Kev Tsiv Nkag Teb Chaws thiab Lwm Yam Teeb Meem Txhaum Cai

Muab Los Ntawm Zej Zog Cov Neeg Soj Ntsuam*

           

Catholic Qhov Chaw Rau Ntau Haiv Keeb Kwm Kev Coj - (Catholic Multicultural Center) - 608-441-0114
Cov kev pab qhov kev tsiv nkag teb chaws raug txoj cai raws kev teem caij thiab raws tus nqi them taus. Qhov kev tsim nyog tau kev pab mas yog xyuas raws tsev neeg qhov nyiaj tau los.

Centro de Derechos del Trabajador - workerjustice.org - 608-255-0376
Qhov kev pab no yog ib feem ntawm Kev Koom Siab Ntseeg rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Txoj Kev Ncaj Ncees hauv Plawv Wisconsin thiab muab kev pab txhawb cov neeg ua hauj lwm txoj cai ua pej xeem.


Centro Hispano
 - 608-255-3018
Centro Hispano khiav hauj lwm los txim kho lub neej zoo rau cov neeg Mev (Latino) thiab lwm cov neeg nyob rau hauv Dane County uas yog txhawb cov hluas, txhawb cov yim neeg, thiab koom siab rau lub zej zog. Lub hom phiaj tseem ceeb yog los mus xyuas cov hluas Mev kom npaj mus rau lub neej vam meej uas yog kom kawm tiav tsev kawm phaj siab, npaj mus rau txoj kev kawm tom qab kawm tiav hauv tsev kawm phaj siab, thiab koom siab rau hauv lawv lub zej zog. Cov kev pab qhov kev tsiv nkag teb chaws xws li muaj kev sab laj nrog tus kws lij choj txog kev tsiv nkag teb chaws pub dawb rau thawj hnub Friday thiab hnub Friday thib peb ntawm txhua lub hli. Cov ntaub ntawv thiab kev pab rau cov neeg ua ntaub ntawv DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

 

Lub Zej Zog Qhov Chaw Tuav Kev Cai Tsiv Nkag Teb Chaws - Community Immigration Law Center - (CILC) 608-257-4845
Qhov Chaw Tuaj Nrhiav Kev Pab Txog Kev Cai Lij Choj (Walk-in Legal Clinic) muab kev sab laj me ntsis, tsis pub lej twg paub hais txog cov teeb meem tsiv nkag teb chaws nyob rau hnub Friday thib ob thiab thib plaub hauv txhua lub hli thaum 2:00 pm txog 5:00 pm. 

DREAMERS of UW-Madison https://win.wisc.edu/organization/DREAMERSofUW-Madison/about
Lub hom phiaj ntawm lub koom haum no yog los pab rau cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj ntaub ntawv mus rau txoj kev kawm qib siab. DREAMERS npaj los qhia cov me nyuam kawm ntawv, cov neeg ua  hauj lwm, thiab lub zej zog hais txog tej yam cov nyom thiab tej yam xav tau kev pab ntawm cov me nyuam kawm ntawv; muab kev som kwm pab; pab cob qhia txog cov kev pab (xws li cov rooj cob qhia thiab cov kev nthuav qhia txog kev kawm txuj), thiab khiav hauj lwm raws li yog ib pab neeg txhawb rau cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj  ntaub ntawv nyob hauv tsev kawm phaj siab, hauv tsev kawm qib siab. DREAMERS npaj cov kev nrhiav nyiaj los pab rau cov me nyuam kawm ntawv tsis muaj ntaub ntawv kom txhawb tau lawv txoj kev kawm. DREAMERS coj thiab tuav hauj lwm los mus xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv muaj vaj huam sib luag mus kawm tau rau hauv qhov kev kawm qib siab thiab tig los ua tau cov thawj coj rau tom ntej no.


Qhov Chaw Tuav Kev Ncaj Ncees Rau Cov Neeg Tsiv Nkag Teb Chaws - Immigrant Justice Clinic - 608-890-3753

Nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm Lub Tsev Kawm Kev Cai Lij Choj cov neeg ua hauj lwm, cov me nyuam kawm kev cai lij choj muab kev nthuav qhia txog kev cai lij choj rau cov neeg tsiv nkag teb chaws muaj nyiaj tsawg nyob rau hauv cov kev tshem tawm (removal proceedings), muab cov kev ntsuam xyuas txog cov kev rau txim tsiv nkag teb chaws rau cov tsis yog pej xeem Asmeskas uas raug nplua, thiab pab cov neeg tsiv nkag teb chaws uas xav tau kev pab tom qab raug txim thaum tab tom raug mus kawm txog tej yam tseem ceeb hauv txoj cai tswj kev tsiv nkag teb chaws.

Jewish Cov Kev Khiav Hauj Lwm Pab Pej Xeem - Jewish Social Services - 608-278-1808
Kev npaj ntawm tsev neeg cov kev thov visa, cov kev kho lub meej mom kom haum, kev leg ntaub ntawv ua visa, kev sawv cev rau cov poj niam tsiv nkag teb chaws uas raug tsim txom los yog cov neeg muaj plaub ntug, thiab cov kev pab ua ntaub ntawv txia ua pej xeem, nrog rau lwm yam kev khiav hauj lwm pab ntxiv.


Pab Neeg Muab Kev Txhawb Latino Txoj Kev Kawm - Latino Education Council
Pab Neeg Muab Kev Txhawb Latino Txoj Kev Kawm yog ib lub koom haum uas koom tes nrog lub zej zog thiab cov cheeb tsam tsev kawm ntawv los tsim ib qhov kev kawm rau pej zem kom muaj vaj huam zog thiab koom tau ua kev zog. Nws muab kev txhawb rau txoj kev kawm ntaub ntawv thiab lwm yam teeb meem cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg thiab qee qhov kev sab laj los sib tham txog cov hau kev rau txoj kev kawm txuj.
 

Kev Tuav Hauj Lwm Raws Txoj Cai Hauv Wisconsin - Legal Action of Wisconsin 608-256-3304
Kev Tuav Hauj Lwm Raws Txoj Cai Hauv Wisconsin muaj kev pab pub dawb, haum tus kheej rau cov neeg txom nyem nyob rau tej qhov raws li ntawm no: kev pab thiab kev noj qab haus huv, tsev neeg txoj cai, txoj cai nrhiav vaj tse nyob, cov ntawv tso cai, cov ntaub nawv ceev tseg txog kev plaub ntug, kev ua hauj lwm, cov neeg laus txoj cai, cov neeg tsiv nkag teb chaws ua liaj ua teb thiab Social Security.

 
Madison Txoj Hau Kev Mus Rau Kev Ua Pej Xeem - Madison Path to Citizenship 608-263-6735
Muaj kev pab soj ntsuam tus txheej txheem leg ntaub ntawv txia ua pej xeem uas yog muab cov rooj cob qhia tej ntsiab lus thiab cov rooj cob qhia txog kev ua pej xeem uas muaj kws lij choj pab los npaj tej ntaub ntawv yuav tau muaj ceev tseg.


Me Nyuam Kawm Ntawv Qhov Chaw Rau Ntau Haiv Neeg Tej Keeb Kwm Kev Coj (Multicultural Student Center), Xab ob chav Armory Red Gym

Tes hauj lwm tseem ceeb ntawm Me Nyuam Kawm Ntawv Qhov Chaw Rau Ntau Haiv Neeg Tej Keeb Kwm Kev Coj yog los koom tes txhawb thiab tswj lub tsev kawm ntawv kom koom tau ua ke kom cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, tshwj xeeb li cov me nyuam kawm ntawv tawv nqaij txawv thiab cov me nyuam kawm ntawv tsis tau txais kev pab tsim nyog, muaj cuab kav xam pom Wisconsin Qhov Kev Kawm tsim nyog.

 

Cheeb Tsam Zej Zog Qhov Chaw Pab Kev Cai Lij Choj - Neighborhood Law Clinic 608-265-2441
Cheeb Tsam Zej Zog Qhov Chaw Pab Kev Cai Lij Choj (NLC) muab ntau yam kev pab hais txog kev cai lij choj  xws li kev xauj tsev nyob, kev ua hauj lwm, thiab txoj cai pab pej xeem. Cov me nyuam kawm kev cai lij choj khiav hauj lwm hauv qhov chaw ua hauj lwm rau zej zog nyob tom UW South Madison Partnership nyob hauv Villager Mall ntawm Madison sab qab zog.

RISE Qhov Chaw Pab Kev Cai Lij Choj - RISE Law Center 608-256-1015
Cov kev kho lub meej mom kom haum, cov kev ua ntaub ntawv pab tiv thaiv, DACA, kev tso cai ua hauj lwm, cov kev thov pab rau tsev neeg, kev txia ua pej xeem, kev ua pej xeem, kev pab tshem tawm tej rooj sib hais thiab lwm yam.

Unión de Trabajadores Inmigrantes - 608-345-9544
Lub koom haum tuav hauj lwm thiab zej zog no tau tsim los ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab tsim rau lawv los tiv thaiv thiab txhawb kev ua hauj lwm thiab kev nyob ntawm cov yim neeg ua hauj lwm nyob hauv Dane County, Wisconsin, Teb Chaws US, thiab nyob txawv teb chaws, pab kom muaj cai sib luag rau cov neeg ua hauj lwm txhua tus ntawm txhua haiv neeg, lub meej pom tsiv nkag teb chaws, kev xeeb txawm tau txawv, los yog txhua pab pawg neeg.

Voces de la Frontera - 414-643-1620
Voces de la Frontera yog Wisconsin lub koom haum Latino thiab cov neeg ua hauj lwm txom nyem loj tshaj plaws thiab yog ib lub koom haum pab kom cov neeg tsiv nkag teb chaws muaj cai nyob hauv lub xeev. Muaj cov neeg khiav hauj lwm nyob Milwaukee, Racine thiab Madison.

Wisconsin Lub Koom Haum Tuav kev Ywj Pheej Rau Pej Xeem Asmesla - Wisconsin American Civil Liberties Union (ACLU)
ACLU yog lub teb chaws no ib lub koom haum tuav txoj cai pej xeem txaus siab loj tshaj plaws, ua hauj lwm txhua hnub nyob hauv tsev hais plaub, feem tsim kev cai lij choj, thiab lub zej zog los tiv thaiv thiab tswj txhua leej txoj cai thiab kev ywj pheej uas Tsab Caiv Tswj Teb Chaws (Constitution) thiab cov kev cai ntawm lub Teb Chaws Asmeskas cog lus rau txhua tus nyob hauv lub teb chaws no, xam cov neeg tsiv nkag teb chaws tib si.
 

COV CHAW MUAB KEV PAB HAUV ZOS THIAB NYOB THOOB TEB CHAWS

* Cov Neeg Soj Ntsuam Lub Zej Zog (Kev Koom Tes Thoob Teb Chaws Rau Cov Neeg Asmeskas Tuaj Tshiab / NPNA)

Cov neeg tuaj pab dawb tau kawm los mus muab kev txhawb lawv lub zej zog.


Cov Neeg Txawj Ntse Rau Txoj Kev Tuav Xam Xyuas Txoj Kev Ncaj Ncees
Educators for Fair Consideration (E4FC)
Lub koom haum sib koom tes nyob California uas txhawb cov hluas tuaj tsis muaj ntaub ntawv kom los mus kawm tau ntaub ntawv thiab ncav ncuag lub hom phiaj ua hauj lwm. Muaj cov ntaub ntawv tshiab hais txog cov kev cai tswj teb chaws thiab cov chaw muab kev pab.

TEJ PAWG HAUV FACEBOOK

[Disclaimer: Nroog Madison  Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv tsis pom zoo, tsis txhawb, tsis saib xyuas, los yog tsis pom zoo txhawb cov chaw muab kev pab no.]