 
Qhov no yog ib qhov teeb meem hauv lub zej zog thiab peb yuav tau ua ib lub zej zog muaj kev sib txhawb los ceev peb cov me nyuam kawm ntawv kom koom siab rau txoj kev kawm thiab txhawb lawv txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev ntxhov siab. Yuav kom xaus tau qhov no, peb txoj kev koom tes nrog cov koom haum tseem ceeb yuav muaj nuj nqis heev los xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj kev mus siv tau cov khoom noj zoo, mus siv tau internet, mus siv tau cov kev pab rau fab kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg thiab qhia txhua hnub rau cov xib fwb thiab lwm cov neeg ua hauj lwm uas yuav muaj cuab kav txhawb tau lawv. 
 
Kuv paub tias nej muaj lus nug, kev tag tswv yim tsis paub ua li cas, kev txob, thiab kev txhawj ntau yam. Peb los muaj tib yam nkaus. Peb txaus siab los koom tes nrog nej thiab cov neeg kom tes hauv zej zog los ua mus kom dhau qhov no ua ke. Nyob rau cov hnub thiab cov lim tiam yuav los no peb yuav muaj ntau yam mus leg thiab sib tham.
 
Peb mam li hais los rau nej thaum peb mus ze rau lub Cuaj Hli uas yog xav emails txhua lub lim tiam rau nej, hais rau hauv peb qhov website thiab social media. Thaum peb los muab cov kev txiav txim siab rau yav tom nej, peb lub hom phiaj yog muab kev ceeb tom rau nej kom ntxov li qhov ntxov tau kom nej thiaj pib npaj tau rau tej yam xws li chaw zov me nyuam thiab cov caij nyoog ua hauj lwm. Nws yog peb qhov kev cia siab tias peb cov kev txiav txim siab yuav yog 2 mus rau 3 lub lim tiam ua ntej rau qhov pib ntawm txhua lub quarter.
Ib zaug ntxiv, qhov no yog ib qhov kev tshaj tawm nyuab heev. Qhov peb nyiam yuav yog kom cia tau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov xib fwb tuaj rau hauv cov tsev kawm ntawv tuaj kawm tim ntsej tim muag txhua lub lim tiam. Peb cia siab tias nws yuav ruaj ntseg los ua li ntawd sai sai no.
 
Lus Meej Tseeb,
 
Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

June 19, 2020: MMSD cov tshav ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov tshav ntaus pob tseem kaw

Dane County nyob rau Theem 2 ntawm tus laj txheej Dane Mus Rau Tom Ntej (Forward Dane plan), thiab thaum Madison cov tshav ua si thiab Dane County ib txhia tshav ua si twb qhib rau lub sij hawm no lawm, peb cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw ua si tseem kaw, tshwj tsis yog cov chaw zov me nyuam muaj ntaub ntawv xwb. Qhov no xam MMSD cov tshav ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov tshav ntaus pob tib si nyob rau lub sij hawm no. Peb mam qhia rau nej paub ntxiv.
 
Tuaj Tom Dane County Fab Saib Xyuas Cov Tshav Ua Si Tuaj:
Mus saib peb Cov Kev Pauv Hais Txog Cov Tshav Ua Si thiab Tej Yam Tshiab Vim Yog Muaj Tus Kab Mob COVID-19 webpage daim ntawv teev txhua yam hais txog Cov Tshav Ua Si.
 
Tuaj Tom Madison Fab Saib Xyuas Cov Tshav Ua Si Tuaj:
Tag nrho Madison Cov Tshav Ua Si puav leej qhib lawm uas yog muaj cov kev hloov thiab kaw txog rau muaj kev ceeb toom ntxiv. Thov mus nyeem tej yam muaj tshiab ntawm no hais txog tej qhov qhib thiab tej qhov kaw vim yog muaj tus kab mob COVID-19 nyob hauv Fab Saib Xyuas Cov Tshav Ua Si qhov website.

June 5, 2020: Qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj tshiab nyob rau sab hnub poob, nyob ntawm lub Tsev Kawm Phaj Pib Leopold

COVID-19 tau ua rau muaj kev cov nyom rau txhua lub zej zog. Lub Koom Haum Second Harvest of Southern Wisconsin, koom nrog MMSD thiab YMCA, yuav muab khoom nej rau cov uas xav tau. Qhov no yuav yog ib qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj (a drive-thru Mobile Pantry) txhua lub lim tiam.

Lub Tsev Kawm Phaj Pib Leopold Qhov Chaw Tsav Tsheb Mus Nqa Khoom Noj:

 • Thawj qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj yuav yog Tuesday lub Rau Hli 16.
 • Kev muab khoom noj yuav pib thaum 11:00 pm thiab yuav xaus rau thaum 1:00pm.
 • Qhov chaw yuav yog lub tsav nres tsheb tom lub Tsev Kawm Phaj Pib Leopold - 2602 Post Rd, Madison. 

Yog muaj tej qho pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw rau tsav tsheb mus nqa khoom noj (mobile pantry) mam hais los qhia rau nej uas yog xa hauv peb qhov kev sau ntawv tshiab los (new texting service). Yuav kom tau txais tsab xov sau los nej thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog ib txwm muaj, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.
 
Kev ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau tom lub koom haum Second Harvest thaum lub sij hawm muaj kab mob no. Peb tau sib yoog rau ntau yam es "txhob kov" li qhov ua tau. Txhua tus neeg tuaj koom yuav tsum nyob li 6 hneev taw sib nrug txhua lub sij hawm. Peb xav kom nej npaj nej lub pob tw tsheb qhib, thiab yog nej lub pob tw tsheb qhib tsis tau cov neeg ua hauj lwm mam muab tso rau cov thawv ntawv ze ntawm nej lub tsheb rau nej los muab tso rau hauv nej lub tsheb. Tej tug neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 yuav tsum tsis txhob tuaj nqa khoom noj.
 
Raws li yog ib qhov kev ceeb toom ntxiv, muaj ib qhov chaw tsav tsheb mus nqa khoom noj tshiab nyob rau sab hnub tuaj, nyob ntawm lub YMCA sab hnub tuaj ntawm 711 Cottage Grove Road.

May 22, 2020: Qhov chaw muab khooj noj tshiab (new pop-up mobile food pantry) ziag no muab koom noj nyob rau sab hnub tuaj

COVID-19 tau ua rau muaj kev cov nyom rau txhua lub zej zog. Lub Koom Haum Second Harvest of Southern Wisconsin, koom nrog MMSD thiab YMCA, yuav muab khoom nej rau cov uas xav tau. Qhov no yuav yog ib qhov tsav tsheb mus nqa khoom noj (a drive-thru Mobile Pantry) txhua lub lim tiam.

Thaum twg: Thawj qhov tsav tsheb mus nqa (Drive-Thru Mobile Pantry) yuav yog Thursday lub Tsib Hlis 21.

Sij Hawm Pib: Kev muab khoom noj yuav pib thaum 3:00 pm thiab yuav xaus rau thaum 5:00pm.

Nyob Qhov Twg: Qhov chaw yuav yog qhov tsav tsheb hlav mus nyob ntawm lub YMCA sab hnub tuaj ntawm 711 Cottage Grove Road, Madison.

Yog muaj tej qho pauv rau cov sij hawm los yog cov chaw rau qhov muab khoom noj (mobile pantry) mam hais los qhia rau nej uas yog xa hauv peb qhov kev sau ntawv tshiab (new texting service) los rau nej. Yuav kom tau txais tsab xov sau los nej thaum muaj tej qhov pauv rau lub caij nyoog ib txwm muaj, sau (text) FOODDANE mus rau 555888.

Kev ruaj ntseg yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau tom lub koom haum Second Harvest thaum lub sij hawm muaj kab mob no. Peb tau sib yoog rau ntau yam es "txhob kov" li qhov ua tau. Txhua tus neeg tuaj koom yuav tsum nyob li 6 hneev taw sib nrug txhua lub sij hawm. Peb xav kom nej npaj nej lub pob tw tsheb qhib, thiab yog nej lub pob tw tsheb qhib tsis tau cov neeg ua hauj lwm mam muab tso rau cov thawv ntawv ze ntawm nej lub tsheb rau nej los muab tso rau hauv nej lub tsheb. Tej tug neeg muaj cov yam ntxwv mob COVID-19 yuav tsum tsis txhob tuaj nqa khoom noj.

May 22, 2020: Cov Kev Rag Txuj Thaum Caij Ntuj Sov thiab cov chaw siv

Muaj ntau lo lus nug thiab kev xam pom hais txog Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv qhov kev tso tawm Dane Tus Laj Txheej Mus Rau Tom Ntej/Forward Dane Plan, thiab cia siab tias cov ntsiab lus no yuav pab qhia tau meej thiab muab tau cov lus teb rau tej lus nug hais txog cov kev rag txuj thaum caij ntuj sov thiab cov chaw siv.

Peb yuav mus muab tej ntsiab lus los ntxiv thiab muab kev qhia meej thaum muaj cov ntsiab lus rau peb. Peb txaus siab thiab qhuas qhov no tsis yog lub tswv yim los yog tej yam peb tau siv xwb, tab sis peb qhuas peb txoj kev pov plob ua tau ib cov neeg koom tes zoo nrog peb lub zej zog thiab siv cov qauv kev ruaj ntseg uas yuav pab kom rov pib tau qhov kev kawm tus neeg tuaj koom tau uas peb nruam los lawm, thiab ceev kom peb cov me nyuam muaj kev ruaj ntseg.

Tswv Xeev Tus Tswj Ncauj Lus (General Counsel) tau piav qhov xaus ntawm lub xyoo kawm 2019-2020 raws li yog lub Rau Hli 30, 2020 – tau muab txiav txim ua qhov xaus ntawm lub xyoo kawm. Qhov no txhais tau tias cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw siv lwm yam yuav raug kaw rau cov me nyuam kawm ntawv rau txoj kev qhia ntaub natwv thiab txoj kev kawm lwm yam mus txog rau hnub ntawd. Nws kuj yuav muaj taus ib lo lus kee dua uas yuav txuas tau lub sij hawm ntxiv mus.

MMSD yuav siv cov kev pab ntawm no los txhawb Dane Tus Laj Txheej Mus Rau Tom Ntej thiab qhov kev rov qhia uas muaj kev ruaj ntseg ntawm peb cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zog:

1) Qhov kev qhia rag txuj lub caij nplooj hlav hauv computer/online yuav muaj mus txog lub Tsib Hlis 30, 2020 rau cov kev rag txuj caij nplooj hlav xwb.

2) Cov kev xyaum ntxiv thaum caij ntuj sov yuav pib rau lub Rau Hli 1, 2020 tib yam li cov kev xyaum ntxiv kom muaj zog thiab kom ib cev ntxhee (general strength and fitness training).

3) MMSD cov kev kawm rag txuj yuav tsis muaj qhov cia neeg tuaj kawm, qhov no xws li yog cov kev tuaj sib koom caij ntuj sov, qhib chav gyms, cov camps, cov clinics los yog lwm yam kev xyaum ntxiv mus txog lub Xya Hli 31, 2020. Tsis tas li ntawd:

 • Cov tsev kawm ntawv yuav raug kaw mus txog lub Xya Hli 31, 2020. Qhov no xws li cov vaj tsev thiab cov chaw siv txhua qhov xam cov tshav rag txuj, cov tshav nyob sab nrauv, thiab cov stadium tib si, uas yog tsis xam tej qhov chaw zov me nyuam (MSCR, YMCA, Lussier, WYC, thiab Red Caboose) uas yuav raug cia siv peb cov chaw siv raws li yog cov kev khiav hauj lwm tseem ceeb.
 • MSCR raug muab tso tseg cov kev kawm txhua yam thaum caij ntuj sov rau lub caij ntuj sov no. Lawv kuj yuav ua tau qee qhov kev kawm nyob sab nrauv rau thaum lub Xya Hli/lub Yim Hli, tab sis tsis pub muaj kev kawm nyob hauv lub tsev kawm ntawv.
 • MMSD cov kev rag txuj yuav tsis muaj nyob rau thaum caij ntuj sov uas cia neeg tuaj koom los yog kom cov me nyuam kawm ntawv mus sib koom nyob sab nrauv ntawm tsev kawm ntawv qhov chaw, los mus xyaum tej yam txog lub Xya Hli 31, 2020 nyob rau lub sij hawm no. MMSD yuav ua muab cov kev pab ntxiv rau txoj kev kawm hauv computer/online thiab ua qhov zoo tshaj plaws los mus muab cov kev kawm rag txuj thaum peb los npaj txiv rau thaum rov tuaj kawm li duas ib txwm muaj ntawm txoj kev khiav hauj lwm thaum nws muaj kev ruaj ntseg txaus thiab thaum peb muaj peev xwm duav tau tej yam xav tau rau qhov kev huv si, kev tu tus kheej hu si, kev tsom kwm, thiab kev sib tham mus los tsim nyog los mus tuav txoj kev kawm rag txuj nyab xeeb hlo.

Ua tsaug rau txhua yam nej ua los txhawb peb cov me nyuam kawm rag txuj. Thov nco ntsoov thiab paub meej tias peb pom cov lus no nrov tseeb zuj zuj txhua hnub thaum peb los leg tes hauj lwm no thiab pom qhov muaj nqis ntawm txoj kev sib ntsib los ntawm peb cov kev kawm, “Lub tsev kawm ntawv tsis yog ib lub tsev xwb, lub tsev kawm phaj siab cov kev kawm rag txuj tsis yog ib qhov kev rag txuj, kev sib fim, kev sib tw, kev sib ntsib, los yog kev tuaj sib tw” xwb.

Pages