graduation cap and diploma

 Tsev Kawm Ntawv  Hnub  Sij Hawm  Qhov Chaw
 Capital High  Hnub Friday RAU HLI 1, 2018  6:00 pm  Monona Terrace, Lecture Hall
 East High School  Hnub Friday RAU HLI 8, 2018  5:00 pm  Kohl Center
 La Follette High School  Hnub Friday RAU HLI 8, 2018  7:30 pm  Kohl Center
 Memorial High School  Hnub Saturday RAU HLI 9, 2018  10:00 am  Kohl Center
 Shabazz High School  Hnub Thursday RAU HLI 7, 2018  6:00 pm - 9:00 pm  Shabazz/Sherman Chav Kawm Rag Txuj (Gym)
 West High School  Hnub Saturday RAU HLI 9, 2018  1:00 pm  Kohl Center

Mus rub Kohl Center daim ntawv qhia kev ntawm no

Yuav muaj chaw teeb rau ob sab ntawm lub sam thiaj RAU NTAWM IB SUAM ROOJ ZAUM rau yees duab. Ob qho chaw no yuav muab cim kom pom meej thiab npaj rau cov neeg kawm tiav txhua tus los yees duab thaum nws lawv los ze rau ntawm lub sam thiaj. Thov tsis txhob mus zaum rau ob suam chaw no thiab fwm qhov tias qhov chaw yuav tau hloov mus los kom txhua tsev neeg muaj cuab kav mus yees tau duab.

Peb cia siab tias nej yuav npaj siab tuaj mus koom lub koob tsheej ua chaw cim tseg. Peb mam ntsib nej rau tod.

Daim Ntawv Xaj Daim Video

Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Feem Xov Xwm yuav tuaj yees duab rau txhua lub koob tsheej kawm tiav. Nrog ua ke no yog ib daim foos xaj duab (order form) yog tias nej txaus siab. Nej daim tshev (check) yuav tsum sau them rau MMSD-TV thiab muab daim foos ntim ua ke rau lub lub tsev ntawv nrog ua ke los no xa rov mus rau:

Communications, Room 222
Doyle Administration Building
545 W. Dayton Street
Madison, WI 53703