Plaub Hlis 16, 2020: MMSD kaw rau qhov tshuav ntawm lub xyoo kawm

Nyob zoo cov yim neeg, 

Tej zaum tam sim no nej twb pom xov xwm lawm. Hnub no Tswv Xeev Evers tau xaj kom tag nrho cov tsev kawm ntawv pej xeem thiab cov tsev kawm ntawv ntiav qib K txog 12 kaw rau lub xyoo kawm. Nws kuj tau hais kom Wisconsin Feem Kev Noj Qab Hauv Huv txuas txoj cai Nyob Tom Tsev Ruaj Ntseg Tshaj (Safer at Home) kom txog hnub Tuesday, lub Tsib Hlis hnub tim 26 thaum 8:00 a.m los yog txog rau thaum muaj lwm txoj cai los hloov. Nej nyeem tau txoj cai ntawm no

Tus Tswv Xeeb qhov kev txiav txim yog ib qho kev xam pom zoo rau ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Kuv kuj paub tias nws yog ib qho xov xwm tu siab rau peb lub zej zog kawm ntawv. Kuv lub siab mob rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm uas yuav tsis tau nyob ua ke kawm kom tiav lub xyoo kawm uas tshwj xeeb tshaj yog cov kawm tiav qib 12 thiab cov hloov tom tsev kawm ntawv phaj nrab los rau phaj siab. Peb cov me nyuam kawm qib 12 tau tso ntau yam tseg thiab lawv lub peev xwm hloov tau nrog rau lawv txoj kev tsom kawm yog ib yam uas kuv yeej yuav ris txiaj thiab tsis hnov qab li. 

Txawm tias peb tseem muaj tej yam yuav tau ua kom zoo zog, uas tsis yog tam li lub cheeb tsam tsev kawm ntawv xwb tab sis tam li lub zej zog, qho kev kawm online pib zoo zuj zus txhua hnub. Peb paub tias 24,000 leej tus me nyuam kawm ntawv tau nkag tau mus rau hauv internet thiab peb tab tom rau siab ntso ua hauj lwm xyuas kom qhov no muaj tseeb rau txhua tus me nyuam kawm ntawv. Txawm tias nod tsis yog ib txoj hau kev xav tau rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv los MMSD Kev Kawm Online tab tom khov heev thiab peb yuav nthuav kom dav mus ntxiv thiab ua kom lub peev xwm siv tau loj hlob los muab kev kawm muaj nuj nqis rau txhua tus me nyuam tom tsev. 

Peb paub tias qhov lus tshaj tawm no yuav ua rau nej muaj lus nug ntau thiab kuv yeej tseem npaj siab txuas lus txog kev txiav txim thiab ntsiab lus qhia txog rau nej kom sai li qhov kuv ua tau. Nyob rau lub sij hawm no, peb tau pib cov rooj sib tham hais xov xwm txhua lub lim tiam online. Qhov no yog ib lub hwv tsam rau cov neeg hais xwm los nug lus nug ntawm tsoom fwv tswj kev kawm thiab cov neeg tuav hauj lwm thiab teb cov lus nug ntau ntawm cov yim neeg rau lub sij hawm no thiab. Nej saib tau cov rooj sib tham live rau ntawm tshooj no. Cov rooj sib tham no tau muab teem tseg rau txhua hnub Wednesday thaum 3 p.m. Nej nrhiav tau lub lim tiam no lub rooj sib tham hais xov xwm nyob rau ntawm no. (Peb tseem tab tom ua hawj lwm rhiav hau kev kom muaj kev txhais lus rau lub sij hawm ntawd thiab kev sau ntawv raws cov lus hais.)

Thaum kawg no, kuv xav qhia rau nej paub tias nej yuav tau txais ib tsab ntawv xov xwm rau cov yim neeg hnub Friday nrog kev qhia txog ntau hom ntsiab lus.   


Txog rau thaum ntawd, thov saib xyuas nej tus kheej zoo, 

Jane Belmore,
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

April 13, 2020: Qhov MMSD muab qhab nee thaum qhov kev kawm hauv computer/online (virtual learning)

Peb txaus siab los txhawb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus nyob rau lawv txoj kev kawm nyob rau hauv lub sij hawm tsev kawm ntawv kaw no. Peb paub tias kev txhawb me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm yog ib qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes ntawm cov yim neeg thiab cov tsev kawm ntawv. Peb kuj paub tias cov kev pauv rau txoj kev muab qhab nee yuav cuam tshuam cov me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm. Thaum peb rov qab tuaj rau tom cov tsev kawm ntawv, peb cov neeg ua hauj lwm yuav koom tes ua ke los luj xyuas dua tej yam me nyuam kawm ntawv xav tau kev pab, thiab xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj cov kev txhawj ntse los mus kawm tau nyob rau cov ntaub ntawv duas ntxiv mus. 

Peb tau tsim cov qauv qhia muab qhab nee hauv qab no nrog rau cov hom phiaj nyob nruab siab:

 • Tswj qhov kev sib ywj rau cov xib fwb thiab cov me nyuam kawm ntawv 
 • Txo qhov kev cuam tsuam rau cov me nyuam kawm ntawv 
 • Xyuas meej kom cov qhab nee thiab cov ntaub ntawv ua yuav tsum muaj txiaj ntsim rau cov me nyuam kawm ntawv thiab tsis txhob cuam tshuam rau lawv cov qhab nee thaum lub sij hawm no 
 • Muab cov lus hais kom raug hais txog cov me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm rau cov yim neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv 
 • Txhawb cov me nyuam txhua tus nyob rau lub sij hawm cov nyom ntxhov siab no
 • Tuav xam xyuas tej yam xav tau kev pab cov nyom ntawm cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, thaum los txhawb txoj kev kawm ntaub ntawv 

4K-5

Lub quarter thib 3 cov rooj sib tham ib txwm muaj yuav tsis muaj rau cov me nyuam kawm phaj pib. Cov neeg ua hauj lwm yuav txheeb xyuas cov yim neeg txhua lub lim tiam. Cov ntawv cej luam thaum xaus ntawm lub xyoo yuav piav lub ntsiab ntawm txoj kev kawm hauv tej qhov tseem ceeb. Cov ntsiab lus hais txog cov ntawv cej luam mam muab xa los rau nej.

Tsev Kawm Phaj Nrab

Tsev Kawm Phaj Nrab cov ntawv cej luam rau lub quarter 3 thiab cov ntawv cej luam kawg yuav nthuav qhia txog tej yam pauv raws li ntawm no: 

 • Cov me nyuam kawm ntawv muaj txoj hau kev los ua cov ntaub ntawv kom tiav thiab tsim kho cov qhab nee muaj ziag no kom zoo ntxiv.
 • Nej cov me nyuam kawm ntawv yuav tsis tau txais ntxaiv (zeros). Cov ntaub ntawv tsis ua los yog tsis muab tuaj nyob rau lub quarter 3 thiab 4 yuav tsis muab xam ua qhov tsis zoo rau tus me nyuam kawm ntawv cov qhab nee.
 • Cov me nyuam kawm ntawv cov qhab nee yuav tsis muab txo qis tshaj qhov nyob rau thaum lub Peb Hli 13, 2020 – cov qhab nee tsuas muaj qhov muab txhim kho ntxiv xwb.
 • Cov qhab nee siab tshaj plaws uas yuav muaj tau xws li: 4, 3, 2, txoj kev kawm zoo zuj zus ntxiv (CP) thiab N/A (tsis tau qhia).  

Tsev Kawm Phaj Siab

MMSD yuav muab siv ib qhov dhau/tsis dhau (pass/no pass system) rau cov qhab nee lub semester thib ob rau tsev kawm ntawv phaj siab cov chav ntawv kawm txhua chav. Peb paub tias tsis muaj qhov zoo tas tas rau kev muab qhab nee, vim tias lub tsam thawj no tsis nyob rau qhov zoo tas tas lawm. 

Qhov kev txiav txim siab no haum rau peb cov hom phiaj rau tsev kawm phaj siab txoj kev muab qhab nee uas yog xws li:

 • Muab qhov kev sib ywj ntau tshaj plaws rau cov xib fwb thiab cov me nyuam kawm ntawv 
 • Xyuas meej kom tsis txhob muaj kev cuam txhuam rau me nyuam kawm ntawv cov GPAs thiab/los yog kev tswj tus qhab nee 
 • Tim khawv ntawm me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm hauv kev tsom kwm txoj kev kawm thiab cov lus hais  
 • Txhawb cov me nyuam kawm ntawv txhua tus hauv lub sij hawm cov nyom ntxhov siab no 
 • Xyuas meej kom cov qhab nee yuav tsum muaj txiaj ntsim rau cov me nyuam kawm ntawv txij thaum lub Peb Hlis 13, 2020 los txog rau thaum xaus ntawm lub xyoo kawm xwb 

Dhau/tsis dhau (pass/no pass) yuav tswj tau tus GPA thaum nws nyob tom qab lub semester thib ib thiab yuav tsis cuam tshuam tus me nyuam kawm ntawv tus qhab nee GPA. Kev txhais qhov Dhau/Tsis Dhau (Pass/No Pass) muab teev rau hauv qab no:

Dhau (Pass) – Tus me nyuam kawm ntawv duav tau tej yam yuav tau ua nyob rau qhov qis rau cov qauv kawm. Tus qhab nee D (59.5%) los yog siab dua yog dhau. 

Tsis Dhau (No Pass) – Tus me nyuam kawm ntawv tsis duav tej yam yuav tau ua nyob rau qhov qis rau cov quav kawm. Txhua qhov tau ua los xyuas kom cov me nyuam kawm ntawv tau txais cov lus hais txhawb thiab ntau txoj hau kev ua nthuav tawm txog qhov paub (mastery) ntawm cov qauv kawm. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais tus qhab nee Tsis Dhau (NP) rau chav kawm

Cov xib fwb yuav muab ntaub ntawv rau ua ntxiv mus thiab teev cov qhab nee tseg rau hauv Infinite Campus (IC) phau ntawv teev qhab nee. Thaum ua cov ntaub ntawv thiab tus xib fwb muab qhab nee rau lawm, cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg yuav muaj peev xwm mus saib tau cov qhab n ee hauv IC. Cov qhab nee no muab cov lus hais txog tus me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm hauv cov ntaub ntawv kawm nyob hauv computer/online (virtual learning assignments). Thov cim tseg, yuav tsis muaj cov kev ntsuam xyuas thaum xaus (final exams) rau txhua chav kawm xyoo no.  

Peb paub tias tseem muaj tej yam tsis paub txog nyob rau lub sij hawm tsis tau ua dua no. Thov kom nej paub tias peb yuav tiv thaiv tej yam ntaub ntawv tso tawm tom ntej no hais txog tsev kawm phaj siab cov laj txheej ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv. Tsev kawm qib siab cov chaw tuav hauj lwm txais mus kawm (college admissions offices) paub meej tias lawv yuav nkag siab txog ntau txoj kev cov tsev kawm phaj siab yuav siv los muab qhab nee nyob rau ob lub quarters kawg.  

MMSD yuav muab cov qhab nee tsiaj ntawv (letter grades) thaum tus neeg thib peb (a third party) yuav kom muab (piv txwv li: qhov chaw muab nyiaj pab kawm, kev txais mus kawm tom qab tsev kawm phaj siab, NCAA kev tsim nyog tau mus kawm rag txuj (NCAA athletic eligibility) thiab lwm yam). Tseem muaj ntau yam thiab muaj cov txheej txheem yuav muab xa los rau nej ntxiv.

April 10, 2020: Kev nyob sib nrug, cov ntaub ntawv qhia kawm nyob offline, AP qhov kev ntsuam xyuas thiab ntau yam

Cov laj txheej tshawb xyuas kev xa cov ntaub ntawv qhia kawm nyob offline (tsis nyob online) hauv cov ntaub ntawv kawm/cov hauj lwm, yog tias hais mus (tseem yuav muaj ntau los ntxiv)

Peb tab tom los npaj ib tug laj txheej los xyuas meej kom txhua tus me nyuam kawm ntawv uas tsis muaj kev mus siv tau internet kom muaj cov kev pab lawv xav tau kom thiaj koom tau thiab kawm tau mus ntxiv nyob rau thaum cov tsev kawm ntawv kaw. Qhov no kuj yuav kom cov yim neeg sau npe tuaj thiaj tau txais cov ntaub ntawv qhia ntxiv no xa los rau lawv. Peb tab tom xyuas txhua yam thiab yuav muaj cov ntaub ntawv los ntau yam ntxiv rau nej lub lim tiam tom ntej no, thov soj qab saib.

Tiag tiag nawb, siv kev nyob sib nrug - MMSD cov chaw ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov chaw txoos puav leej raug kaw tib si lawm 

Thawj kab lus (headline) yeej hais txhua yam tag lawm. Tab sis cia rov hais ntxiv: MMSD cov chaw ua si, cov tshav rag txuj, thiab cov chaw txoos puav leej raug kaw tib si lawm. Tsis muaj leej twg yuav mus siv tau cov chaw no - cov me nyuam yau los yog cov laus tib si. Peb tab tom npaj kom muaj cov paib tuaj qhia txog qhov no kom sawv daws pom.
 
Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Hauv Huv tau kee kom peb rov hais dua ntxiv txog qhov tseem ceeb ntawm tus kheej kev nyob sib nrug mus rau peb cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Lawv tau qhia tsab xov no tuaj: "Peb paub tias lub sij hawm no nyuab heev, thiab qhia cia nej cov me nyuam mus koom ua si nrog lwm cov me nyuam yuav ua rau muaj kev kab ntsab (thiab muab sij hawm so rau nej)! Tab sis, nws tseem ceeb heev kom nej thiab nej tsev neeg tswj tus kheej nyob sib nrug ntawm lwm cov neeg uas nyob sab nrauv ntawm nej lub tsev. Tsis txhob mus ua si, tsis txhob mus sib ntsib rau tom tshav puam los yog tsis txhob cia nej cov me nyuam mus nrog lawv cov phooj ywg ua si thaum nruab hnub, yav txaus ntuj, los yog nyob rau ob hnub so."

AP Qhov Kev Ntsuam Xyuas

Cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv cov chav ntawv tso kawm mus deb yuav tsum tau txais ib tsab ntawv thaum pib ntawm lub lim tiam no, teev txhua yam hais txog tus laj txheej rau AP cov kev ntxuam xyuas, uas yuav raug muab rau ua nyob online. Nyeem ntxiv ntawm no.

Huegel cov me nyuam kawm ntawv sib qhia lawv qhov kev txaus siab txog qhov kev kawm hauv computer/online (virtual learning)

Huegel PTO tau ua daim video los nthuav qhia Huegel cov me nyuam kawm ntawv qhov kev txaus siab thaum lawv thawj lub lim tiam hais txog qhov kev kawm hauv computer/online. Mus saib ntxiv tau ntawm no

Tsev Neeg Cov Kev Kawm Nrag Txuj Los Ntawm MSCR

Madison Tsev Kawm Ntawv & Zej Zog Fab Kev Kawm Lwm Yam (MSCR) npaj ib cov videos qhia pab ntxiv rau cov me nyuam thiab cov laus uas nej yuav ua tau nyob tom tsev. Mus saib cov videos qhia txog kev nrag txuj, kev pab ntxiv, thiab kev qoj ib ce ntawm no.
 
Ib qho ntawm cov no hu ua MSCR Makes thiab npaj los ntawm Miss Julia. Cov no muaj xws li cov videos hais txog tsev neeg kev nrag txuj uas nej yuav ua tau ua ke nyob tom tsev. Peb tso tawm cov videos tshiab txhua lub lim tiam. Ntawm no yog ib txhia nyuam qhuav muaj tshiab no:

Kev mus nqa khoom noj ntawm Feem Kev Noj Qab Haus Huv 

Tuaj ntawm Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv tuaj: "Tus kab mob COVID-19 tau hloov txoj kev mus nqa khoom noj nyob hauv Madison thiab Dane County ceev heev li. Muaj tej qhov kev cov nyom tshiab rau qee leej neeg uas muaj keeb kwm tsis tshua mus nqa tau khoom noj. Kuj muaj tej kev cov nyom tshwm sim tuaj rau lub zej zog thaum cov pej xeem los koom tes ua raws Tswv Xeev Evers tsab lus kee Nyob Hauv Nyab Xeeb Dua.
 
Qee leej neeg tsis muaj nyiaj txaus los yog tsis muaj nyiaj yuav muaj cuab kav hu rau 2-1-1 mus nug txog qhob chaw mus nqa khoom noj nyob ze. Cov chaw muab khoom noj feem ntau nyob hauv Dane County tau muab hloov mus rau tom tug kev kawm los yog tsav tsheb los nqa (drive-thru pickup) lawm xwb kom thiaj txo tau qhov kev nyob sib ze ntawm cov neeg tuaj pab, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg tuaj kav khw."

Nej yuav nrhiav tau cov ntsiab lus hais txog cov khw muag khoom noj qhov kev xa tuaj rau nej, FoodShare thiab WIC nyob hauv daim ntawv teev ntsiab lus no

April 8, 2020: Daim phiaj caij nyoog hloov tshiab, xov tooj pab rau cov cuab yeej siv thiab technology, lus tseem ceeb txog kev sib tham pom ntsej muag nrog Zoom

Nyob Zoo MMSD Cov Yim Neeg:    

Kuv vam tias thawj ob hnub ntawm kev hloov mus kawm online mus tau zoo rau nej cov me nyuam kawm ntawv. Ua tsaug rau nej txoj kev siab ntev rau lub sij hawm peb ua dej num los txheeb ntau yam. Kuv sau ntawv tag kis no los qhia ob peb yam uas tau hloov tshiab. 

Daim phiaj caij nyoog hloov tshiab muaj xws li cov hnub tawm ntxov uas raug tso tseg thiab niam txiv-xib fwb rooj sib tham uas raug tso tseg 

Yuav kom zoo raws li peb qhov kev txav mus kawm online, peb thiaj tau hloov tej yam me ntsis rau cheeb tsam tsev kawm ntawv daim phiaj caij nyoog uas tau muab tso rau ntawm mmsd.org/calendar. Qhov tshwj xeeb tshaj plaws ces daim phiaj caij nyoog hloov tshiab qhia tias: 

 • Plaub Hlis hnub tim 10 yog hnub xaus tshiab ntawm Quarter 3 rau cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab thiab Shabazz. Nco ntsoov tias cov tsev kawm ntawv phaj siab tau hloov mus muab ntawv cej luam qhia rau semester ob thiab yuav tsis muaj ntawv cej luam qhia rau lub quarter peb. 

 •  Plaub Hlis hnub time 6 yog hnub pib ntawm kev kawm online. 

 • Tau muab cov hnub Monday uas tawm ntxov rau K-12 tso tseg vim siv tsis tau lawm. Raws li kev tsim, cov hnub kawm ntawv online hloov tau yooj yim thiab muab sij hawm rau kev ua thiab cov hom phiaj uas ib txwm ua rau cov lub sij hawm tawm ntxov. 

 • Tau muab cov hnub tawm ntxov thiab hmo sib tham rau cov niam txiv thiab xib fwb tso tseg vim cov no yuav tsis tshwm sim. Qhov kev kawm online muab sij hawm rau cov neeg ua hauj lwm los sib txuas lus nrog cov yim neeg txog tus me nyuam kawm ntawv kev kawm tau zoo li cas.  

 • Tau muab daim ntawv tsuam xyuas ASPIRE tso tseg uas tsis muaj tshwm sim raws li kev qhia los ntawm Wisconsin Feem Kev Kawm Rau Pej Xeem. 

Tus xov tooj pab rau cov cuab yeej siv thiab technology

Txoj hau kev zoo tshaj plaws los qhia ib qho teeb meem nrog ib lub cuab yeej siv los yog teeb meem nkag mus los yog mus rau cov website qhia kev kawm yog siv qhov ntawv qhia nyob rau nplooj no, uas yuav caw nej email nej lub tsev kawm ntawv tus Kws Pab Chav Cia Ntawv, Txhua Yam Ntsig Txog Kev Sib Txuas Lus thiab Technology. Tam sim no peb kuj muaj ib tug xov tooj uas nej hu tau yog nej xa tsis tau email rau ntawm: 608-204-5678. Nej yuav raug nug kom kaw lus cia nrog cov lus tom ntej no: ib tug xov tooj uas tiv tauj tau nej, tus me nyuam kawm ntawv tus ID, tus me nyuam kawm ntawv lub npe, tsev kawm ntawv lub npe thiab lus qhia txog qhov teeb meem. 

Los txog rau tam sim no peb tau xa ze li ntawm 7,000 lub cuab yeej siv mus tsev. Nyob rau hnub Monday thiab Tuesday, cov neeg ua hauj lwm tom peb cov tsev kawm ntawv phaj siab tau tiv tauj tag nrog cov me nyuam kawm ntawv uas tau qhia txog teeb meem thiab tau teem kev xa los yog kev tuaj nqa tom kev. 

Peb tab tom saib xyuas cov kev xav tau ntawm cov xaim tshaj roj rau cov hnub seem ntawm lub lim tiam no. Peb mam tiv tauj nej yog nej tau qhia tias nej tus me nyuam kawm ntawv xav tau ib txoj xaim tshaj roj thaum nej tau teb rau daim ntawv thom nug. Peb mam li npaj ceev li ceev tau los muab txoj xaim tshaj roj rau nej. 

Peb yuav nres me ntsis rau cov kev xav tau Chromebooks txog rau thaum lub Plaub Hlis hnub tim 13 los muab sij hawm rau qhov kev xa kom ua hauj lwm. Peb rov tau txais ib cov cuab yeej siv uas mus rau cov chaw tsis yog thiab tseem tab tom xyuas ib cov kev xav tau uas zoo ib yam. 

Yog nej muaj tej yam lus nug txog kev nkag mus rau hauv cov Chromebooks, nod yog cov lus cob qhia ua. Yog nej muaj teeb meem, sim tua thiab taws lub cuab yeej siv ua ntej nej thov kev pab. Kev tua thiab rov taws daws tau teeb meem ntau yam. Yuav tua thiab taws li cas: Nyem lub pob tua uas nyob tom ib sab thiab lub pob rov ua tshiab (refresh) uas nyob nruab nrab ntawm kab saum toj ntawm lub ntaus ntawv. 

Yog nej tus me nyuam muaj teeb meem nkag mus rau Google nrog nej tsev neeg lub cuab yeej siv, thov siv cov kev cob qhia no

Zoom Rooj Sib Tham Pom Ntsej Muag                             

Thaum peb ua peb qhov zoo tshaj plaws los txhawb cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, peb yuav siv ntau txoj hau kev los coj txoj kev kawm thiab siv ntau qhov hauv peb cov kev koom tes rau txoj kev kawm ntawm tsev neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv. Peb tab tom siv cov twj online uas yog thaum siv tau kom zoo ib yam li cov peb siv thaum tseem kawm ntawv tim ntsej tim muag. Tab sis peb yuav tau siv cov twj no rau cov hau kev tshiab thiab ntxiv cov twj uas peb tsis tau siv ua ntej COVID-19. 

Nyob rau lub sij hawm no peb muaj hwv tsam rau cov me nyuam kawm ntawv los sib tham pom ntsej muag nrog lawv lub chav kawm cov xib fwb rau kev qhia ntawv nrog Zoom. Peb nkag siab tias nws tau muaj ib co kev txhawj xeeb txog Zoom cov cai tsis pub tus twg pom/paug thiab kev ruaj ntseg thiab xav qhia yam hloov tshiab rau nej txog qhov peb tab tom ua los tiv thaiv peb cov me nyuam kawvm ntawv uas yog qhov tseem ceeb thib ib. 

Cov xib fwb tau raug cob qhia los siv ib los yog ob qho yam ntxwv nram qab no uas yuav pab lawv tswj lawv lub chav Zoom:

 • Kaw cov chav Zoom thaum lawv pib kawm los txwv tsis pub lwm cov neeg koom. 

 • Tswj qhov screen nthuav tau tawm hauv lub chav. Txwv seb leej twg nthuav qhia tau tej yam thiab thaum twg thiaj li nthuav tawm tau.

 • Qhib lub chav tos neeg los txheeb seb leej twg nkag tau rau hauv lub chav.   

 • Tua qhov sau ntawv sib tham nyob rau hauv tus xib fwb lub chav yog nws xav txwv kev sib tham uas tsis tau kev tso cai uas tej zaum yog ib qho kev cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv.

 • Saib xyuas seb leej twg nyob rau hauv lub chav ua ntej pib thiab tshem tawm cov uas tus xib fwb tsis paub zoo. 

 • Txhob pub lwm tus neeg los koom lub chav ua ntej tus xib fwb.

 • Yuav tsum muaj los lus zais nkag mus rau lub chav. 

Yog nej muaj kev txhawj xeeb mus ntxiv thiab TSIS XAV PUB nej tus me nyuam koom rau rooj sib tham pom ntsej muag hauv Zoom, thov teb daim foos tshem tawm no ua ntej 3:30 p.m. rau lub Plaub Hlis hnub tim 15.

Thov paub tias qhov kev xaiv tawm no txhais tau tias tej zaum nej tus me nyuam yuav tsis muaj kev qhia kawm vim qhov no yog tib txog hau kev los qhia ntawv nyob rau lub sij hawm no. Yog nej tsis sau daim ntawv kom tshem tawm rau thaum sij hawm xaus ces peb yuav kwv yees tias nej pom zoo rau nej tus me nyuam siv Zoom rau kev kawm online. 

Kuv kuj xav qhia ob peb yam lus ntxiv kom meej: 

 • Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob tsim los yog raug nug mus tsim ib tug account. Yuav kom tswj tau qhov no, tag nrho tsev kawm ntawv cov cuab yeej siv tau thaiv kev nkag mus rau cov chaw tsim ib tug account.  

 • Cov xib fwb mam caw cov me nyuam tuaj rau rooj sib tham pom ntsej muag nrog ib tug URL uas tshwj xeeb. Yuav tsis muaj lwm kev nkag mus ntxiv uas tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tau ua. 

 • Cov me nyuam kawm ntawv/yim neeg yuav tsum tsis txhob qhia tawm tus URL uas tus xib fwb tau muab rau cov me nyuam kawm ntawv. 

 • Vim cov me nyuam kawm ntawv tsim tsis tau ib tug account nrog MMSD cov cuab yeej siv, lawv yuav caw tsis tau lwm cov me nyuam kawm ntawv los yog xib fwb los rau rooj sib tham pom ntej muag hauv Zoom.  

 • Cov xib fwb muaj hwv tsam los nthuav lawv qhov screen tab sis yuav kaw duab tsis tau ntawm cov kev kawm lub sij hawm cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv lub chav Zoom.   

 • Nws yuav yog tus xib fwb lub luag hauj lwm los xaus rooj sib tham kom paub tseeb tias cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj kev nkag mus tau rau lub chav thaum qhov kev kawm los yog cov sij hawm ua hauj lwm xaus lawm.  

 • Cov xib fwb tswj lub chav Zoom yuav tswj lub suab thiab qhov pom ntsej muag rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv. Qhov tau tsim tseg nrog Zoom yog tsis pub cov neeg koom nthuav kom pom lawv lub ntsej muag. Tab sis, thov paub tias cov me nyuam kawm ntawv koom tau kom pom ntsej muag yog tus xib fwb xaiv qhov no. 

 • Nej cov me nyuam cov ntaub ntawv yuav raug ceev tsis pub lwm tus paub, tab sis nyob rau hom digital uas tej zaum muaj kev qhia kawm ua tej pawg tsawg, lwm tus yuav muaj kev nkag mus tau rau lawv cov duab thiab cov ntaub ntawv tau ua. Piv txwv, tej zaum ib tug me nyuam kawm ntawv muab ib daim ntawv rau lwm cov saib lub sij hawm sib tham pom ntsej muag.  

Thov tiv tauj nej tus me nyuam tus xib fwb los yog tus tuam thawj xib fwb yog nej xav tau lus qhia ntxiv.  

Peb tau xyaum ua raws (nrog kev tso cai los ntawm tus tsim uas yog CESA 2) Cov Qauv Rau Rooj Sib Tham Pom Ntsej Muag rau cov Yim Neeg (Lus Mev),Me Nyuam Kawm Ntawv, (Lus Mev) thiab Xib Fwb. Thov tham txog cov no nrog nej cov me nyuam los pab ua kom qhov kev kawm online no hauj vam rau sawv daws. Ntxiv thiab, thov mus saib lus qhia ntxiv txog Zoom cov cai tsis pub leej twg pom rau cov tsev kawm ntawv k-12 thiab cov Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv ntawm no

Nco ntsoov, peb cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum txhob sib sau ua ib pab sab nraud ntawm lawv tsev neeg lub sij hawm no rau tom cov tshav ua si los yog chaw ua si rau me nyuam yaus. Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes uas tsis tus ncua rau lub sij hawm peb nrhiav hau kev los txhawb nqa peb lub zej zog MMSD mus ntxiv rau lub sij hawm tsis paub tseeb no. 

Lus Meej Tsheeb,  

Jane Belmore, Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

April 3, 2020: Taw qhia peb qhov website hais txog Qhov Kev Kawm Hauv Computer/Online tshiab, npaj rau Monday

Cov Me Nyuam Kawm Ntawv, Zoo Siab Txais Tos Nej Rov Tuaj!

Peb cia siab tias nej thiab nej tus me nyuam kawm ntawv yuav npaj siab rau "thawj hnub" tuaj kawm rau Monday zeeg ob.
 
Nco ntsoov tias lub lim tiam tom ntej no yuav yog kev sib ntsib nrog cov xib fwb, npaj lub zej zog, thiab ua kom swm rau tes hauj lwm ua txhua hnub, qhov technology, thiab qhov software. Lub lim tiam tom ntej no nej cov xib fwb mam li qhia nej paub seb thaum twg lawv thiaj yuav muaj "cov sij hawm ua hauj lwm" nyob hauv computer/online thiab mam qhia rau nej txog qhov yuav hu tau rau lawv zoo tshaj plaws yog tias muaj lus nug thiab muaj kev txhawj. 

Xav paub seb tej yam peb xav kom cov me nyuam ua yog dab tsi? 

Sisters Alma thiab Amelia tau ua ib daim video piav txog tej yam peb xav kom cov me nyuam kawm ntawv ua. (Peb mam mus rau tsev neeg thiab xib fwb cov kev npaj siab ib pliag no.)

Nej tus me nyuam kawm ntawv yuav siv hom kev kawm online zoo li cas? 

Cov me nyuam kawm qib K-4 yuav siv qhov Seesaw los yog Google Classroom rau lawv cov kev kawm txhua hnub. Nej tus xib fwb mam li qhia rau nej. 
 
Cov me nyuam kawm qib 5-12 yuav siv Google Classroom. 
 
Cov me nyuam kawm ntawv yuav siv Zoom tuaj koom rau hauv cov rooj sib tham sib pom (video conferences) nrog cov xib fwb thiab cov chav kawm txhua hnub. 

Tus neeg siv Zoom thawj zaug? 

Nws tsis ua cas! Peb muaj txhua yam kev pab nej xav tau los ua kom nej qhov kev tuaj sib ntsib hauv computer/online thawj zaug mus tau zoo.

Video - MMSD Zoom for Students
 
MMSD Zoom Support Document for STUDENTS

Xav tau kev pab mus rau hauv Google Classroom? 

Peb tau hnov tias ib txhia me nyuam kawm ntawv uas siv tsev neeg cov cuab yeej muaj teeb meem mus rau hauv Google Classroom. Cov niam txiv/cov siab xyuas, Google tau muaj cov kev qhia ib kauj ruam-rau-kauj ruam yog tias nej muaj kev cov nyom. Yog tias nej tseem muaj teeb meem ntxiv, peb mam li xyuas meej kom nej paub tus neeg yuav hais mus rau kom pab nej daws teeb meem nyob rau lub lim tiam tom ntej no.

Cov xib fwb txheeb npe tuaj kawm ib zaug ib lub lim tiam rau hnub Friday ua ntej 4 pm

Cov me nyuam kawm ntawv yuav raug muab teev tseg tias tuaj kawm yog tias...

 • Lawv xa cov ntaub ​​​​​​​ntawv ua rov tuaj rau ib lub sij hawm nyob rau hauv lub lim tiam ntawd los yog tuaj koom rau hauv chav kawm hauv computer/online nyob rau hauv lub lim tiam ntawd.  

LOS YOG

 • Tus me nyuam kawm ntawv (los yog tus me nyuam kawm ntawv tsev neeg, tshwj xeeb rau cov me nyuam kawm qib qis zog) tau sib tham/sib ntsib nrog tus xib fwb rau tej lub sij hawm nyob rau hauv lub lim tiam ntawd. Qhov kev sib tham/sib ntsib no yuav muab xam kev xa email, kev hu xov tooj, los yog kev tuaj rau hauv tshooj ntawv kawm hauv computer/online los yog thaum tus xib fwb cov sij hawm ua hauj lwm tib si. 

Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau kawm hauv computer/online pes tsawg xuab moos?

4K*: 1.0 - 1.5 xuab moos txhua hnub
K-2: 1.5 -2.0 xuab moos txhua hnub
3-5:  2.0-2.5 xuab moos txhua hnub
6-12: 3.0 xuab moos txhua hnub

Nws tseem ceeb los cim tseg tias cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob nyob rawv ntawm lub computer tas mus li. Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj kev tswj ntawm cov kev kawm nyob online thiab cov kev kawm sab nrauv ntawm lub computer.

*Mus nrhiav cov laj txheej kawm txhua hnub thiab lwm yam kev pab rau Cov Me Nyuam Kawm Qib 4K / Cov Me Nyuam Kawm Qib Hnub Nyoog Yau (Early Childhood) thiab cov yim neeg ntawm no

Puas muaj tej cov sij hawm tshwj xeeb ntawm tej hnub uas cov me nyuam kawm ntawv yuav raug kom tuaj kawm nyob online? 

Koom tes los npaj ib lub caij nyoog uas yuav haum rau nej tsev neeg. Qhov tiag qee yam ntawm lub sij hawm no yuav sib tshooj pes daws thaum cov xib fwb khoom los muab kev pab txhawb ntxiv. 

8 qhov yuav pab tau rau txoj kev kawm hauv computer/online  

Ntawm no yogyim qhov kev yuav pab tau rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg kom tsis txhob yog tuaj koom tau rau hauv qhov kev kawm hauv computer/online xwb, tab sis ua tau zoo thiab! Nws yog lub tswv yim pab kom txhob muaj kev cuam tshuam, npaj ib qhov chaw kawm ntsiag to, siv sij hawm so, cuag/ntsib tej phooj ywg hauv computer/online, tswj lub sij hawm nyob hauv computer, sib nug moo nrog lwm cov niam txiv thiab lwm cov neeg saib xyuas, tswj ib tes hauj lwm ua txhua hnub thiab teem caij rau kev lom zem. 

Sib nug moo nrog nej tus/cov me nyuam tus xib fwb

Yog tias nej los yog nej tus me nyuam xav tau kev pab kom nkag siab qhov ntaub ntawv ua, muab tej lus nug nej muaj hais mus rau tus xib fwb. Cov xib fwb yuav tsum tau qhia kom nej paub txog txoj hau kev hais mus rau lawv zoo tshaj plaws. Nws kuj yuav yog kev xav email, kev siv Zoom los yog kev hu xov tooj. 

Peb paub tias nej coob leej muaj ​​​​​​​lus nug txog tsev kawm phaj siab qhov kev muab qab nee

Lub sij hawm no peb tab tom daws qhov teeb meem cov nyom, ntau txheej no, thiab ua tib zoo xyuas mas thiaj los mus muab tau qhov kev txiav txim siab tom qab muab tuav xam xyuas ntau yam meej pem lawm. Xeev Feem Tuav Kev Cob Qhia Pej Xeem (DPI) nyuam qhuav luam tawm ib tug qauv cob qhia muab qhab nee, xyuas raws cov lus hais txog txoj kev kawm thiab cov qauv kawm muab qhab nee sib npaug zos. Peb yuav siv tus qauv cob qhia no thiab txiav txim xyuas qhov siv tus qauv no kom cov me nyuam kawm ntawv tau txais txiaj ntxim zoo los ntawm qhov no thiab tsis txhob raug ua chaw leg los ntawm qhov no.

Xav kom nej paub tias peb tab tom daws cov teeb meem hais txog tsev kawm phaj siab qhov kev muab qhab nee thiab tab tom npaj siab los cais tawm ntau yam teeb meem cov nyom uas muaj nyob rau ntawd. Qhov no tsis yog ib qhov yooj yim los yog ib qhov kev txiav txim siab yooj yim. Ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev. Peb mam li qhia tej ntsiab lus rau nej thaum peb paub ntau ntxiv.   

Puas xav tau kev pab txog lub cuab yeej digital los yog kev cov nyom hais txog qhov software?

Phaj pib 3,928 lub Chromebooks tab tom muab xa tawm hnub no tuaj lawm, thiab 2,097 lub yuav muab xav tuaj tag kis. 

Yog tias nej tsis tau hais mus rau nej lub tsev kawm ntawv hais txog lub cuab yeej nej tus me nyuam kawm ntawv xav tau los yog nej tus me nyuam muaj kev cov nyom txog lub cuab yeej (hardware issues) xws li teeb meem txhab roj (charging trouble), teeb meem txog daim keyboard (keyboard issue), lub screen tawg (broken screen) thiab lwm yam, los yog cov kev cov nyom txog  qhov (software issues), xws li kev mus rau hauv cov websites qhia ntawv los yog kev siv los yog teeb meem nkag mus rau hauv nws lub Chromebook, thov mus rau hauv peb qhov Tech Support page tshiab thiab xaiv nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv los ntawm qhov drop-down menu. 
 
Nws yuav kom nej xa ib tsab email mus rau nej lub tsev kawm ntawv Chav Saib Ntawv Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Cov Cuab Yeej (LMTS), uas yuav koom tes nrog nej thiab feem khiav hauj lwm saib xyuas cuab yeej (tech services), pib txij hnub Monday mus, los mus pab daws nej tej kev cov nyom. 
 
Pib txij hnub Tuesday, Lub Plaub Hlis 7 mus, peb kuj yuav muaj ib tug xov tooj rau nej hu yog tias nej tsis muaj peev xwm xa tau tsab email mus rau peb hais txog kev pab daws teeb meem txog cov cuab yeej. Tus xov tooj yuav muab teev rau hauv qhov page linked saum no. 

Kev thab plaub, kev sib cais haiv neeg tawm tsam hais txog tus kab mob coronavirus

Cov teeb meem ntawm kev sib cais pab pawg thiab kev sib cai haiv neeg (xenophobia & racism) hais txog tus kab mob coronavirus, xws li sib ntaus, niaj hnub no tab tom muaj tshwm sim ntau. Ntawm no yog tej qhov uas yuav nthuav qhia nqe no. Peb xav kom nej mus saib cov no thiab muab kev ua zoo sib tham nrog nej tus me nyuam hais txog cov kev rau txim ntawm qhov kev thab plaub thiab kev sib cais haiv neeg.

NPR: New Site Collects Reports Of Racism Against Asian Americans Amid Coronavirus Pandemic

Teaching Tolerance: How to Respond to Coronavirus Racism

Public Health Madison & Dane County: anti-stigma fact sheet 

PBS: "I am not a virus." How this artist is illustrating coronavirus-fueled racism

Inside Higher Ed: Scholars confront coronavirus-related racism in the classroom and community

Qhov kev kawm hauv computer/online cov kev npaj siab rau cov yim neeg thiab cov xib fwb

Nej muaj ib lub luag hauj lwm tseem ceeb heev los tuav nyob rau nej tus me nyuam qhov kev hloov mus rau qhov kev kawm hauv computer/online. Tib yam nkaus li cov me nyuam muaj cov kev npaj siab los mus ua txhua yam thaum peb los mus rau txoj hau kev no ua ke, es cov yim neeg thiab cov xib fwb ua. 

Cov yim neeg yuav...

 • Qhib siab lug thiab txhawb lawv tus me nyuam thiab tus xib fwb nyob rau qhov kev kawm tshiab hauv computer/online no.
 • Npaj ib qhov chaw kom ntsiag to thiab kab ntsab rau qhov kev kawm nyob tom tsev.
 • Pab lawv tus me nyuam teeb cov hom phiaj rau nws hnub ntawd.
 • Koom tes los npaj ib tes hauj lwm ua txhua hnub rau qhov kev kawm nyob tom tsev uas yuav ywj tau thaum tsim nyog.  
 • Ceeb toom rau lawv tus me nyuam kom txheeb nrog nws tus xib fwb yog tias nws muaj kev txhawj los yog xav tau kev pab.
 • Txuas lus nrog lawv tus me nyuam tus xib fwb yog tias lawv muaj lus nug los yog tias lawv tus me nyuam mob lawm los yog tuaj koom tsis tau rau hauv qhov kev kawm hauv computer/online.
 • Kom lawv tus me nyuam kom so xwm yeem thiab koom rau tej kev ua lwm yam.

Nej yuav mus nrhiav tau ib daim ntawv teev cov kev npaj siab rau cov xib fwb nyob hauv peb qhov website hais txog qhov kev kawm hauv computer/online, mmsd.org/virtual-learning.

Mam ntsib nej rau lub lim tiam tom ntej no!

So lub hnub vas xaum vas thiv no, es peb npaj siab sib ntsib nej thiab nej tus me nyuam rau hnub Monday. 

April 1, 2020: Txoj kev kawm hauv computer/online (virtual learning) yuav pib rau lub lim tiam tom ntej no! Mus saib tau cov ntsiab lus, tej yam tshiab & cov kev pab ntxiv ntawm no.

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg,
 
Kuv cia siab tias nej sawv daws yuav nyob nyab xeeb thiab nrhiav tau kev sib cuab, sib tham, txaus siab rau tej yam tawm mus rau sab nrauv thiab siv sij hawm nrog tsev neeg. Kuv paub tias peb cov me nyuam kawm ntawv xav kom txoj kev kawm hauv computer/online pib mus, thiab peb los txaus siab tib yam nkaus hais txog kev rov sib cuag mus los thiab sib koom ua ke nrog lawv nyob rau cov kev kawm tshiab, cov kev kawm tawm tswv yim tshiab thiab cov kev kawm muaj nuj qis.
 
Kuv xav kom nej paub tias peb nyob ntawm no rau nej thaum peb los rau txoj kev kawm tshiab no ua ke. Peb paub tias txoj kev kawm hauv computer/online yuav muaj kev cov nyom, thiab peb npaj txij yuav los fim nrog nej thiab nej cov me nyuam ua ke raws txoj kev ua siab ntev, txoj kev hmov tshua, thiab txoj kev xav dav zog ntxiv. Yog li ntawd ua tsaug rau nej txoj kev koom tes.
 
Thaum nws nyuab li lub sij hawm no, kuv pom tias muaj ntau yam kev txhawb siab thiab kev hmov tshua thiab kev hlub rau cov neeg nyob ib koog tsev sib ze thiab cov neeg tsis tau sib paub dua. Raws li peb los siv qhov kev nyob sib nrug, nyob rau qee qhov kuv xam pom tias peb tau los ua ke sib ze me ntsis li MMSD ib tsev neeg (#MMSDFamily).

Lub lim tiam no peb cov xib fwb yuav los mus siv txoj kev kawm loj dav heev nyob tom tsev, tag nrho sawv daws tswj lawv tus kheem tej yam yuav ua, thiab kuv tsis muaj qhov yuav txaus siab tshaj no lawm. Nyob rau tib lub sij hawm peb cov xib fwb thiab cov thawj coj tab tom npaj txoj kev qhia ntawv, muaj coob leej neeg ua hauj lwm tom qab qhov sawv daws pom los xyuas peb cov tsev kawm ntawv kom ruaj ntseg, xa zaub mov thiab npaj cov cuab yeej digital mus rau sawv daws. Qhov no yog ib qhov kev koom tes sawv daws ua, sawv daws kub siab, thiab kuv xav qhuas peb cov neeg ua hauj lwm rau qhov ntawd.
 
Yog li, lub lim tiam tom ntej no: kuv paub tias nej coob leej xav paub txog cov kev npaj siab, cov caij nyoog ua hauj lwm, cov cuab yeej, kev tuaj kawm, kev muab qhab nee, thiab lwm yam ntsiab lus xav paub rau lub liam tom ntej no. Hnub Friday no peb yuav pib siv peb qhov website hais txog Txoj Kev Kawm Nyob Computer/Online (Virtual Learning) rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov nyiam txiv. Peb mam xa ib tsab email los ntxiv rau lub sij hawm ntawd uas muaj tag nrho cov no txhua yam kom nej thiab nej tus me nyuam npaj txhij mus rau hnub Monday.
 
Ntawm nov yog tej yam tshiab rau lub lim tiam no.
 
Nyob Nyab Xeeb,
 
Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus

Kev xa cov cuab yeej rau sawv daws

MMSD koom tes nrog lub tuam txhab xa khoom United Parcel Service (UPS) kom muab cov cuab yeej qhwv xa los rau txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Yog tias nej txhawj txog nej tus me nyuam kom kom muaj ib lub cuab yeej, xav kom nej paub tias lub lim tiam no cov tsev kawm ntawv yuav tuaj mus ntsiab txhua tus hauv txhua tsev neeg uas tsis tau plov meej tias lawv xav tau ib lub cuab yeej thiab tsis tau plov meej lawv qhov chaw nyob. Thov soj qab saib ib tsab xov tooj, ib tsab xov, los yog ib tsab email tuaj tom nej lub tsev kawm ntawv tuaj. 

Saib Ib Muag Lub Caij Nyoog Txhua Hnub

Qhov no yog ib qhov piv txwv ntawm tej yam nej tus me nyuam kawm ntawv hnub yuav zoo li cas, pib rau lub lim tiam tom ntej no. Ib zaug ntxiv, muaj ntau yam ntxiv yuav muab xa los rau nej hnub Friday thiab thaum nej tus me nyuam kawm ntawv pib mus kawm nrog nws tus xib fwb lawm.

Cov Kev Pab Ntxiv

PBS Wisconsin Qhov Kev Kawm Nyob-Tom-Tsev Tso Tawm Hauv Wisconsin Tshooj
PBS Wisconsin, koom tes nrog Wisconsin Feem Tuav Kev Qhia Pej Xeem (DPI) thiab Milwaukee PBS, ziag no muaj qhov kev kawm nyob-tom-tsev rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, tso tawm ib qhov TV tshiab txhua lub lim tiam ntawm qhov kev kawm muaj cov kev pab digital uas txuas tau rau Wisconsin lub xeev cov qauv kawm.
 
Lub caij nyoog tso tawm tshwj xeeb kuj yuav muaj tso nyob online rau hauv pbswisconsin.org/at-home-learning. Qhov website ntawd kuj yuav muaj tej yam ntaub ntawv digital pub dawb rau qhov kev kawm nyob-tom-tsev thiab txhawb rau cov xib fwb los soj ntsuam qhov kev kawm tshiab no.
 
Madison cov tsev saib ntawv muab cov pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library cards) rau siv nyob online
Yog tias nej tsis tau muaj ib daim pib qiv ntawv saib, ua daim ntawv no kom tiav ces mam email ib daim pib qiv ntawv saib digital tshiab (digital library card) tuaj rau nej. Nyob rau hauv Madison Public Library website, nej daim pib qiv ntawv saib nyob hauv computer/online (virtual library card) cia nej mus tau rau hauv Wisconsin's Digital Library (uas yog ib qhov chaw muaj ntau dua 71,000 phau ntawv digital, phau ntawv kaw lus (audiobooks), videos thiab ntau yam) mus txog rau lub Rau Hli 30, 2020. Mus nyeem ntxiv.

Cov Nyuam Kawm Ntawv: Sib qhia nej qhov kev kawm nyob-tom-tsev! 

Peb xav kom nej paub tias txoj kev kawm online nws zoo li cas. Qhia rau peb hais txog tej yam nej nruam thiab qhov nej sib yoog rau txoj kev nyob nrug deb zoo li cas. Xa ib qhov video los yog ib daim duab mus rau peb qhia txog qhov nej kawm thiab sib tham nyob tom tsev nrog nej tsev neeg thiab peb yuav muab nej zaj dab neeg qhia rau MMSD lub zej zog nyob online.
 
Thov mus tso nej daim duab los yog qhov video (jpeg, png, mov los yog mp3) rau hauv uas yog siv daim ntawv nyob online yooj yim no los yog xa nej daim duab/qhov video (media) mus rau peb ntawm mmsdnews@madison.k12.wi.us. Nej kuj yuav 'xa (message)' nej qhov video mus rau peb nyob hauv peb qhov MMSD Facebook page los tau. Nco ntsoov qhia nej lub npe, lub tsev kawm ntawv, thiab qib kawm.

Koom qhov kev sib​​​​​​​ tham hauv Facebook Live nyob rau lub Plaub Hli 8 hais txog kev tswj fwm txoj kev ntxhov siab, kev pab cov me nyuam   

Kev Txhawb Peb MMSD Lub Zej Zog Thaum Muaj COVID-19: Mus rau hauv Facebook Live nyob rau lub Plaub Hlis 8
Nyob rau hnub Wednesday, lub Plaub Hlis 8 thaum 2 pm, koom Dr. Armando Hernandez, Tus Lwm Thawj Tswj (Assistant Director) hauv Feem Sib Koom Kev Noj Qab Haus Huv rau Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kaw Ntawv, muaj tej yam zoo rau cov yim neeg hais txog kev tswj fwm txoj kev ntxhov siab raws txoj kev noj qab haus huv, pab nej cov me nyuam nyob tom tsev thiab xyuas raws qhov ua tau zoo thiab kev rov sib yoog tau nyob rau cov sij hawm tsis paub ua li cas no. Dr. Hernandez zoo siab txais tos nej cov lus nug - thov sau lus hais ntxiv rau qhov video kom thiaj teb tau nej cov lus nug. Mus saib qhov video live nyob hauv peb qhov Facebook page.

Lus Ceeb Toom Tseem Ceeb Ntxiv Thaum #NyobHauvTsevNyabXeebDua (#SaferAtHome)

"Nyob hauv tsev. Pov npav hauv daim ntawv mus."
Tsoom fwv xav kom txhua tus uas yuav pov npav tau rau qhov kev xaiv tsa thaum lub Plaub Hlis 7 uas yog siv cov ntawv pov npav mus tsis tau (absentee ballot). Nej yuav mus pib tau nyob rau ntawm https://myvote.wi.gov/en-US/VoteAbsentee.

Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools Resource Page 
Lub Koom Haum Foundation for Madison's Public Schools - qhov kev koom tes sib pab tseem ceeb rau MMSD - muaj kev sib pab mus los rau cov tsev kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm, thiab cov yim neeg nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv. Lub koom haum tau tsim muaj ob qhov nyiaj pab thaum muaj tej yam ceev los mus qhia cov kev pab nyob rau txoj kev thaj tsob rau lub zej zog cov kev faj seeb txhua yam thaum muaj COVID19 - ib qhov rau MMSD thiab ib qhov rau MSCR. Txhua qhov nyiaj pab yuav pab nthuav qhia tej yam xav tau kev pab ntawm tej yam tseem ceeb no rau yav tom ntej. Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv qhov page no thiab thov tuav xam muab ib qhov khoom plig pab ib qhov los yog ob qhov nyiaj no.

Nej puas tau ua nej daim ntawv Suav Pej Xeem 2020 (Census) tiav?
Nej yuav muaj cuab kav tua tau daim ntawv Suav Pej Xeem los ntawm qhov kab ntsab thiab ruaj ntseg nyob tom nej tsev. Cov tsev neeg feem coob hauv Madison cheeb tsam tau txais cov kev qhia ua daim ntawv Suav Pej Xeem hauv daim ntawv xa los rau nej thiab muaj coob leej twg ua tiav lawm. Mus ua daim ntawv nyob online, hu xov tooj mus, los yog hauv tsab ntawv los tau.
 
Cov ntaub ntawv Suav Pej Xeem yuav txheeb xyuas tau qhov tsoom nom tswv muab nyiaj pab rau tej vaj tsev nyob, tej chaw zov me nyuam, kev kho mob, kev kawm, kev thauj mus los, thiab ntau yam ntxiv. Peb xyuas meej kom suav tau txhua tus hauv Madison uas yog ua nej daim ntawv kom tiav thiab pab qhia rau cov phooj ywg thiab cov yim neeg kom ua lawv daim ntawv Suav Pej Xeem. Mus ua nej daim ntawv nyob online ntawm my2020census.gov #MadisonKevSuav

March 29, 2020: Kev Xa Cuab Yeej

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias nej yuav nrhiav tau cov chaw txhawb zog thiab so raws peb lub caij so nplooj hlav los xaus. Thaum peb txhua leej, txhua tus, thiab lub zej zog, koom tes los nrhiav peb txoj hau kev kom hloov tau cov mob nkeeg no kom saib, kuv xav qhia ib qhov tshiab tseem ceeb rau nej hais txog qhov kev xa cov cuab yeej tuaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau los rau peb qhov kev kawm hau computer/online (Virtual Learning) uas yuav pib sai mus.  

Raws li nej coob leej paub lawm, cheeb tsam tsev kawm ntawv tau muaj kev cov nyom rau ob-peb lub lim tiam tas los no los npaj ib tug laj txheej kom nyab xeeb rau qhov kev xa cov cuab yeej tuaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Feem kev noj qab haus huv cov kev cai tswj thiab cov lus kee tuaj ntawm Tswv Xeev Evers’ chav tuav hauj lwm tuaj los mus thaj tsob rau tus kab mob Coronavirus uas tau kom cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis txhob ua raws cov laj xub npaj tias yuav muab cov cuab yeej rau sawv daws tom tsev kawm ntawv thiaj ua tau raws qhov kev kom sawv daws nyob sib nruag (social distancing).   

Yuav kom ua tau qhov kev cov nyom no, MMSD koom tes nrog lub tuam txhab xa khoom United Parcel Service (UPS) kom muab cov cuab yeej qhwv xa los rau txhua tus me nyuam kawm ntawv uas xav tau. Cov cuab yeej yog ib feem tseem ceeb rau cov me nyuam kawm ntawv thaum MMSD cov kev hloov los rau txoj kev kawm hauv computer/online (Virtual Learning) uas npaj yuav pib rau lub Plaub Hlis 6, 2020.

Yuav kom qhov no tshwm sim taus, UPS tau muab tus nqi txo ntau heev ntawm  rau MMSD xws li cov thawv ntawv, qhwv cov khoom, kev tuav pov fwm, thiab kev plov meej xa mus rau sawv daws. 

Peb tus laj txheeb yog pib xa cov cuab yeej kom tau rau hnub Wednesday kom cov me nyuam kawm ntawv txhua tus tau cov cuab yeej rau thaum kawg ntawm lub lim tiam tom ntej no. Cov kev xa tuaj yuav tsum tau ib tug “rheev npe”, txhais tau tias UPS tus neeg tsav tsheb xa tuaj ntawd yuav tau txheeb xyuas ib tug neeg tau txais lub cuab yeej ntawm txhua tsev neeg kom meej. Qhov no yuav ua tau tiav raws cov kev cai tswj kom nyob sib nrug uas yog siv qhov kev txheeb xyuas yooj yim tias lub cuab yeej tau txais los ntawm tsev neeg lawm tiag.

Hauv qhov kev npaj, nyob rau ob-peb hnub tom ntej no MMSD mam li txheeb xyuas cov chaw nyob xa los rau cov yim neeg uas tau qhia tias lawv xav tau ib lub cuab yeej kom xa tau los rau, vim tias ib txhia chaw nyob kuj yuav txawv dua tej tsev neeg qhov chaw nyob. Tsis tas li ntawd, cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom koom tes nrog Nroog Madison los txheeb xyuas cov me nyuam uas yuav nyob nrog lawv tsev neeg rau tom tsev so (hotels) kom paub meej tias cov me nyuam kawm ntawv no tau cov kev pab lawv xav tau los kawm ntxiv mus. 

Yog tias nej tau qhia tias nej tus me nyuam xav tau ib lub cuab yeej, thov soj qab saib MMSD daim ntawv thom nug los txheeb xyuas nej qhov kev xav tau thiab nej qhov chaw nyob kom peb thiaj yuav paub meej kom nej tau txais ib lub. Xav kom nej paub tias peb yuav ua txhua yam li qhov ua tau los txiav txim xyuas cov chaw nyob rau cov yim neeg uas tsis tau txais cov ntawv thom nug los yog xav cov ntawv thom nug rov tuaj. 

Txij thaum pib ntawm qhov teeb meem no, peb lub hom phiaj yog kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm thiab peb ntseeg tias qhov no yuav yog txoj hau kev muab cov cuab yeej tseem ceeb no tau rau cov me nyuam kawm ntawv ceev tshaj plaws kom txhua tus me nyuam kawm ntawv tau cov kev pab los kawm tau ntxiv mus. 

Thov ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev thiab txoj kev nkag siab.

Jane Belmore
Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

March 26, 2020: Device distribution, playgrounds closed, communicating with school

Dear MMSD Families,

I hope this email finds you well. As we gear up to begin professional development with staff next week on providing virtual learning to our students, I wanted to continue to provide updates on topics I know are important to you.

Device distribution

We are on track to tentatively be handing out Chromebooks to families next Thursday (elementary schools) and Friday (middle and high schools). As plans are finalized, I will be reaching out with more details. If you have had trouble accessing the survey, know that we are not turning any students away. If you request a Chromebook for your student, we will be following up through a variety of strategies to make sure that all of our students have access to a device and can connect to the internet. However, if you did receive the link to the survey but haven’t completed it, please do so. It gives us a baseline idea of how many devices we need to have prepared to distribute next week.

MMSD playgrounds are closed

Playgrounds on MMSD school property are closed. Under Governor Evers’ “Safer At Home” order, playgrounds are off limits. If you have questions, please review Madison & Dane County Public Health’s “Safer At Home” 101 poster.

Communicating with teachers and principals

If you urgently need to contact your school, all principal email addresses are posted here and on mmsd.org. Your child’s teachers may be reaching out to you as well via email, in particular once virtual learning begins. Please check your email on a regular basis, if possible, so you don’t miss important messages. Given these extraordinary circumstances, we are temporarily allowing staff to reach out to families via their personal cell phones. If you receive phone calls from numbers you do not recognize, please know that it may be a teacher calling.

We are in this together

None of us signed up for this, but we are going to get through it together. Virtual learning is causing us to approach teaching and learning in new and creative ways. Most importantly, we want our students to feel supported and positive about their learning. We want to set them up for success, and to do so we need to provide compassion, patience, and grace through this process as we learn together. I would ask the same for our teachers, who are working diligently to become proficient very quickly with new ways of teaching with technology.

In partnership,

Jane Belmore
Interim Superintendent
Madison Metropolitan School District

March 24, 2020: Tej Yam Tshiab Hais Txog Daim Ntawv Thom Nug Txog Cuab Yeej/Wifi, Evers’ Cov Lus Kee, Cov Xov Xwm Rau East thiab AVID

Tag kis no Tswv Xeev Evers tau tshaj tawm tias Wisconsin cov tsev kawm ntawv yuav raug kaw mus txog rau lub Plaub Hlis 24, 2020. Nws kuj tau tawm ib tsab lus kee kom “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua (Safer At Home)” uas kee kom kaw cov lag luam tsis tseem ceeb thiab txwv cov kev mus ncig tsis tseem ceeb. 
 
Cov tsev kawm ntawv siv txoj kev kawm hauv computer/online mas muab xam tias tseem ceeb, yog li ntawd peb npaj siab mus rau tom ntej nrog peb tus laj txheej los xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj cov cuab yeej digital. Peb paub tias muaj ntau leej muaj lus nug hais txog qhov no. Peb hnov nej lawm thiab peb yuav sib zog ua hauj lwm los xyuas txhua yam. 
 
Peb tau hnov ntawm ib txhia yim neeg tias nej tsis tau txais daim ntawv thom nug hnub Monday. Yog tias nej tsis tau txais daim ntawv thom nug, xav kom nej paub tias: 

 • Peb tsuas xa ib daim ntawv thom nug rau ib tsev neeg xwb, tsis yog txhua tus niam txiv/tus saib xyuas yuav tau txais ib daim ntawv thom nug. 
 • Ib txhia cej luam tias tsab email xa Monday mus rau hauv lawv cov junk/spam folders lawm. Yog tias tsis muaj neeg hauv nej tsev neeg tau txais tsab email, ces mus xyuas hauv. 
 • Muaj ib qhov teeb meem hnub Monday thaum txaus ntuj nrog cov software uas ua rau cov lus xa (text message) tsis tau tawm mus. Peb tab tom txheeb xyuas peb tus vendor los daws qhov no kom sai li sai tau.

 
Peb kuj yuav muab daim ntawv qhia tej yam tshiab no tso rau hauv cov tsev kawm ntawv txhua lub qhov Facebook pages. 
 
Peb tau ib cov xov zoo hnub no! AVID, uas yog qhov kev npaj kom txij mus rau tsev kawm qib siab uas tau sim los pab cov me nyuam kawm ntawv npaj cov kev txawj ntse lawv tsim nyog tau kom kawm tau zoo nyob hauv tsev kawm qib siab tau tshaj tawm hnub no tias lub Tsev Kawm Phaj Siab East raug qhuas raws li yog ib Lub Tsev Kawm Ntawv Ua Nthuav Tawm Thoob Teb Chaws Hais Txog AVID (AVID National Demonstration School) thiab yuav rov muab siv ntxiv mus txog rau xyoo kawm 2022-23. Qhov kev pab no muab xyuas tshwj xeeb rau feem kev sau ntawv, kev xav tob tob, kev koom teb ua kev, kev teeb ua (organization) thiab kev nyeem ntawv. Zoo siab rau lub Tsev Kawm Phaj Siab East!
 
Tib yam li txhua zaus, saib xyuas nej tus kheej thiab lwm tus kom zoo. Peb yuav mus dhau qhov no ua ke.  #MMSDFamily
 

Pages