April 8, 2020: Daim phiaj caij nyoog hloov tshiab, xov tooj pab rau cov cuab yeej siv thiab technology, lus tseem ceeb txog kev sib tham pom ntsej muag nrog Zoom

Nyob Zoo MMSD Cov Yim Neeg:    

Kuv vam tias thawj ob hnub ntawm kev hloov mus kawm online mus tau zoo rau nej cov me nyuam kawm ntawv. Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau lub sij hawm peb ua dej num los txheeb ntau yam. Kuv sau ntawv tag kis no los qhia ob peb yam uas tau hloov tshiab. 

Daim phiaj caij nyoog hloov tshiab muaj xws li cov hnub tawm ntxov uas raug tso tseg thiab niam txiv-xib fwb rooj sib tham uas raug tso tseg 

Yuav kom zoo raws li peb qhov kev txav mus kawm online, peb thiaj tau hloov tej yam me ntsis rau cheeb tsam tsev kawm ntawv daim phiaj caij nyoog uas tau muab tso rau ntawm mmsd.org/calendar. Qhov tshwj xeeb tshaj plaws ces daim phiaj caij nyoog hloov tshiab qhia tias: 

 • Plaub Hlis hnub tim 10 yog hnub xaus tshiab ntawm Quarter 3 rau cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab thiab Shabazz. Nco ntsoov tias cov tsev kawm ntawv phaj siab tau hloov mus muab ntawv cej luam qhia rau semester ob thiab yuav tsis muaj ntawv cej luam qhia rau lub quarter peb. 

 •  Plaub Hlis hnub time 6 yog hnub pib ntawm kev kawm online. 

 • Tau muab cov hnub Monday uas tawm ntxov rau K-12 tso tseg vim siv tsis tau lawm. Raws li kev tsim, cov hnub kawm ntawv online hloov tau yooj yim thiab muab sij hawm rau kev ua thiab cov hom phiaj uas ib txwm ua rau cov lub sij hawm tawm ntxov. 

 • Tau muab cov hnub tawm ntxov thiab hmo sib tham rau cov niam txiv thiab xib fwb tso tseg vim cov no yuav tsis tshwm sim. Qhov kev kawm online muab sij hawm rau cov neeg ua hauj lwm los sib txuas lus nrog cov yim neeg txog tus me nyuam kawm ntawv kev kawm tau zoo li cas.  

 • Tau muab daim ntawv tsuam xyuas ASPIRE tso tseg uas tsis muaj tshwm sim raws li kev qhia los ntawm Wisconsin Feem Kev Kawm Rau Pej Xeem. 

Tus xov tooj pab rau cov cuab yeej siv thiab technology

Txoj hau kev zoo tshaj plaws los qhia ib qho teeb meem nrog ib lub cuab yeej siv los yog teeb meem nkag mus los yog mus rau cov website qhia kev kawm yog siv qhov ntawv qhia nyob rau nplooj no, uas yuav caw nej email nej lub tsev kawm ntawv tus Kws Pab Chav Cia Ntawv, Txhua Yam Ntsig Txog Kev Sib Txuas Lus thiab Technology. Tam sim no peb kuj muaj ib tug xov tooj uas nej hu tau yog nej xa tsis tau email rau ntawm: 608-204-5678. Nej yuav raug nug kom kaw lus cia nrog cov lus tom ntej no: ib tug xov tooj uas tiv tauj tau nej, tus me nyuam kawm ntawv tus ID, tus me nyuam kawm ntawv lub npe, tsev kawm ntawv lub npe thiab lus qhia txog qhov teeb meem. 

Los txog rau tam sim no peb tau xa ze li ntawm 7,000 lub cuab yeej siv mus tsev. Nyob rau hnub Monday thiab Tuesday, cov neeg ua hauj lwm tom peb cov tsev kawm ntawv phaj siab tau tiv tauj tag nrog cov me nyuam kawm ntawv uas tau qhia txog teeb meem thiab tau teem kev xa los yog kev tuaj nqa tom kev. 

Peb tab tom saib xyuas cov kev xav tau ntawm cov xaim tshaj roj rau cov hnub seem ntawm lub lim tiam no. Peb mam tiv tauj nej yog nej tau qhia tias nej tus me nyuam kawm ntawv xav tau ib txoj xaim tshaj roj thaum nej tau teb rau daim ntawv thom nug. Peb mam li npaj ceev li ceev tau los muab txoj xaim tshaj roj rau nej. 

Peb yuav nres me ntsis rau cov kev xav tau Chromebooks txog rau thaum lub Plaub Hlis hnub tim 13 los muab sij hawm rau qhov kev xa kom ua hauj lwm. Peb rov tau txais ib cov cuab yeej siv uas mus rau cov chaw tsis yog thiab tseem tab tom xyuas ib cov kev xav tau uas zoo ib yam. 

Yog nej muaj tej yam lus nug txog kev nkag mus rau hauv cov Chromebooks, nod yog cov lus cob qhia ua. Yog nej muaj teeb meem, sim tua thiab taws lub cuab yeej siv ua ntej nej thov kev pab. Kev tua thiab rov taws daws tau teeb meem ntau yam. Yuav tua thiab taws li cas: Nyem lub pob tua uas nyob tom ib sab thiab lub pob rov ua tshiab (refresh) uas nyob nruab nrab ntawm kab saum toj ntawm lub ntaus ntawv. 

Yog nej tus me nyuam muaj teeb meem nkag mus rau Google nrog nej tsev neeg lub cuab yeej siv, thov siv cov kev cob qhia no

Zoom Rooj Sib Tham Pom Ntsej Muag                             

Thaum peb ua peb qhov zoo tshaj plaws los txhawb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, peb yuav siv ntau txoj hau kev los coj txoj kev kawm thiab siv ntau qhov hauv peb cov kev koom tes rau txoj kev kawm ntawm tsev neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv. Peb tab tom siv cov twj online uas yog thaum siv tau kom zoo ib yam li cov peb siv thaum tseem kawm ntawv tim ntsej tim muag. Tab sis peb yuav tau siv cov twj no rau cov hau kev tshiab thiab ntxiv cov twj uas peb tsis tau siv ua ntej COVID-19. 

Nyob rau lub sij hawm no peb muaj hwv tsam rau cov me nyuam kawm ntawv los sib tham pom ntsej muag nrog lawv lub chav kawm cov xib fwb rau kev qhia ntawv nrog Zoom. Peb nkag siab tias nws tau muaj ib co kev txhawj xeeb txog Zoom cov cai tsis pub tus twg pom/paug thiab kev ruaj ntseg thiab xav qhia yam hloov tshiab rau nej txog qhov peb tab tom ua los tiv thaiv peb cov me nyuam kawvm ntawv uas yog qhov tseem ceeb thib ib. 

Cov xib fwb tau raug cob qhia los siv ib los yog ob qho yam ntxwv nram qab no uas yuav pab lawv tswj lawv lub chav Zoom:

 • Kaw cov chav Zoom thaum lawv pib kawm los txwv tsis pub lwm cov neeg koom. 

 • Tswj qhov screen nthuav tau tawm hauv lub chav. Txwv seb leej twg nthuav qhia tau tej yam thiab thaum twg thiaj li nthuav tawm tau.

 • Qhib lub chav tos neeg los txheeb seb leej twg nkag tau rau hauv lub chav.   

 • Tua qhov sau ntawv sib tham nyob rau hauv tus xib fwb lub chav yog nws xav txwv kev sib tham uas tsis tau kev tso cai uas tej zaum yog ib qho kev cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv.

 • Saib xyuas seb leej twg nyob rau hauv lub chav ua ntej pib thiab tshem tawm cov uas tus xib fwb tsis paub zoo. 

 • Txhob pub lwm tus neeg los koom lub chav ua ntej tus xib fwb.

 • Yuav tsum muaj los lus zais nkag mus rau lub chav. 

Yog nej muaj kev txhawj xeeb mus ntxiv thiab TSIS XAV PUB nej tus me nyuam koom rau rooj sib tham pom ntsej muag hauv Zoom, thov teb daim foos tshem tawm no ua ntej 3:30 p.m. rau lub Plaub Hlis hnub tim 15.

Thov paub tias qhov kev xaiv tawm no txhais tau tias tej zaum nej tus me nyuam yuav tsis muaj kev qhia kawm vim qhov no yog tib txog hau kev los qhia ntawv nyob rau lub sij hawm no. Yog nej tsis sau daim ntawv kom tshem tawm rau thaum sij hawm xaus ces peb yuav kwv yees tias nej pom zoo rau nej tus me nyuam siv Zoom rau kev kawm online. 

Kuv kuj xav qhia ob peb yam lus ntxiv kom meej: 

 • Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob tsim los yog raug nug mus tsim ib tug account. Yuav kom tswj tau qhov no, tag nrho tsev kawm ntawv cov cuab yeej siv tau thaiv kev nkag mus rau cov chaw tsim ib tug account.  

 • Cov xib fwb mam caw cov me nyuam tuaj rau rooj sib tham pom ntsej muag nrog ib tug URL uas tshwj xeeb. Yuav tsis muaj lwm kev nkag mus ntxiv uas tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tau ua. 

 • Cov me nyuam kawm ntawv/yim neeg yuav tsum tsis txhob qhia tawm tus URL uas tus xib fwb tau muab rau cov me nyuam kawm ntawv. 

 • Vim cov me nyuam kawm ntawv tsim tsis tau ib tug account nrog MMSD cov cuab yeej siv, lawv yuav caw tsis tau lwm cov me nyuam kawm ntawv los yog xib fwb los rau rooj sib tham pom ntej muag hauv Zoom.  

 • Cov xib fwb muaj hwv tsam los nthuav lawv qhov screen tab sis yuav kaw duab tsis tau ntawm cov kev kawm lub sij hawm cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv lub chav Zoom.   

 • Nws yuav yog tus xib fwb lub luag hauj lwm los xaus rooj sib tham kom paub tseeb tias cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj kev nkag mus tau rau lub chav thaum qhov kev kawm los yog cov sij hawm ua hauj lwm xaus lawm.  

 • Cov xib fwb tswj lub chav Zoom yuav tswj lub suab thiab qhov pom ntsej muag rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv. Qhov tau tsim tseg nrog Zoom yog tsis pub cov neeg koom nthuav kom pom lawv lub ntsej muag. Tab sis, thov paub tias cov me nyuam kawm ntawv koom tau kom pom ntsej muag yog tus xib fwb xaiv qhov no. 

 • Nej cov me nyuam cov ntaub ntawv yuav raug ceev tsis pub lwm tus paub, tab sis nyob rau hom digital uas tej zaum muaj kev qhia kawm ua tej pawg tsawg, lwm tus yuav muaj kev nkag mus tau rau lawv cov duab thiab cov ntaub ntawv tau ua. Piv txwv, tej zaum ib tug me nyuam kawm ntawv muab ib daim ntawv rau lwm cov saib lub sij hawm sib tham pom ntsej muag.  

Thov tiv tauj nej tus me nyuam tus xib fwb los yog tus tuam thawj xib fwb yog nej xav tau lus qhia ntxiv.  

Peb tau xyaum ua raws (nrog kev tso cai los ntawm tus tsim uas yog CESA 2) Cov Qauv Rau Rooj Sib Tham Pom Ntsej Muag rau cov Yim Neeg (Lus Mev),Me Nyuam Kawm Ntawv, (Lus Mev) thiab Xib Fwb. Thov tham txog cov no nrog nej cov me nyuam los pab ua kom qhov kev kawm online no hauj vam rau sawv daws. Ntxiv thiab, thov mus saib lus qhia ntxiv txog Zoom cov cai tsis pub leej twg pom rau cov tsev kawm ntawv k-12 thiab cov Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv ntawm no

Nco ntsoov, peb cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum txhob sib sau ua ib pab sab nraud ntawm lawv tsev neeg lub sij hawm no rau tom cov tshav ua si los yog chaw ua si rau me nyuam yaus. Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes uas tsis tus ncua rau lub sij hawm peb nrhiav hau kev los txhawb nqa peb lub zej zog MMSD mus ntxiv rau lub sij hawm tsis paub tseeb no. 

Lus Meej Tsheeb,  

Jane Belmore, Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

April 3, 2020: Taw qhia peb qhov website hais txog Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online tshiab, npaj rau Monday

Cov Me Nyuam Kawm Ntawv, Zoo Siab Txais Tos Nej Rov Tuaj!

Peb cia siab tias nej thiab nej tus me nyuam kawm ntawv yuav npaj siab rau "thawj hnub" tuaj kawm rau Monday zeeg ob.
 
Nco ntsoov tias lub lim tiam tom ntej no yuav yog kev sib ntsib nrog cov xib fwb, npaj lub zej zog, thiab ua kom swm rau tes hauj lwm ua txhua hnub, qhov technology, thiab qhov software. Lub lim tiam tom ntej no nej cov xib fwb mam li qhia nej paub seb thaum twg lawv thiaj yuav muaj "cov sij hawm ua hauj lwm" nyob hauv computer/online thiab mam qhia rau nej txog qhov yuav hu tau rau lawv zoo tshaj plaws yog tias muaj lus nug thiab muaj kev txhawj. 

Xav paub seb tej yam peb xav kom cov me nyuam ua yog dab tsi? 

Sisters Alma thiab Amelia tau ua ib daim video piav txog tej yam peb xav kom cov me nyuam kawm ntawv ua. (Peb mam mus rau tsev neeg thiab xib fwb cov kev npaj siab ib pliag no.)

Nej tus me nyuam kawm ntawv yuav siv hom kev kawm online zoo li cas? 

Cov me nyuam kawm qib K-4 yuav siv qhov Seesaw los yog Google Classroom rau lawv cov kev kawm txhua hnub. Nej tus xib fwb mam li qhia rau nej. 
 
Cov me nyuam kawm qib 5-12 yuav siv Google Classroom. 
 
Cov me nyuam kawm ntawv yuav siv Zoom tuaj koom rau hauv cov rooj sib tham sib pom (video conferences) nrog cov xib fwb thiab cov chav kawm txhua hnub. 

Tus neeg siv Zoom thawj zaug? 

Nws tsis ua cas! Peb muaj txhua yam kev pab nej xav tau los ua kom nej qhov kev tuaj sib ntsib hauv computer/online thawj zaug mus tau zoo.

Video - MMSD Zoom for Students
 
MMSD Zoom Support Document for STUDENTS

Xav tau kev pab mus rau hauv Google Classroom? 

Peb tau hnov tias ib txhia me nyuam kawm ntawv uas siv tsev neeg cov cuab yeej muaj teeb meem mus rau hauv Google Classroom. Cov niam txiv/cov siab xyuas, Google tau muaj cov kev qhia ib kauj ruam-rau-kauj ruam yog tias nej muaj kev cov nyom. Yog tias nej tseem muaj teeb meem ntxiv, peb mam li xyuas meej kom nej paub tus neeg yuav hais mus rau kom pab nej daws teeb meem nyob rau lub lim tiam tom ntej no.

Cov xib fwb txheeb npe tuaj kawm ib zaug ib lub lim tiam rau hnub Friday ua ntej 4 pm

Cov me nyuam kawm ntawv yuav raug muab teev tseg tias tuaj kawm yog tias...

 • Lawv xa cov ntaub ​​​​​​​ntawv ua rov tuaj rau ib lub sij hawm nyob rau hauv lub lim tiam ntawd los yog tuaj koom rau hauv chav kawm hauv computer/online nyob rau hauv lub lim tiam ntawd.  

LOS YOG

 • Tus me nyuam kawm ntawv (los yog tus me nyuam kawm ntawv tsev neeg, tshwj xeeb rau cov me nyuam kawm qib qis zog) tau sib tham/sib ntsib nrog tus xib fwb rau tej lub sij hawm nyob rau hauv lub lim tiam ntawd. Qhov kev sib tham/sib ntsib no yuav muab xam kev xa email, kev hu xov tooj, los yog kev tuaj rau hauv tshooj ntawv kawm hauv computer/online los yog thaum tus xib fwb cov sij hawm ua hauj lwm tib si. 

Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau kawm hauv computer/online pes tsawg xuab moos?

4K*: 1.0 - 1.5 xuab moos txhua hnub
K-2: 1.5 -2.0 xuab moos txhua hnub
3-5:  2.0-2.5 xuab moos txhua hnub
6-12: 3.0 xuab moos txhua hnub

Nws tseem ceeb los cim tseg tias cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob nyob rawv ntawm lub computer tas mus li. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev tswj ntawm cov kev kawm nyob online thiab cov kev kawm sab nrauv ntawm lub computer.

*Mus nrhiav cov laj txheej kawm txhua hnub thiab lwm yam kev pab rau Cov Me Nyuam Kawm Qib 4K / Cov Me Nyuam Kawm Qib Hnub Nyoog Yau (Early Childhood) thiab cov yim neeg ntawm no

Puas muaj tej cov sij hawm tshwj xeeb ntawm tej hnub uas cov me nyuam kawm ntawv yuav raug kom tuaj kawm nyob online? 

Koom tes los npaj ib lub caij nyoog uas yuav haum rau nej tsev neeg. Qhov tiag qee yam ntawm lub sij hawm no yuav sib tshooj pes daws thaum cov xib fwb khoom los muab kev pab txhawb ntxiv. 

8 qhov yuav pab tau rau txoj kev kawm hauv computer/online  

Ntawm no yogyim qhov kev yuav pab tau rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg kom tsis txhob yog tuaj koom tau rau hauv qhov kev kawm hauv computer/online xwb, tab sis ua tau zoo thiab! Nws yog lub tswv yim pab kom txhob muaj kev cuam tshuam, npaj ib qhov chaw kawm ntsiag to, siv sij hawm so, cuag/ntsib tej phooj ywg hauv computer/online, tswj lub sij hawm nyob hauv computer, sib nug moo nrog lwm cov niam txiv thiab lwm cov neeg saib xyuas, tswj ib tes hauj lwm ua txhua hnub thiab teem caij rau kev lom zem. 

Sib nug moo nrog nej tus/cov me nyuam tus xib fwb

Yog tias nej los yog nej tus me nyuam xav tau kev pab kom nkag siab qhov ntaub ntawv ua, muab tej lus nug nej muaj hais mus rau tus xib fwb. Cov xib fwb yuav tsum tau qhia kom nej paub txog txoj hau kev hais mus rau lawv zoo tshaj plaws. Nws kuj yuav yog kev xav email, kev siv Zoom los yog kev hu xov tooj. 

Peb paub tias nej coob leej muaj ​​​​​​​lus nug txog tsev kawm phaj siab qhov kev muab qab nee

Lub sij hawm no peb tab tom daws qhov teeb meem cov nyom, ntau txheej no, thiab ua tib zoo xyuas mas thiaj los mus muab tau qhov kev txiav txim siab tom qab muab tuav xam xyuas ntau yam meej pem lawm. Xeev Feem Tuav Kev Cob Qhia Pej Xeem (DPI) nyuam qhuav luam tawm ib tug qauv cob qhia muab qhab nee, xyuas raws cov lus hais txog txoj kev kawm thiab cov qauv kawm muab qhab nee sib npaug zos. Peb yuav siv tus qauv cob qhia no thiab txiav txim xyuas qhov siv tus qauv no kom cov me nyuam kawm ntawv tau txais txiaj ntxim zoo los ntawm qhov no thiab tsis txhob raug ua chaw leg los ntawm qhov no.

Xav kom nej paub tias peb tab tom daws cov teeb meem hais txog tsev kawm phaj siab qhov kev muab qhab nee thiab tab tom npaj siab los cais tawm ntau yam teeb meem cov nyom uas muaj nyob rau ntawd. Qhov no tsis yog ib qhov yooj yim los yog ib qhov kev txiav txim siab yooj yim. Ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev. Peb mam li qhia tej ntsiab lus rau nej thaum peb paub ntau ntxiv.   

Puas xav tau kev pab txog lub cuab yeej digital los yog kev cov nyom hais txog qhov software?

Phaj pib 3,928 lub Chromebooks tab tom muab xa tawm hnub no tuaj lawm, thiab 2,097 lub yuav muab xav tuaj tag kis. 

Yog tias nej tsis tau hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv hais txog lub cuab yeej nej tus me nyuam kawm ntawv xav tau los yog nej tus me nyuam muaj kev cov nyom txog lub cuab yeej (hardware issues) xws li teeb meem txhab roj (charging trouble), teeb meem txog daim keyboard (keyboard issue), lub screen tawg (broken screen) thiab lwm yam, los yog cov kev cov nyom txog  qhov (software issues), xws li kev mus rau hauv cov websites qhia ntawv los yog kev siv los yog teeb meem nkag mus rau hauv nws lub Chromebook, thov mus rau hauv peb qhov Tech Support page tshiab thiab xaiv nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv los ntawm qhov drop-down menu. 
 
Nws yuav kom nej xa ib tsab email mus rau nej lub tsev kawm ntawv Chav Saib Ntawv Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Cov Cuab Yeej (LMTS), uas yuav koom tes nrog nej thiab feem khiav hauj lwm saib xyuas cuab yeej (tech services), pib txij hnub Monday mus, los mus pab daws nej tej kev cov nyom. 
 
Pib txij hnub Tuesday, Lub Plaub Hlis 7 mus, peb kuj yuav muaj ib tug xov tooj rau nej hu yog tias nej tsis muaj peev xwm xa tau tsab email mus rau peb hais txog kev pab daws teeb meem txog cov cuab yeej. Tus xov tooj yuav muab teev rau hauv qhov page linked saum no. 

Kev thab plaub, kev sib cais haiv neeg tawm tsam hais txog tus kab mob coronavirus

Cov teeb meem ntawm kev sib cais pab pawg thiab kev sib cai haiv neeg (xenophobia & racism) hais txog tus kab mob coronavirus, xws li sib ntaus, niaj hnub no tab tom muaj tshwm sim ntau. Ntawm no yog tej qhov uas yuav nthuav qhia nqe no. Peb xav kom nej mus saib cov no thiab muab kev ua zoo sib tham nrog nej tus me nyuam hais txog cov kev rau txim ntawm qhov kev thab plaub thiab kev sib cais haiv neeg.

NPR: New Site Collects Reports Of Racism Against Asian Americans Amid Coronavirus Pandemic

Teaching Tolerance: How to Respond to Coronavirus Racism

Public Health Madison & Dane County: anti-stigma fact sheet 

PBS: "I am not a virus." How this artist is illustrating coronavirus-fueled racism

Inside Higher Ed: Scholars confront coronavirus-related racism in the classroom and community

Qhov kev kawm hauv computer/online cov kev npaj siab rau cov yim neeg thiab cov xib fwb

Nej muaj ib lub luag hauj lwm tseem ceeb heev los tuav nyob rau nej tus me nyuam qhov kev hloov mus rau qhov kev kawm hauv computer/online. Tib yam nkaus li cov me nyuam muaj cov kev npaj siab los mus ua txhua yam thaum peb los mus rau txoj hau kev no ua ke, es cov yim neeg thiab cov xib fwb ua. 

Cov yim neeg yuav...

 • Qhib siab lug thiab txhawb lawv tus me nyuam thiab tus xib fwb nyob rau qhov kev kawm tshiab hauv computer/online no.
 • Npaj ib qhov chaw kom ntsiag to thiab kab ntsab rau qhov kev kawm nyob tom tsev.
 • Pab lawv tus me nyuam teeb cov hom phiaj rau nws hnub ntawd.
 • Koom tes los npaj ib tes hauj lwm ua txhua hnub rau qhov kev kawm nyob tom tsev uas yuav ywj tau thaum tsim nyog.  
 • Ceeb toom rau lawv tus me nyuam kom txheeb nrog nws tus xib fwb yog tias nws muaj kev txhawj los yog xav tau kev pab.
 • Txuas lus nrog lawv tus me nyuam tus xib fwb yog tias lawv muaj lus nug los yog tias lawv tus me nyuam mob lawm los yog tuaj koom tsis tau rau hauv qhov kev kawm hauv computer/online.
 • Kom lawv tus me nyuam kom so xwm yeem thiab koom rau tej kev ua lwm yam.

Nej yuav mus nrhiav tau ib daim ntawv teev cov kev npaj siab rau cov xib fwb nyob hauv peb qhov website hais txog qhov kev kawm hauv computer/online, mmsd.org/virtual-learning.

Mam ntsib nej rau lub lim tiam tom ntej no!

So lub hnub vas xaum vas thiv no, es peb npaj siab sib ntsib nej thiab nej tus me nyuam rau hnub Monday. 

April 1, 2020: Txoj kev kawm hauv computer/online (virtual learning) yuav pib rau lub lim tiam tom ntej no! Mus saib tau cov ntsiab lus, tej yam tshiab & cov kev pab ntxiv ntawm no.

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg,
 
Kuv cia siab tias nej sawv daws yuav nyob nyab xeeb thiab nrhiav tau kev sib cuab, sib tham, txaus siab rau tej yam tawm mus rau sab nrauv thiab siv sij hawm nrog tsev neeg. Kuv paub tias peb cov me nyuam kawm ntawv xav kom txoj kev kawm hauv computer/online pib mus, thiab peb los txaus siab tib yam nkaus hais txog kev rov sib cuag mus los thiab sib koom ua ke nrog lawv nyob rau cov kev kawm tshiab, cov kev kawm tawm tswv yim tshiab thiab cov kev kawm muaj nuj qis.
 
Kuv xav kom nej paub tias peb nyob ntawm no rau nej thaum peb los rau txoj kev kawm tshiab no ua ke. Peb paub tias txoj kev kawm hauv computer/online yuav muaj kev cov nyom, thiab peb npaj txij yuav los fim nrog nej thiab nej cov me nyuam ua ke raws txoj kev ua siab ntev, txoj kev hmov tshua, thiab txoj kev xav dav zog ntxiv. Yog li ntawd ua tsaug rau nej txoj kev koom tes.
 
Thaum nws nyuab li lub sij hawm no, kuv pom tias muaj ntau yam kev txhawb siab thiab kev hmov tshua thiab kev hlub rau cov neeg nyob ib koog tsev sib ze thiab cov neeg tsis tau sib paub dua. Raws li peb los siv qhov kev nyob sib nrug, nyob rau qee qhov kuv xam pom tias peb tau los ua ke sib ze me ntsis li MMSD ib tsev neeg (#MMSDFamily).

Lub lim tiam no peb cov xib fwb yuav los mus siv txoj kev kawm loj dav heev nyob tom tsev, tag nrho sawv daws tswj lawv tus kheem tej yam yuav ua, thiab kuv tsis muaj qhov yuav txaus siab tshaj no lawm. Nyob rau tib lub sij hawm peb cov xib fwb thiab cov thawj coj tab tom npaj txoj kev qhia ntawv, muaj coob leej neeg ua hauj lwm tom qab qhov sawv daws pom los xyuas peb cov tsev kawm ntawv kom ruaj ntseg, xa zaub mov thiab npaj cov cuab yeej digital mus rau sawv daws. Qhov no yog ib qhov kev koom tes sawv daws ua, sawv daws kub siab, thiab kuv xav qhuas peb cov neeg ua hauj lwm rau qhov ntawd.
 
Yog li, lub lim tiam tom ntej no: kuv paub tias nej coob leej xav paub txog cov kev npaj siab, cov caij nyoog ua hauj lwm, cov cuab yeej, kev tuaj kawm, kev muab qhab nee, thiab lwm yam ntsiab lus xav paub rau lub liam tom ntej no. Hnub Friday no peb yuav pib siv peb qhov website hais txog Txoj Kev Kawm Nyob Computer/Online (Virtual Learning) rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov nyiam txiv. Peb mam xa ib tsab email los ntxiv rau lub sij hawm ntawd uas muaj tag nrho cov no txhua yam kom nej thiab nej tus me nyuam npaj txhij mus rau hnub Monday.
 
Ntawm nov yog tej yam tshiab rau lub lim tiam no.
 
Nyob Nyab Xeeb,
 
Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

Kev xa cov cuab yeej rau sawv daws

MMSD koom tes nrog lub tuam txhab xa khoom United Parcel Service (UPS) kom muab cov cuab yeej qhwv xa los rau txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Yog tias nej txhawj txog nej tus me nyuam kom kom muaj ib lub cuab yeej, xav kom nej paub tias lub lim tiam no cov tsev kawm ntawv yuav tuaj mus ntsiab txhua tus hauv txhua tsev neeg uas tsis tau plov meej tias lawv xav tau ib lub cuab yeej thiab tsis tau plov meej lawv qhov chaw nyob. Thov soj qab saib ib tsab xov tooj, ib tsab xov, los yog ib tsab email tuaj tom nej lub tsev kawm ntawv tuaj. 

Saib Ib Muag Lub Caij Nyoog Txhua Hnub

Qhov no yog ib qhov piv txwv ntawm tej yam nej tus me nyuam kawm ntawv hnub yuav zoo li cas, pib rau lub lim tiam tom ntej no. Ib zaug ntxiv, muaj ntau yam ntxiv yuav muab xa los rau nej hnub Friday thiab thaum nej tus me nyuam kawm ntawv pib mus kawm nrog nws tus xib fwb lawm.

Cov Kev Pab Ntxiv

PBS Wisconsin Qhov Kev Kawm Nyob-Tom-Tsev Tso Tawm Hauv Wisconsin Tshooj
PBS Wisconsin, koom tes nrog Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) thiab Milwaukee PBS, ziag no muaj qhov kev kawm nyob-tom-tsev rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, tso tawm ib qhov TV tshiab txhua lub lim tiam ntawm qhov kev kawm muaj cov kev pab digital uas txuas tau rau Wisconsin lub xeev cov qauv kawm.
 
Lub caij nyoog tso tawm tshwj xeeb kuj yuav muaj tso nyob online rau hauv pbswisconsin.org/at-home-learning. Qhov website ntawd kuj yuav muaj tej yam ntaub ntawv digital pub dawb rau qhov kev kawm nyob-tom-tsev thiab txhawb rau cov xib fwb los soj ntsuam qhov kev kawm tshiab no.
 
Madison cov tsev saib ntawv muab cov pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library cards) rau siv nyob online
Yog tias nej tsis tau muaj ib daim pib qiv ntawv saib, ua daim ntawv no kom tiav ces mam email ib daim pib qiv ntawv saib digital tshiab (digital library card) tuaj rau nej. Nyob rau hauv Madison Public Library website, nej daim pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library card) cia nej mus tau rau hauv Wisconsin's Digital Library (uas yog ib qhov chaw muaj ntau dua 71,000 phau ntawv digital, phau ntawv kaw lus (audiobooks), videos thiab ntau yam) mus txog rau lub Rau Hli 30, 2020. Mus nyeem ntxiv.

Cov Nyuam Kawm Ntawv: Sib qhia nej qhov kev kawm nyob-tom-tsev! 

Peb xav kom nej paub tias txoj kev kawm online nws zoo li cas. Qhia rau peb hais txog tej yam nej nruam thiab qhov nej sib yoog rau txoj kev nyob nrug deb zoo li cas. Xa ib qhov video los yog ib daim duab mus rau peb qhia txog qhov nej kawm thiab sib tham nyob tom tsev nrog nej tsev neeg thiab peb yuav muab nej zaj dab neeg qhia rau MMSD lub zej zog nyob online.
 
Thov mus tso nej daim duab los yog qhov video (jpeg, png, mov los yog mp3) rau hauv uas yog siv daim ntawv nyob online yooj yim no los yog xa nej daim duab/qhov video (media) mus rau peb ntawm mmsdnews@madison.k12.wi.us. Nej kuj yuav 'xa (message)' nej qhov video mus rau peb nyob hauv peb qhov MMSD Facebook page los tau. Nco ntsoov qhia nej lub npe, lub tsev kawm ntawv, thiab qib kawm.

Koom qhov kev sib​​​​​​​ tham hauv Facebook Live nyob rau lub Plaub Hli 8 hais txog kev tswj fwm txoj kev ntxhov siab, kev pab cov me nyuam   

Kev Txhawb Peb MMSD Lub Zej Zog Thaum Muaj COVID-19: Mus rau hauv Facebook Live nyob rau lub Plaub Hlis 8
Nyob rau hnub Wednesday, lub Plaub Hlis 8 thaum 2 pm, koom Dr. Armando Hernandez, Tus Lwm Thawj Tswj (Assistant Director) hauv Feem Sib Koom Kev Noj Qab Haus Huv rau Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kaw Ntawv, muaj tej yam zoo rau cov yim neeg hais txog kev tswj fwm txoj kev ntxhov siab raws txoj kev noj qab haus huv, pab nej cov me nyuam nyob tom tsev thiab xyuas raws qhov ua tau zoo thiab kev rov sib yoog tau nyob rau cov sij hawm tsis paub ua li cas no. Dr. Hernandez zoo siab txais tos nej cov lus nug - thov sau lus hais ntxiv rau qhov video kom thiaj teb tau nej cov lus nug. Mus saib qhov video live nyob hauv peb qhov Facebook page.

Lus Ceeb Toom Tseem Ceeb Ntxiv Thaum #NyobHauvTsevNyabXeebDua (#SaferAtHome)

"Nyob hauv tsev. Pov npav hauv daim ntawv mus."
Tsoom fwv xav kom txhua tus uas yuav pov npav tau rau qhov kev xaiv tsa thaum lub Plaub Hlis 7 uas yog siv cov ntawv pov npav mus tsis tau (absentee ballot). Nej yuav mus pib tau nyob rau ntawm https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee.

Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools Resource Page 
Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools - qhov kev koom tes sib pab tseem ceeb rau MMSD - muaj kev sib pab mus los rau cov tsev kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm, thiab cov yim neeg nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv. Lub koom haum tau tsim muaj ob qhov nyiaj pab thaum muaj tej yam ceev los mus qhia cov kev pab nyob rau txoj kev thaj tsob rau lub zej zog cov kev faj seeb txhua yam thaum muaj COVID19 - ib qhov rau MMSD thiab ib qhov rau MSCR. Txhua qhov nyiaj pab yuav pab nthuav qhia tej yam xav tau kev pab ntawm tej yam tseem ceeb no rau yav tom ntej. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv qhov page no thiab thov tuav xam muab ib qhov khoom plig pab ib qhov los yog ob qhov nyiaj no.

Nej puas tau ua nej daim ntawv Suav Pej Xeem 2020 (Census) tiav?
Nej yuav muaj cuab kav tua tau daim ntawv Suav Pej Xeem los ntawm qhov kab ntsab thiab ruaj ntseg nyob tom nej tsev. Cov tsev neeg feem coob hauv Madison cheeb tsam tau txais cov kev qhia ua daim ntawv Suav Pej Xeem hauv daim ntawv xa los rau nej thiab muaj coob leej twg ua tiav lawm. Mus ua daim ntawv nyob online, hu xov tooj mus, los yog hauv tsab ntawv los tau.
 
Cov ntaub ntawv Suav Pej Xeem yuav txheeb xyuas tau qhov tsoom nom tswv muab nyiaj pab rau tej vaj tsev nyob, tej chaw zov me nyuam, kev kho mob, kev kawm, kev thauj mus los, thiab ntau yam ntxiv. Peb xyuas meej kom suav tau txhua tus hauv Madison uas yog ua nej daim ntawv kom tiav thiab pab qhia rau cov phooj ywg thiab cov yim neeg kom ua lawv daim ntawv Suav Pej Xeem. Mus ua nej daim ntawv nyob online ntawm my2020census.gov #MadisonKevSuav

March 29, 2020: Kev Xa Cuab Yeej

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias nej yuav nrhiav tau cov chaw txhawb zog thiab so raws peb lub caij so nplooj hlav los xaus. Thaum peb txhua leej, txhua tus, thiab lub zej zog, koom tes los nrhiav peb txoj hau kev kom hloov tau cov mob nkeeg no kom saib, kuv xav qhia ib qhov tshiab tseem ceeb rau nej hais txog qhov kev xa cov cuab yeej tuaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau los rau peb qhov kev kawm hau computer/online (Virtual Learning) uas yuav pib sai mus.  

Raws li nej coob leej paub lawm, cheeb tsam tsev kawm ntawv tau muaj kev cov nyom rau ob-peb lub lim tiam tas los no los npaj ib tug laj txheej kom nyab xeeb rau qhov kev xa cov cuab yeej tuaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Feem kev noj qab haus huv cov kev cai tswj thiab cov lus kee tuaj ntawm Tswv Xeev Evers’ chav tuav hauj lwm tuaj los mus thaj tsob rau tus kab mob Coronavirus uas tau kom cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis txhob ua raws cov laj xub npaj tias yuav muab cov cuab yeej rau sawv daws tom tsev kawm ntawv thiaj ua tau raws qhov kev kom sawv daws nyob sib nruag (social distancing).   

Yuav kom ua tau qhov kev cov nyom no, MMSD koom tes nrog lub tuam txhab xa khoom United Parcel Service (UPS) kom muab cov cuab yeej qhwv xa los rau txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Cov cuab yeej yog ib feem tseem ceeb rau cov me nyuam kawm ntawv thaum MMSD cov kev hloov los rau txoj kev kawm hauv computer/online (Virtual Learning) uas npaj yuav pib rau lub Plaub Hlis 6, 2020.

Yuav kom qhov no tshwm sim taus, UPS tau muab tus nqi txo ntau heev ntawm  rau MMSD xws li cov thawv ntawv, qhwv cov khoom, kev tuav pov fwm, thiab kev plov meej xa mus rau sawv daws. 

Peb tus laj txheeb yog pib xa cov cuab yeej kom tau rau hnub Wednesday kom cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tau cov cuab yeej rau thaum kawg ntawm lub lim tiam tom ntej no. Cov kev xa tuaj yuav tsum tau ib tug “rheev npe”, txhais tau tias UPS tus neeg tsav tsheb xa tuaj ntawd yuav tau txheeb xyuas ib tug neeg tau txais lub cuab yeej ntawm txhua tsev neeg kom meej. Qhov no yuav ua tau tiav raws cov kev cai tswj kom nyob sib nrug uas yog siv qhov kev txheeb xyuas yooj yim tias lub cuab yeej tau txais los ntawm tsev neeg lawm tiag.

Hauv qhov kev npaj, nyob rau ob-peb hnub tom ntej no MMSD mam li txheeb xyuas cov chaw nyob xa los rau cov yim neeg uas tau qhia tias lawv xav tau ib lub cuab yeej kom xa tau los rau, vim tias ib txhia chaw nyob kuj yuav txawv dua tej tsev neeg qhov chaw nyob. Tsis tas li ntawd, cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom koom tes nrog Nroog Madison los txheeb xyuas cov me nyuam uas yuav nyob nrog lawv tsev neeg rau tom tsev so (hotels) kom paub meej tias cov me nyuam kawm ntawv no tau cov kev pab lawv xav tau los kawm ntxiv mus. 

Yog tias nej tau qhia tias nej tus me nyuam xav tau ib lub cuab yeej, thov soj qab saib MMSD daim ntawv thom nug los txheeb xyuas nej qhov kev xav tau thiab nej qhov chaw nyob kom peb thiaj yuav paub meej kom nej tau txais ib lub. Xav kom nej paub tias peb yuav ua txhua yam li qhov ua tau los txiav txim xyuas cov chaw nyob rau cov yim neeg uas tsis tau txais cov ntawv thom nug los yog xav cov ntawv thom nug rov tuaj. 

Txij thaum pib ntawm qhov teeb meem no, peb lub hom phiaj yog kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm thiab peb ntseeg tias qhov no yuav yog txoj hau kev muab cov cuab yeej tseem ceeb no tau rau cov me nyuam kawm ntawv ceev tshaj plaws kom txhua tus me nyuam kawm ntawv tau cov kev pab los kawm tau ntxiv mus. 

Thov ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev nkag siab.

Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

March 26, 2020: Device distribution, playgrounds closed, communicating with school

Dear MMSD Families,

I hope this email finds you well. As we gear up to begin professional development with staff next week on providing virtual learning to our students, I wanted to continue to provide updates on topics I know are important to you.

Device distribution

We are on track to tentatively be handing out Chromebooks to families next Thursday (elementary schools) and Friday (middle and high schools). As plans are finalized, I will be reaching out with more details. If you have had trouble accessing the survey, know that we are not turning any students away. If you request a Chromebook for your student, we will be following up through a variety of strategies to make sure that all of our students have access to a device and can connect to the internet. However, if you did receive the link to the survey but haven’t completed it, please do so. It gives us a baseline idea of how many devices we need to have prepared to distribute next week.

MMSD playgrounds are closed

Playgrounds on MMSD school property are closed. Under Governor Evers’ “Safer At Home” order, playgrounds are off limits. If you have questions, please review Madison & Dane County Public Health’s “Safer At Home” 101 poster.

Communicating with teachers and principals

If you urgently need to contact your school, all principal email addresses are posted here and on mmsd.org. Your child’s teachers may be reaching out to you as well via email, in particular once virtual learning begins. Please check your email on a regular basis, if possible, so you don’t miss important messages. Given these extraordinary circumstances, we are temporarily allowing staff to reach out to families via their personal cell phones. If you receive phone calls from numbers you do not recognize, please know that it may be a teacher calling.

We are in this together

None of us signed up for this, but we are going to get through it together. Virtual learning is causing us to approach teaching and learning in new and creative ways. Most importantly, we want our students to feel supported and positive about their learning. We want to set them up for success, and to do so we need to provide compassion, patience, and grace through this process as we learn together. I would ask the same for our teachers, who are working diligently to become proficient very quickly with new ways of teaching with technology.

In partnership,

Jane Belmore
Interim Superintendent
Madison Metropolitan School District

March 24, 2020: Tej Yam Tshiab Hais Txog Daim Ntawv Thom Nug Txog Cuab Yeej/Wifi, Evers’ Cov Lus Kee, Cov Xov Xwm Rau East thiab AVID

Tag kis no Tswv Xeev Evers tau tshaj tawm tias Wisconsin cov tsev kawm ntawv yuav raug kaw mus txog rau lub Plaub Hlis 24, 2020. Nws kuj tau tawm ib tsab lus kee kom “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua (Safer At Home)” uas kee kom kaw cov lag luam tsis tseem ceeb thiab txwv cov kev mus ncig tsis tseem ceeb. 
 
Cov tsev kawm ntawv siv txoj kev kawm hauv computer/online mas muab xam tias tseem ceeb, yog li ntawd peb npaj siab mus rau tom ntej nrog peb tus laj txheej los xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj cov cuab yeej digital. Peb paub tias muaj ntau leej muaj lus nug hais txog qhov no. Peb hnov nej lawm thiab peb yuav sib zog ua hauj lwm los xyuas txhua yam. 
 
Peb tau hnov ntawm ib txhia yim neeg tias nej tsis tau txais daim ntawv thom nug hnub Monday. Yog tias nej tsis tau txais daim ntawv thom nug, xav kom nej paub tias: 

 • Peb tsuas xa ib daim ntawv thom nug rau ib tsev neeg xwb, tsis yog txhua tus niam txiv/tus saib xyuas yuav tau txais ib daim ntawv thom nug. 
 • Ib txhia cej luam tias tsab email xa Monday mus rau hauv lawv cov junk/spam folders lawm. Yog tias tsis muaj neeg hauv nej tsev neeg tau txais tsab email, ces mus xyuas hauv. 
 • Muaj ib qhov teeb meem hnub Monday thaum txaus ntuj nrog cov software uas ua rau cov lus xa (text message) tsis tau tawm mus. Peb tab tom txheeb xyuas peb tus vendor los daws qhov no kom sai li sai tau.

 
Peb kuj yuav muab daim ntawv qhia tej yam tshiab no tso rau hauv cov tsev kawm ntawv txhua lub qhov Facebook pages. 
 
Peb tau ib cov xov zoo hnub no! AVID, uas yog qhov kev npaj kom txij mus rau tsev kawm qib siab uas tau sim los pab cov me nyuam kawm ntawv npaj cov kev txawj ntse lawv tsim nyog tau kom kawm tau zoo nyob hauv tsev kawm qib siab tau tshaj tawm hnub no tias lub Tsev Kawm Phaj Siab East raug qhuas raws li yog ib Lub Tsev Kawm Ntawv Ua Nthuav Tawm Thoob Teb Chaws Hais Txog AVID (AVID National Demonstration School) thiab yuav rov muab siv ntxiv mus txog rau xyoo kawm 2022-23. Qhov kev pab no muab xyuas tshwj xeeb rau feem kev sau ntawv, kev xav tob tob, kev koom teb ua kev, kev teeb ua (organization) thiab kev nyeem ntawv. Zoo siab rau lub Tsev Kawm Phaj Siab East!
 
Tib yam li txhua zaus, saib xyuas nej tus kheej thiab lwm tus kom zoo. Peb yuav mus dhau qhov no ua ke.  #MMSDFamily
 

March 23, 2020: #Tsab Lus Kee Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua (Safer At Home order), kev mus siv tej cuab yeej + internet, xa ntawv mus pov npav, khoom noj pub dawb

Raws li nej yuav tau pom nyob hauv cov xov xwm hnub no, Governor Evers tau tshaj tawm tias nws yuav tawm ib tsab lus kee “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua (Safer At Home)” kom txo tau qhov kev sib kis kab mob thoob ntiaj teb, tiv thaiv qhov kev kis tus kab mob coronavirus thiab saib xyuas cov neeg peb hlub tshua txoj kev nyab zeeb kom zoo. 
 
Txhua yam hais txog tsab lus kee npaj yuav muab tso tawm rau hnub Tuesday. Peb xav kom nej ua raws li tsab lus kee, thaum peb ua peb feem xyuam rau txoj kev noj qab nyob zoo thiab txoj kev nyab xeeb ntawm peb lub zej zog. Thaum tau Tswv Xeev tsab lus keev muab tuaj rau peb lawm, kuv cog lus tias MMSD yuav koom tes los nkag siab nej, tham rau nej, thiab teb rau nej txog qhov tias nws yuav cuam tshuam rau MMSD cov kev ua hauj lwm li cas kom sai li sai tau.

Kev Kawm Hauv Computer/Online

Peb kuj paub cov hnub tom ntej no uas xav tau rau cov kev pab ntxiv rau txoj kev kawm hauv computer/online. Peb npaj siab los ua txhua yam peb ua tau los xyuas meej kom peb cov me nyuam kawm ntawv kawm tau thiab sib tham tau mus los nrog lawv cov xib fwb thiab cov phooj ywg kawm ua ke. Peb yuav ua hauj lwm kom ntau li qhov ntau tau hais txog ntau yam xav tau kev pab ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg. Peb yuav muab cov ntsiab lus uas yuav muaj rau tom ntej no uas yuav muab tau txhua yam hais txog MMSD tus laj txheej rau txoj kev kawm hauv computer/online uas muab npaj siv rau thawj lub lim tiam ntawm lub Plaub Hlis. 

Kev Mus Siv Cov Cuab Yeej thiab Internet 

Nej ntau leej tau hais tuaj tias xav tau kev mus siv cov cuab yeej digital thiab internet rau nej cov me nyuam kawm ntawv. Peb xav xyuas meej kom txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau ib lub cuab yeej mus siv tau ib lub. Soj qab saib rau tsab xov xa los rau nej hnub no yog tias nej tsis tau txais ib tsab nug txog nej tus me nyuam qhov kev mus siv ib lub cuab yeej thiab internet. Nws tseem ceeb heev uas cov yim neeg los mus teb rau daim ntawv thom nug no kom peb thiaj txhawb tau nej rau lub sij hawm no. Peb feem tuav kev tshawb fawb ua raws txoj kev hais mus rau sawv daws mas thiaj hais tau mus rau txhua tsev neeg. 

Tseem Muaj Khoom Nej Pub Dawb Ntxiv Mus – Cov Me Nyuam Tsis Tas Tuaj

Cim tseg tias muaj khoom noj pub dawb ntxiv mus nyob rau tej qhov chaw thoob plaws hauv lub nroog. Nej cov me nyuam tsis tas tuaj es nej thiaj nqa tau cov khoom noj ntawd rau lawv. Qhia mus rau feem saib xyuas zaub mob cov neeg ua hauj lwm paub seb nej xav tau peb tsawg qhov su thiab pes tsawg qhov tshais rau cov me nyuam. Yuav tsis kom nej muab ID rau lawv. Peb yuav muab su thiab tshais rau cov hnub raws li ntawm no, kom cov yim neeg thiaj li yuav mus tau rau tom qhov chaw ntawd txhua hnub ib zaug xwb. Nej yuav mus nqa tau cov khoom noj uas yog tsav tsheb mus nqa los yog taug kev mus nqa – seb qhov twg ceev tshaj plaws rau nej thiab nej tsev neeg.

Peb Hnov Nej

Muaj ntau nyam kev txhawj thiab kev txhov siab nyob hauv peb lub zej zog thaum peb cov yim neeg muab tej lus nug tseem ceeb hais txog kev kawm tiav, cov qhab nee, thiab tej zaum kuj yuav muaj qhov muab lub xyoo kawm txuas ntxiv qee lub tsev kawm ntawv. Xav kom nej paub tias peb hnov nej lawm. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thoob plaws hauv xeev puav leej muaj tib cov lus nug no, thiab xav kom nej paub tias peb tab tom npaj ntau qhov hais txog qhov yuav saib xyuas peb lub zej zog li cas.  
 
Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom koom tes los sib tham nrog tsoom fwv Feem Kev Noj Qab Haus Huv, Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) thiab cov nom tswv lwm tus los npaj rau tej yam yuav muaj tom ntej no. Thaum qhov teeb meem no tab tom muaj tshwm sim, peb yuav tswj thiab yoog raws txoj kev txhua yam ntxiv mus kom pab tau peb cov me nyuam kawm ntawv thiab lub zej zog mus rau qhov zoo tshaj plaws ntawm peb qhov kev muaj peev xwm ua tau.  
 

P.S. “Nyob hauv tsev. Xav ntawv mus pov npav.” Tsoom fwv xav kom txhua tus uas yuav muaj cuab kav mus tau mus pov npav rau thaum lub Plaub Hli 7 qhov kev xaiv tsa. Nej yuav muaj cuab kav mus pib tau ntawm https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee

3/20/20: Lus qhia tshiab txog kev kawm online thiab kev nqa cuab yeej siv (device)

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau cov xwm txheej uas tau tshwm sim thiab kev npaj rau yam yuav los tom ntej no. Peb vam tias nej thiab nej tsev neeg noj qab nyob zoo thiab peb paub tias nej coob leej ntau tus tos ntsoov kev kawm online rau nej tus me nyuam. 

Peb xav qhia ib co ntsiab lus tseem ceeb rau nej sawv daws rau lub sij hawm peb npaj hloov mus rau kev Kawm Online. Lub sij hawm no peb tsis paub seb peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw ntev npaum ces peb thiaj li xav npaj kev Kawm Online Rau MMSD 4K-12 kom ntev li ntev tau. 

Peb tab tom npaj kev kawm ua hauj lwm rau kev kawm online thiab muab sij hawm npaj rau cov xib fwb qhia 4K txog 12 thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub lim tiam ntawm 3/30-4/3 rau kev npaj siab tias hnub pib yog Monday, lub Plaub Hlis hnub tim 6 rau cov me nyuam kawm ntawv. Peb kuj yuav mus sau cov me nyuam kawm ntawv cov cuab yeej siv (devices) tom cov tsev kawm ntawv los npaj rau cov sij hawm thaum cov yim neeg ntawm cov me nyuam kawm qib k-4 tuaj nqa ib lub cuab yeej siv rau qho kev teeb txheeb “tuaj nqa thiab mus” uas txhawb kev nyob nrug deb. Thaum peb hloov los mus Kawm Online lawm txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev nkag mus kom tau rau Google Education. 

Thov kom nej paub tias lwm lub lim tiam peb yuav qhia nej txog ib qho kev npaj los ntawm Feem Kev Pab Me Nyuam Kawm Ntawv uas muab kev pab rau cov me nyuam kawm ntawv muaj kev nyuab kawm tsis tau los nkag rau kev qhia kawm thiab rau qhov kawg ntawm ua tau uas yog tsim kev kawm los duav cov hom phiaj IEP thiab kev ua raws li lub xeev thiab tsoom fwv loj cov kev tswj. 

Ntxiv rau qhov kev npaj hloov no, yuav muaj ib daim ntawv thom nug xa rau cov yim neeg rau hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 23  uas nug txog lawv txoj kev tau ib lub cuab yeej siv digital thiab internet. Nws tseem ceeb heev rau cov yim neeg los teb daim ntawv thom nug li ntawv peb thiaj li txhawb nqa tau peb cov yim neeg rau lub sij hawm no. 
 
Ob peb hnub tom ntej no peb yuav muab lus qhia uas pab tau nej hloov mus rau kev Kawm Online kom yooj yim li yooj yim tau. Cov lus qhia no yuav muab tso rau hauv MMSD qhov website mmsd.org/COVID19 thaum tau.  

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev nkag siab. Pab Neeg MMSD ua hauj lwm tas mus li txhua lub sij hawm los npaj kev hloov mus Kawm Online thiab npaj rau cov kev nyuab yuav los tom ntej no. Nws tau yog ib txoj kev nyuab los khiav thiab peb tseem tshuav ntev thiaj mus txog thiab kuv xav kom nej paub tias peb ris nej lub txiaj ntsim npaum li cas rau nej txoj kev txhawb nqa uas nej tau nthuav qhia rau txoj kev peb taug no. 

Jane Belmore
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

3/20/20: Información actualizada sobre aprendizaje virtual y acceso a dispositivos digitales

Estimadas familias,

Agradecemos su paciencia mientras trabajamos durante los eventos que han estado ocurriendo y planificamos para lo que está por venir. Esperamos que usted y su familia estén bien, y reconocemos también que muchos de ustedes están deseando una experiencia de Aprendizaje Virtual para sus hijos. 

Mientras nos preparamos para la transición al Aprendizaje Virtual, queremos compartir información importante con todos ustedes. Aunque no sabemos cuánto tiempo permanecerán cerrados nuestros edificios, queremos estar preparados para el Aprendizaje Virtual de 4K a 12° grado de MMSD por el tiempo que sea necesario.  

En la actualidad estamos planificando el aprendizaje profesional virtual y los periodos de planificación para todos los maestros y el personal escolar de 4K a 12° grado, a llevarse a cabo en la semana del 30 de marzo al 3 de abril, anticipando que los estudiantes comienzan el lunes, 6 de abril del 2020.  Reuniremos también los dispositivos digitales para los estudiantes en las instalaciones escolares, para prepararnos para el momento en que las familias de los estudiantes de kínder a 4°grado puedan recoger un dispositivo digital del distrito, siguiendo el protocolo de "tomarlo y seguir" que aún refuerza el distanciamiento social. A medida que seguimos trabajando en nuestro plan de transición al Aprendizaje Virtual, será un requisito que todos los estudiantes tengan acceso al portal Google Education [Educación Google].

Por favor tengan en cuenta que a inicios de la próxima semana les estaremos dando información actualizada sobre un plan de Servicios Estudiantiles que provee a los estudiantes con discapacidades acceso a un currículo de educación regular, y en la medida posible, instrucción diseñada para satisfacer las metas y prácticas del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) de acuerdo con regulaciones estatales y federales.

Además, en preparación para esta transición, el lunes, 23 de marzo se enviará una encuesta a las familias preguntando sobre su acceso tanto a los dispositivos digitales como al Internet. Es fundamental que las familias respondan a esta encuesta para que podamos apoyarlas durante este tiempo.

En los próximos días, les proporcionaremos información que les ayudará a hacer la transición a un entorno de Aprendizaje Virtual lo más fácil posible. Cuando esta información esté disponible se publicará también en el sitio web mmsd.org/COVID19 de MMSD.

Agradecemos su paciencia y comprensión. El equipo de MMSD continúa trabajando sin cesar para prepararse para la transición al Aprendizaje Virtual y para planificar y prepararnos para otros desafíos que se avecinan. Este ha sido un camino complicado de transitar, y todavía nos queda todos mucha más distancia por recorrer; quiero además que sepan cuánto apreciamos todo el apoyo que nos han demostrado a lo largo del camino. 

Jane Belmore

Superintendente interina

3/20/2020: Lus qhia tshiab txog kev kawm online thiab kev nqa cuab yeej siv (device)

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau cov xwm txheej uas tau tshwm sim thiab kev npaj rau yam yuav los tom ntej no. Peb vam tias nej thiab nej tsev neeg noj qab nyob zoo thiab peb paub tias nej coob leej ntau tus tos ntsoov kev kawm online rau nej tus me nyuam. 

Peb xav qhia ib co ntsiab lus tseem ceeb rau nej sawv daws rau lub sij hawm peb npaj hloov mus rau kev Kawm Online. Lub sij hawm no peb tsis paub seb peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw ntev npaum ces peb thiaj li xav npaj kev Kawm Online Rau MMSD 4K-12 kom ntev li ntev tau.  

Peb tab tom npaj kev kawm ua hauj lwm rau kev kawm online thiab muab sij hawm npaj rau cov xib fwb qhia 4K txog 12 thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub lim tiam ntawm 3/30-4/3 rau kev npaj siab tias hnub pib yog Monday, lub Plaub Hlis hnub tim 6 rau cov me nyuam kawm ntawv. Peb kuj yuav mus sau cov me nyuam kawm ntawv cov cuab yeej siv (devices) tom cov tsev kawm ntawv los npaj rau cov sij hawm thaum cov yim neeg ntawm cov me nyuam kawm qib k-4 tuaj nqa ib lub cuab yeej siv rau qho kev teeb txheeb “tuaj nqa thiab mus” uas txhawb kev nyob nrug deb. Thaum peb hloov los mus Kawm Online lawm txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev nkag mus kom tau rau Google Education. 

Thov kom nej paub tias lwm lub lim tiam peb yuav qhia nej txog ib qho kev npaj los ntawm Feem Kev Pab Me Nyuam Kawm Ntawv uas muab kev pab rau cov me nyuam kawm ntawv muaj kev nyuab kawm tsis tau los nkag rau kev qhia kawm thiab rau qhov kawg ntawm ua tau uas yog tsim kev kawm los duav cov hom phiaj IEP thiab kev ua raws li lub xeev thiab tsoom fwv loj cov kev tswj. 

Ntxiv rau qhov kev npaj hloov no, yuav muaj ib daim ntawv thom nug xa rau cov yim neeg rau hnub Monday, lub Peb Hlis hnub tim 23  uas nug txog lawv txoj kev tau ib lub cuab yeej siv digital thiab internet. Nws tseem ceeb heev rau cov yim neeg los teb daim ntawv thom nug li ntawv peb thiaj li txhawb nqa tau peb cov yim neeg rau lub sij hawm no. 

 

Ob peb hnub tom ntej no peb yuav muab lus qhia uas pab tau nej hloov mus rau kev Kawm Online kom yooj yim li yooj yim tau. Cov lus qhia no yuav muab tso rau hauv MMSD qhov website mmsd.org/COVID19 thaum tau.  

Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev thiab kev nkag siab. Pab Neeg MMSD ua hauj lwm tas mus li txhua lub sij hawm los npaj kev hloov mus Kawm Online thiab npaj rau cov kev nyuab yuav los tom ntej no. Nws tau yog ib txoj kev nyuab los khiav thiab peb tseem tshuav ntev thiaj mus txog thiab kuv xav kom nej paub tias peb ris nej lub txiaj ntsim npaum li cas rau nej txoj kev txhawb nqa uas nej tau nthuav qhia rau txoj kev peb taug no. 

Jane Belmore

Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus


 

Pages