March 19, 2020: Tej yam tshiab hais txog kev noj qab haus huv, So Caij Nplooj Hlav, Lub Koob Tsheej Prom, Zaub Mov Noj Dawb, Cov Kev Ntsuam Xyuas + ntau yam ntxiv

Nyob Txog Cov Yim Neeg: 

Qhov kev sib kis COVID-19 thoob ntiaj teb rau ua rau muaj kev tsis to taub thiab muaj kev cuam tshuam yog ib qhov kev nyuab siab rau peb txhua tus, feem ntau, yog peb cov me nyuam. Peb lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav muab tej yam tshiab qhia rau nej sawv daws thaum muaj cov ntsiab lus tshiab, thiab peb xav kom nej mus saib tej yam tshiab ntxiv rau hauv mmsd.org/COVID19.

Tsom Kwm Koj Tsev Neeg Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo

- Yog tias nej los yog ib tug neeg tsev pib kub cev thiab hnoos los yog ua pa nyuab ces hu rau nej tus kws kho mob nrhiav tswv yim pab thiab cais nej tus kheej. Madison & Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv kuj muaj cov ntsiab lus hais txog “Tej Yam Yuav Tau Ua Yog Tias Nej Mob Los Yog Tej Zaum Tau Nyob Ze Tus Neeg Muaj Mob Lawm”. 

- Yog tias nej muaj lus nug hais txog nej tus me nyuam kawm ntawv qhov kev tuav pov fwm kho mob (Medicaid benefits) los yog kev mus txuas tshiab, hu rau Guillemina Montes, MMSD Tus Neeg Saib Xyuas Tsev Neeg Kev Noj Qab Haus Huv tom MMSD ntawm 608- 576-1197. (Nws kuv hais lus Mev thiab). 

Raws li Harvard Qhov Chaw Qhia Txog Coronavirus Qhov website, nej yuav tsum npaj kom muaj cov khoom siv rau kev noj qab haus huv nyob tom tsev. Qhov no xws li tsawg kawg muaj cov tshuaj (tshuaj xaj) uas xav tau ntawv kom txaus siv rau 30 hnub, cov tshuaj muaj muag tom khw thiab lwm yam khoom siv.

Lub Lim Tiam So Caij Nplooj Hlav Tau Muab Hloov Mus Rau Lub Peb Hlis 23-27

- Hnub Friday tas los no, raws li yog ib txoj hau kev los txuas qhov kev sib kis tus mob coronavirus ntxiv, Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm tau tawm suab pom zoo cia muab Qhov So Caij Nplooj Hlav tshem mus rau lub lim tiam tom ntej no, lub lim tiam ntawm lub Peb Hlis 23, 2020. Tom qab tawm suab pom zoo tas, Tswv Xeev Evers tau tshaj tawm tias Wisconsin cov tsev kawm ntawv txhua lub yuav raug muab kawg hnub Wednesday, lub Peb Hlis 18, 2020. 

Rau cov yim neeg thiab cov me nyuam kawm ntawv, qhov kev pauv lub lim tiam Qhov Sov Caij Nplooj Hlav yuav tsis muaj kev cuam tshuam loj vim tsev kawm ntawv twb raug kaw lawm. Tab sis peb xav xyuas meej kom nej paub tias vim nws yog ib qhov txawv rau tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm. Tsis kom tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm tuaj ua hauj lwm rau thaum So Caij Nplooj Hlav. Yog tias nej tus me nyuam tus xib fwb los yog tus tuam thawj xib fwb tau txuas lus nrog nej lawm, xav kom nej paub tias lawv yuav tsis khoom rau lub lim tiam tom ntej no. 

Yog tias nej tsev neeg muaj kev npaj mus ncig rau thaum So Caij Nplooj Hlav, thov ua raws li cov lus qhia txog kev noj qab haus huv nyob rau kev mus ncig. Nej yuav muaj cuab kav mus saib tau qhov kev cob qhia txog kev mus ncig ntawm Qhov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob ntawm no

Zaub mov pub dawb rau cov me nyuam (muaj thaum So Caij Nplooj Hlav tib si)

- Ib qhov kev ceeb toom ntxiv, MMSD muab zaub mov pub dawb rau cov me nyuam txhua hnub nyob tom tej qhov chaw thoob plaws hauv Madison. Muaj tshais thiab nqa su ntim rau hauv hnab ntawv nyob tom txhua qhov chaw nqa los noj tom tsev, ib hnub ib zaug. Mus nrhiav cov chaw mus nqa thiab cov sij hawm mus nqa ntawm no.

Tej Yam Tshiab Hais Txog Kev Ntsuam Xyuas Thaum Tsev Kawm Ntawv Kaw

- Mus nrhiav cov ntsiab lus hais txog Cov Ntawv Ntsuam Xyuas ACT Aspire, Forward Exam, Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Kev Kawm Mus Deb (AP), thiab lwm yam kev ntsuam xyuas ntawm no

Lub Koob Tsheej Prom thiab Lwm Lub Koob Tsheej Thaum Caij Nplooj Hlav 

- Raws li peb tau txais qhov cob qhia tshiab tuaj ntawm MMSD, Feem Kev Noj Qab Haus Huv, thiab tsoom nom tswv hauv nroog thiab hauv xeev tuaj rau ob-peb hnub dhau los no, peb yuav tsis muaj peev xwm npaj tau cov koob tsheej loj muaj neeg coob. Qhov no xam lub koob tsheej prom tib si, qhov no, uas ziag no raug muab tso tseg lawm

Peb paub tias lub Koob Tsheej Prom yog ib qhov tseem ceeb ntawm txoj kev kawm hauv tsev kawm phaj siab thiab peb tu siab uas yuav tau muab tso tseg. Peb tu siab heev uas peb cov me nyuam kawm ntawv plam ntau yam thaum peb los fim cov kev cov nyom uas tsis tau npaj siab txog no, tab sis kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg yog peb lub zej zog qhov tseem ceeb tshaj plaws. 

Peb xav tias nej yuav muaj lus nug hais txog ntau lub koob tsheej thaum lub caij nplooj hlav. Raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv, peb tab tom txheeb xyuas cov koob tsheej no txhua lus. Cov tsev kawm ntawv txhua lub cov websites cov tsev kawm ntawv txhua lub cov websites yog qhov chaw mus saib ntxiv.

Thov ua nej tsaug rau nej lub sij hawm, qhov kev ua siab ntev, thiab qhov kev txhawb. Nws yog nyob rau cov sij hawm zoo li no uas peb puav leej raug ceeb toom txog qhov nws tseem ceeb npaum li cas los sib koom ua kev raws li yog ib lub zej zog, los nthuav qhia tej kev cov nyom uas qhov teem meem no muab rau peb hnub no, thiab npaj rau tej yam nyob rau tom ntej no.

Lub Meej Tseeb,

Jane Belmore, Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

Lub Peb Hlis 19, 2020: Daim ntawv thom nug txog kev saib xyuas me nyuam thaum muaj teeb meem ceev rau cov neeg ua hauj lwm kho mob tom UW Health

Thoob plaws qhov xwm txheej no MMSD tau koom tes nrog cov tsoom fwv nyob hauv nroog thiab county. Kev saib xyuas me nyuam rau cov neeg kho mob thiab cov neeg pab rau thaum muaj teeb meem ceev tau raug txheeb xyuas yog feem thib ib ntawm lub zej zog. Thov nyeem tsab ntawv nram qab no los ntawm UW Health. Ua tsaug thiab thov kom nyob nyab xeeb. 


Peb paub tias cov lus tshaj tawm tsis ntev los no txog kev kaw cov tsev kawm ntawv hauv Wisconsin mus tsis paub kawg yog ib qho nyuab rau ntau yim neeg. UW Health tau pib ib qho kev pab hu ua Matching with Care los txhawb nqa cov neeg ua hauj lwm rau lub sij hawm no. Qhov kev pab no yog los txis cov neeg saib xyuas me nyuam hauv zeg zog uas yog cov me nyuam kawm ntawv nyob rau phaj siab los yog qib siab mus rau cov xib fwb los yog cov chaw saib xyuas me nyuam, rau UW Health cov neeg ua hauj lwm uas xav tau kev pab saib xyuas thaum muaj teeb meem ceev. 

Peb xav thov nej xav txog nej tus kheej, ib tug neeg ntawm tsev neeg (xws li me nyuam kawm ntawv nyob rau phaj siab los yog qib siab) los yog ib tug phooj ywg (xws li ib tug neeg saib xyuas me nyuam hauv zos los yog ib tug xib fwb uas tej zaum tsis muaj hauj lwm ua rau lub sij hawm no) los teb ib daim ntawv thom nug luv luv, qhia nej lub sij hawm muab kev saib xyuas tau rau cov neeg xav tau. Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm yuav saib cov ntsiab lus los ntawm daim ntawv thom nug no thiab txis raws li qhov kev xav tau los ntawm UW Health tus neeg ua hauj lwm uas toob kas kev saib xyuas me nyuam. Cov neeg saib xyuas thiab cov neeg ua hauj lwm mam sib tiv tauj ncaj qha raws li kev txis uas muaj haum. 

Peb yuav sim txhua yam los txis rau tag nrho UW Health cov neeg ua hauj lwm uas xav tau nrog ib tug neeg saib xyuas uas khoom thiab yuav xub muab rau cov neeg ua hauj lwm saib xyuas neeg mob loj uas xav tau kev saib xyuas. Thov nco ntsoov tias thaum npaj kev saib xyuas nrog tus neeg raug txis, UW Health cov neeg ua hauj lwm yog tus pov plob txog kev them nyiaj uas tau pom zoo ua ke ncaj qha rau tus neeg saib xyuas. Teb daim ntawv thom nug.

Yog nej muaj lus nug txog qhov kev pab no, thov hu rau UW Health Feem Txais Neeg Ua Hauj Lwm rau ntawm (608) 263-6500.

March 19, 2020: Lub Koob Tsheej Prom thiab Lwm Lub Koob Tsheej Thaum Caij Nplooj Hlav

Raws li peb tau txais qhov cob qhia tshiab tuaj ntawm MMSD, Feem Kev Noj Qab Haus Huv, thiab tsoom nom tswv hauv nroog thiab hauv xeev tuaj rau ob-peb hnub dhau los no, peb yuav tsis muaj peev xwm npaj tau cov koob tsheej loj muaj neeg coob. Qhov no xam lub koob tsheej prom tib si, qhov no, uas ziag no raug muab tso tseg lawm. 

Peb paub tias nej yuav tsis haum siab, chim siab, thiab tu siab vim tias qhov no tsis yog qhov nej ntsia pom nej ob-peb lub hlis kawg hauv tsev kawm phaj siab. Peb paub tias lub Koob Tsheej Prom yog ib qhov tseem ceeb ntawm txoj kev kawm hauv tsev kawm phaj siab thiab peb tu siab uas yuav tau muab tso tseg. Peb tu siab heev uas peb cov me nyuam kawm ntawv plam ntau yam thaum peb los fim cov kev cov nyom uas tsis tau npaj siab txog no, tab sis kev noj qab nyob zoo thiab kev ruaj ntseg yog peb lub zej zog qhov tseem ceeb tshaj plaws. 

Peb xav tias nej yuav muaj lus nug hais txog ntau lub koob tsheej thaum lub caij nplooj hlav. Raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv, peb tab tom txheeb xyuas cov koob tsheej no txhua lus. Peb cov tsev kawm ntawv txhua lub cov websites yog qhov chaw mus saib ntxiv. Raws li yog ib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv, peb xam pom tias yuav tau xa cov ntsiab lus hais txog lub koob tsheej prom no ceev ceev los rau nej vim tias yuav siv sij hawm npaj thiab siv nyiaj siv nyiaj tuaj mus koom. 

Peb yuav ua txhua yam peb muaj cuab kav ua tau los pab npaj cov fwv tsam zoo, sib raug zoo rau peb cov me nyuam kawm ntawv thaum nws nyab xeeb rau peb los ua tau thiab yuav ua tau li cas nyob rau ob-peb lub hlis yuav los no. Thov ua nej tsaug rau nej txoj kev nkag siab. Peb puav leej nyob nrog nraim qhov no ua ke.   
 

March 18, 2020 - Important FAQ Updates

Find some new additions to our COVID-19 FAQ page including important High School Announcements and information regarding Assessments.

March 17, 2020: Tsab xov hais txog COVID-19 hnub no, Cov Ntaub Ntawv Muaj Nyob Online Lub Sij Hawm No Lawm

Nyob Zoo Txog Cov Yim Neeg, 

Kuv cia siab tias tsab xov no yuav yuav tuaj ntsib nej nyob nyab xeeb, thaum peb los mus soj ntsuam cov teeb meem nyom no ntxiv mus. Kuv xav kom nej paub tias MMSD pab neeg tuav hauj lwm kub siab koom tes txhua hnub los txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv txoj kev nyab xeeb ntxiv mus. 

Ib yam tshiab tseem ceeb uas kuv xav qhia rau nej hnub no yog cov kev tsim kho thiab cov kev kee los ntawm tsoom fwv saib xyuas kev noj qab haus huv hais txog kev sib kis tus kab mob COVID-19 hauv zej zog thiab thoob plaws hauv xeev, MMSD tab tom tuav xam xyuas qhov zoo tshaj plaws los muab cov ntaub ntawv rau sawv daws. Peb yuav tsis xa cov ntaub ntawv tuaj rau tom tsev kawm ntawv tag kis raws li qhov xub npaj tseg. Lub sij hawm no cov ntaub natwv muaj nyob online lawm xwb. Yuav muaj cov ntsiab lus ntxiv hais txog cov laj txheej txhua tus los npaj muab cov ntaub ntawv rau sawv daws.  

Lub sij hawm no cov khoom noj yuav muab xa tuaj raws li tau npaj tseg.

Thov soj qab saib rau cov kev tsim kho ntxiv los mus tswj kom nej thiab tsev neeg nyob nyab xeeb. Raws li nej kuj yuav pom nyob rau hauv cov xov xwm lawm, Tswv Xeev (Governor) Evers tau tshaj tawm ib tsab cai txwv tsis pub muaj cov koom txoos coob tshaj 10 leej neeg rov sauv, txij thaum 5 p.m. hmo no mus. Xeev tau cej luam tias 72 tus neeg muaj tus mob COVID-19 nyob hauv peb lub xeev lawm, xws li 19 nyob hauv Dane County. Kev sib kis tus kab mob COVID-19 kuj txheeb tau muaj nyob hauv Dane County. 

Thov mus saib hauv mmsd.org/COVID19 ntxiv kawm txog lub zej zog cov kev pab thiab cov kev txhawb ntxiv. 

​​​​​​Nyob nyab xeeb, 

Jane Belmore

Tus Thuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus 

March 15, 2020: TAG NRHO MMSD COV TSEV KAWM NTAWV KAW TAM SIM NO LAWM

Hnub no Madison thiab Dane County Feem Noj Qab Haus Huv tau tshaj tawm tias tam nrog cov tsev kawm ntawv hauv Dane County yuav raug kawm tam sim no los txo kev sib kis tus kab mob coronavirus (COVID-19). 

TAG NRHO MMSD COV TSEV KAWM NTAWV KAW TAM SIM NO LAWM. Hnub npaj yuav rov qhib yog lub Plaub Hlis hnub tim 6 tab sis tej zaum qhov ntawd kuj hloov tau. 

Qhov no yuav nyuab rau peb lub zej zog tag nrho tab sis ua ke nrog peb cov neeg khoom tes hauv zej zog, peb yuav ua txhua yam li peb ua tau los txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. 

Nws yog ib yam tseem ceeb heev uas cov yim neeg nkag siab tias thaum tsev kawm ntawv kaw peb yuav tsis toob kas kom muaj kev qhia ntaub ntawv. 

Cov tsev kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv tab tom ua hauj lwm txhua lub sij hawm los muab cov lus qhia tshiab tseem ceem hnub no txog seb yuav tuaj nqa tsuaj khaws cia tom tsev kawm ntawv li cas, yuav mus nqa zaub mov noj qhov twg hauv Madison thiab lwm cov ntsiab lus ntxaws tseem ceeb. 

Thoob plaws yav tab su thiab yav tsaus ntuj no rau cov hnub thiab cov lim tiam yuav los no peb yuav qhia ntau hom kev pab, teb lus nug thiab muab lus qhia tshiab. 

Npaj nrhiav cov lus qhia no rau ntawm peb qhov COVID-19 webpage, mmsd.org/covid19, hauv social media thiab hauv nej tus email.  

Peb paub tias cov xwm txheej tsis txaus ntseeg no ua kev cuam tshuam rau peb sawv daws.  

Peb mam li sib tiv tauj sai no.

March 13, 2020: Tsev Kawm Ntawv Kaw Pib Hnub Wednesday, lub Peb Hlis 18

Nyob Zoo Txog MMSD Cov Yim Neeg Thiab Neeg Ua Hauj Lwm, 

Raws li nej tau pom hauv xov xwm yav tav su no, uas yog kev cob qhia los ntawm Feem Tuav Kev Noj Qab Hauv Huv, Tswv Xeev Tony Evers tau xaj kom tsev kawm ntawv hauv Wisconsin kaw Wednesday, lub Peb Hlis hnub tim 18 los txwv kev kis tus kab mov coronavirus (COVID-19). Peb cov tsev kawm ntawv yuav kaw rau thaum hnub xaus ntawm hnub Tuesday lub Peb Hlis hnub tim 17. Hnub npaj yuav rov qhib yog lub Plaub Hlis hnub tim 6 tab sis tej zaum qhov ntawd kuj hloov tau.  

Qhov no yuav nyuab rau lub zej zog tag nrho tab sis kuv xav koj nej paub tias peb tau ua hauj lwm koom tes nrog Madison thiab Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv, Dane County Feem Tswj Xwm Ceev, Dane County Executive Lub Chav Ua Hauj lwm, Nroog Madison Tus Tswv Zos Lub Chav Ua Hauj Lwm, Tsoom Fwv Xeev Wisconsin, Tswv Xeev Lub Chav Ua Hauj Lwm, Feem Tuav Kev Cob Qhia Pej Xeem, cov koos haum zej zog, cov cheeb tsam tsev kawm ntawv nyob ib ncig, thiab lub xeev tsib lub cheeb tsam tsev kawm ntawv loj tshaj plaws los tsim kev npaj rau qhov ntawm no. Peb yuav ua txhua yam li peb ua tau los txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv, cov yim neeg thiab cov neeg ua hauj lwm rau lub sij hawm nyuab no. 

Nws yog ib yam tseem ceeb heev uas cov yim neeg nkag siab tias thaum tsev kawm ntawv kaw peb yuav tsis muaj kev qhia ntaub ntawv. Tab sis peb yuav muab ntawv nyeem, ntawv kawm thiab hwv tsam txhawb kev kawm rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv ntawm txhua qib kawm. Thov paub tias yog nej txia txim cia nej tus me nyuam nyob tsev hnub Monday thiab Tuesday thaum tsev kawm ntawv qhib, cov hnub tsis tuaj kawm yuav raug zam thiab peb yuav ua raws tus caij tuaj kawm ntawv.  

Peb yuav qhia ntau hom kev pab, teb lus nug thiab muab lus qhia txog kev nqa zaub mov noj, WiFi pub dawb, hwv tsam rau kev kawm ntxiv nyob online, thiab ntau yam ntxiv tam sim no txog rau thaum tsev kawm ntawv rov qhib.  Npaj nrhiav cov ntsiab lus no nyob rau ntawm peb qhov COVID-19 webpage, mmsd.org/covid19, hauv social media thiab hauv nej tus email. 

Peb paub tias cov xwm txheej tsis txaus ntseeg no ua kev cuam tshuam rau peb sawv daws.       

Peb xav txhawb peb cov me nyuam kawm ntawv kom nrhiav thiab tsim yam paub mus ntxiv thiab ua raws li lwm yam kev ib txwm ua ntau li ntau tau uas muaj xws li kev sib txuas lus nrog phooj ywg thiab nquag. 

Ua tsaug rau nej txoj kev nkag siab thiab kev txhawb nqa thiab peb mam rov sib txuas lus sai no. 

Jane Belmore
Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv Ib Ntus
Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv. 

March 11 - Temporary potluck and food sharing restriction

As a precautionary measure, MMSD is temporarily restricting potlucks and food sharing in schools until further notice. We also ask that families avoid sending in food items to be shared with others.  We are in daily contact with Public Health Madison and Dane County, and they have asked us to implement this measure, along with other preventative measures including washing hands frequently with soap and water and staying home when you're sick. This does not limit students or staff in bringing in a lunch or personal snack from home. 

Additional details on travel restriction specific to athletics

MMSD athletic community, 

Earlier this afternoon Madison Metropolitan School District sent a message to all staff and families announcing a temporary out of state travel restriction on all staff and student travel that is school-related or district-related.  

I wanted to share some additional details specific to athletics. (Some of the information below will be similar to what you already received.)

District administrators and staff continue to monitor the Coronavirus (COVID-19) outbreak locally, across the United States and globally.  At this time, there are two confirmed active cases of COVID-19 in Wisconsin, with one of those cases being in Dane County. It is also being reported that in each of these recent cases there was a history of domestic travel.  Public health officials are still indicating that the risk to our area remains relatively low, however that is not the case in other areas of the country and world.

Therefore, as a preventative measure, MMSD is imposing a temporary out of state travel restriction on all district related staff and student travel. This includes travel for meetings, conferences, field trips or any other events outside the state of Wisconsin. We will keep this district travel restriction in place until further notice, and will regularly revisit the status of these preventive measures.  During this travel restriction, if you have meetings with groups out of state, we encourage you to continue these partnerships via teleconference whenever possible.

What this means for athletics trips and activities 

For MMSD athletic trips and activities this means out of state activities affiliated with team or club membership will not be permitted during the spring season until the out-of-state travel restrictions are lifted.  Coaching staff may not travel out of state for clinics, training, practices, or competitions related to their position as a coach or advisor of an in-season sport or activity.  

MMSD extended trip requests will not be granted and will be rescinded if previously granted. In addition, trips not under the purview of extended trip guidelines may not include MMSD staff or students such as competitions or trips out-of-state that do not require extended travel paperwork.  MMSD’s participation in competitions involving out-of-state teams taking place within Wisconsin will be reviewed on an individual basis.

At this time we do not have any plans to restrict practices or competitions within the state but that may evolve as the situation continues to progress.  Resources from the WIAA and other sources are regularly being updated at this link related to interscholastic athletics. MMSD will be posting regular updates online at mmsd.org/covid19

The best way to prevent infection is to avoid being exposed to this virus. Here are some ways you can keep the team healthy and help prevent the spread of viruses.

 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially prior to practice and competitions.
 • Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.
 • Avoid close contact with people who are sick.
 • Stay home when you are sick.
 • Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue into the trash.
 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces

With this in mind we will work with our coaches, teams, and athletic training staff to reinforce cleanliness and healthy practices and provide the resources necessary to address in afterschool and competition settings.  Missing practice or competitions due to illness is understood, appropriate, and encouraged and will not be met with a punitive response.
 

Jeremy Schlitz, CAA

MMSD District Athletic Director
 

March 4, 2020: Kev Npaj Thaum Muaj Mob COVID-19 Ceev, Kev Tiv Thaiv & Cov Kev Pab Rau Me Nyuam

Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) tuav txoj kev nyab xeeb, kev noj qab haus huv, thiab kev ruaj ntseg ntawm cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm raws li yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws. Muaj cov xov xwm thoob teb chaws hais txog tus mob Coronavirus (COVID-19) niaj hnub no, peb xav tias nws tseem ceeb los muab tej yam tshiab qhia ntxiv rau nej. Kev phom sij kuj tseem nyob qis rau hauv Wisconsin thiab kuj tsis muaj neeg mob ntxiv lub sij hawm no nyob rau hauv Dane County lawm. Tab sis, raws li cov neeg mob COVID-19 muaj coob ntxiv nyob rau teb chaws Asmeskas no, feem kev noj qab haus huv nyob rau nom tswv loj thiab nyob hauv xeev tab tom hais kom cov cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab cov zej zog npaj ib tug laj txheej tiv thaiv kev sib kis tus kab mob no. Tus laj txheej no hu ua tus laj txheej tiv thaiv sib kis mob thoob teb chaws (pandemic plan). Peb muaj kev sib tham nrog Madison thiab Dane County Feem Kev Noj Qab Haus Huv tsis tu ncua, Wisconsin Feem Tuav Kev Noj Qab Haus Huv, thiab Feem Kev Qhia Rau Pej Xeem. 

Kev Npaj Thaum Muaj Mob Ceev

MMSD tsoom thawj coj ntawm ntau feem tuav hauj lwm tau koom tes los sib qhia thiab txheeb xyuas nws lawv tus laj txheej tiv thaiv kev sib kis mob thoob teb chaws kom nws tiv thaiv tau tus mob COVID-19 zoo zog. Thaum xub thawj yog npaj rau xyoo 2009 tiv thaiv tus kab mob H1N1, MMSD tus laj txheej tiv thaiv kev sib kis mob thoob teb chaws ziag no nthuav qhia tej yam ua ntej, ua lub sij muaj tus mob, thiab ua tom qab ntawd, thiab yuav muab kev cob qhia yog tias muaj tus kab mob COVID-19 tshwm sim nyob rau hauv Madison cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zog. 

Cov Kev Faj Seeb Ua Ntej

Tsoom Fwv Tuav Kev Noj Qab Haus Huv rov hais ntxiv tias qhov zoo tshaj plaws los mus tham txog tus kab mob COVID-19 yog muab kev tiv thaiv txhua hnub kom thiaj cheem tau qhov kev sib kis cov kab mob no uas yog xws li tus mob khaub thuas influenza thiab tus mob COVID-19. CDC hais kom txhaj tshuaj tiv thaiv tus mob khaub thuas influenza txhua xyoo rau txhua tus neeg muaj 6 xyoo los yog loj zog ntawd. Lwm yam kev tiv thaiv xws li:

 • Ib sij ntxuav nej cov tes nrog xab npus thiab dej
 • Pab nej cov me nyuam kawm ntawv ntxuav lawv cov tes kom hu
 • Peb yuav tsis muab tshuaj ntxuav tes rau nej thaum peb ua raws CDC cov lus hais tias xab npus thiab dej yog txoj kev zoo tshaj los ntxuas tes
 • Tsis txhob coj nej tus me nyuam twb mob lawm mus rau tom tsev kawm ntawv
 • Nyob twj ywm hauv tsev thaum koj mob lawm
 • Npog nej lub qhov ntswg thiab qhov ncauj thaum hnoos thiab txham
 • Txhob mus ze tej tus neeg muaj cov yam ntxwv mob khaub thuas

Cov neeg khiav hauj lwm rau Feem Kev Noj Qab Haus Huv yuav taug qab rau nej Cov Kev Cob Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv ziag no hais txog kub cev, hnoos, thiab mob qa. Yog tias ib tug me nyuam kawm ntawv muaj cov yam ntxwv no tshwm sim tuaj nws yuav raug kom mus tsev thiab rov qab tuaj kawm ntawv 24 xuab moos tom qab nws tsis muaj kub cev lawm. Nov yog MMSD cov lus hais kom ua hais txog “Thaum Yuav Tau Ceev Nej Tus Me Nyuam Nyob Tom Tsev los yog Yuav Xa Tau Nws Tuaj Rau Tom Tsev Kawm Ntawv”. 

Peb cov neeg ua hauj lwm tu tsev yuav ua lawv txoj hauj lwm tu tsev ntxiv mus, nrog rau kev cuab pob ntseg los mus ntxuav/so tej qhov neeg nquag nquag tuav.  

Tham Rau Nej Tus Me Nyuam Kawm Ntawv

Ib txhia tsev kawm ntawv cej luam tawm tias coob leej me nyuam kawm ntawv muaj kev ntxhov siab vim yog cov xov xwm lawv pom thiab hnov hais txog tus kab mob COVID-19. Ntawm no yog tej lus pab tswv yim rau tham nrog nej cov neeg tsev:

 • Xyuas cov ntsiab lus tseeb. Nws kuj txaus ntshai los hnov txog tus kab mob sib kis yooj yim no, tab sis mus xyuas cov ntsiab lus tseeb yuav pab tau nej kom nej lub siab kaj.
 • Ceeb toom rau nej tsev neeg tias nws zoo tshaj plaws los mus npaj rau tej lub tsam thawj muaj kev nyuab.
 • Nws tseem ceeb yuav tau txhob muab kev kwv yees los yog kev cais pab pawg hais txog tej tus neeg nej xav tias yuav muaj mob. Cov kab mob (viruses) no tsis yog yuav muaj taus rau tej pab, tej pawg neeg xwb, los yog tej haiv neeg xwb. Tus neeg ntawd nws haiv neeg yuav tsis ua rau nws yuav muaj mob taus los yog yuav tsis muaj mob taus.

Lwm Yam Kev Pab Ntxiv:

Pages